Goudsche Courant, woensdag 1 januari 1868

ADVERTENTIEN De beste heilvvepochen norden op deyen He onipliinent van den dag aau bedag toegebrigt aan vriemlen bekenden guust ger vrienden en beken len en begunstigers door A J0NK 1R GoiDA 1 Jin 18 58 Comre Ain vrienden en begunstigers 7ij bij de vernieuwing desjairs heil eu zegen toegevveuscht door G VA DEU tWU S GoiDi 1 Jin 1868 ff ijdstraat Am begunstigers en vrienden het complimeut VdQ deu dag G VAN j BB LAAB J Gouda 1 Jantiar 1863 Dankbaar voor de vele gunsten m de vier laitste m anden van het vorige j lar genoten bied ik mjne opregte weuschen van de en dig aan mijne Begnnstigers en Statig e noot en en hoop nog op verdere gülist en recommandatie UBil üv Dns CouDA J MOüChON 1 Jan 1868 Sèfie Groenendaal ï a rch aews een kerkelijk blad bespr 1t jneife H f eu eide dnr in o a De feiu ius eijn leden eener fjrooe tami e narvin de duivel de vader is eu de moeder bet vleeseh en ler doel = de ereld buit te maken Deze familie is de jongs e doch te meest scha mtelooze alle leden eelnken treffend up elkander n zijn zeer lamilieiiek Teijrevolge in bet feuian darm hebbeu er verschillendeiBOUvemeuten an troepen piaais gi iiad De Observer sprteki hei ger idit tegen dat de regeringTau plan zou ziju ue hibets corpus uet in tugelaud buiieukracht te si llen De bestlande etten van tiigelaud biedeuw larborz genoeg aau tegen de feuians Men verneen t uit e lork De minister van oorlog Gniit heeft op bevel v ii den president Johii on de generaalsPope en Oril m huDue coniiuaudeuienten in t zuideu vervin gen door de generuls Meide en Macdovvell GeuerailSn ivnersoijishgei uit ijne betrekking al comn audant van het ireedmeuabnreiu ui libi i oU Dec Men meldl uit Alexmdrie Uit Massowah isberigt oiilviigeii du de eurujesche gev ingenen zijn bevrijd gev o Jen v n hui ne ketenen eu dat er alle kans bestaat ophui lie 111 vrjheid stel In g Ie VI ene is de heer Bnlg in hoofd der oppositie definitief d i r ileu koniug bela t met de zamenstelling van een Dieiiu K ihinet Parijs 2b Dec In het wetgevend ligchaam heeft de beer Kuiilier iii iiitHOoil op eene in erpell itie vin den heer leen i egd d it i e t bel der kie di tricten den ii dezer zd opeijb ir vv ir len gem ia kt De k iiijer vervverpt het amen ilcmeiii vin den heer Piinird aarbij de bevoegdheid om te hun ei uil de nuiisch ippen der reserve eid toegekend De heer tulvetKü iii it licht i eu loieudemeut toe sireukende om te bep 1 en dit de m iii cluppen die niet gruat verlot ziju na ifijop van he esae dieii jiar lu het huwelijk zouden kunnen treden De maar chdk iel beneerde dat de nerving het huwelijk vertruirt n ur i iet belet De oor uk van de outïolkiiig van Friuknjk ligt niet in de Zfld ime maar in de eiiiig vricli b re hunelijkeii De bevoegdheid voor den soldail om te huneii bieJi inoeijflijkht deu aiu nelkc o i gebleken zijH in Priii en bij den ainv mg v lu den veidiogt in18b6 Tus clien de cuinini ie eu de n gering best lat slechtseen verschil v lu ze ni landen in den duur der dienst deandere kne iien zijn louter vraagpunten van vorm daiftdecommissie in de net uil heb len opgenomen de bevoegdheidom eu liiiweljk te luiten teruijl de regering vraigt d tlhet vereiiPN ile er bevueg heil blijve ter be chikking derai m IMS rit e De nu irs uk t es uu luet voor de regering betregi te vriïeu inn lel hu iel k te scliursen De nppuneurvan het neuuulnerp de beer jre siei h iidliatlt het uueiulement der cunimii if hetnelk voorzie i om gedurende dp drie laiisie j ircii dat de hi iiisen ippeii op de reserve stun de eteijke bevi e lliei I v m liei hiiveijk ie vergem ikkeiijken l eeiiigc opiierkiiaen v n den heer Segns uidt hei imendement der coiuinissie vemorpen met 237 legen 11 siemiuenDe heei An Ie irre untiukkeli een iinende neni hou lende d igel jkclie tfge n ek riiiiig v u 1 Ir un iIl vrouueii v m mill aiien der reserve geurende de gflieelcii dui r Ier acive dieiiet Ni eenige iniLlilingcn v iii iieu heer r r ki ieheer t DcLeni er Lord t arendor die met eene ending in Itilie IS belist geiuesi ordi eersid i igs te Londen lerngler icht ur men zegt hul jiie wending ten doel te beproeveneene toea i enng tot stin 1 te breiiuen lusseben d hoven inPirijs Floret ce en Rome Die ending moei echter lot lal mislukt ijii lil sommige kringen nor It thans gesproke i vhu eeneeuienie tnssthen Lngelaud en Prutsen over de lomeinsrlia kne tie of liever over de eonleien ie Du komt echter eer onn larschijnlijk voor d ur de couierenlie el besthound m tg nordenais voor goed begraven te zijj De Paine neer pr ekt de dagbhd berigten betreffende deoonfereulie Zij brengt in liennnenug dat de nilnoodiging tutde conferentie v n der begmne al door i e meerderheid der mogeudheden is a ingenumeu en door allen met nelBilleudheil isomvangen Zoo er tegennerpmgen n irei badden deze siechtaop bij uudere pnnteu b i ekknig tengevolge nairvin on lerbau eluigen begonnen ijii die lu ver genoeg gevorlerd z jndat men bim en eeu eke tijdsverloop u urv m den uUsl ig kin voorzien De Paine betreurt het dat ue dagbladen die uietsliever ensche lan het behoud van den vrede lu Europa t k r weigevaüw onjuwM berigten overnemen om h miiiukken van de conferentie te voorspellen Zij IjetleBken niet dat die conferentie j ust ten gevolge moet hebben om geduchte vernikkeiingen over de gevairlijkste kwestie te voorkomen en om door c e europesche kab uetien tot eene definitieve eenstemmigheid te brengen op een zoo gewigtig punt kricbtigde zaak te dienen van den vrede en van de belingen van regel miat en orde welke door die dagbladen met zooveel vuut norden oorgestiau 30 Dec Bij het wetgevend IigohTira worden de artikelen van het ontne p van reorgmi lie achtervolgens behandelden aangenomen Brussel 23 Dec De Independance bevat een telegram uil Weeneu vin heden meldende dat het nieuwe tniuisierie bij zijue komst aan het bestuur een programma zal opcLbaar m iken van vredelieveuden inhoud nairbij tevens iille denkbeeld van staatsbinkroet wordt verworpen en tevens wordt gezegd dat het leger zooveel mogelijk zal worden verminderd terwijl het budge van oorlog tot een maximum van b5 millioen zal worden beperkt 29 Dec VVaaischijnlijk zil de benoeming der nieuweministers die uit den boezem der kamer v in afgevaardigdenzullen worden gekozen in de eerste digen vnn jinuirij pliatshebben zoodat ziJ zich voor de hervailiiig der parlemeut ureweikzanmheden aan eene herkiezing zullen kunnen onderwerpen 30 Dec De Ltoile Beige verneemt uit eene geloolwairdige bron dat de ministeriele crisis ten einde loopt en toteene venndering van leden van het ministerie il leiden Deheer Brtre Orbm is bij den koning ten gehooie ontvingen de II dtjend 11 ce zou het omslag der hb Rogier Vandenpeerebüom en Goe hals a mgeiioiiien doch zou du ten a in ien van den heer v m der Slichelen nog onbeslist zijn terwijl de heeren Frere Orban en Bara hunne porlelei illes oudenbehouden Naar he geen hel blad er bijvoegt zouden de nieuwe minis er reeds benoemd ijn Weenen 30 l ec N ar men met zekerheid verneemt zal de ofbciele mededeeling der zaïnensielling van het nieuw rat nisterie die door de dagbladen reeds met juistheid is veimeld eerst op uieunjairsd tg plaits heobeu De meun beuoemde mimsiers zullen morgen lu hinden des keizers den eed afleggen örnncnlonö GOLDV 31 Diccniber Als eene bijzonderheid verneemt men dat de wijnkooperij hier ler stede van de vnegere firma Spjker en Kolff met het einde van dit jiir honderd j ireii heelt besta iii In 17 b7 opgeri t dooi dei heer M D Spijker ging de z nk na diens overlijden over lu li in len van den heer Jongejan n urna zij m den dood v m de eu overging op dei heer H Kolff Liter werd ij hel eigendom v ui den heer van Kesieren na vuens overlijden de a ik ove ging op de heeren Roest V m der HoOji en C te Kotlerdam oodat zij u i is geassimileerd iii eene lak die ticte htderd i teii Iieeft I estaan Aan het k inloor dier hrnia berusi i og een wijnflescb gebla eii 111 het j ur 17fi9 op de tlesih zelve st lat dit ja irtal op gemerkt eveneens ijii ilair n ig voorbinden tv ee flesscben alleen ui d r tijd gebru kt wordende door de vrijmeisenirs ue e ijn urienoeKig eu voorzien van hel ni iconnek sjinbool Bij de jl gebonden i itibestediiig 1 gebleken dat de miiisie itisclirijvers w iren voor bont de Jong en Zoon ƒ ób 4t ij er en smidsneik vin Berkel en Goite ƒ 15 e spijkers en ij erwerk J erdries 2 b7 lood ink en sold A Jonker dl c verw en glas C v Dillen 35 c siockholmerteer G Lig 0 0 jsseis een r Aioieii lar b 12 klik en tris Jonkei o9 c grind L Broere 2 24 nd L Broere y 125 vechtsche sinatkliiikers perceel 1 Koolemiiis Beijnen ƒ Ij perceel 3 W J Mijnlteif 14 90 V IJ lezeu in de Ariih Cunruit De sluiiingsreue zegt ons met wat wij niet vermoed hadden te zullen hooren Zij is eene herhaliug v m de lysi der dw dingen die men ons als waarheden wil opdringen Zij 13 om hl ir met een woord te karakteriseren eeue oi juistheid Meu leest in de N Kolt Ci Hei besluit tot ontbinding der tweede k imer met het rapport der miüisters nebben ij onmiddellijk na de sluiting der zitting lu de Si lals Courant gewacht Niels is immers natuurlijker dan dat de erkza imheden der staten gener ml met langer gesiaikt blijven dan volstrekt noodig is Zoodra eens lol de sluiting was beslo en kon de ontbinding uiet uitblijve i W larom dm met de laatste g driald Of zijn de ministers nog met gereed met de ouderh indelingen welke zij met de kierikilen heblien aangeknoopt f Dit schijnt toch het geval uiet te zijn want het mtuisierieel orgaan klapt reeds uit school en verhialt ons wat het ontbmdings manifes bevatten üal Ds kolonjaleen oe schoolkwestie znllen daarin op den voorgrond staan Volkomen zooals wij bet nu van den eersten dag af waarop van onthindmg iprake was hebben voorsjield De geeerbieilisrde naim des komiigs wordt op den voorgrond geplaitst en de onderw ijskwestie eebe igd tot bezegeling van bet verbind met de klerik den Het cntbindtngsm imfest al dus bevatten wat van eke e zijde begeerd was de schriftelijke verluiKiiems om de onderwijswet te herzien In den uitersten nood schijnen den heer Heemskerk de krachten begeven te hebt en n urinede hy verkliard heeft ieder smet van de openbire sehoo te 7tillen eren Puts vaut bien une nesse Het behoud der portetenilles IS wel de opotfennï vin betrii selen wiird il ijn e zoo ge wigtig ais die omtrent de openbare schoo A ui den i md icli tigen opraerker km het met ontgian du de iniiiiste ele pers zorgvuldig de polemiek ontwijkt over hetgeen de slim n srede noemt de k ibmetsknestie die vin elf isonisiaui bet gelrig en de houding i imelijk van den minister vm bititenl indscbe zaken Het oi ibindiiigsmanifest li nu oo ils het miiiiste neel orgian ons mededeelt over allerlei bandeen de koloniale en onderwijsknestie het niftin bloed hetneik ui de kamer wordt verlitgd en misschien ook nel de koiiiiu jke preroga tieven Z o zil even ils in het voorga ii de j i ir neder de eigei titjke ontbindingskneslie op den icbterjrund worleii ge plaatst en de kie erstot beslissing norden ger P en over illerlei vraigpunten die mei het eigenthjke geschil tiis cl en de ministers en de kamer niets gemeens hebben Er moet verwarring worden geslicht opdat het troebele water geschikt ij om er met vrucht in te kunnen visschen Gemen d Heriïteii In den loop van januanj 7al de geleeïe infanterie der prmsiscïie landweer met n i lid ewtren zijn pewjpend De kti er van Huslaod heeft aan de gnek de refienng 200 000 fr kwijt gescholden die au de candiotische uit ewekeiitn ten goede zvilliu komen De De Heilvvetfich bij den aanvang des jaars wordt toegehragt aan g achte beptinstigers en vrienden zoowel binnen als binten de e slad ijankend voor het genoton verlroiinen oeveel ik mij op nieuw in UEdi gunst V STIKKERS Tapytmagarijn Kor e Tiendeweg Gouda l January 1868 Bij den aanvang les jaars heil enzegenwensch aan vrienden bekenden enbegunstigers P C PINKSE Brooilbakker fleaceg GoDDA 1 Januaiij IStiS De ondergeteekende brengt langs deyen weg zijnen heil en zegei weusoh aan ijne geëerde begunstigers vrienden en bekenden zoowel binnen als hotten deze slad Gouda P S MELKEET 1 Jan 1868 Haven Gocda dttt iOO iFwoners zijn ngetast vp HOO zwint i B frauscH rfficwr van geïondheiu heeit een kanon uitgevonden wsarmede men even nei kan Turen als met een chasstpot eweer In Frankrijk wacht men ia jdiiuanj het Vergadering van den Gremeonteraad Dmgsdag 3 t Dtcembcr Tegenwoordig de heeren de Grave voorzitter Xirnly Pnnce Bra ar Buchiier Diooaleever van Gennep van Slraaten en Pteters De notuko der vorige vergadering worden geUzen en gearresteerd tju iiigtkofnen eeue dispu iitie van hh gedep staten Imudende bengt ran d u ontvangst van bet raadsbesluit betreffende de wijziging van het bouw reglement en eeue di poaitie vau dezelfdc hoadende goedkennng van het snppletoirkohier van d n boofdtli ken om lag Nut f Is 11 gekomen lene nii s vi van de nituw benoemde leden der commissie over dt muzuksthool dat zij zich die binoemiiig laten welgevaUec en lu hunne lerste vergadering btnotmd h bb n tot voorzitter den hee mr van denn p en lot secretaris dt n hitr C l Knaap pene missive vjn den heer dr Lu l i houdeude bcrigt dat hij zijnontslag neemt als lid vau deu raad Noiil Aan de orde is een vooretel betreffLude de verhuring van het land 01 der Bioekhu zen Door deu vooizitter wordt medegedeeld dat bij de herverpachting ia gebodtn voor een jaar ƒ 230 en voor zes jaar ƒ 3 tO m het jaar H eu u tellen voor het te gunnen aan A J de Ruvler als boosste bieder voor 6 jaar a ƒ 300 in het jaar met verpligting om na allcK p der huur di ktidi lu behooilijken toestand up te Itvirtu De heer Dioo leever bengt dat zich iemand beeft voorgedaan die onder zekere voorwaaide htt bod dtr eenjarige huur zou willen vtrhüo en doch hetU dit slechts ten gevolge dit laauwkeurg wordt om ch en dat het afgraven v in klei wordt verbodtn en dd de ut den UmmI z ti moeten aangevoerd worden en woidt op deze voorwaarde de verhunrg gegund Niets vtrdir aan de orde zijnde gaat de vergader ng over in eene met geslaten deuieu om kennis te Ucmen van eene mededeel ng Burgerlijke Stand r GOL DA Oi BOEEN 26 Dec Pietfrnella üiid is F van der Stam en J OviBLiDiv 27 I c A Uabbel 2 m 28 WH Willdii r 8 w M I 1 liotlduts 2 j 2 m 29 J van der hleijn a D van Recde 9 iii 31 B GroeiieudaJ 6J j P VL S LID GoLDA 1 Jin 1863 If ijditraat De onderïe eekende breugt bij deze den heilvveiicli vin den d g aan zijne vrienden eu begunstigers zcobiuuen als buiten de7e stad ilinkbair voor het tot hiertoe genoten vertrouwen ceveelt hij zi o bij eruienwing uiuza im aau GotDA iJiu iShS A BKINKMAW Prijs van liet gedestilleerd bij G F ▼ aii da VSJLDE te GOV da met inbegrip van iceiji s bj eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver o er ehaalde JE L ER a 46Vio o per kan 68 cents idem a 47Vio per kan 70 ets Jenever 2 eoort Mont r n a 4hS o o per kan 66 eent ml BRA NDEWDN a4o per kan 71 ceuts Meerdere of mindere sterkte naaf eveiiretligheid GoiDA 31 Dec tS67