Goudsche Courant, donderdag 5 december 1867

1807 Douderdag ó Üecember SGHaOWBÜEQ I ST NICOLAAS iü 593 GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 BEKEN DM AKING De ondergeteekende heeft tot zijnen Agent le Gouda aangesteld den Heer J J Geoctendoest alhier bij wien van heden ai verkrijgbaar 7ijn alle soorlen vai KLLER SCHOEN ZADEL MAKERS MACHINEN uit de wereldberoemde labriek van Sin gers Compagnie te New ïork welke de grootste medaille op dr Panjsche Wereld Tentoonstelling H sin 18B7 behaald beeft De prijs der machinen voor huiselijk gebruik en voor naaisters is zeer verminderd Solieie HANDM CHIN E van 30 en 36 beuevens Garen Zijde Naalden en Olie Dai kbaar voor het genoten verlrounen gedurende zijne ge luden Tentoonstelling alhier beveelt hij zijnen Agent minzaam Gouüa s Ingezetenen aan terwijl voor alle Machiaen 3 jaren guarantie wordt gegeven G J DAKE in hpt Lokaal NUT en VERMAAK op de Oosthavcn te Gouua Buitengewone Voorstelling door lir Toorieelisien onder directie van LOUIS BOUWMEESTER C op Vrijdag den 6 December 1867 De Marliies de lontmoran of een Huwelyk uit Hoogmoed nieune groote Drama Vaudeville in tnee bedrijven naar het Fransch Le Mariage d Orgueilj van D Euuery door H Capadose DWENA Klaas Kip of eeu briefje van acht woorden aiulf üle m Iwee bedrijven Prijzen der l uiatsen Eerste Rang 1 25 Galerij 0 60 Loting der plaatsen voor HH Inteekenaren op Woensdag den 4 December lsö7 des voormiddags te lU uren terwijl verder plaatsen kunnen besproken worden op den speeldag van des morgens 10 tot des n imidd igs uren Aanvang te 7 o uren precies Tneede Vergadering der REDERIJ KERSKA MEK op Maanda 2 December in bet Lokaal ïivou aanvang ten 7 nnr EERSTE AFDEELING DE W RAAK drauiatischt siheii in ticte bedrijten TWEEDE i EELISG fATELIJS blijnpel LU drie bedrtjvtn INTRODUCTIEBILLETTEN voor niei leden 6u Cents Een IIEF R die zjne nerLzaamheden buiten huis heeft yoeki EEN of TWEE GEMEUBILEERDE KAMERS Adres franco met opjrave van huurprijs aan het Bureau de er Courant ett B De ondergeteekende heeft de eer te berigten dat hij heeft ontvangen diverse soorten St Nicolaas Artikelen als doosjes CONFITUREN PRUIMEN VIJGEN en diverse soorten geprepareerde VANILLE CHOCOLAAD in cartonnen doosjes en pakjes P J MELKERT Haven Gocda Ontvangen eete fraaije collectie Steenkolen Vazen ViIt Pantoffèls en vele Cadeaux zeer geschikt voor het St Nicolaas Feest M PALMEN De ondergeteekenden maken hunjen geeerden stadgenooten en begunstigers bekend dat met het aanstaande St Nicolaasfeest hunne kamer ruim voorzien zal zijn van een fraai assortiment Chocolade Suikerwerken Dagelijks te bekomen goed gevulde warme Boterletters Gebroeders KaMPHUIJSEN Voor 225 te koop ÏEN BERNHARDT PIANINO met prachtige kast en sterk van toon bij W KAMPHUIZEN Korten Tiendeneg Voor ƒ 3000 wordt ter overname aangeboden de benoouigdheden ter oprigting en volkomene aanleering Ier drijving van ecne Fabriekzaak van dagelijksche behoefte die 8C procent zuivere winst afwerpt nog niei te GoiDi bestaat en met eeu k ipitical van p m ƒ 500 kan gedreven urdeu zeer geschikt om een jongmensch eene fatsoenlyke betrekking in de maatschappij le verschaffen Re3ecterenden adresseren zich franco onder lett A A A bij den boekhandelaar Jub W BRaUN Mülsteeg G 13ó te Amsterdam Er is verloren een KROES vroeger gebruikt geweest om GOUD en ZILVER te smelten en thans in gebruik om te saniven Zoo men denkt is hij verloren oopende van de Westhaven naar de Turfmarkt voorbij de Israël Kerk hij is gemerkt L S De eerlijke vinder die hem terugbrengt bij den uitgever dezer Courant zal daarvoor eene goede belooning genieten Een handelaar in WIJNEN die zijne relalien in de stad Goida en omliggende Gemeenten wenscht uit te breiden vraagt een geschikt persoon om voor hem teen vergoeding eener billijke provisie werkzaam te zijn Adres franco brievpn onder lett W bij den boekhandelaar A Bei nkMAN te Gouda Op een dorp nabij Gouda is uit de hand te koop eene VERWERS en GLAZENMAKERS AFFAIRE met het HUIS waarin genoemd va sedert onheugelijke jaren een goed Burgerbestaan oplve t Adres met franco brieven onder lett S S aan het Bureau dder Courant TE KOOP VERSCHE HEIMASTEN lang 14 tot 18 ellen Adres H J KUP Cojdsche Straat wijk 13 n 59127 te liotterdam PpNTENBOEKJES in alle soorton PAPIER POSfPiPtll alsmede BESTE ZWARTE zijn te bekomen bij A BRINKMAN Raderstoomboot d Ussel Van Gouda Maandag en IHngsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Van Rotterdam op alle dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Retourkaarten Prijs van het gedestilleerd bij Q p van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan it contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46V o per kan 67 cents idem a 47 o per kan 69 ets Jenever 2 soort Moutwijn ii fi o o per kan 66 cents inl BRANDEWIJN a 46 io o per km 70 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 30 Nov 1867 Bofkdmklierij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdr gs en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des Lvf ids te voren l c pi ijs per djie maanden is Z franco p post 2 25 Advertentieu vau 1 G re is tot dca middags ten 12 ure gruotere moeten oór 10 ure ingezonden zijn De Crisis Hst ministerie 30 mei 1866 door den graaf van Zuylen zamengesteM is na een stormachtig leven bezweken Geroepen om de gemoedsbezwaren van zoovele dui endeu in den lande in zake het onderwijs neg te nemen en de koloniile kwestiu voor goed ie regelen heeft hei noch de gemoedsbezuaren eggenomen noch de koloniale kwestie ten slap verder gebragt De gebeurtenissen van een vorig jaar liggen nog te ver ch in het geheugen om daarop bepaald terug le komen De verkiezitigs agitatie door allerlei vreemde middelen in het leven geroepen het pieuwe bloed daardoor in de vertegenwoordiging gebragt de bonding der nieuwe kamer tegenover het ministerie en de lof door de miIn le iele bladen de gehoorzame en gedweeé kamer taege waaid liit alles behoort tot het verledeiie Een jaar is sedert dien rustigen tijd voorbij gegaan en de geiioorzame kamer is veranderd zij heelt het mimstene duodetijk gewond en een aanvr iag om rntslag is daarvan het noodzakelijk gevolg Wel waren de versl igen over de meeste begrootingswelten niet zeer gunstig wel tooiiden vele leden zich niet ingeiiüinen met de handelingen van den minister van buiteittandsche z iken die ons onnoixlig in e n garantie tr iktaat gewikkeld hail waarvan wij missciuen later nog de wrange vruchten zullen plukken wel hH i men algemeen weinig geJ ichten van le bekwaambeden van den minister van financiën die door allerlei vreemde middelen in de dienst voor 68 trachtende ie voorzien toch moest erkennen dat er een aanzienlijk te kort was en men spoedig door nieuwe lecningen genoodzaakt zoude zijn den stand der nederlandsche effecten nog nieer te drukken wel hadden velen niet het minste vertrouwen iu de bekwaamheden en de veranderlijke beginselen van dei minister van koloniën freeds de derde bij een niiinsterie dat hoofdzakelijk was opgetreden om de koloniale kv estie e regelenj toch in weerwil van dit alles wachtte men den val van Jit ministerie nog niet en velen was de ernstige wending die de discussie nam een onverwacht verschijnsel De begrooting van buitenlandsche zaken is met 38 tegen 36 stemmen verworpen Nadat de heeren Godefroi en Thorhecke ernstig de grieven tegen het regeringsbeleid hadden blooigelegd nadat herhaaldelijk was aangewezen bit men de middelen door den minister gebruikt niet kon goedkeuren en de moraliteit nog niei zoo diep gezonken was om met de vrienden des ministers uil te roepen wat behoeven wij ons om de gebruilvi middelen te bekreunen het doel was immers goed en dit is bereikt deed zich een nieuw incident voor dat de minister aan zijn verregaande ijdelheid te wijten heeft Keeds wisi de vertegenwoordiging dat zij van den minister geen humane behandeling te wachten had De heeren Godefroi Dumbar en anderen hadden zich reeds een ernstige bestraffing op den hals gehaald en zelfs de dertien professoren die zich veroorloofd hadden in het afgeloopen jaar van het ministerie te verschillen waren op minachtende wijze in het debat getrokken en toch was dit niet genoeg ook vorige ministers moesten vernederd word n om den roem van dit ministerie en meer bepaald van dezen minister van buitenlandsche zaken te verhoogen Die beschuldiging kondo niet onopgemerkt blijven Beschuldigde de minister dat de verstandhouding met Pruisen door de handelingen van het afgetreden ministerie zeer dreigend was en dien ten gevolge reeds maatregelen genomen waren om 2 ligtiugen op te roepen de heer Geertscma lid van hel afgetreden ministerie bewees met brieven van dien tijd dat de verklari g onwaar of om een meer parlementaire uitdrukking te gebruiken onjuist en dus de minister zich weer schuldig gemaakt liad aan mystificatie Hoeveel beweging men nu ook over die bnevengeschiedenis maakt en boe men ook die geschiedenis moge verdraaijen het feit staat vast dat de minister zich willens en wetens aan een onjuiste verklaring heeft sohuldig geicaakt en de stra daarvoor rangt dan ook niet uitblijven De prijs der Advertentien an e én tot zei regels met inb gnp an het zegel is bU Cent voor eiken reg l daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend r aar pladtsruimte De heer Stielljes sprak dan ook zeker uit naam van velen zoo wij hopen uit naam van de groote meerderheid der natie die nog niet door partijgeest verblind is toen hij verkla irde dat hij besloten was in de gebeurde zaken te heruiten en h j den minister niet om vroegere handelingen wilde lastig valru maar dat de onware beschuldiging tegen bet vorig minister geuit hem van gevoelen had doen veranderen en hij nu j vertrouwen aan dezen minister moest ontzeggen De begroot ing werd verworpen en het ministerie verklaarde besloten te zijn Z M i tslag te verzoeken dit besluit lu vrij onduidelijke bewoordingen motiverende Zoo zijn wij weder le midden eentr crisis Zal Z M het aangeboden ontslag aannemen en de l berale party geroepen worden eeu ministerie zamen le sleiien ofwel zal de k inier ontbonden worden en zu n de kiezei indero ui worden opgeroepen om te beslissen of er mvotifieai heift plaats gehad Heeds eenmaal zagrn wij door deze mannen hoog spel spelen Zullen vele kiezers andermaal door velerlei muldeien van den koninklijken weg op dwaalwegen gevoerd worden om eenue mihisieriele levens voor korten tijd te rekken of zal bij onibindpig der kamers ronduit aau de kie ers gevra igd worden Wilt gij ministers handhaven die gedurende ueu njil van bun regering de kwesiien tot wier oplossing zij huofozakeiijk geroepen zijn geen stap verder hebben gebragt r V ilt gij eeu ministerie handhaven dat tot nog toe teerende op de overschotten van vroegere jaren tekorten en leemt gen en dien ten gevolge verhoogde belastingen in tie loekcjust uiuet belooven Wilt gij eindelijk een miiiisiene steunen d it hel vertrouwen der vertegenwoordiging verbeurd hebb r de toi middelen z jn toevlugt moest nemen die nimmer te verdedigen zyn omdat het beoogde doel nooit de gebruikte middelen kan wettigen Wat uude na zulke vragen het antwoor l der kiezers zijn De iitiuop der crisis wordt c oor het geheele laud met belangstelling te gemoet ge ieu 1 6uitcnlan IjOnden 2 December De Times bespreekt de jongste Jpbatten in den frai 5chen senaat gehouden en koint daarbij tot de conclusie dat de conferentie niet bijccu zal komen Te Cork werd gisteren eene ireurprocessie gehouden waaraan 13 000 personen deelnamen ter eere van de nagedachienis van de fenians die te Manchester werden gevounisd Te Manchester hebben zich gisteren 3000 personen op de plaats vereenigd waar die strafoefening weri gehouden Zij hebben daar een treurzang gezongen De poiitie heeft zich niet vertoond de orde wsrd niet verstoord In het huis der lords heeft graaf Rossell voorgesteldeenige resolutien strekkende om het onderwijs der arbeidendeklassen uit te breiden ieder kind heeft r gi op oude wijs de verspreiding van kennis moet geeue beletselen ondervindenin het verschil van geloofsbelijdenis de restrictieu der hoogescholen van Oxford en Cambridge moeten worden afgeschaft Hij stelde ook voor dat eeu ministerie van onderwijs zouworden benoemd De graaf lichtle zijne re olulien toe dehertog van Marlborough bestreed die waarna zij werdci verworpen 3 Dec De storm op de engelsche kust houdt aan veleschepen zijn bij Lowestoft verongelukt Keu gedeelte van denGreatEastemspoorweg is door overstrooroing vernield Een vreeselijte cycloon heeft in Bengalen gewoed rijst en jute hebben veel geleden ontelbare gebouwen ziju vemielJ vele personen zijn omgekomen een groot aantal schepen heeft schinbreuk geleden Te Calcutta bleef de cycloon acnt uren uanhonden Tijdingen uit New York van 2 v melden Eene resolutie om de openbare schuld in gouJ oldoen is in denKnaat voorgesteld De heer Summer heeft een wetsoctï f y