Goudsche Courant, donderdag 12 december 1867

tSB7 Donderdag 12 December iH 595 GOUDSCHECOURAJSTT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D ii 60 o P E N B A L S WC S13 L S NT De Flaatseli ike SCHOÜL COMMISSIE te Gouda brengt ter algemeene kennis dat op Woensdag deu 11 lVce nber 1S67 s natr ddags ten ö ure in de respectieve schooUocalcn inseii ijving zal worden gehouden voor de kinderen wier plaatsing wordt verlangd aan eene der openbare Scholen binnen deze Gemeente Bift inbegrip der openbare school voor jongens waar legen een schoolgeld van één gulden s roaands mede onderwijs wordt gegeven in de beginselen der Fransche taal en der Wiskunde De inschrijving voor de bestaande Burgerschool is beperkt tot die n ineifjes lerwijl aan de Jongejufvrouwenschool geene leerlingen worden toegelaten dan die baar negende jaar hebben bereikt en blijken geven genoeg aam te zijn bedreven in het mechanisch lezen he schrijven en de vier hoofdrcgiils der rekenkunde Voor de overige scholen is de leeftijd bepaald op minstens zes jaren met uitzondering van de aan de Stads Armenschool verbonden Bewaarschool Voor de Openbare Joiigejufvrouneiischool en de Openbare Burgerscholen zal het voldoende zijn wanneer door de belanghebbende ouders of voogden schriftehjlt of mondeling de wensch ter plaalsinsr hnui er k deren wordt te kennen gegeven Van de zuodaiiigen die hunne k ndereu of pupillen wenschen te zien opgenomen aan lic Siail Tü5sclieh chuul Hordt verlangd eene verklaring afgegeven door heercn Wijkmeesters dat zij in slaat van minvermogendheid verkeereii arwijl zij die hunne fcu leren d in de Aritienschoul verlangen toegelaten te zien worden uiigeiioudigd in hun bel iug de be ij en mede te brengen dat zij bedeeling ontvangen in elk geval hunne plaatsii g aan geene bedenking onderhevig is Alle kinderen aan de Opei l re Schelen opgenoisen moeten oij hunne komstter schoie loorzien zijn var een bevwjs van wel afgeloopen vaccine of doorgestanekinderziekte Kamens de plaatselijke School C ommissie GoLUi 7 Dec ISöT J B PEETEllS Jz Sec retaria ÖPENBAREllRHllNG r OOPING BUKGL MEL l LR en U ETHOUIlERS v n Goijda zijn voornemens op Donderdag den December 1867 des middags en 12 ure in het Eaadhuisaldti ir te Verhuren 1 Een stuk Land gelegen buitendijks aan den Hoogen Schielandschen Zeedijk onder Broekhiii en gemeente Broek bij het Kadaster bekend in Sectie D E 907 1UI7 lOlS i JÏS en 1020 en volgens hetzelve groot 5 bunders 32 roeden eu 50 ellen 2 Een stuk Weiland gelegen langs de Papegaaisteeg tegen over de Burgerlijke begrialplaats bij het K iilasler bekend in Sectie E u 2ti2 263 264 eu 265 en vtjlgens hetzehe groot 27 roeden en hO ellen 3 Een stukje Land geleseu aan het einde der Lazaruskade te Gouda bij het K idasttr bekend in Sectie E n 35 groot 7 roeden en 20 ellen 4 Het Grasgewas van den Goejanverwelschen Dijk voor zooverre dit het eigendom iler gemeente Gouda is voorts dat van den Vuilenbras en vau de hoefslagen voor den boezem van de Willens 5 Het Grasgewas van de Baaralaan van de Herberg den Nieuicen Baart af 10 a in den Keeu ijk chen hoek 6 Het Grasgewas van den Hoogen Sciiielandschen Zeedijk strekkende Tan Je K iarsenfabriek Gouda tot aan de Roomsche Kerk te Moordrecht A len voor den tijd van een jaar ingaande den 1 January 1868 en te Verkoopen V Het Griend of HoepllOUt de stad Gouda toebehoorende in de gemeente Stem er 2 Het Elzen Hakhout staande aan de Kade onder de gemeente Reeuwijk van de Scheele brug af tot het Kampje nabij de Reeuwijksche brug toebehoorende aan de stad Gouda Waarvan de vooruaarden daselijk de Zondagen uitgezonderd van des voormidd igs 10 tot des nami I lags 1 ure ter Pla iiselijke Secretarie ter lezing ziilleii liggen Bran I Ver7A kei inja Maatsehapj ij J E Ü IE gevestigd te OVIvKVEEX Gemeente Bloemcndaal Kapitaal f 500 000 COMMISSARISSEN De Heeren C J BARON VAX ÏUYLL VAN SEROOSKERKEN Ridder der Orde van den Nederl Leeuw Komm indeur der Orde van de Eikenkroon buitengewoon Kamerheer van Z M den Koning H HCIJGHÉxNS BACKER Lidv d Gemeenteraad van Bloemendaal AARXOUD VAN LENNEP Hoofd Ingeland van Bijuland Jonkheer A W C ROËLL J H CROOCKEWIT koopman DIRECTEUREN J P LONBAR PETRL A BEETS Deze Maatschappij verzekert tegen alle chaile door Brand inslaan v n den Bliksem aan Kerken Gestichten Woon eu Uinkelhui eii Magazijnen Pakhuizen Werkplaats a Buitenplaatsen S oom Fabrieken en alle Inrigtingen met of zonder stoom Inbosdels Gereedschappen Waren en Wiukelgoederen Boerenwoningen Veestallen Schuren met al hetgeen zich daarin bevindt Hooi Graan en ZaaHbergen enz Voortbrengselen van Landboaw ie schuren en op hoopen of schelven is bergen of mijten Bloembollen enz Schepen in de haven of op de werf enz De VERZEKERINGEN geschieden doorloopend of voor bepaalden tijd tegen TMtt Fremién Inleg of Aduiinistratiekosten worden niet io rekening gebragt Agent te GouD 4 F N MAAS J Turfmarkt wijk H n 92 DAMES CONCERT DONDERDAG 12 DECEMBER 1867 Solisten Zang Fraulein FANNIJ JAQUEMAR JAEGER eerste Zangeres aau de Opera te Bottbed m Viool de Heer IBÜBG MuziekDirec tenr te Kampen Pkogeamma Ouverture Najaden Bennett Andante en Eoudo voor viool fuit het 2 Concert Vieuxtemps Sopraan Aria Figaro s Hochzeit Mozart Pantaisie voor Orchest J Kwast Sonate voor viool G Mol Tartini 2 Gedeelte Ouverture Don Juan Mozart Sopraan Aria Freijschiit Weber Fantaisie voor viool sur des motifs de Verdi Iburg Liederen voor Sopraan van S humann Concert Ouverture n 1 J H Bekker Openbare VtTkooping te GOUDA 00 Maandag den 16 December 1867 des voorraid lags ten elf ure in het NiEiwE KoFFiJHCis aldaar van Een HUIS ERF en TUIN waarin het gemelde KOFFIJHUIS sedert vele jaren met goed gevolg is en nog wordt uitgeoefend staande en liggende aau de Westhaven te Gouda wijk B N 159 Te aanvaarden 2 Januarij 1868 De kooper kan de Biljart en verdere goederen de zaak betrelFende overnemen Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda 265 Staats Loterij De rekking der EERSTE KLASSE begint op Maandag 23 December 1867 Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 = j per kan 68 cents idem h iP io o per kan 70 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 46 j5 u per kan 66 cents inl BRANDEWIJN a 46 io per kan 71 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoCDA 7 Dee 1867 Boekdmltkerii v n A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avouds te voren Pe prijs per drie maanden ïs 3 franco p po8t 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten voor 10 ure ingezonden ziJD BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat het 1 aanvullings kohier voor de plaatselijke directe belasting dezer Gemeente voor het dienstjaar 1867 door den Raad vastgesteld gedurende acht dagen van des voormiddags ten tien tot des namiddags ten één en van drie tot vijf ure ter Secretarie der Gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd binnen welken tijd elk aangeslagene tegen zijnen aanslag bij Gedeputeerde Staten in beroep kan komen bij verzoekschrift op oogezegelu papier geschreven GoüDA den 6 December 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTÜIJN v BERGEN IJZENDOORN öuttenlanö IiOnden 8 December De regering heeft een eerste rapport ontvangen van den kolonel Alerewether den bevelhebber van de voorhoede der abyssinische expeditie De kolonel meldt in dat stuk dat de gezondheidstoestand en de geest van de reeds gelande troepen uitmuntend zijn Een der regimenten cavallerie had eenige paarden verloren ten gevolge eener gedurende de reis HitgebarsteD ziekte welke echter reeds bijna geweken was De weg van den bergpas van Koomoglee naar Seoafee welke naar het oonleel van den kolonel de voornaamste marschlinie zou worden omdat daarlangs genaakkelijk eene goede positie in de hooglanden kon worden bereikt was voor den overiogi van cavallerie infanterie muildieren en kameelen in gereedheid gebragt Uit New York wordt van 7 dezer gemeld De lesoliiiie om den president Johnson in staat van beschuldiging Ie stellen is met 108 tegen 57 stemmen in het congres verworpen De kamer van volksvertegenwoordigers heeft het voorstel aangenomen waarbij de bevoegdheid van den minister van Ënaucien tot intrekking van het papieren geld geschorst wordt Het amendement op de wet op t londensch stratenTerkeer waarbij het oppertoezigt over de Cabs in handen vanden minister van binnenl zaken gesteld is en niet meer aanden oppercommissaris van politie zal opgedragen z jn heeftin i lagerhuis aanleiiling gegeven tot discussien waarbij sommige leden den minisier verweten van te spoedig Ie hebbentoegegeven aan de pressie der vereenigde koetsiers Ten slotte 13 het amendement aangenomen 9 December Een gisteren te Dublin gehouden monsleroptogt is zonder wanordelijkheden afgeloopen 16 000 personen versierd roet groene strikken namen daaraan deel De heerJohn Marlen hield eene oproerige rede F rijS 8 Dec Van de conferentie is niets nieuws Alleen bevestigt het zich hoe langer hoe meer dat Eouher door zijn opentlijk partij trekken voor de wereldlijke magt aan hel plan den nekslag heeft toegebragt en zelfs de beraadslagende Toorloopige conferentie waartoe het grootsche plan reeds was ingeslonken onmogelijk heeft gemaakt Nu toch Frankrijk zijne stelling heeft ingenomen wat zal nu de conferentie uitwerken Frankrijk dwingen om een andere stelling in te nemen Rome nu sterker dan ooit door Frankrijks op nieuw onverbloemd toegezegde hulp dwingen het non possumus op te geven Het een is even ondenkbaar als het andere t eenige at de conferentie zou vermogen zou zijn naast Frankrijk zich te stellen tegen Italië en behalve dat dit niet noodig zou zijn daar Rome met Frankrijk alleen wel tegen Italië stand zal kunnen houden zou zeker geen europesche mogeudheid behalve misschien Spanje zich laten vinden om aan een conferentie deel te nemen die op geen ander doel te wijnen zou hebbeo De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip lan het zegel is SU Cent oor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaat bruim te dan Rome s wereldlijke magt te handhaven Italië in zijn organisatie te belemmeren iu dit aldus tot een broeinest van onrust politieke aanslagen vrijbuiterstogten en revolutie te maken Volgens de uit Italië ontvangen depêches hebben de redevoering les heeren Rouher en diens programma zoo aistrouwens te verwachten was een onbeschrijfelijkeu indruis gemankt Ten einde de anti pauselijke pang tot budaren te brengen zou de regering van Victor Emanuel misschien niet kwaaddoen te herinneren hetgeen op 20 april 1865 de e fde heerRouher onder denzelfdeu bijval eu in dezelfde kamer overMexico zeide liet doel moet bereikt worden het herstel vande rust moet volkomen zijn het fransche leger mag met huiswaarts keeren vóór dat iijne taak is volbragt Men weet water van lüe taak geworden is 9 Dec De Patrie sprekende over de geruchten aangaandegeschillen in den boezem van het souvernement en eene verandering van minioterie meent te kunnen verzekeren dat diegeruchten allen grond missen en dat de overeenstemming tussehen de leden van het gouvernement geen oogenblik gestoordis geworden In de zitting van het wetgevend ligchaam heeft heden deinterpellatie pla its gehad betreffende de aangelegenheden vanDuitschland De heer Garnier Pagrs wijst op de tegenstrijdigheid tusschen de vredelievende verklaringen en de floor hetgouvernement genomen maatregelen die van ongerustheid getuigen waardoor de industrie wordt verlamd e i de onrust inEuropa wordt verhoogd Het gouvernement dat geproclameerdheeft het nationaliteits beginsel voor te staan heeft de amerikaansche russische duitsche t italiaansche natiën tegen zichin het harnas gejaagd Frankrijk moest volgens den spreker geen steun zoeken bij Oostenrijk maar bij Duitschland Vooral aehlie hij het noodig om een verbond te voorkomen tnsschenPruisen den noord duitschen bond en Italië De heer OUivier beweert dat de buitenlandsche politiek van het gouvernement gekenteekeud wordt door confusie die tot onmagt leidt Hij wijst voorts op de tegenstnjaige politiek die len opzig j van Duitschland gevolgd wordt Berlijn S Deo Men gelooft dat nu graaf zur Lippe als miiiister van justitie is afgetreden de regering aan het verlangen van het huis van afgevaardigden te geraoet komen en voorstellen zal om art 84 der grcndwet nopens het regt van spreken der vertegennoordigers in den zin van ar 30 der bondsconetitutie te veranderen Wel is waar kan men bij het buis der heeren veel oppositie tegen eene voordragt van dien aard Ie gemoet zien maar de heer v Bismarck is de man met om hier tegen op te zien MunChen 3 December Door de militaire conferentie is mededeeliiig gedaan aan de vertegenwoordigers der zuidduit sche staten dat het bepaalde besluit genomen is om bij een evenfuelen oorlog met Frankrijk met Pruisen eene lijn te trekken Florence 7 Dec in den senaat heeft Torrearsa de aandacht gevestigd op de rede eergister door Menabrea gehouden en besprak daarbij de romeinsche kwestie hield de reglen van Italië op Rome staande en zeide dat Italië den vrede van Europa niet moet verstoren maar evenmin van zijne regten afstand behoort te doen Menabrea gaf hierop ten antwoord dat hij reeds de inzigteu van het ministerie had doen kennen eu voegde er thans bij dat de romeinsche kwestie groote bezwaren aanbiedl en dat een oplossing noodzakelijk is daar zij niet alleen de materiele en politieke belangen van Italië mar ook die van het pausdom raakt Met gematigdheid en standvastigheid zullen wij eens ons doei bereiken zeide de min Daarop werd voorgesteld en aangenomen de volgende motievan orde de senaat acte nemende van de verkl iringen vanden pre ident van den trinisterraad en overtuigd dat het ministerie de reglen der üatie zal handhaven gaat over tot deorde Tan den dag