Goudsche Courant, zondag 12 januari 1868

186 Zondag 12 January 604 SGHQUWBCaGj I f Lokaal NÜT en VERMAAK op de Oüsthaven te Gouda De RotierUameuke TooneelUlen onder Directie van D VAX OLLEFEN en J H ALBREGT zullen op Ma an flag den 13 Ja nu ar ij 1 65 teu Tuoneele voeren EMA BERTHOLD oorspronkelijk tooneelspel in 5 bedrijven en 7 tafcffclcn door J J CRE 1EE GEVOLGD DOOR Naar Parijs kluebtspel met LJMg in 1 bedrijf door W X PKYPERS Prijzen der plaatse 1 = Rang ƒ 1 49 2 R ing O iiO Bij intpckeninf 1 Rang ƒ 1 25 Voor Hceren Oüderofficieren Eerste Rang ƒ 1 Lotiug der plaateen voor HH inteekenareu op Vrijilag den 10 Januarij 1S68 des voorraiddags te 10 ure precies en kunnen verder plaatsen besproken worden op den dag der voorstelling van des Toormiddags 10 uur tot des namiddags 3 uur a lü cent per pla ils Aanvang ten 7 ure precies Men vraagt voor de Stads Fabricage te GoLDA een Smidsknecht Nadere informaiien te bekomen bij den Gecccnte Bouwmeester GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 60 Openbare VerküO iii r op OI NGSDAG 28 JAXCaKU I86S s morgens Elf ure bij JAN LANGE i HAK aan de Eeelwijksche Becg van 1 Een WOONHUIS c a op Elfhoïen aan den Plailen Weg onder Slhpmijk v moml3 i U met BO MGAARli HAKHOUT en VEKNPLaS Kadaster Seeïie C iï ic tt c li i g jgjj groot 8S Roeilen S3 Ellen In vier gedeelten verhuurd te zamen voor ƒ 2 3 Ï p r eek 2 T w e e perceelen H O O I LAND op de Broek velden binnen ZWAMMERI AM Kad Sectie C n i 458 461 en 462 groot 1 bunder 32 roeden 14 ellen Verwaarborgd met 383 00 waarvan ie jaarlijksclie tenten bedragen 18 22 In huur tot 10 December 1868 voor SB OO HOMUN ta GocoA I Openbare Verhuring op WOENSDAG 15 JANUAKIJ iStiS des voormiddags len elf ure in het logement van den Heer van di x Bebgh aan Stolwijkershiis onder Slolxijh vau Een HUIS en ERF en een perceel HOOILAND groot 2 bunders 42 roeden gelegen te S t O 1 w y k en eene partij WEILAND enz groot 2 bunders fi7 roeden 50 ellen gelegen buitendijks te Haastrecht Nadere inlichtingen zijn t3 bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN ÜROOGLEEVER te Gouda Meii verlangt Ie huren darlflijk of met Februarij een WINKELHÜIS of een daartoe geschikt HUIS op eenen fatsoenlijken stand hunr rijs 2UU niet te boven gaande Hierop reflecterfnde adressere zich met franco brieven onder het multo Uuk bij A QL ANT Boek en Papierhandel Gouda van eene HOFSTEDE met circa 22 I bunders WEI en HOOILAND I gelegen in de kom der gemeente Stolwijk i op Maandag 27 Januarij 1868 des voormiddags ten elf ure op het dorp Ie Stolicijk voor den tijd van 4 jaren aanvang nemende 1 Februarij en 1 Mei van dit jaar Inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris J G BROUW EB NIJHOFF te Hatutrecht Brieven franco Tegen katarrhalische keel en borslaandoeningen hoest heeschheid zijn de Stoll w erck sche Borst Bonbons hel gepre en erkzaamste huistni ldel De veelzijdige geneeskundige aanbevelingen de diploma s van de enropesche hoven de op alle tentoonstellingen toegekende prijzen zijn hiervan de meest Magazijnen bevinden zich a 30 cents per pakje ie Gouda bij den Apotheker J H BOERS Wijdstraat Oudewaier bij T J VAN VREüMINGEX Schüouhoven bij A WOLFF Voor 63ud wekelijksclia uitgaaf van TIEN CENTS kan men zich abonneren op de DliRlllS lllIf II De ond rgeieeken ie thans eigenaar van het kopijregt der T e Werken van ili jMor J y i 1 overgebracht door C M JHENSING Ongericht aar 1e spelling volgens het woordenboek van de heeren DE KIES en TE W XKEL stelt zich aanvankelijk voor daarvan in de DICKENSEDITIE achtereenvolgens uit Ie geven SAMUEL F1CK WICK Een Deel Je FIFLD t t = OP itltHhLO T vee Deelen KLEINE DOHA t t NRKLKBY Een ÜeeL SLECHTE TIJnPV V nT sLPXHlt IIJDEN Een Deel DOMBEY EN ZOON l ee iVelen HET VERLATEN HUIS Tue Deelen formaat en een M aan oMoop prij zal de DICKENS EDITIE zich van de meeste bij ons uitgegeven Werken onderschei hoe rgee bH o iTro r Hoitrr f p = zijn ui erkochtVn aMeen is e n n ér r bovengenoemde Werker oL dezen Vorst der Ie ï i P J vereischte ie er te verschaffen b f u D Kebrei ler kring van Werken men na e ele e Té Ie bê J kan DxcKEss eene vu i rT hx i Than SAMUBL PICKWICK In drie of vier jaren zal de e uitgaaf voltooid ziin ak aangenomen dan voor de Serie van Ze LnT it meer dan vijf en zeven iT 4fl ® f P levering i SAflever ngen zal beslaan De prijs van iedere Af DRRTIO CENTS Afzonderlijke Wer M zullen late tegen verhoogden prg verkrijgbaar zi ScHUOAM 1867 ROELANTS BMMr yi g TM A BRINKMAN VUgner Deze Courant veischijnt des Doudeidaga eo Zoadags lo df Mad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is S franco p post S ZS Advertentien vau 1 6 regels tot des middags ten 12 are grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn De Verkiezing Ruim een jaar geleden kwam de tweede kamer door allerlei kunsimiddelen bijeengebragt te zamen en nu reeds is het vonnis uitgesproken weder worden de kiezers opgeroepen om te beslissen tusschen hun vertegenwoordigers en het ministerie beï chuldigde men bij de vorige ontbinding de kamer dat zij zich een regt aanmatigde dal haar met toekwam en dat zij door oveitrediug van haar regten de doodstraf verdiend had nu heeft zij gebruik gemaakt van een haar onbetwist toekomend regi zij heeft de vermetelheid gehad de begrooting van buitenlandsche zaken af te stemmen en wederom volgt de ontbinding En waarom werd de begrooting afgestemd waarom stelde de kamer geen vertrouwen in het beleid van den tegenwoordigen minister van buitenland clie zaken Waarom weigerden 38 volksvertegenwoordigers hem hnu vertrouwen r Herhaaldelijk heeft men het in de laatste dagen kunnen lezen Drie kwesiien orden door het niinisierie voorop gesteld De luxemburgsche kwestie de limburgsuhe kwestie en de schelde kwestie De minisier van builenlanUsclie zaken prees zich gelukkig die kwestien geëindigd te heboen de oppositie keurde de gebezigde middelen af Zij ilde niet erkennen ilat het doel de middelen heiligt zij vond het verkeerd dat hei miuisterie om de kwestie over Luxemburg te eindigen roet welk land wij Nederlanders niets te maken hebbeu ons lu een waarborg Iractaat gewikkeld had waardoor wij gevaar loopen eenmaal in een europesehen oorlog gewikkeld te worden zij konde niet goedkeuren dat met zooveel uplief over de limburgsche kwestie gesproken weril omdat het van zelven sprak dat wanneer een vereeniging al is die ook een statenbond uiieen gaat elk lid der vereeniging iveder vrij is en mea dus voor de losmaking van Limburg geen vergoeding Iiad behoeven aau te bieden die niet gevraagii werd Zij konde eindelijk de haudelingeo van den minister in de schelde kwestie niet goedkeuren al is dan ook de uitkomst naar ons verlangen geweekt en toch in weerwil van die bedenkingen in wefrwil van het wantrouwen in den minister zoude de begrooting hoogst waar clinnlijk ügenonsen zijn indien geen bijkoioenue umsiaü iigheden door de ijdelheid en arrogantie van den minister veroorzaakt verscheiden leden der tweede kamer niet had doen beslniieu hun vertrouwen aan den minister e ont eggen Als eerlijke mannen kouden zij hun vertrouwen niet bchenkeu aan iemand die zich om het parlementair uit te drukken aan oujuistheden schuldig maakte 1 d v onrnrxttria vwn iiiit nliin I phe 7akpn werd afprestemfl en het ministerie erzocht ontslag Hr verzoek om ontslag door het geheele ministerie werd door den koiiiie geweigerd het ministerie bleef aan versterkte zich met drie nieuwe leden en doet zoo uitgeruat een beroep op de kie ers De kiezers moeten dus weer beslissen tusschen hun vertegenwoonliaers en hel ministerie Onze groudwet afkeerig van demooratie droeg het loezigt op de regering aan de volksvertegenwoordigers op de minisiers brengen dit toezigt nu reeds Toor de tweede m al bij de kiezer over deze moete i beslissen Koodat ODze volksveriegenwooruigers door die haudelwijze overbodig worden tenzij men de tweede kamer alleen gebruiken wil als een staatsligchnam dat alles goedkeurende daardoor de ▼ eraniwoor ling moet dragen van alle verkeerde hanuelingen door het ministerie begaan Meilekiezers andermaal worden wij ter ttembus geroepen Zullen WIJ ons tot de ingewikkelde kwestien bepalen dour het ministerie voorop gesteld of zullen wij van de gegeven gelegenheid gebruik maken om een krachtig protest aau te teekeueu tegen bet tegeiiwoordig regeringebeleid Moeleu wij ons niet afvragen of dit ministerie de ondersteuning van onze vertegenw ordigers verdient en naar het antwoord dat wij ons ïelven op die raag geveu worde de keuze der atgevaardigdeu bepaald zei O jT De prijs der Advertentien van éen t regels met inbegrip van het ztgel is bU Cent eiken regel daaibo eD 10 Ceut Btiii enge otie letters orden berekend naar pl iUt r imte Dit ministerie speciaal gerirepen Ier regeling der koi in iie en ohoolkwesiie heelt niets lui oplossing dier kursnen gedaan Terwijl de mi iister van biimenl zaken nog onlai sr m de kamer verklaarde dal uiis openbaar onderwijs ongeschi n pu moest bewaaril blijven wenscheu ier zijner collega s üiep ingrijpen Ie veramleringen die oen vat van ons openbaar on ierwijs zouden inet zich slepen en het aan het toezigt der geestelijkheid onderwerpen een loezigt aarian men hei ief e iwoonlig ill alle landen wil on trekken e i d l hier in vrutger eeuw wrange vrucliien heeft gedragen In de kolomen heerscht volgens alle berig en vernarriiig ongerusihenl en malaise rot n verfoeit er ile tegen ouri ige regeringsbegiuseieu en ook hier te lande wordt hel geiai lier aauliidders van het gouden kalf altijil minder omd ii men geen schandelijke voordeelen verkie t ten koste vai hei weizi n van milliuenen Javanen die toch ook de geiie de omleni ii in des koniiigs zijn lu plaats van regeling is door dii mii i erie lie verwarring in Ooti Iodie leii lop gevoerd en me grooie meerderhei zou door de veriegeunoordigers des voiks de begrooting van kolomen verworpen zijn indien het nnnisierie de discussie had durven alwachten Ook de toestand der Kiia icirn is alles behalie ne redigeiid Nu de grooie ommen door het vorige liberale tnini terie bespaard zijn uitgegeven worden wij dojr leeniiig n en verhoogde belastingen bedreigd Zijn wij du jaar nog vrijgeloü ieu de verhoogde uilg ven in lie meeste lakten iler i ieLsl zullen het mini eiie dwingen bij een voljieude begrüuiiiig ile belasiiugen te verhoogen en daaro n was deze liegruuting reels bij de veriegcnuoor liging uiei weerzin untvaiigeu en was b t lol vau deu miuisier vau financiën ook zeer twijfelachtig En w iartoe worden u inzKiilijke sommen besteed Ons verdeiligingss elsel is elip idig heel hel alles moet vernieuwd e i verueier wor ien Niet siechls vordereu forten geweren en schepen aau ieiilijke sommen ook de levende verdedigiugsiuiddeien zijn naar hel oordeel van hel ministerie in slechten staat en wij werden rteds beilreigd met een verznariug der iniliiiewel die evenwel vrij algemeen door de tweede k iroer er l afgekcinl Z ii de nieu e kamer hel miuisiene loeier ler wiiie zijii om den iniiiiiepiigt voor de ingezeleiien nog zivaarder te luakeii Wensclit gij dn kiezers Zullen wij ons nu bij dt e verkiezing alleen tot de kweslieo bs aleu door liet luimsierie vooropgesteld of zulleu wij het geheeie regeringsbeleid beoordeeleu le zooveel in ons is trachten m nnen ie kiezen die zien met kracht zullen verzenen legen het tegenwoordig luinisierie om ons zoo poetlig mogelijk verLijaeü die naar veler overiuiging voor hein betrekking geheel ougescliiki zijn en de dierbaarste bel ingen des lands op bet spel zetten om bun eigenliefde en ijdelheid te voldoen Hierop kiezers wordt uw antwoord gevraagd Ovcrzigt GOUDA 11 Januarij De ministerien beginnen weer voor korter of langer tijd in orde te koi nen het was daarmde Ie doen in Bcigie en Nederland in Portugal en ïriekeuiaud in Iialie en Oüsieurijk In consiitiiiiouele stalen kan het wel niet auilen en die afwisseling is niet zoo verderfelijk als men ons zou willen wijs maken Amerika allhans waar alle betrekkingen slechts voor korten tijd worden opgedragen en het iukie en zeldz iam is bloeit in het genot eener o is ondenkbare vrijheid ineei dan eeiiige staat van Europa Hoewel men mets dan vau vrede hoon kwijiie halldel en nijverheid en wonieii geheele streken geteisterd door hongersnood alsof wij in vollen oorlog wareu De fr tnsche Ipueiorganisatie die d zer dagen tot staud komt zal den ramp aiigen toestand nog verergeren en aauleidiug ge ven tot nieuwe dwaasheden by verschillende volken die uit geput en krachtelucs zullen zijn in het oogenblik dy l iiii £ igeutmk mogt men meeuen dat Frankrijk zieh affl h t ai w t i 3