Goudsche Courant, zondag 5 januari 1868

ü 609 1868 Zondag 5 JanvartJ Stads Muzijkschool De Commüsie van toezigt over de Stads Muzijkschool te Qocda brengt ter algemeene kennis dat zg op Zaturdag den 11 Januarg 1868 iuachrijving zal houden voor de kinderen welke aan het onderwijs in de vooale en instrumentale muzijk op genoemde schoei weuscfaen deel te nemen De inschrijving zal plaats hebben op bovengemelden dag des namiddags van één tot drie ure in het gebouw Arti Legi Vereischten voor de toelating zijn De leeftijd van negen jaren voor jongens en van tien jaren voor meisjes b Vatbaarheid voor het onderwijs datzij nciiseheu te univangen waarvan tengenoege van den onderwijzer moet blijken c H t aanschaffen van instrumenten isvoor rekening van den leerling Ouders of voogden worden indachtig gemaakt dat n i de inschrijving geene kindereu op de Stads M uzijkschool meer zullen norden toegelaten vóór de volgende inschrijving welke in de maand December 1868 zal worden gehouden Namens de Commissie vau toezigt over de Siads Muzijkschool C C K N A A P Secrelarü Gouda 30 December 18fi7 GOUDSCHECOURAliFT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Wie een Scliaap vermist kan het legen tegemoetkoming der kosten lerug bekomen Adres bij den Burgemeester der Gemeenie ZEVENHUIZEN Prijzen der Effecten AMSTERDAM Maandag 30 December aag9te koers 52 6i 82Vï 135 l g 331 371 8 89 UüOgStt koers 52V4 611 82V8 I35I 54 337 8 37Vi 89V8 697 82 I S 74S 185S 221 49 8 Il 29 8 9Vs Gebieveo t rfTS 52V 82 1351 pCt Ned w sch 2i dito 3 dito 4 Handelm op resc België Rollis 2 Spanje obl i f Porlugnl obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 = serie 5 d Lond 1862 5 d Amst 18H4 3 dO Amst l860 4Vo Aaiid spoorw f i a l OostMetall SpCl l 441 1 dito dito 21 21 221 d renieAnisl 5 64I li n il 1854 5 491 l inzilv 1884 51 55 37 le 89V Til 8IV4 74V 44 691 j 821 811 41 49V8 llalie Amst 5 Turk algera 5 Griekenland 5 Ver Siateu 1874 5 d 1S81 6 d 1882 6 Mexico 1831 5 39V l6 76S 4 77V8 76 131 297 761 13Vs Boekdrnklerij v n A BRINKMAN Xa een kortstondig lijden overleed te HEawII E in den pezegeudenouderdoiD van twee en tachtig jaren onzemoeder en groolmoe er CORN F LI V MARIA DE KOK Weduwe van WILLEMEXALTO Uit aller raam Wed J EXALTO Openbare Verkooplng te GOUDA Stoilwerk sche Borst Bonbons 9 op nienn bekroond met de prijsmedaille op Ie ereldipiituonstelling Ie Parijs 1867 worden nogmaals n pgens hunne bekende vooriieffelijkheid adnbevoleu door de depois Ie Guiid i bij den Apotheker J H BOERS Wijdsir iat Oiidendler bij T J op MAANDAG 13 JANU ARIJ 1868 s morgens 11 ure in HET Herthiis van een uilmuntend gesitueerd WOONen WINKELHUIS aan de Markt Ie Gouda beslaande in WIXK EL en WIXKELOPSTAXD tvvee EENEÜE V en twee BOVENKAMERS ZOLDER KEUKEN en verdere gemakken met daarbij behoorend ERF en TUIN wijk A n 140 en een SCHUURTJE of PaKHÜISJE benevens nog een PjVKHülS daarachter met een gemeeuen gang uitkomende aan het ïvaier Verhuurd tot 3Ü April 1869 voor 400 s jaars En drie geheel nieuw gebouwde WOONHUIZEN en ERVEN naast elkander in den Zak binnen üoida benevens hel ERF daarnevens Bij de eek verhuurd txee voor 85 cents en eeu voor 95 cents Een en ander 3 werkdagen vóór den verküopdag ic zien en inmiddels uit de VAN VliELMl NUEN Schoonhoven bij hand te koop fInlorm iiien bij den Notaris MOXTIJN Voor eaae wakelijkscha uitgaaf rao TlË N CENTS kin men zich abonneren op de CHAR L DiÏKms De onderge eekeude thans eigenaar van het kopijregt der meeste Werken va MeSiN 7 r overgebracht door C M Jtti NalNvx fiiigencht naar de spelling volgens het woordenboek van de heeren FHTTry J o J arvan in de DICKENSt rrv t rrv = SAMUEL PICKWICK Een Deel E FIELD Vrr = Vlü COP rti ULLl Tit e IVcU n KLKIN K I DRa t i iMCkLUiV V n 1 1 1 KA Tiiee Deelen KIKOL AAS ZOOV u LEC1ITETIJ1 EX Een Deel DOMBEÏ EN ZOUN I een KT M UL VIEN HUIS Tw e Deelen IJuor een htldrTtH duiJtl Uh f k u ij jt duurzaam popier een aemakkelSil t r r r rT r 1 kdiS S g uu ui gejjeven ïVcrkeu ouderscheuleu z jn u erkoel V i afeu U ee e I m r K inde uV ken om de en Vorst der U WuaZXL rLTl i vereischie ie ers te verschaffen BoveiiUren vl Kebreider kruig van Werken n en ua e gele eu e e bè TJ i = ie kan l cKE ss eene pLis vinilei e n gelnT olar r ir winke ter SAMUEL PICKWICK In dne of vier j ren zal de e uiigaaf vollooid ziju Al ngeno en dan voor de Serie Van Zest OU Dee T n geen geval prijs van iedere Af derlijke Wer uit me h r e ventig A evering n zal l t ns deversoh f Ji CENTS UUfftnr ScHiMAM 1867 20 EL ANTS Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad gi schiedt de uitga e des avoads te voren Dp prijs per drie maanden is 2 franco p post f2 2 5 Advertentien van 1 6 regels tot dts middags ten 12 ore grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOUDA 4 Januarij Het is een vreemd verschijnsel dat Kngeland in zoo groote onrust verkeert door de woelingen van een betrekkelijk gning aantal fenians Men bedenke echter dat het waiiho nge mei scheu zijn die in wraakzuchtige woede niets omzien voor üiëis tëriignein Ëii als zg slechts hunnen vijanden schade u leed kunnen veroorzaken Dit is dau de vrnchl van eeuwenlange onregtvaardigheid en barbaarsche onderdrukking De verraderlijke boosheid dier schandelijke onverlaten moei krachtig beteugeld worden maar het is overigens even uood akehjk om rond en opregt den grond weg te nemen dier rtgimaïise ontevredenheid welke duurzaam heerscht in Ierland Zonder radicale hervorming der weder ijd ehe betrekking blyfï die kanker knagen aan de rust van Engeland De expeditie naar Abyssinie is in vollen gang de eerste beriglen luiden gunstig de onderneming moge kostbaar zijn zij zal de welvaart van Engeland niet krenken en kan wie weet welke gunsiige uilkom ien bieden voor het hamlelsverkeer in die verre geneslen In Fr inkrijk g ian er reeds siemmen op die waiilronwen prediken tegen de briisehe bedoeliiigen die toch altijd oneindig beter zijn dan ai wat men ooit van de Franschen verwacht Daar looh is men bezig den willekeurigen en oiidragetijfcen last van den verfoeijelijken krijgsdwang geweldig ie ver wareii en hos weinig weet men tegen lien gruwel in te brengen hoe nietig is hel ver et en hoe brutaal en dreigend zijn de ophelderingen van den maarschalk Niel Europa mag zich bedacht hoiiilen op hetgene te wachten staat van den overmoedigen geweldenaar en al wil men ons diels miken d it de dreigende woonlen slechts dienen moeien om het ontwerp der legerorg misaiie ongeschonden te doen doorgaan wij vragen waarioe die ontlenende legers moeien zij alleen dienen om geheel Europa sielselmaiig e verarmen mogteu zij veeleer de oogen openen der volken die als hel vee Ier slagtbank worden geleid opdat de overblijveuden bukkeu onder militair despo ismus Vrede heel het overal maar wie gelooft in den vrede Niemand aanscliouwi de vruchten des vredes kwijiiing en armoede zijn de vruchten van het alüemeeeii wantrouwen Onze iiit igten zijn waarlijk niet opwekkend Terwijl de kamerzitiing gesloten is en wij uiUagen naar de onibinding die de straf is rier stouiheid v in de volksverlegenwoordigers om gei ii ven rouw en te schenken aan doinmen hoogmoed en lasterzieke leugenachügheid werden wij aangenaam verrast door de benuemiiig van drie nieuwe ministers Waarlijk eene vocirlreffelijke keuze nu welen wij waarheen wij gaan wij zijn iu volle reactie Wintgens past goed bij het he erogene ministerie vooral bij den minister van koloniën ook hij beschouwt de zaken van verschillende zijden De beide andere zijn mannen op hnnne pla ils Wij meenden uellmast kerk en slaat voor goed gescheiden ie zien maar de vireeniging 7 inniger worden dau ooit Men heeft vriieser meermalen bitter geschimpt op de zamenwerking van liberalen en kulholieken toch zal hel verbond tns ehen Rome en jeneve oneindiir aardiger gezigtspunien opleieren Rus zal men zingen Waar werd opregier trouw Ier wereld ooit gevi ndeii Nu is de toeleg openb iar uu wordt agitatie weder pligtsbeirachiing en de vernieling van het monster der gemengde school het doel vau den kruistogt Moet na zestigj rige zegening het sieraad van Nederland bezwijken voor de zamenspanuing van bijgeloof en vooroordeel Wij kunnen het niet gelooven het misleide volk zal de oogen openen en den afgrond zien door heer chziiclit bereid De schandelijke toeleg zal mislukken en een leiendig gevoel ontwaken voor de unsrbatbare gaven van vrijheid verlichting en vereileliug Het nederlandsche volk by veruieuwiiig epgeroepeu oa ich vertegenwoordigers te lci eo kap het De prijs der A Z rtentien van één tot zei regels met inbegrip van het zegel U 80 Cent oor eiken regel daarboven 10 Cent Bniteugenone letters worden berekend naar plaatsruimte vertrouwen niet omzeggen aan de mannen die getrouw aan hunne roeping uit innige overiuiging hel verkeerd beleid en üe onjuistheden vnn den minister an buiieul zaken afkeurden Outtcnlaiiii XiOndon l Jan Het besluit waarbij het huis der iimer verlegciiwoordigers zijn voornemen heeft uilgesproken om te volharden bij de reconsiruclie acle zegt iu zijn cunsider ns o a Overwegende dat de president in zijne laaisie liuudscliap aan het congres a t schandelijke minachiing our den volkswil gelijk die uiigespruken was in de verkiezing der leden van dit xeenigsie congres heeft aange p H rd lot imrekking van de reconstruclie acïe waarvan toch hel gevolg zou zijn dat de regering in handen gegeven werd aan ile vroegere oproerige staten en de reoellen elven dat het geheele locale elenient in hel zuidon zou overgeleverd worlen am de verraders is hel gep isi dat het huis in kraclinge newoordingen zulk een builen porig voorstel afwij e en besluite dat hel huis geen slap lerng z il gian tan let st in ipnnt van voornilgaiii en beturdering van de aak der gel jke regieii en niet zal afwijken van zijn va t vouriiemen om il Ie perswhen te beschermen als gelijk voor i e wel en d 1 hei hnis verder besluite dal er aeen reilen is imi ie iwijfelen uf ile hersieiling der oproerige stalen gaat voorip iediir vouri op een vallen en iltinrzainen grondslag en dat er geen gegr uide reden is om de beslaande wetten op de recuu iniciie lier nine in te trekken 3 Jan Vulaeiis berigten uil ZiU ibar heeft een zekereanbische koopnrin D dl genaamd op den Uien October lmrei iger Liiinasiui e werkelijk aan hel meer T iifinvk ge ien L it Ailiene nor 11 gemelil De heer li railinis presidentvan hel hof van cissatie door den koning met de zamensielling van een nieuw kabinet nelasl is reeds in zijne la k iresl iagd llei inmisierie is aldus gevurui i Mor iiiii is pre i Ie en miniier v in jusiiiie en opeuliare eere lien i Delvimi builenlandsnhe zaken S drij M dio oorlog ï iiiiii i u Kiianc ieu Saeiitiiri marine en Me inisi tiuineiii nJsche tkeii P 1 Jiu De Muniiear v in gisteren Deval de lijstder indeeling van de kies li ririeu Er zullen voor geheel Fr inkrijk negen algevaardig len meer zijn De departementen w ier ge al alaevaardigdeii niet één zal vermeerderd worden zijn de Giron Ie de Finis ere de 0 Si Iijke Pvreneen de Isère de Ome lie Héraiili de mle de Cher en de Jura Hel deparienieiii de Seine zal geen afgeviardigde meer hebbeu ond iiik de venueerdering der nevoikiiig Kr heerscht op dii oogenldiK iweespalt tusschen den minisier van openbiiar onderwijs en ilen a irisbi schop van Parijs altijd nog ler zake van het on ieruijs aan mei jes Bj d au ientie die de heer von der Gollz heden bijden kei er geh id heeft ler o erhaiidi rin zijner geloofsbrievenals gezani van den noord dnitscMen bond was de keizer zeer relwtllend in de wour eu die hij den gezant toesprak laggeen de mins e wrevel 2 Jan De lüiii enr meldt Gi ieren heefi de keizer bijde receplie ler geiegenheni lan den nieim j arsdag den pauselijken iinuiins geaiiiuoord Ik achi mij gelukkig bij den aanvangdes jaars als seeds oniringd Ie zijn door de vertegenwoordigers vau alle mogen iheden eu weder te kunnen verzekeren dat het mijne voorrdureuMe begeere is om mei haar de besteverstandhouding le bewaren Ik dank u voor ile eusrhen welk gü 0 uaam hebt geuit voor Frankrijk mijne familie n mij zelven De kei er den aartsbisschop van Parijs ntwoordende zeide De weusciieii die gij len Hemel hebt gezon ien voor de keizerin den keizerlijken prins en mij hebben mij diep geirjffen Zij spruiten voort uit een edel hart ik weet dat gij de belangen der godsdienst niel scheidt van die van hel vadrrlaud en de beschaving 3 Jao Na eeue Uogdurige discoxsie beeft bet wetgevend