Goudsche Courant, woensdag 1 januari 1868

I f Woensdag 1 Jauaar 60UDSCHEC0 1868 Deze Courant verschijnt des Dondef dags en Zondags In de S sd geschiedt de uitgave des avonds te voren l c prijs per drie maanden is ƒ 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 60 De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte p Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de ingezetenen dat het eerste aanvulliugs kohier der plaacselijke directe belasting in deze Gemeente voor het dienstjaar 1867 door Heeren Gedeputeerde Staten van ZuidHolland goedgekeurd en ter invordering aan den Heer Ontvanger dezer Gemeente is toegezonden GüODA den 30 December 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVER FOETUIJN i BEEGEN IJZEN DOORN 1868 Een nienw jaar moge het een goed jaar zijn Is 1867 net zijn zorgen voor nj gesneld weinifren voor eker zijn met rustheid den nieuwen j iarkring ingetreden Waar men st iart overal beleiBineren donkere wolken het heldere uitzigi overal beeft men redenen tot bekomniariug en belangstellend moet men vragen Wal zal van alles de uitkomst zijn Naauwelijks is de vrees voor oorlog eenigzins bedaard of hier en daar kan men weer dreigende leekenen zien opdoemen en handel en nijverhtid die brouueu der volksuelvnart kwijnen en e nadeelen danrvan worden door ieder gevoeld Moge 1868 voor allen een goed j iar zijn moge het de rampen van 1 67 doen vergeten en vrede en voorspoed Europa s deel zijn Vrede kan mag dat woord nog gebruikt worden in een tijd waarin de beste krachten der volkeu gebezigd worden om steeds lot den oorlog gereed te zijn waarin de drogreden lot walgens toe gedurig ivordt herhaald dat een krachtig legir en uitmuntende verdedigiigsmiddeleu het beste middel zijn tot behoud van den vrede kan er ernstig sprake zijn van vrede in een tijd aaiin alle staten zich uitputten om zich ten strijd toe te rusten en men bijna oorlog moet wenschen om van dieu zoogpnaainden vredestoesiand eeiiiiid il ontslagen te worden In één woord zijn onze wenschen voor Europa opgesloten Mogpii wij dit jaar iets nader gebragt wonlen tot een algemeene ontwapening moge voor oorlogsmaatregelen maatregelen tot beschaving eu ontuikkeling des volks in de pladts treden Is die ontwapening voor velen nog een illusie muge het seial der voorstanders dit jaar toei euien en althans de kiiiuere staten hel voorbeeld geven dat lij geen bescherming verwachten van brutaal geweld of wonderdoende peuert n dat zij op hun goed regt steunende het geweld fier onder de oogen durven zien vertrouwende op de publieke opinie van hel christelijk Europa De oorlogs toestand toch is niet slechts nadeelig voor de volksweh Hart zij is ook doodelijk voor de vrijheid Eeu soldalen hooldman kent slechts onderhoorigen vrije biiraers kent hij niet en zoolang de oorlogsbudgeften en legerorganisaiien den lijd der eigevende ligehamen of parlementen innemen kan van waarachtige vrijheid van verbroedering der volken zoo noodig voor de algemeene weivaart geen sprake zijn Is het hoofddoel eener wereldtentootislelling oni verbroedering te brengen het chassepoigeweer maakt de tentoonstelling doelloos verbroedering onmogelijk en vrgheid tot een hollen klank Is Europa s toestand in het algemeen niet bemoedigend ook in ons vaderland is de gezigleiuder beneveld Weder zal het volk opgeroepen worden om over het lot des lands te beslissen De raadslieden des konings het vertrouwen der volksveriegenwoordigers niet meer bezittende zijn door de kroon gehandhaafd en het volk raoet nu beslissen of zijn vertegenwoordigers het ÏA hen gesteld vertrouwen verbeurd hebben Ijieeft bet volk deu erastigeu vil om met bedaardheid zon der hartstogt van zijn heilig bezworen regt gebruik te maken dan zullen geen middelen hoe vreemd ook in staat zijn om onheilig vuur aan ie stoken en tweedragt te zaaijen waar eendragt zoo noodzakelijk is Dan zal het elk beseffen dat alleen de vrijheid in staat is om de zucht lot onafhankelijkheid levendig te houden en den anuexeerders eerbied in te boezemen dan zal geen leugen over waarheid zegepralen en het zelfs de hooge politiek tot wet gesteld wortlen om de moraliteit te eerbiedigen Den koning weu chen wij wijze raadgeveis die de waarbeid liefhebben eu het belang van alle onderdanen des konings zoowel hier als in verre gewesten boven bun eigen belang of het belang hunner partij stellen Hel volk wenschen vij vertegenwoordigers die zonder laD ien des persouns krachtig de belangen des lands voorstaan en de heilige regien des volks verdedigen Allen zij bezadigdheid en wijsheid toegewenscht Dan kan ISHS hoe verontruslend het nu ook moge schijnen voor ons vaderland nog een gelukkig jaar zijn en tijdelijke rampen en tegenspoeden kunnen strekken om den band tussclten voiii en vorsl naauwer toe te halen Stadgenooten Gaal het geheel wel dan zullen ook de deelen vu den algemeeneu voorspoed genieten Is op hei einde van het afgeioopeo jaar eeu voor onze stad belangrijke uet tot stand gekomen die voorzeker gunstig zal werken op onze welvaart trachten wij zelven zooveel in ons is daartoe mede te werken Die zich zelven helpt heeft aanspraak om geholpen te worden Kfiicht wenschen wij u dus toe kracht eu lust om werkzaam te zijn tot nut van u zelven tot uut van hel algemeen en al mugen dan rampen ons treffen onderlinge hulp eu neh illendheid zij daarvoor bei beste geneesmiddel Moge oe eeiidragt in ons midden niel gestoord worden maai wij ook di jaar onder de leiding van ons gemeente bestujr krachtig voortgaan op den weg van ontwikkeling en volkswelvaart 6uttcnlanii London 28 Dec De dagbladen brengen thans uitvoerige brieven uit Aby=sinie alsmede rappunen ven de indische overhellen betretfencle den a invang der britsclie expeditie legen koning Theodorus Drie bergpassen 12 tol 15 engelsche mijlen van de westkust der Roodc Zee en slechts weinige mijlen van elkander verwijderd geven toegang tot het sl yssiuische grondgebied en hebbeu in hunne nabijheid geschikt terrein vour een legerkamp met wellen van drinkbaar water Die puuten zyn door de pugelsche troepen welke te Zulka op de westkust der Runde Zee landden dadelijk bezet te Zulka is enkel een depol achiergelaien liitusschen is er mei de loebereidselen voor de expeditie meer tijd voorbij gegaan dan verwacht was de Times vreest dan ook dat het regensaisoen hetwelk in Abyssinie tegen april aanvangt zal invallen voor dat de gevangenen bevrijd zijn en dat er alzoo twee veldtogteii tot het bereiken van hel doel lier expeditie zullen worden vereischt Hij geefl den raad oui nu reeds toeliereiil elen voor die gebe trlgkheid te maken Uit New Tork meldt men van 17 dezer Het congresheeft met 83 tegen 55 stemmen geweigerd de motie van generaal Butler tot niet inwisseling der nationale schnldbrieveategen goud in overweging te nemen Tevens heeft het congresverklaard de staatkunde der reconstructie te zullen blijvenhandhavtn en beeft het den president Johnson berispt wegenshel dooi hem gedane voorstel tot wederinirekking van de actevan reconstructie 29 Dec Verschillende aansporingeu komen in de tolkenvan de iersche nalionale drukpers voor om de engelsche bla den die zich tegen de fenians aankanten eens eene geduchteles te geven en daarbij een ruim gebruik van grieksch vuurniet te ontzien Verschillende iundeusche organen doen trou wens hunne bureaux reeds een geruimen tijd door dé poliu gedurende nacht eu dag bewaken