Goudsche Courant, donderdag 5 december 1867

inzf lifnd trekkende om aan alle burgers in het dUtriet Co I iimibiu ronder onde scheid van kleur gelijke slainkundige regten te ge en Het resuliu ii der verkiezingen in Noord en Zi idC iru ina is Ier giinsie der cunveniie uiigevallen Men gelooft algemeen dat het congres de belasiiug op bet katoen zal afschaffen Parijs Dec De discussie ia den senaat over de zaken van Bouie heeft niet dat belang gehad hetwelk men zich er van voorstelde Men is heftig uitgevaren tegen hetgeon men noemile de door Ralazzi gespeelde komedie men heeft treffende hjkredeuen geho iJen over de te Mentana gesneuvelde pauselijke soidaien en beieediginïen op beleetligingen gestapeld tagen de G irioaldisteu maar daiïrin zit dan ook al het gevoerde debat lie baron Dupin van wien de inierpellutte uitging hetft verklaard dal de Ie ing van het gele boek hem zood inig iad getroffen ilat hij gedurende 30 uren geen oog digt had kunnen doeu Hij veriaugde lat men van den kerkelijt en slaat een neutraal ii i zuu iu iken gewaarborgd door al de mogendheden even als iiïlgie De kardinaal de Bonneehose noemde het denkbeeld dtT conlereiilie on iniiig en vroeg of Frankrijk niet sterk genoeg was om aan Iialie de wel voor te schrijven 2 Uee k nieuwe regeling van het midd lhaar onderwij voor meisjes vindt bij voortduring onder de hoogeregeestelijkheid en in de uliramoii aanbche pers hevige afkeuring De Uiiivers vooral trekt legen dit plan van ileu minister vanopenb rtr onderwijs te velde en zegt ronduit dat men hetkaïhülieisoie dooden wil door Lel uit het hart van het jongemeisje te erdrijv n Het schijnt dat het plan om de obligatien der mexicaansche leeniiig te converiereu in fransche schuldbrieven i losgelaten dewijl de nieuwe minister van financiin de heerMagne niet met dal plan is ingenomen Evenwel blijft mende uood keiijkiieid gevoelen om iets te doen voor de bedrogeninschrijver voor de mexicaansche leening Er is sprake vaneen amendement in dien geest dat door een liu der meerderheid van het wetgevend ligchaam bij hel buaget zou wordenvoorL esteld Bsrlijn 3 December De commissie in de pruisische tweede kamer tot tiuerzoek van hel budget heeft met 21 etemmen terwijl een paar leden zich van slemming onthielden verklaard dat zij door de benoeming van uen heer ïivesleu tot rapporteur omtrent het omwerp op de leening geenszins de uitdrukking gebrek aan goede trouw door den heer Twesten ten aanzien van het gouvernement gebezigd tot de hare wil maken Het conflict hetwelk men te gemoel zag is door de e verklaring uit den weg geruinid Weenen 3 Dec in de zitting van het heerenhuis is het ontiverp tot herziening der constiiutie bij eeue derJe lezing aarii nomen Florence 3 December Beriaien uit Home van gisteren melden dat de nog reaLdreude fiaiidciie troepen thans te CivitaVeochia zijn geconcentreerd wachtende op het bevel om zich in te chepeu 6tnnenland GOUDA 4 December Velen zuUen voorzeker met genoegen de aankondiging 1 ebben gezien van de tooneelvoorstelling op aanstaanden vrijdag in het lokaal Nut en Vermaak en wii vertrouwen dat eeue talrijke opkomst van algemeeue belangstelling zal getuigen Het gezelschap van den heer Bouwmeester is hier uiet onbekend en daarenboven verneemt men algemeen lat de voorstellingen door dit gezelschap in den laatslen tijd geregeld Ie Kotterdam gegeven zeer werden toegejuicht en door een talrijk publiek bezuchl Dat dan ook onze inirezetenen blijk geven van symrathie en door hunne opkomst de pogingen uauiuoedigen van btn die zich moeite en opoffering pe roüsien om ons het genot te verzekeren van nutte en aaugename uitspanning Naar wij vernemen zal het eerste dames concert van het miiziekgezeischap r Euphonia alhier den li c december aanstaande plaa s hebben en is de directie er in geslaagd twee uitsiekende ariisten daarvoor te winnen Als zangeres zal optreden mejufvrouw Jai uemar Jaeger eerste zangeres aan de hoügduiisehe opera te Kotterdam wier talent overal waar zij optrad met zoo veel geestdrift en naar verdienste werd toegejuicht Het instrumentaal solo gedeelte zal worden uiigevoerd door den heer J C H Iburg muziek directeur te Kampen in de knostwereld als een onzer beste nederlaudsche vioolvirtuozen bekend Tevens zal door het orchest eeue fantaisie gekompcnrerd door den heer Kwast worden uitgevoerd In de zitting van de tweede kamer van zaturdag is na de aanneming van eenige aan de orde zijnde weis ontwerpen bet voorstel van deu heer Dullert om de credict wetten voor Kcs maaoflen in de afdeeltugen te onderzoeken na langdurige diictiuien cb na een andermaal dear deu minister van biu ADVERTENTIEN De Ojiderpeleekende heeft het genoegen te annonceren dat hij beeft ontvangen eene fraaije collectie nieuwe artikelen z a ALBUMS PAPETEEIES SCHBIJF en TEEKEN PORTEFEUILLES ENZ ENZ benevsns eene groote veriameling PRENTEBOEKEN voor verschillenden let tijdi alles in verschillende soorten ea prij en Tevens diene tot berigj düt hij op heden en Hiorgen vrijdag gereed heeft eew T o M B P L 4 fekr it en a 30 cent het lot F C MAAS J GoiD t 3 December 1807 I nenlacdsohe zaken te zijn bestreden aangenomen met 37 tegen 34 stemmen zoodn de crediel wet voor hoofdnuk V en ook die voor de volgende hoofdstukken welke zaturdag zijn ingekom n naar de afdeelingeu lijn verbonden waarin reeds dienzeliden dag volgens besluit met 58 tegen 13 stemmen genomen die voor binnenlandsche zaken wordi onderzocht In de zitting der tweede kamer van gisteren is ingekomen van den minister van financiën eene noia van wijziging nopens de wet op de middelen Dit stuk wordt naai db afdeelingen gezonden even ais geschiedt ten aanzien van eenenadere nota op hoofdstuk VII c herv eered en koloniën i5e vergadering stelt aan de orde tegen donderdag eenige wetsontwerpen waarover de eindverslagen gereed zijn Naar men verneemt heeft de koninklijke grooihertogeiijkeregering van Luxemburg Je uitnoodiging lot het bijwonen derco ifereiilieover de ronieinschekwestie zonder reserve aangenomen Bij het onderzoek der credietwet van bet dep van binnenl zaken op zaturdag gehouden heeft zich de groote mejrderheid legen de beschikbaarsieiling van de helft der volgendebegrooting verklaard Nu de kamer ten gevolge van hetverzoek der ministers om ontslag verpligt is lot vaststellingeener voorloopige begrootir moet volgens die leden alleenstremmin der diensi vocrkcSLen worden Ernstige beraadslaging met een miuisierif dat in zulk een toestand verkeert moet worden afgesnedc u Is leidende tot geene afdoende uitkomst De groote nieerdethei i wilde dus bloote credielwetten onder prejudice des nooi me eenige nieuwe posten vandringentieu aard In verband met de wijzigingen die in verschillendehoofdstukken Ier staatsbegrooting voor 186S worden voorgedragen is thans door d lister van Énancien aan de tweedekamer toegezonden t n i lot nadere wijzigingen in hetontwerp van wel op i iddelen voor dat dienstjaar Diewijzigingen strekken tot weglating der ruiddekii waaromtrentzich bij de schriftelijke behandeling der zaak verschil van gevoelen heeft doen kennen De Siaats Couraii meldde maandig aan het hoofd zijnerkolommen het volgeiidf Bij kabinetsbrief vi n den 1 dezer heeft hel den koning behaagd aan de heeren ministers iu antwoord op hun gemeenschappelijk rapport van Jen 26 november jl te kennen Ie doen geven dat Zijne Majesteit niet wenscht op het daarbij gedane verzoek om ontslag eene beslissing te nemen vóór dat de beraadslagii gen in de staten gencraal over de ingediende en thans daar aanhangige credieten zijn aCgeloopen De N ütr Cour zegt De vraag is in de laatste dagen door met de zaken goed bekende personen ter spi ake gebragt of de rainisteis wel gaarne zouden willen aanblijven Die vraag is in ontkcnnen len zit beantwoord omdat zij bij eene eventuele conferentie over de wereldlijke magt van den paus zich met al het diplomatisch talent van den behouder van den vrede van Europa niet voor die taak opgewassen gevoeler Zf viiiiieii luin roeesten steun in de ultra ultra gerel ornieer le partij en bij die gelegenheid zuHen ze in een zeer moeijelijk dilemma geraken Het parijsche tijdschrift Ie Monde Illustré behelst eenenette afbeelding met eene korte beschrijving van de internationale tentoonstelling van voorwerpen de isscherijen betreffende die in den afgeloopen zomer alhier heeft plaats gehad Deschrijver van den begeleidenden tekst de heer Ambert merktop dat die tentoonstelling nog meer opgemerkt zou zijn geworden indien zij niet gehouden wure tijdens de groote expositie te Parijs maar dat zij daarom toch allezins het onderzoek ï m deu man der wetenschap gelijk van den handelaar n consnmalenr waardig was Tevens wordt alle hulde gebragtaan de commissie welke met regeling van die tentoonsiellingin Nederland namens de afdeeling der maatschappij van nijverheid is belast geweest De hooge raad burgerlijke kamer heeft maandag middagnilspraak gedaan in het bekende onteigenings prooe tu8sc ienden burgemeester van Utrecht als zooilanig die gemeere inregten vertegenwoordigende eischer en den commissaris deskuning in de provincie Utrecht ten deze optredende voor denstaat der Nederlanden gedaagde De raad heeft het beroepin cassatie verworpen en de eischende gemeente in de kostenveroordeeld Naar wij vernemen hebben de beeren dr A Vroiik nF s Jacob als leden der directie van de maatsehappij tot exploitatie der slaatsspoorwegen bnn ontslag ingezonden Dientengevolge zal de heer de Brouwere van UogeDdoi rttdbelgisch kamerlid voor Mechelen als voorzitter öptrtdett Gcmeagde Berigten Te Cork U een zwaanï egers wiukei leeg gpplundard Ff ukrijk maakt beuenking tegen de ser igche wappiniigeii De uitbarsting von den Vesuvius is toc fno tiea in hev litid In Noord Amt nka is voorgesteld de afschaliing vnn de in en uitvoerngten op ht t katoen Te Liverpool i £ de grieksche stoomboot Kjubouhi onder het inladen van buskruid in de luclit n vlogen Üe koning en de kouifigm dir Hellenen zijn te Athene Iti uhjk ontvangen De onkasien van liet jongste regtsgedÏDg der fenians te Mauchester bedragen ƒ 84000 De naar Abvssinie bestemde muilezels bezwijken voor i i root gedeelte op de zeere 3 naar Egj te Op Portorico zijn luÜO tiniz n omgewsaid en 3OÜO zftaar beschadigd de snikervelden zijn geaeel K A T o N G E R E G ï te GOUDA Bij vonnissen van 13 November l 07 zijn 10 J K 20 J V D 30 W V K 4 J H en 50 B V ieder wegens het niet vastiefigeii of vasthouden V in zijn hond in de gemeente Moordrecht u 3 in de gemeente Broek nat at door deu b rgemeester dier gemeente het ii gaan an het gebod daarto ten evlge van den heersehemien petyphus Ier openbare keii i ua gebragl en vo U dat d ir gf bod was opgeheven veroon eld tot eene geldboete van ƒ 10 of ieder 1 dag si baid gevniigenisstraf 6 J O wegens het a s eigenaar van een bijna geheet nieuw opgebouwd huis binnen de gemeente Gouda dat liuis te hebben doen betrekken niettegenstaande hetzelve door den gemeente bouwmeester als on eseiiiki ter bewoning was afgekeurd veioordeeld tct eene geldboete van ƒ 25 of zeven dagen subsfd gewnngenitóCraf 7 J H wegens het werpen van puin op grond roor de openbare dienat bestand in de gemeente Gouda onder schrif BeTalleo van een Zoon G v t v DEB LA R Gboexescheij Got d i 1 December 1867 E W fl STEEVERS BANK ETBAKKBE Hoogstraat beeft de eact zijnen geëerden Stadgenooteu te berigt idat hij ïoor het Si NJCOLAASFEBST vooriien is v in CHOCO L A DE eo SUIKERA E T I K ELl N SURPRISES enz enz alniiede ga d gevulde Boterletters telijke toestemming van burgemeester en wethouders veroordeeld tot eene geldboete van 1 of 1 dag subsid gïvangeniüstraf ti SO J S A P fn 1 S wegen het 1 zicè i vereeniging vertoooen in kpOnelijken aat van L iike uiha fc op dt opf nbare stra te MoordTeehl eii 2 in T r o Bg smk van beleedigrnde lïu rVngeriïchren of beweiringen tot TCTstoring van de rust der inwoners ieder veroordeeld tot twee geldboeten de ie van ƒ 10 en de 2 m ƒ 7 50 of ieder drie dagen s bsid gevanaeuisslraf voor elke geldboete 9 H wegens het visscheiï in eens anders vischwater zond jr scir ilielijk bew jS van den eigenaar of regthebbende op dat v iM vater veroordeeld tot eene geldboete van 3 of één dag subsid gevangenisstraf I 10 C J V L wegens het visschen in eens anders viscb I water 1 zonuer acte of kostelooze vergunning en 2 zonder i schriftelijk bewijs van den eigenaar of reglhebbende op dat vischwiiter en zulks bij nachi veroordeeiü toi luee geidboeteü I elk van ƒ 6 of een dag subsid gevangenisstraf voor elke geld I boete verbeurd verklaring van het vischtuig t n van den gevangen visch met bevel tot uitlevering of voldoening der waarde ad ƒ 1 15 en bij gebreke van daaraan te voldoen nog tot een dag subsid gevangenisstraf 110 w V L wegens het visschen in eens nuers visehwaler met een strik en zulks in gesloten visehti d veroordeeld tot CPiie gpidboete ƒ 10 of een dag subsid ge iPgfni frat en verbeurdverkl ring van den strik mei bevel tof verLieiing 12 G B wegens gelijke overtreding als n 11 veroordeeld tüt eene geMboeïe van 3 of een dag subsid gevangenisstraf en verbeurd verklaring van den strik met bevel tot vernieling 130 p IX 140 J V 150 K de B ieder wegens het zonder nood aak berijden van een met Llii kor beslr iat voetpad te Gouda met een krdiwagen niet beladen met glasof aardewerk veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of ieder een dag subsid gevangenisstraf IGO B den 11 wegens hci als geleider zitten op een door honden getrokken kar binnen de g mf ente Moordreclit veroordeeld lot eene geldboete van ƒ 3 of eu d subsid gevangenigstraf 170 K vegens het als bestuurder vnn r n met een paard bespannen rijtuig woest en onverstandig Itri rijden tinnen ie gemeenie Mooriirecht veroordeeld ai u 1 0 A T Ie n en lüo L C ieder wegens het maken van nachtelijke bewegingen tot verstorii g van de rsst der inwo iers veroordeeld tot eene geldboete van ƒ Ü Sü of ieder een d ig subsid gevan enisslraf Büvendieo allen in de kosten van hel regtsgeding invorderbaar bij lijfsdwang Burgerlijke Stand G o r D A GFnontN 2Q Xov Aleiander ouders A Dortland en N de Ilaaa 30 Martiaus losephus onders J Keurings en A ran Waas 1 Dec Petrus Mari ouders t van der Laar en i Groeneschiij 2 Cnrneü Ouders C Lunenburg en G B Gabry tKi KUhS 2 i Xovember D van Vliet b m 27 J M van der Sieeii 10 d 2b J Uakkci 2 j L Kruijt 32 j N J erintvelj 4 w 29 Y van der Wal £ j V den Henog 2 m 1 Dec K 3 van der Kisi 3d A Klootwijk 3 j T K Verbeij G w voor PIANO üi r are rat i KOK ilJ te Franeker Céfüthaudtr A BRJSKM l tt Gouda Battmann Fantaisie sur Urphte aux enfers ƒ 0 40 Banmfelder Fantaisie de galon sur Roaeo et Juliette 0 5O Cramer La duchesse de GeroUtein Potpourri O BO Gouuod Walzer ans rans 0 40 Jfetterer ïranscrip ioii b Jl i p sur JSai f WoelèW ii Saiiifteij 0 60 Fantaisie de alol rur Iu di che9 e de GeroUtein 0 50 Krug Ein Tag ia den Tjroier Alpen Rotnantichea ToL Iuck 0 50 Spimler Mar ich ansGouuod s F iust iOStraiiss La belle Heiène iiad iiie 40Voi9 bouveuir CjuvaWnc f IX Ü