Goudsche Courant, zondag 22 december 1867

finaocieD en dat het resultaat ilaarvan de uiet aaoneining van t die voorstelltn is geneest en men levens het besluit neeft ge nomen om de rautsehappij tot exploitatie der spoorwegen te liquideren of te onibinde Van rijkswege zal er nu eene commissie benoemd worden om de exploitatie namens den staat over te nemen en verder te regelen De N Bolt Cour schrijttHet ontbrik heden don lerdag te s Hage niet aan geruchten 1 en verzekeringen vin alierlci nrd als spoelig aiusiiande sluiting der zitting en onibindiiig der tweede k mier reconstructie van het k ibiiiet opgedragen a in den heer Heem kerk met uittreiiiig n tie graven van Zuvlen en SchinunelpenDinck Spoedig z l blijken wat van een en ander wa rlieid 13 De kredielwetleii zijp nu door de beide kamers am no men en volgeus Z M kabinetsbrief aan het minisierie zou alsdan tene beslis ing geiioniin norilen In een partculier sciirijven uit tien Hiag aan de ArnhCt wordt de onibiuiliiig der tweede kimer sterk in twijfelgetrokken De brochure ir deii heer Pn mers en tie kwestietussclien de hh Mijer tn H sseliu in moet het w nkelendekabinet veel kwaid gedaan hebhen De l eer Mijer stond ten hove te hoog in graue om zoo eenski ips tloor den eersten denbesten minister te worden teruggeroepen Gemengde Berigten o ioo Dinpidag bengite men uit e nen dit de abjssinischp peditie geschorst viaB uinddt Theodorus belüuftl hdd de fjtvangf en rij te zullen gevtii De iiiLuvie oiiift illinj vau Kij eel dl iii de ol eiide maand voorzien worden an 9tJ0 stukkfi ff d f e hut üp atfmteu Te liarct lüua hebbeu de bakkers bij abuis ratte kruid lo het brood greb ikktn 800 100 Frau tliLn hfbben op aaimioedijtuig van het o l trnement het mesic nn he keuernjk gesteund met 2M1 ï17 121 Ir en kl nea DU jEiLiot lijk diit ZIJ bedrogen zijii Ie Heng lo heer ent de t hus onder de f ibnckarbeiders De Monttut rijner eischen te Koi tauti oopel op drtigenden toon dt n afstand dtr ha en Aniivari of bptzza In Ru land i cm deficit up het buJget au 18fS De uaar OverijselRche brieven V Het stortnchlige weder der lailste dagen december waardig maikt een raenscli znurmoelis en lusteloos Heen de ivontlveriooningen doen hem s jp u ijlen herleven en schudden hem wakker uit zijii roes Zoó is het hier zjo zal h wel overal Zijn Met net bovenstaande zou ik gewis mijn artikel avondvertooningen kunnen shi ten en daarbij mijn geheelen brief doch dan beging ik twee grove fouten ilie miju eergevoel te na komen Vooreerst toch bestond mijn brief alsdan uit niet meer dan twee holle phrisen geen dubbeltje port waard en nog mind r om gedrukt en gelezen te worden want van dit laatste IS n emand beter dan ik zelf di ik zij mijne netierigheid overtuigd en ten tweede zou ik eei feit ergcien aan te stippen dat mijn hart als overijselschm m goed doet eeosde la omdat er kritiiri oS wapeu aU het geld wezentlijke oezwaren weg te I II j pr ii t slecliM den loop der geschillen en het le i rtn dfii lektn in ui liif toch ook be wijken moet De d ippu der türlscl e hrf nch ippij ID Europi iijn gHeld Eugeliui i op UPii duur ijiiin poedeii vrieml niet kuuneu be vei iifeii en de vernieuttinf van die renesl u onder den inViued der europc clie besciiaving verhinderen Onze eri i poeh en einde de iken zijn geregeld en vrij zullen n nieuw tijdperk luiredeii Hel duurde laug genoeg hitelijkheid en vergiii ing zijn len lop gerezen i hebben te doen met omeibe erlijke legeu tander = zij vullen geen cvertuigin want du i3 met dlren hier het geval m ur aUtrwegnn behoud en teriigginü zijii üumuïelijke zaken omwikkeling en rourui rinï is de onver jid ienjke wet waartoe ook zij onwillig medewerkeL die hiir het bruta dst verloochenen De kweslien die oils beroeren zijn 700 volletlis tuegeiielit dat de iiitspraik veilig mag overiehten worlen ain hti eenvoudig oordeel ludieu alfclils pirijzucht zwee eu het opvolgend geslacht zal zich schimen over o verloeyelijke hebzuchi en kleingee lige bekrompenheid len 1 itizien onzer onsch ub ire koloni ii over de liaggeestige en verrat erlijke ouderniijning onzer schoonste insieilmg de volk school en zicli verbizen over dt kinderachiige amleiliiig dfzer cri i Is er leman i die ni de besoheiilene en overtuigende verdediging vau den ou I minHier Cremer de parlij km opv men van den raiuisler en zijne onopregiheiil oniveiii en niei een al de leden der tweede kamer hadden behooren op te siam om te verklaren dat zij geen vertrouw fn moglen lelien in dien ijde en diplom 1 it Geen piritj ohip benevele den bik lu 1 tr besef vin zedelijke Wdirheid üeiure ons oorileel geen re lelooze vooriiv hie doe ons meen met twee nnieii 1 111 k u eeu gezihclheid leruakferen en biti khej J jegens aller regit 11 een beteren toesiaud voorbeieiden ÖuitcnUnb IiOnden 17 Dec Het buskruiJ verraad in Cierkenwell blijft naiüijriijk iiet voorn i iin te onderwerp v m den tl ig er tlere bijzonderhe len aiii iinle het ft it d in die reeds medegedeelii zijn werden niet bekentl De bla len bev it en il een n idere bijzonderhede u iiruU blijkt dat hei verin s idii men schenlevens en eigeudduimen veel aanzienlijker is tian men aiovankelijk veiinoe 1de H M de koningin lietfi een bezoek afgelegd iii het st B irilioionieiis ho piiai en den verschillenden lijtler die door dezen ver clinkkeiijkeii aiiislig gewuud wer tifn h lar diep leedwezen over hel geOeurile beiuig I Allerwege worden ver t ieringeii btle l om m cl rijvmjjrii te en iiigeii ten einde liet lot dier liji rs zoo veel mojiilijk te verzicliien Het pouveri euient h eli eene beioonii g vin L 400 pond uit geloofd aan hem die den niisd nli tr iin dei regier i over leveren Tol nu toe ijn de dairomireut mgeatelile pogingen tola il inisliiKt 19 Dec Hel schijnt rachien een tlociiracnt dat te oUerh laipion iev jmien wenl d il de feni ms het plan gevormd hidden om in iile sieden vin hi eimd tie wapeiidepo e der mill ie ge ijk ijilig a in te vuKu Dt auiorileit stelteen onderzoek in iü Dec if ver lachte minneu zijn heden nicht gearresieenl De burgers i in lajiiiien doen ich m grojieii gel ileals liij oudere constables inschrijven In di proi iieieii heerchtde beste geest Lr i weder een der s iir otters van het buskru Iverria I uezweken Parijs 18 Deee iiber De conclusie van het rapport omtreni hel ontwerp beirelfendc de le erorg lUi atie door de centrde sectie van het wetgeiend ligehiam uugebragt strekt om het Ja ir ksch contingtnl op 100 000 man te siellen 19 Dec lu de zitting van het weisevend ligchiim zijndoor het burem drie aanvr gen tot h t hou len van interpellaiien verworpen De discu sien over het ontwerp betrtifeudede mi iiair re irgani atie zijn beaouiie Berlijn is ec Nidal door de commissie der eerste kamer het wetsontwerp tot vereeniging van het hof van appel met het hoog gereg shof is verworpen is dit ook door de kimer verworpen met 42 legei 33 stemmen De roimsier van justuie en de heer von Bism irek ti ongeii aan op aanneming van het voorstel tie laatste om st latknndige redenen De hr vou Bismarck zeide o a dat de regerii g de veraiii woordelijkheid der gevolgen van eene verwerping liei voor ben die Itgen zouden siera uen 20 Dec In de vergadering van het huis der afgevaardigJen bij de discussie over hei budget van handel en landbouw erkent ue minister in antwoord aan een der sprekers dat betere middelen van verkeer over de nederlandsche grenzenDoodig zijn dat reeds daaromtrent een onderzoek heeft plaatsgebad dat an Nederland vau wege Pruisen hat een en andw daartoe strekkende is aan de hand gedaan dat Nederland het groot te aandeel in de kosten zal moeten dragen dair Nederland er net meeste voordeel van zal hebben WeeneU 19 Bec lu de vergadering van het heereuhni op douderdig is de wet op de quota der staatsschuld aangenomen In de zitting van de eoramissie uit het heerenhuis heeft de aartsbisschop karduHal von R luscher in eene linge rede de door he lagerhuis a ingenomen wetsontwerpen betreffende bet burgerlijk huwelijk en de scheiding lu chen de kerkelijke en onkerKelijke scholen besireden De heer Lichientels heeft de beginselen van het wetsontwerp veriie ligd De minister Hije verklaarde dat de toekomstige minislLr van eeredienst de inziïten der regering zou blootleggen PeSth 20 December Het lagerhuis heeft de net op de emancipitie der Israëlieten aangenomen A gr33XX 20 December Hel resultaat der verkiezingen 13 ddt 2 3 der b noemingcu zijn uiigebragt ter gunste van de partij der unie met Hongarije Florence 18 Dec De Gazetti d lnin b rigl dat de minister van oorlog besloten heeft onder tie wapenen te roepen de ingpschrevei en v m de 1 cilegone der klasse van 1846 Het leger zal zoodoende met ruim 5ü 0ü0miii ver lerkt worden binnenland GOLDi 21 December In de zitting lier eers e kimer van woensdag zijn twee wetsontwerpen met alge nee ne slernmen aangenomen Heieene strekt tot wijziging van irt 5 der wci van If ipril i8u7 Sibl n 30 houdende voor ieningeu omtrent tien veetvphus we k irtikel betrekking heef op het veri od lot het iten loslooptn vin honden Het ii dere dient lot verlenging vin den termijn gedurende welken de wet van 17 October 186 3 Stbl n 121 betrekkelijk het viststellen vin buiengewune maatreuelen lot ifweudingvin besmettelijke veeziekten en lol wering harer unbreiding en g volgeu vin kricht is De omstmdigheitl d it zich zoowel e In de zitting der cer le kim r van donderdag zijn alde hoofdstukken der st i ilsbegrooting lietzij tlebnit eve ül kredietweien roet il pmeene stemmen mgei omen zoomcde debegrouliug der s i ils poorwegen en d kredietaanvr ige vooreventuele exploimie der si lats poorwegpn cisu quO voor teni en lijd Niee t il given deze voordrigiin geene ainleiding tut tliscus ie Alleen ZIJ vermeltl d it de minister vau kuioiiienop de vraig des heereii Hansen wil ei was v m de berigtenUI onderscheidene d igbladen op en over euomen omtrent eenconflict ttisscl pn den gouv j eii A5ijer t ii tlei miu vin kolgeiniwcord heeft dat tlie berigten oi w lar ziji dat geen briefbij den miniater is ontvangen wairin tie heer Mijer a s zijagevoelen zou hebben te kennen gegeven dat Indie met opconservatieve wijze kon geregeerd worden en dat hij gouv gen sommige bevelen van hier uit moest omiitgevoerd liten als sirijdig met hel regerings reglement Hieruit blijkt dat de niinisier niets van dien aard ontvangen heeti Ten andereheeft tie minister van binneiilanusche zaken bij de discus ieover de heffing eener provinciale belasting in Friesl ind waaruitsubsidie aan hel I iger omlerwijs nortlt verstrekt zijne vroegermeenuaieu verde ligde siell iig volgehouden ilat door dergelijkesubsitlie geen inbreuk ivordi gemaakt op de et op het onderwijs en dat bovendien art 33 dier wet schoolgehlhetfingfacultatief stelt zoodat het niei hefifen daarvan niet is tegen de net Men kan het heflFen daarin ligt geene verpligiu g opgesloten Vrijdag ten 2 ure is een aantal wetsoutwerpen aan tie orde De zitting van de eerste kimer der stateu generaal isgisteren ten gevolge van de langdurige receptie bij den koning eerst ten vier nre geopend Bij de stemming over een voorstel van den heer Schimmelpenuinck van der Oje om de zitting Ie verdagen tot morgen liebbeii tie stemmen geslaakt De vergadering is daarop gescheiden tot beden ten elf ure Uit de residentie wordt medegedeeld aan de Arnh Ct dat den 16 de commissie door de vergadering va aandeelhouders benoemd om over bet belgisch voorstel ten aanzienvan het exploiteren der staatsspoorwegea te adviseren conferejitien gehad heeft met de ministers van binnenl zaken en het eene zaak geldt steunende op regt en bulykbeid ander deels omdat uwe provincie een voorbeeld aan de mijne kan nemen En dit is gij zult het zelf moeten bekennen nel sterk welligt te sterk voor menig hooghirug zuid hoU mdsch hart Zoo als gij zeker wel zult weten bestaat er eene miatsenappij Tut uut van den Javann maar wat gij dei kelijk met weet 18 dat ZIJ Zwolle en Enschede onder hare nfueelmgen telt Dal zegt heel wat lu Overijsel die van oudsher bekende boeren provincie afdeeliugen eener maa sehippij ie vormen wier eerste werk volstrekt iet is om de Javinen hjbels en traktaatjes ie be orgeu of hen op den koop toe lastig te willen vallen met heereu zendelingen miir wel om tot de verheffing l van ons volk mede te werken door aan dat volk dat hel met weet te zeggen dit doen wj op Java n di moeten nij doen Die maatschippij w 1 ons volk leertn mz en dat ffhei door de door vergaderingen en populaire geschrifien de kei nis ver spreiden vau den raiaischa ipelijken eu ze lelijken loe itndder J IV men en wijzen op broiiuen van welv lari ei Oioe ihan tol schide van moe Ierland en ludie veroi ic iziund of be lemmerd m h licht stellen en bestrijden alle ourej egen Java uen door w ie ook gepleegd maatregelen uitlokken en onderstemien tot bevorde ing vin I het tloet oer ma iiscliappij in overeeusiemmiug met de wet I en de st latsin ielliu en op J iva I binnen de grenzen der wet en met eert edigins v ri Jen I band ilie Java am Neiierliid verhindi tloor et elijken n vloed en stoffelijke roidilelen hel we zijn der lüboorlingeu e I ƒ vorderen zoowel door a ininoejigiiig vm het onderwies lU I door onder teuiiing der pogingen die lOt hunne geesiej ke I ontwikkeliiig V orden a ingewentl I Eu oiu dit iiles zeg ik nogmiiU dit het m n hirt als j over jseUchm lu joed doet iii mjiie provincie twe aftieelii gen te teilen larlijk het zoude de t id uwer inwoning schooi st a zoo zi koude beslu h eene afdeeling dier miii ohippj op te rigieii nie omilat uierdoor den bruinen broeler Tin gi Ischej zijde des o eaans terstond gebnt werd watt hiervan i geene sprike kunnen zijn alvorens i le Nederl in Iers als een man I luedewerken aiii de noodi e hervormingen op Jivi maar èn I omtl It men in Zuid Holl iiid toch ergens moei Deginuen en omdat de zaak zoo bevortlerlijk is tot het doen ontwaken van hetmaar al ie ilikwijls lusluimerentle volksgeweten En dit I latsie sit veiiii verbo IS zoo ergens bij u vvel iiotjdig F ii hoewel oemailsihipinj zelve zegt dat ij aeen panijzaak is geen partijgees il en geen partijl el mg bedoelt toch km ik u de heiige verzekering geven dat ziJ niet Ivehebt is met dien lamleudigeugeest en zielmoordcnilen siavm m gee t die schier overal u on dierbaar landje over Gods lieve bi mden eu wateren zweeft en oij u h i ir hoofdzeiel schijnt t houden Durom zal het I mij hoogst aaageuaam ziju dat bun en kort m uw blad dezezaak ter sprake gebragt worde om zoodoende tot zaroensteilmgeeuer afileeling te geraken Is deze eenmaal gevest gd welnu men honde maar eene vergadering noodige eea ieder tot bijwoning ui en spreke ovei het kultuursielsel do r aan ie toonenda het zeer sIhcIii ma ir voortleelig is zoo als onlang te Zwolle 13 geschied eu men heeft reeds stof genoeg tot na denken gegeven loor dagen ach ercen In afwachting van gun tige Uitwerking eintiig ik Onder het schrijveu i mij nog te binnen geschoten iil het zwolsche garnizoen dat vertrekken j zou op de gedane aanvrage waar chijulijk wel zal Wi e