Goudsche Courant, zondag 24 november 1867

De ondergeteekende betuigt zijnen ha telijken dmk aan allen die hem bij gelegenheid van zijn onlangs gevierd fee t zijner 23jarige betrekkiiis blijken vel deelneming gaven S STUIJVEXBERG GoiDi 22 Nov 18G7 s m TiToli te geven door de oacl rofficieren an t et i re infanterie alhier m girni oen wie lof i rdigp poging dUeiins Cc algemeene belini tei mg tu lanmuediging vciJient terwijl hel edele doel de lercachlmg vjn den nood onzer arme tadgfDoolen onpeiwijfeld velen zal Hekken om ook daarom Tcede Ie werken lot het bevorderen van eene vereenigiug uie het nuitiije met het aingename tracht te verbinden Lie tweede kimer heeft in hire iitt ag van vvoensdag een a ii v u g gema ki n et ile b h indeling der taatsbegrooMiig YOor l fj De heer van Delden trad lu eeLe beoordeeling V lu het beleid v m den minister van financiën waaraan hij zijne goedkeuring mtemle te niotitii onl eggen De heer Bichon v l selmonde be oogde dat het niiuislerie aan zijne tneeledige roe ping opioaaing der kolonnle kue ie eu opheffing der be vvaren ten ain ieu Tan het oudervvij mei had voldaan De heer Keuciieiiiua trad in i ene kartK eri ering der verschillende partijen aaruit de kamer thans i = zamengesield Enkelen hechtten aip ce btnamii s vin mtionale mannen welke hun ten deel was se illen en bepialden er zich toe om in welsprekende redevoeringen hun vertrouwen uit te drukken in de geachte reaciLï die t wel weel Andereu verkozen dei mam van iiiurpeiidenteo en hunne onafhankelijkheid I ep aldi aui om oici oosler iche woordenpriciit den onbeatemdeii middenweg aan te riden De libei ile partij had overvloeuige teekenen gegeven van afwi iug tu schen de leden en het hoofd eu het hoofd en de leden terwijl de in ng ver lopt en o erliden door indi che pijzeii door indibche compt ibiii itswel er indi clie atr if et weigerde de versterkende middtlen te gebruiken welke ha ir door hare vrienden werden toegediend A in de anti revolutionaire partij weid i our hare tegenstanders maar ook door hare vrienden verweten dat ij het behng en het regt eeuer godsdienst en vrijheidlievende uatie had op den icbtergrond gesteld in de bli d chap van de graven vin Zuvlen en Schimmelpenninck aan het roer te zien been dei partijen vertoonde een spoor van leven of bezieling Spreker gelooliie met dat de regering het regt had lot de kamer het verwijt te r gleu dat ZIJ niet binnen de gren en was gebleven Het tegendeel a het geval de kamer w s gebleven binnen Je grenzen barer waardigheid Zij verkeerde iii zekeren staat van arc erra heid egens die afgcinalheid vrtesde hij de ontbinding der kanic niet ouk da iiom met dat de krachtig =te ipidueleu waren uitgeput kon proclamalien mlionale kleuren enz zouden hoofd ep hart der kiezers niet meer veiwarmen Ook de koloniale kwestie kon geen motief tot onlbindniij opleveren Op hetzelfde oogenblik dit de regering dec invloeu der vertegenwoordiging in koloniale z iken wenscht te veikoilen kon zij moeijelijk de kiezer oproepen om over de kolom Ie kweslien te beslissen Het kon evenwel abeiufn dit preker zich bedroog en de kiezers toch werden üp pen oor dat geval achtte Qij liet piigtmaiig dat de handel in j eii der regering van het ifgeloopen jaar werden besproken en getoetst Die hiiiuielingen nigaande initte spreker hft inceat op onteigeningawetten een wetje ter gun te van de maa sciiippij tot eiploitafe der slaaisspoorwegen eu e n vielje ten behoeve van hulp apothekers De schut terijwet was mislukt de koloniale kwestie v as vruchteloos behandeld met een minister die 11 het midden der dieussie spoorloos verdween aan de oplossing der onderwijs kwestie nas mets gedaan Diarua Irad despreker nog in breedvoerige beschouwingen over de onderwijs kwestie De heer Blom vroeg daarna nog inlichtingen over het tractaat met Engeland betreffende de kust v in Guinea en de heer Dullert besprak in het bijzonder de houding en de plannen van den mmister van finincien De ministers van builenl zaken van bmnenl zaken en van financicn beantwoordden de lu den loop aer beraadslagingen gemaakie aanmer i geu De eersie trad in eene wederlegging lier politieke be eliou iugen eu verdedigde meer in het bijzonder het V roeger door het ministerie genomeu besluit tot ontbindii g der kamer vvairoverde heer Keucheuius gesproken bad de tweede gewagende vin de oiiderwij skwestie zeide o a lil het voornemen der reger ng was om voor het einde van d zitiiDgjaar te kennen e geven of ei termen bestonden om de wet op het lager ondtrwij te wijzigen hopende hij echter dat voor dien tijd let voorstel van den heer de Brauw betreffende dat onderwerp in behandeling zou zijn genomen De laatste eindelijk verdedigde z ch tegen de verwijten welke legen zijn bestuur waren ingebragt en bean woordde de bedenkingen welke tegen de begrooting van uitgaven tn de voorgedragen middelen in he algemeen gemaakt wareu zich voorstellende ui iter meer in bijzonderheden de onjuistheid der gemaakte lezwaren aan te toon en Nadat nog de beer Dullert en de minister van financiën het IV oord hadden gevoerd werd de voortzetting der beraadslaging en bepaald op uonueraag In da zitting vun donderdag betoogde de heer van Ëck dat der liberale partij met toi verwijt mag worden aangerekend dat Zfl tot de vaststelling van de nets ontwerpen lan deze regering uitgaande heeft medegewerkt De heer Wintgens heeft aangedrongen op meerdere zimtiwerking der partijen en krach tige oplossing der koloniale kwestien üe heeren van Lijnden Halfinans Saaytnans Vader Hejdenrijck van Nispen eu van Wassenaer fauvvck waren allen teleurgesteld over de verklaringen van den minister van binnenl zaken met betrekking tot de wijziging der bestaande ondenvijswei ij drongen op nadeie verklaring bij den m ui Ier ain I De hh Keutneuius v Delden en Bichon repliceerden I De heer transen van de Putte betoogde met nadruk dat de I regering lu gebreke was gebleven de koloniale kwestie op te I lossen even wei prekend betoogde de heer van Foreest het tegendeel j De ministers van buiteol eu van bmnenl zaken beantwoordden de sprekers De laatste verklaarde dat hij fe zaak van het onderwijs met zou verschuiven Daarna sprak nog de heer Hasselm in minister van kolon en breedvoerig daarbij de conservatieve koloniale politiek handhavende iadat nog de hh van Nispen en van Eek hadden gepro keu werden de algemeene disciis ien gesloten eu het eerste hoofdstuk aangei omen De tweede kamer der staten generaal heeft gisteren lu het eerste gejetlte barer zitting het tweele hoofdstuk der staalsbegrooung hooge tollegien enz j na eenige discussie met algemetiie stemmen a lugenoraen uadit vooraf met ib tegeu 32 sieiuinen was a ingenomen een amendement van deu heer Dam tot het doen wegvallen ee er voorgestelde verhooging ad 200 voor een adjuuvi comiuie bij den raad van state op ƒ 120Ü traktement De e beslissing die toevallig allereerst dezen titularis trof rust op htt beginsel om waar te kort en letuing in het vooruitzigi zijn het middel der be uimgiug e bepioeven en zoo werd ook aangenomen mct bS tegen 1 stemj een amendement van den heer Keikwijk om te doeu wegvallen een post v in ƒ 2125 trikttmenten b j de rekenkarnei die men wenschte in petto te houden voor mogelijke behoelle S i at hoofdst II was a ingeijomen volgde eene eei ernstige discussie over het rapport der commissie tot onderzoek van het triktaa van Londen betredende Luxemburg De hh van der iM tsen en Godefroi stelden c e houding en de bauiiiliiigen van onzen minister van buiteulaudsche ziken in eeu zeer ongui stig licht De heer s Jakob hau ook eenige bedenking tegen het beleid des njiiiisteis m lar de heer J K van Golistein vond alles zeer goed De discussie aiI hecuii woiden voorigezet Jn den aihvang der zitt ng van de tweede kamer isgisteien ingekomen een oniweip vau wet tot vereeniging vanue gemeemen Iteeuwijk en buipwijk Lit ofliciele opgaven blijkt 1 dat s rijks gewone middelen gedurende de tien eerste ma iaJeu van dit j nr hebben opgebragt o9 715 710 bd eu d t de ramir g had bedragen ƒ 5b 742 l i zoodat de opbrengst de raming heeft overtroffen met y 2 97d a3ij 6d en 2 dat s iijks gewone middelen ge uuiende de tien eerste maanden vaii f it jaar hebben opgebragt ƒ 5y 7la 7iy b3 terwijl zij geduiirue de tien eerste maanden van Ibbfa hadden bedragen ƒ 65 bbi 759 9CV2 zoodat de opbrengst van ISbï die vun 1 6b I telt overtroffen mei de aanzienlijke som vau ƒ 4 üï 1 959 u i 3 ÜH het Westlmd wordt aan de Lejdsche Courant gemeld dat de oogst der verschillende veld en boomvr ichten dit jaarover het algemeeu gunstig is geweest Met het verv er deraspersies was op den gewonen tijd begonnen en het warmeweder bespoedigde de voortzetting der verzending terwijl derekening eeue voordeelige uitkomst heeft gegeven Bij eenruim beschot v in aaidappelen werden er ontzaggelijke koopenvoor buitenlandsche r ken ng gedaan en bleef bij meer beptrktever eudmg voor het binnenland de markt steeds levendig tegengoede prijzen A an een gunstig gewas aalbessen gingen erniede buitengewone partijen naar het buitenland zoodat ookVOO het binnenland de prijzen boven het middelmatige bleven Boomvrnchten zooals perziken en pruimen waren voldoende inzonderheid bragien de appelen een ruimen oogst op en delate hjue soorieu die door de warmte van Augustus zeer ingroütie waren toegei omen 2ijn met voordeel geplukt ge vorden l e peren ziju meestal klein van stuk gebleven Ten gevolgevan de langdurige koude in julij werd de druivenoogst teerhachelijk doen de uazomer herslelde den achterlijken groei zoodat ook hieromtrent door het snijden n een n p gei asalle bezwaar werd weggeuomen Ie Nieu erbrug en op andere plaateen laugs den Eiju 13 de voorraad appelen wegens een ruimen ougst zoo grootdat j mei = chuit n vol ter markt worden gebragt Van sommige ooomen werden 8 a 10 mudden geplukt De ma kt blijft ondanks den aaDhoudenden aanvoer van koolsoorien en moesgroenten in dat artikel gtnstig De commissaris des komngs in deze provincie gezienhet besluit van gedep staten waarbij is overwogen dat deinstandhouding der wildbaan in Zuid Holland voor zooveelhet klem wild betreft het wenschelijk maikt de jagt op datwild vroeger dan gewoonlijk te sluiten heeft de sluiting derjagt op klein wild bepaald op zaturdag 30 uovember met zonsondergang Men leest in de Goessche Courant Opmerkelijk is eene mimster ele verklaring in den aanhef van h3t regeringsantwoord op de voorloopige verslagen omtrent de begrootiDgswet eg ij lezen daarin Evenmin kan het van dit kabinet Worden verwacht dat het uitsluitend ais zijne roeping beschouwe om de koloniale aangelegenheden te regelen Keeds de voorafgaande bewering dat de twee vouge kabinetten émctoe ook niet waren opgetreden is in strijd met de algemeeïrtiekende vv aarheid maar de verklanns omtrent de roeping van dit kabinet vernietigt met een slag al wat in deu loop der laatste twee jiren zoo officieel mogelijk verzekerd is Hel is intusschen niet ii oeijelijk te gissen waarom ileie hoogst gewigtige ministeriele bk lijdeni3 op den voorgrond staat Bj de toenemende waarschijnlijlheid dat in de kamer eene meerder held zich vormen zal die de koloniale beginselen van het kabinet bestrijdt wil men al aanstonds doen weten dat men dairvan geeue kabiuetskwestie zal maken Is het ministerie uiet vooral en uitsluitend opgetreden om op dat punt vastheid aan te brengen dan km het koiouiale wetsontwerpen laten afstemmen zonder heen te gian Wij worden dus voorbereid op vreemde parleroeuaire gebeurtenissen en mogen het er voor houden dat het kabinet voor geene oppositie in de kamer wijken zal Dit is volkomen coii equeut met het begup il il het I ind van geen ander niimsterie dan van dit eeu g heil kan w ichten Men offert zich dus op en verdraagt alles uu zuivere vaderlandsliefde Dat schijnt dan ook het begup te zijU dat 01 ze ministers aan eene vaste regering h hten dat zij onder alle gebeurtenissen blijven zitten en aan hunne begiu elen vasthouden al blijken die zelfs in strijd te zijn met elie van de meerünhud der vertegen vvoordiging M i ir men lette wel op de ministeriele logika Twee kvbinetten ziju opgetredea en gevdlieii naar ainleiding VTU u kolomall vria sluk en toch was de oplossii g van dal vraagstuk met uitsluitend hunne roeping Wie zoo redeneert kan even goed zeggen ik ben gekomen om eene zaak 111 orde te brengen m lar dit m orde brengen is mjne loepins met De eenige verkiiiing vtui zulk eeue redenei ug is de e dat zij uitgaat van lemaud die zich ziener roeping met volkomen bewust 18 en zulks zou wel het geval kunnen ziju bn den minister die zoo dikwijls van opinie veranderde dat het nu zeer problematiek is vv elke zijner Tutecetlentea hem voortaan tot leidraad zullen zijn En al komt die minister ons verzekeren dat hij die staatkunde z il toepis eu die eei e vcelj irige ondervinding hem als proefhoudeude heeft doen kennen zie regeringsintwoord d ui blijft het toch voor de natie al vrij raadselach ig nt ij Ie verw ichicii heeft Misschieu strekt de verzekering dat de minister blijven wil daarbij tot troost a eene veeljarige ondervinding door deu heer Hisselman als minister te verkrijgen zullen wij er dan wel eindelijk achter komen Er bestaat wel geen beter voedsel zoo wel voor den gezonde als voor den herstellende dan zuivere onvervalschïe chocolade immers een kop goede chocolade oveitreft verreweg de beste bouillon m gehalte van weikelijke voedingsstof oor billijke prijzen te verknjsen vindt echter zoo dikwijls eene vervalschmg var dit artikel plaits dat eene kwaliteit voor welker zuiverheid wordt gewaarborgd eene zeldzaamheid is geworden Het verdient d iirom tp meer re melding dat de stoom chocolade fabriek van xaisz Stouw EKct te Keulen die tot de meest bplangrijke fabrieken van Duitschland behoort op de viereldtentoonslellmg te Parijs wegens zuiverheid voortreffelijke kvvaliteil en goedkoopte vau hare chocühden met de prijsmedaille werd titiroond Deze onderscheiding 1 des te eervoller dewijl de uitgereikte medaille de eenige is d e in deze branche op geheel Pruisen is gevallen De fabriek dankt aan haar beginsel alleen volkomen zuivere fabnekaten ter markt te brengen haren alom verbreiden roem Men zoude kunnen bevteren dat het zoowel de pligt als het belang van iedere groote handelszaak in victualiën enz is om bare klandisie vaa dit product te voorzien 2lbtJertentien Bevallen van een Zoon A J E TinT Lï geb Lepeboek GOCDA 21 Not IS 67 Gemengde Berigten Meu beqroot de koaten der abj ini ihe eiptdit e vau 40 70 miIlioLn gulden Üe vermiodtriDg Ju huljtumiernijzers jaamedde van ƒ 300 op ƒ JaO IS te UclleiiJooro door kuuiukhjke btshssing belet Be lud at SC hap JIJ tot eiploitatie an staat poorwegeo leent op mtuw en weuscht het vroeger gcletude liüger te moeen houden Eto comimssuns uit MexiLO oiiderhaiidLit te a hiLgtou o er fne keniug du 12 nullioeo Dt unu e ej pti che ketiiüg gtt ft 9pCt rei te tu onlt uitgegeven tegen 9upCt üij ia J i miUioeu guldt i gruot lu de strateo vau Londen zijn gidurtude l Co oor ekomea 2U ocgeluLken met doodelykeo atioop De toiale luduttie an rijdt m ditforuiti voor 1867 wordt gesthat op JlU OÜO cotoLs Te hacraim ito zji iter dan drie iuiUiolu motrbezieuboumeu tu men reacnt in htt aaustaaude saisoen 10 miHioen zijdewormun te kuuueu votden l t onderaardacae spoorweg te Louden ruiiu een uur aans lang heeft i zts maandeu 12 m Uioeu personen vcrvü id fe WteLen is eeu wet uQtwerp ngedieud ter aNchatfang van de kcteustraf er ie leeft eeu i liimali m gezonden naar Koustiuiinüpei tn d Turkeu make oorb =toebereid=elen in Kosiiie Ie Luk ia lut aldndbi Lld n K r d i zroottn dezer V üuwburgeu hebben iiull o a meer d s ib 33 365 fr t nii k nog belangrij Éi e t eü het wereidlijV dhi ini cben almanak a heiligen ge teld larei ülJ m Amerika oter dageii op zijn Hij laat een vermotje stad au Japau telt U 2 Udei na ¥ au d m Mioea g j Jeddo de hoofd 1 u n hu Zeil fcii om en iu uuci Te Dre den worden jaar i k tj 00 riem albumen p jp er vcr aaidigd die 120 wiUiocu gewone phuiü ratiea uitleveren r De ele men chen doen Malta eo Aiei udrie üebrtk dat dastli k m i Lit Uarlingen en uit het Ij c ü p worden b itere klasteu augehL i n Q er de mi bandtlingei ua r an lacd rrhj ztndt ehapeL bioot staan In de raaatd jiilij Zjii op h t tilatd urn a bokken van aardbeving v aargeuotoeu Jaku Khaii de be luu Jer van litrat heeft de uzereu ittit Vl d Hn laud eikeud 1 1 het arsenaal t £ Tüulon heerscbt gioüte drukte Ie üaabtnebt wordt eeu be m gemd Kt met Je ontmanteling d i vesting Stephen tie hoofdleider der fcLianc bev udi zich te Parijs iU leKromptn omstandigheden Te Londen is een der grootstr gasfabrieken door brand inicld Het oostenrijk ebe oudget üvei 1 b ijst üor de w l jlve helft des rijks een tekort aan an 40 en twee derde miUioen laUe IT mülioen d e m lö07 reel bovtn dt begrouting ziju uitgegeven De pb qï wil nu de wereld bediiigtu met openbartipheul In Uerwickehire i de veeziekte wcier uitcebrok j onder eene kudde van dertig Kortf eboornde runderen Men twijfelt zeer aan het verlinken van het v est mdi3che eiland Tortola Id den avond vau deu 17 dezer zijn te Great Marktberigten Gouda 11 November larwe 1 ool che per 2400 kiio 52U Koode Kleefsche ƒ ólü euwsthe per mud ƒ Ij 25 a 16S5 llogiïe 9 75 a U bO Ger t winter ƒ d 50 i 7 50 dito zomer J ü a ƒ 7 20 Haver korle J j 2U a ƒ 4 80 dito lange 3 a ƒ 4 Boekweit irausLl e per 2100 kilo ƒ 200 Noürdbrabiutsche ƒ 220 a ƒ 235 Ln e boonen ƒ 12 a ƒ lb De veemarkt met tamelijken aanvoer en levendig nhandel schipen waren weinig gev raaad ette varkens golden van IS a 22 e per 5 ons magere varkens eu biggengingen lugger van de hand Kaas Goebotei ƒ 1 10 a ƒ 1 O Weiboter ƒ O 90 a ƒ 1 10 Burgerlijke Stand G o l D A Geboken 17 November Claziua oudtrs E Hlij en J van Harten 18 Cornell ouders H btiaver en J ink 20 Dorothea Geertrnda ondera J Ptettrs en G Oosterling 2 Klara Johanna ouders D an der l ist en J an Heituni Iceodcrt ouders M de Grui ien Laa era Cornells alhannus ouders T P C Hazelaar wed V van leeuwen I S Lafcber J Kromhout en J OvtBJ l 19 November M erbareiise vMd J B Furrer oü j 20 P van Rijswijk hn svr van P Leras dS J H van der iao 4 m 21 J J loihoh 31 j 50 j J van Zijl 4 j 8 m Voor eene ENGELSCHE MA lift C H A P P IJ van LEVENS EEZEKcKING worden soliede igeuten gevraagd voor Gouda en omstreken Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de Heeren HOFF M N C te L ilDi Gejitwd 20 Ivov C Bijnhoat Bonneor