Goudsche Courant, donderdag 28 november 1867

1867 Donderdag 28 November 591 GOUDSCHECOURAIJT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 HEEREN CONCERT DONDERDAG 2S NOVEMBER 1867 F EBSTE AFDEELING Ouvertupe Mozart Sinfonie Kalliwoda Fautaisie 2 violen alt en piano Kna9t TWEEDE FI EELING Ouverture Bekker Solo voor fluit TuloK Fantaisie 2 violen fluit cornet en pi iiio Kwast Finale Mesmer Met topsteniming van den Kommandant van het Seginient en het Ede Achtbaar Eestuur dezer stad zullen eenige onderofficieren v in het alhier in garnizoen zijnde gedeelte van het 4 Regiment Infanterie de eer hebben op a s MAxVXDAG den 25dezer in het locaal TiTOU als eerste voorstelling ten tooneele te voeren Arthur of 16 jaren later ioo iéehjjtl hl Uree bedrijven TOT SLOl VaudeviUt in tén Bedrijf Entree ƒ 0 75 per Persoon De opbrengst zal na aftrek der noodzakelijke koslf ten voordeele der stedelijke armen norden aangewend Zoolang de voorraad strekt zullen er bij den Boekhandelaar A BRINKMAN op den Tieiiieweg kaartjes verkrijgbaar zijn Op den dag der uitvoering a er gelegenheid zijn tot het bespreken van plaatsen tegen betaling van 0 10 extra per pNais Aanvang ten 7 2 unr preeies Bij vonnis der ArtondissemeutsRecht bank te Rotferdam is AART vax KERSEN Scheepmaker Koopman enz tt Siiiijncijt in staat van faillissement verklaard ingegaan den 19 f November IS jT Tot Rech er Commi ssaris is benoemd de E A Heer M J A VAILLANT Rechter in genoemde Rechtbank en tot Curator M J FORTCIJN 0ROOGLEE ER Advocaat te Gocda Opcökre Verkooplng op Dingsdag 20 November 1867 s morgen 9 ore te Gouda aan bet lokaal in de Nieowsteeg E 16 17 ten overstaan van de Notarissen MONTIJN en KIST aldaar ten gevolge der Qnitering van een Magazijn van eene aanzienlijke P a r t ij NIEUWE GALANTERIEN enz BYOUTERIEN VERLAKTE GOEDEREN en eene grooie hoevedhpid NEURENBERGER KINDERSPEELGOED enz enz Daags te voren te zien Teotoonstelling VAN Bootmnrl tnen GOUDA Westhaven B 184 Wegens het ongunstige weder van de gepasseerde week zal de ondergeteekende nog gedurende een paar dagen zijn verbluf alhier verlengen G J DAKE van Rotterdam representant van Singers Manufacturing Compagnie te New York J KROHHODT Brood en Beschuitbakker GOUWE Wijk C N 177 alhier beveelt zich in ieders gunst en recommandatie 3 bekwame Plaatwerkers Kagchel en Haardenmakers en een LEERJONGEN kunnen vast werk bekon en bij Photogenische GASMAATSCHAPPIJ Amsterdam S S 266 De Directie maakt belanghebbenden bekend dat de Heer H van BERKEL Kleiweg alhier tot AGENT beuoemd is voor de stad Gouda C VAN BE R KEL Kleiw eg Ter genezing van de meest ingewortelderhuraatiek rhumatische tand hals en hoofdpijn rhumatische kramp en aandoeningen in den rug en zijde enz door koude ontstaan bestaat er tot nog toe geen beilzümer en tevens goedkooper middel dan de krachtig werkende KOOLASCH tot HOOG ING is op zeer voordeelige voorwaarden gedurende de maanden November December Januarij en Februarij ie verkrijgen aan het Aschhok te Gouda Nadere informaticn bij P DE WERK aldaar Een handelaar in WIJNEN die zijne relatien in de stad Gouda en omliggende Gemeenten nenscht oit te breiden vraagt een geschikt persoon om voor hem tegen vergoeding eener billijke provisie werkzaam te zijn Adres franco brieven onder lett W bij den boekhandelaar A BkinkMAN te Gouda BOELHUIS te NIEUWERKERK op d USSEL ten Sterf huize van L Overhand in het begin van het Dorp aldaar op Vrijdag den 6 December lSfi7 des voormiddags ten 10 ure van Levende Haaf BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN eene Partij MEST en circa vijftig duizend oude ponden goed gewonnen HOOI en hetgeen verder ten verkoop zal orden aangeboden Nadere inlichtingen zijn Ie kekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Zuid Waddinxveen Abshaubbin s of AntiRhumatischc Watten Ieder lijder zal de gcwenschte uitkomstondervinden van deze heilzame Watten wanneer hij slechts zorgt zich van de echteAntiRhumatische Walten te bedienen diekenbaar zijn aan de witte kleur aan defijne kwaliteit aan het kleine formaat aande stevige pakking en aan de onderteekening der blaaune omslagen welke daarenboven nog met twee naamsteropels zijnvoorzien van den bereider en hoofddepothouder A BREETVELT Az te Delft die deze Watten o a verürijgbaar heeftgest ïld voor Hen prijs van 30 C t bijT A G VAN DETH Gmda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen G WILHELMUS Woerden T W DEN UIL Schoonhoven Geb KAÜLING Alphen J GOUDKADE Boskoop J H KELLER Rotterdam A este wagenstr A REIJNOORDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJK Capelle ajd IJsêeh Raderstoomboot d Ussel Van Gouda Maandag en Bingidag smorgens 6 uren de cverige werkdagen s morgens 7 uren Van Rotterdam op alle dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Retourkaarten Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Te huur gevraagd Uitgever dezer Coarant Zuiver overgehaalde JENEVER a462 j per kan 67 cents idem a 47Vio per kan 69 ets Jenever l goort Moutwijn a 46 o i per kan 65 cents nl BRANDEWIJN a 46 o per kan 70 n PAKHUIS of eenen droogeu cents Meerdere of mindere sterkte naar KBLDEiR Boekdmkkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad gescliiedt df nitgare des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Adverteutien van 1 O regels tot des middags ten 12 ure grc jtere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn 6iittenlanï Londen 24 Nov Gelijk reeds per telegraaf is gemeld is het doodvonnis aan de fenians Allen Larkins en Gould gisteren morgen te Man hester voltrokken De openbare autoriteit was niet gerust dat dit zonder ongeregeldheden zon afloopen omdat er reeds s avonds te voren eene buitsugewone agitatie iu de stad heersrhte vooral doordien duizende Ieren uit alle omliggende en zelfs ver gelegen plaatsen derwaarts waren gekomen De burgerij vond het dan ook een zeer ongelukkig denkbeeld dat men juist den zaturdag hiertoe had uitgekozen daar toch gewoonlijk dien dag bij de werklieden reeds gedeeltelijk maar bij de minste aanleidii g tot uitgaan geheel tot eenen vrijen dag wordt gemaakt terwijl er dan gewoonlijk meer dan op andere tijden verteerd wordt hetwelk alweer van zelf leidt tot allerlei woelingen en buitensporigheden A n de treurprocessie welke heden plaats had namen 300 personen deel Er werd eene lijkrede gehouden waarbij de 3 fenians werden herdacht die gisteren den dood op het schavotondergingen Heden avond zal er nog eene meeting plaats hebben De politie komt niet tusschen beiden maar is op alles voorbereid 2B Nov De Anglo Amerikaansche Correspondenz meldtuit NewYork van 25 dezer dat de meerderheid der regtsgeleerde commissie een rapport heeft ingediend ter gunste vanhet in beschuldiging stellen van den president John in Iu de zitting van het lagerhuis heden middag heeft deheer Disraeli een crediet van twee millioen £ aangevraagd voorde expeditie naar Abyssinie Parijs 24 Novfmber Uit de door de regering in het gele boek openbaar gemaakte diplomatieke documenten blijkt dat het denkbeeld om de beslissing der romeinschc kwestie op te dragen aan eene conferentie der mogendheden het eerst van Italië is uitgegaan Vreemd genoeg met het oog op dit feit heeft men nog niet lang geleden twijfel geopperd of Italië wel tot de confereutie zou toetreden De senaat heeft den heer Dupin verlof verleend lot hetrigten eener interpellatie aan de regering betreffende de aangelegenheden van Frankrijk en Italië en bepaald dat die interpellatie aanst vrijdag zal plaats hebben 25 Nov Een privaat telegram vau de Patrie bevestigt dat Rome in de conferentie heeft toegestemd en voegt er bij dat Antonelli mondeling en in de instruclien die hij aan denpauselijken nuntius te Parijs gezonden heeft verklaard heeft deconferentie zonder voorafgaande conditien aan te nemen Menverzekert dat Italië zijne toetreding nog niet ofBcieel heeft uitgesproken De toeslemming van Portugal en Z ed n zijn laatstelijk alhier ontvangen Omtrent de plaats waar de conferentiezal gehouden worden is nog niets bekend Dresden 25 Nov Het Dresdener Journal bevat eene correspondentie uit Weenen volgens welke het bevestigd wordt dat Oostenrijk onvoorwaardelijk toegetreden is tot het voorstel betreffende de conferentie alsook dat Frankrijk geen basis heeft vastgesteld Overigens is het niet onontbeerlijk dat de paus op de conferentie vertegenwoordigd wordt Rome 24 Nov Drie fransohe regimenten van linie namelijk het 29 19 en 59 hebben gisteren avond order gekregen om na ir Civita Veochia te vertrekken Van wege de Tomeinscbe burgery werd in het paleis Barbarini aan de fransohe en pauselijke officieren die aan den slag van Mentana deelnamen een feestmaal aangeboden 26 Nov Heden zyn twee fransche regimenten twee batterijen en een eskadron kavalerie naar Civita Vecchia vertrokken 0tnnenlanIr GOUDA 27 November Zaturdag jl heeft de commissie uit het provinciaal geregt hof Tan Zuid Holland belast met het afnemen van de De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip an het zegel ia 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekeid naar plaatsruimte examens van hen die dingen naar den rang van candidaatnotaris o a toegelaten den hr G C Fortuijn Droogleever alhier In de zitting der tweede kamer vau zaturdag heeft de minister van builenl zaken gepoogd zijne handelingen te verdedigen tegenover de aanvallen tegen ijn beleid gerigt Hij bleef volhouden dat de erkenning van de losmaking van Limburg door de vreemde mogendheden eene tchoone uitkomst was en ging zelfs zooverre met te ben eren dat men in het buitenland heeft erkend dat men aan zijn beleid den vrede in Europa verschuldigd is De heer Pijnappel heeft de handelwijze des ministers verdedigd de heer Thorbeeke die bestreden de heeren Godefroi van der Maesen en de minister gerepliceerd en is de conclusie met algemeene stemmen aangenomen In de zitting van de twepde kamer der stateugeneraalvan maandag zijn de algemeene ijcraadslagingen gevoerd overhoofdstuk III der staatsbegrooting voor lsti7 buitenlanH chezaken De heer Blom heeft betoogd dat er over de uitlegging van het tractaat met Eugeland nopens de kust van Guinea verschil zoude bestaan tusschen Nederland en Engeland De heer Geertsema heeft in eene uitvoerige rede met beroep op brieven in het bezit van den oud minister van builealandsche zaken den heer C remers en welke de spr ten burele van den voorzitter overlegde de beschuldiging van den minister van buitenlandsche zaken op jl zaturdag tegen de vorige regering gerigt de ongunstige ontvangst der nota Cremers aan den voormaligen duitschen bond bij Pruisen en de oproeping van ligtingen militie als litvloeisel van vrees voor de gevolgen dier nota krachtig wederlegd De heer Heijdenrijck vóór de begrooting in weerwil der onderwijs questie heeft inlichting gevraagd omtrent de indemnisatie aan handelaren met Japan en s ministers antwoord am de uitnoodigiug tot deelneming aan eene conferentie onrrtde lomeinsche zaken Na verdediging van s ministers beleid door i e heeren iisinger en Haffmaiis en bestr Iln2 door de heeren Zijlker van der Liuden en van Eek heeft Z Exc de minister van buitenlandsche zaken de sprekers beantwoord en verklaard nog geen antwoord te hebben gegeven op de uitnoodiging van Frankrijk De knestie der indemnisatie aan j ipansche h indelaren wps in ernstig onderzoek De heer de Erauw heeft met den minister afgekeurd dat de heer Cremers de door den heer Geerisema medegedeelde brieven niet in het archief van het ministerie heeft gelaten De heer Stieltjes voornemens voor de begrooting te stemmen zou na kennisneming dier brieven in verband met s ministers onwaarachtige verklaringen op jl zaturdag de begrooting verwerpen Na nog eenige discussie zijn de algemeene beraadslagingen gesloten In de zitting van gisteren is het hoofdstuk buiienl zakenin zijne bijzonderhedeu behandeld en werden twee sterk doorden minister bestreden amendementen aangenomen als het vervallen van de begroeting der som van ƒ S Ü0 tot herstellingder zuidduitsche missieu amendement Dumbirj met 49 legen 24 stemmen e i de wegneming eener som van f 2000 voorbnreaukosten van een consul te Berlijn amendement Blom met 45 tegen 29 stemmen Uit de siemlij ten blijkt dat ookonderscheidene leden gewoonlijk met het ministerie gaande zichin deze niet vereenigen konden met de voorstellen des ministers De houding en handelingen van den minister hadden echter een zoo onguDstigen indruk gemaakt del die ten slotte geleid hebben tot de verwerping van zij budget met 38 tegen 3fi stemmen Hierop ver j ht de min Tan bijuenl taken eei e kortstondige schorsing der vergadering De ministers verlieten de vergaderzaal ten einde ministerraad te henden Na de heropening der zitting heeft d minister van binnenl zaken verklaard dat de voorafgegane afstemming in verband met de gevoerde discussien siechts kan worden opgevat als eene afked = ring Tan het regeringsbeleid omtrent het behond van Aat