Goudsche Courant, zondag 1 december 1867

1H67 Zoudag 1 December il 599 GOUDSCHECOURAJÜT Uitgave van A BRINKMAN lange Tiendeiceg y D u 60 S TA VELZEN Ja te Kampen beeft aan de inteekeoaren verzondeD Afl 46 48 van den ST ATEN BIJBEL dat s de gantsche H Schrifture vervattende alle de eanonycke boecken des Ouden en des Xiennen Testaments beuevens de pocryphe boeeken door last der Hoog Mog Heeren StatenGeneraal van de Verecnigd Nederlanden en volgens het Besiuyt van de Synode Xaiion el gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619 uyt de Oursponckelieke Talen in onse Nederlandsche Tale getroawelick overgeset Met Nieuwe bijgeioeghde verklaringen op de d jy ere plaeteen aeuteeckeniiigen van de gelycke juydende Texlen ende Nieuwe Registers over beide de Testamenten Volgens de beste uitgaven van HE XDKIK 3 C03 en PI ER KEUR Met pl ïten Onder toezigt van de WelEerw Heeren S VAN VELZEN A BRU XIMLLK MP en H DE COCK lef aren aan de Theologische School te Kampen Met deze aflevering is de uitgave vaa den STATEN BUBEL met volledige kaïitteekeningen tot de Brieven aan de Corintheu genaderd De duizende inteekiaaren voorgegaan door H H M M den Koning en de Koningin zijn tot bewijs van de belangstelling in dit werk Deze ingenomenheid is ligt te verklaren en hoe meer ue opmerkzaamheid zich op deze uitgave vesiigt zal dit werk ao meer algemeen gezocht worden Ontegenzeggelijk is de STATEN BUBEL met kantteekeningen het voornaamste werk dat ooit in ons land verschenen is De vertaling der Heilige Schriften gelijk zij hier vocrlsomt is de eenige die door de Kerk in Nederland is bezorgd naaraan derhtlve authenticiteit moet toegekend worden en die daardoor van het werk an alle particulieren is onderscheiden Pe kantteekeningen die men hier zoowel van het Oude als het Nieuwe Teslaro ïnt vindt leveren een schat van verklaringen en opmerkingen die niet genoeg gewaardeerd kin worden Door velen van de godzaligste en geleerdste mannen in het bloeijendste tijdperk der godsdienst met onderlinge overeenstemming en met goedkeuring van geheel de kerk geschreven geven zij tevens al wat in vroegere verken tot verklaring der Heilige Schriften is nagelaten zoodat men hier duidelijk en bondig vcrncmt wat de kerkvaders reformateurs en andere uitnemende mannen in dit opzigt geleerd hebben terwijl nergens eenige twijfel over de zuivere voorstelling van de lec des geloofs kan bestaan Welke boeken men derhalve ontbeert de Bijbel met kantteekeningen behoort nergens te ontbrekeu Toen dit werk in vroegereu tijd aanzienlijk hooger kosten dan tegenwoordig vorderde is het gedurig op nieuw gedrukt Nu de prijs zoo gering is als tot nog toe nooit is voorgekomen ziet men zich algemeen in de gelegenheid dezen Bijbel te verkrijgen Zulk een werk zal men zoo eenigzins de godsdienst op prijs gesteld ordt niet in geringer staat dan andere boeken maar in behoorlijke gedaante verlangen Aan dit verlangen wordt bier te gemoet gekomen Fraaiheid van letter helderheid van papier en duidelijkheid van druk zijn hier vereenigd En wat de naauwkeurigheid óetrtft vordt alle zorg besteed dat deze uitgave met de beste van KEUR in volkomene overeenstei ming zij Nog staat de inteek T iiig open zoo lang de voorraad strekt van hetgeen reeds afgedrukt is De prijs is 2U Cent per aflevering en kompleet ƒ 12 80 met Duitsche of met Latijnsche letter Bij deze uitgave is men tevens in de gelegenheid in hetzelfde formaat de BERUMDE PSALMEN FORMULIEREN en LITURGIE te verkrijgen zoodat dit alles achter den Bijbel gebonden kan worden S VAN VELZEN Jk Uitgever Beproeft alles en behoudt het beste Op de jongste Parijsche wereldtentoonstelling is aan de Stollwercksche Borst Bonbons voor hunne voortrefl elijke eigenschappen de eenige prijsmedaiUe toegekend en daardoor de nog van geen dergelijk fabrikaat bereikte volkomenheid schitterend bewezen Depots bevinden zich in alle steden van het vaste land a 30 cent per pakje steeds voorhanden te Gouda bij den Apoth C W TER BRUGGEN op de Blaauwstraat Oudewater bij T J van VKEÜ MINGEN Schoonhoven bij A WOLFF Dr J B ROLL te Amstebdam Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Rheumatiscfae Ziekten Jicht ea Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligting aan ledere flacon is met etiquette en gebmiksaanwijzing roorzieD Dépót voor Gouda hii den Apotheker STEENMEIJER St NICOLA AS A QUANT heeft de eer te berigten dat zijn Magazijn weder ruim gesorteerd is in eene schoone collectie Artikelen uitmuntend geschikt voor St Nieolaas Cadeaux aU ALBUMS PAPETEBIES HEEREN en DAMES NECESSAIRES eene keurige oOi c g scuoTscHE artikelen zeer elegante LEPEL en HANDSCHOE NENDOOZEN SIGARENKOKEBS PORTEMONNAIES SIGARENPIJPJES er LUCIFERDOOSJES in groote verscheidenheid ZAKSCHRIJF en TEEKEN PORTEFEUILLEö in ruime keuze PRENTEN LEESBOEKJES in meer dan 60 soorten EINDERSPEELGOED in zeer groote verscheidenheid Donderdag 5 December eene groote TOMBOLA zonder nieten a 30 Cent het Lot De Wed A C SCHOUTEN berigt de ontvangst eener groOte en mocaje collectie Kinderspeeljyoed GALANTERIEN enz bijzonder geschikt voor St NICOLAAS CADEAUX De ondergeteekenden maken hunnen geeerden stadgenooten eu begunstigers bekend dat met het aanslaande St Nicolaasfeest hunne kamer ruim voorzien zal zijn van een fraai assortiment Chocolade Suikerwerken Dagelijks te bekomen goed gevulde warme Boterletters Gebroeders KaMPHUIJSEN Op een K NTOOR hier ter stede wordtgevraagd een vlug en actief JONGMENSCH niet beneden de 16 jaar bekend met de gewone Kantoorwerkzaamheden en eene nette en vlugge handschrijvende Eenige kennis van de Engeliche en Fransche Taal zal tot aanbeveling strekken Adres met franco brievenonder letter X IJ bij den Boekhandelaar V C MAAS te GoüPA Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 io o per kan 67 cents idem a 477io per kan 69 ets Jenever i soort Moutwijn a 46 j o per kan 65 cents inl BRANDEWIJN a 46 io Vo per kan 70 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoüDA 27 Not 1867 Boekamkkerij vut A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitg ve des aTO di te voren De prijsper drie maanden is S franco p lM stƒ2 S5 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure groottre moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOUDA 30 November Niettegenstaande de gunstige verzekeringen van den Moniteur blijft het nog altijd zeer twijfelachtig of de conferentie tot stand zal komen Frankrijk heeft de romeinsche zaken zoolang eigener autoriteit behandeld en roept nu ter laatster ure de medewerking in van Europa dat men wel vermoeden zoude al bleek bet niet uil den bestaanden toestand dat men andere wegen zal moeten volgen om tot eene duurzame schikking te komen De Franschen beginnen Rome reeds weder te verlaten en Napoleon zou naar men beweert veel willen toegeven Intussehen blijkt volstrekt met geene zekerheid van de toetreding der groote mogendheden behalve van Oostenrijk Engeland maakt groote znarighetd en Italië zou lastige voorwaarden stellen Oostenrijk heeft het heerenhuis aangevuld om de reactionaire oppositie te breken en in Pruisen hebben de liberalen een votum uitgebragt ter gunste van het regt om zijn gevoelen als vertegenwoordiger te mogen uitspreken In Engeland zijn voorloopig 24 miliioen gulden toegestaan voor de abyssiuische expeditie die tot april a s wel het dubbele kon kosten Is er weinig nieuws te vermelden uit het buitenland te meer verdient vermelding wat in ons midden gebeurt Was het uit de verslagen betreffende het onderzoek der begrooting kenbaar geworden dat bij een groot deel der vertegenwoordiging ernstige en gegroi de bedenkingen gerezen waren tegen dit ministerie en mogt het bijna ondenkbaar schijnen dat men den minister van financiën zou willen bestendigen of dat eene meerderheid cou kunnen gevonden worden voor de uitgesproken beginselen van den minister van koloniën men vermoedde niet dat onze diplomaat in den strijd bezwijl en zon Wel is zijne reputatie in Nederland gevestigd als ijdel en onbekwaam wel heeft hij grove fouten bezaan maar gedane dingen nemen geen keer en Nederland beteekcnt zoo weinig op diplomatisch gebied dat het geen hoofdzaak kon zijn dien minister te bestrijden Zijne handelwijze was in het helderste licht geplaatst en indien hij nu de teregtwijzingen zachtmoedig had opgenomen dan zoude zijne begrooting met eenige f jz iiig alligt zijn goedgekeurd maar toen hij door ijdelheid op ingebeelde verdiensten verblind den bekivamen en regtschapen Godefroi met hooghartige minachting behandelde en door oujuiste en scheeve voorstelling zijne voorgangers in een verkeerd licht plaatste liep de maat over en de meerderheid ontzegde hem alle vertrouwen Eu lis of men de gelegenheid bespied had om een schandaal te maken dient het gebeele ministerie zijn ontslag in Waarlijk goed gevonden als men zoo de gevreesde afstemming ▼ an de eigen begrooting wenscht te ontgaan maar niet goed as het dit besluit aan te kondigen in bewoordingen die de vertegenwoordigers bij de domme menigte schenen te beschuldigen als of zij tegen het behoud des vredes en tegeu de losmaking van Limburg ijverden Gelukkig was de minister van binnenl zaken in de gelegenheid gesteld te verklaren dat hij dit niet gezegd daaraan zelfs iet had gedacht De meerderheid der vertegenwoordiging stelt geen vertrouwen ie den minister van buitenlandsche zaken Zou het moeijel jk kunnen vailen een beleefder bescheidener eu bekwamer man te vinden Heeft de meerderheid misdaan door hare overtuiging uit te spreken Is zg geroepen cm goed te keuren wat haar verkeerd dunkt of heeft zij een duren eed gezworen om te bevorderen wat volgen hare overtuiging het belang des lands eischt Het is de meerderheid eener kamer die met zoo groote zorï met zoo vreemde kunstmiddelen is zameiigesteld die met zoo groot gejuich werd begroet een jaar is voorbij gegaan en de illusie is crdweneu Dat hebben wij ook reeds vroeger gezien wat men beproeve en boe het schijnbaar geluKke de reactie te doen cegevieren slechts een kort tijdsverloop is noodig om De prijs der Advertentien van één tut zes regels met inbegrip van het zegel is bO Cent qqi eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte het nederlandsche volk tot bezinning te brengen en het weder tr leiden op het pad van den vooruitgang Zouden de ministers ook niet inzien dat zij inroeijen tegen den geest des tijds dat zij vergeefs den onbedwingbaren loop der ontwikkeling trachten te stuiten Zij zijn opgetreden om de kwestien van koloniën en onderwijs af te doen Het ministerie telt wel den derden minister van koloniën maar de afdoening is nog geen stap nader gekomen Heemskerk heeft door zijne liberale opvatting der onder ijskwestie een grooten steun aan het zwak gebouw verleend maar hij deinsde blijkbaar terug voor de behandeling der kwestie die hem ten val moest brengen in zijn eigen gezelschap Is het dan niet lang genoeg met deze proefneming die de zenuw van den staat de financiën ten gronde rigl Kunnen deze ministers hopen nog iets goeds tot stand te zullen brengen Dan zijii zij nog ijdeler dan de behouder Vitn den europeschen vrede De hoop op een goed besluit is gering indien zij zich niet beter beraden schijnen zij nog een kans te willen wagen er is onweder aan de lucht en men zou eene nieuwe ontbinding kunnen verwachten Zijn middelen en kunsten dan niet nit eput en meent men dat het volk nooit kan ontwaken uit de slaperige dommeling en de verwachting te leur stellen der reactionnaire leidslieden 6uttenlanli Parijs 27 Nov De Moniteur zegt in zijn bulleün dat reeds talrijke adhcesien betrekkelijk de conferentie ontvangen zijn hetgeen aan het keizerl fc gonvememeot grond ge ft om op een gelukkig resu taat te hopen Brussel 7 Nov In de kamer van afgevaardigden heeft de minisier van buitenl zaken op eene interpellatie van den heer Jacobs verklaard dat de regering niet opgehouden heeft het oog te houden op de afdammuigs kwestie maar zich jor het oogenblik tevreden stelt met de verklaring der nederU j sche regering dat zij zich verantwoordelijk beschouwde voor de schade die uit de afdamming mogt kunnen voortvloeijen Berlijn 27 Nov Het Journal de St Péiersbourg zegt dat de romeinsche regering niet mag hopen dal Europa zich ievi eden zal stellen met het formuleren van vrome wenschen zonder meer noch dat het den toest iud dermate miskennen zal om zich bereid te verklaren tot het herstel der oude grenzen van den kerkelyken slaat of tot handhaving van een abnormalen toestmd De voorstellen van de heeren Haverbeck en Gnerard zijn verworpen het eerste gedeelte van Laskers voorstel daarentegen aangenomen met 181 tegen 160 stemmen De minister van financiën heefi een ontwerp van wet ingediend tot overname van Denemarken van de schuld der Elbe hertogdommen bedragende 21 75O 0UO th Manchen 28 Nov De Süddeutsche Presse meldt uit Parijs dal het programma voor de conferentie in den door Italië voorgesselden en door Frankrijk goedgekeurden vorm is opgesteld Hierbij is bepaald dat de paus het gezag over den kerkelijken slaat behoudt dat de Romeinen het italiaansche burgerregt bekotoen en afgevaardigden naar het parlement te Florence zenden Augsburg 28 Nov Volgens geloofwaardige berigten heeft keizer Napoleon wel degelijk het plan om aan het wereldlijk gezag van den paus een eiude te maken tegen eene rijkelijke materiele schadeloosstelling De fransche regering heeft diensvolgens overal naauwkenrige opname laten doen van den omvang der katho ieke kerkfondsen en de uitgaven ten behoeve van den kerkdijken staat om alsdan den paus uit daarmede gelijkstaaude bijdragen eene civiele lijst te verzekeren waartegen de tel nog toe opgebragte belastingen voor de zoogenaamde dispeosa en pallia wegvallen zonden De paus zou te Rome resideren en het verblijf van de hoogs e coUegien zou neutraal gebied worden Het personeel dier collegien zon even als el