Goudsche Courant, donderdag 16 januari 1868

186S Ounderdag 16 Januarij m nnd GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiend weg D n 60 ffilHISTERIE VAN FINANCIEN Bestuur Ier Kesistratic eu Oooieinen De ONTV NRER der Registratie en Domeinen te Golua zal op Vrijdag den 24 Januarij 18118 iles vooriniddags ten tien ure het logement Dï Zalm aan de Markt te Gouda onder vnorbehouil v in de na iere guerlkeuriug van den Minis er van Finuucien overgaan tot ile Openbare hcrverpachting bij inschrijving voor den lijd van twee jaren welke worden gerekend in te gaaa op den dag iler deliiiiiieve giiiining en te eindigen ilen 31 December 1 t h9 van De aanslibbingen en het daardoor op de bij de voorwaar den bepaalde diepte en breedte houden van een gedeelte der rivier de Hollandsche IJssel en wel van de perceelen 2 en 3 welke bij de verpjohting dd 11 November 1867 niet zijn gegund geworden De bdjetieti van inschrijving moeten vraChtVllj en gesloteu worden ingeleverd vóór den 22 Jai uarij 1868 ten kantore van vouriioeniden Ontvanger alwaar even aU Ier Secretarie der gemeente Ouderkerk aid IJssel en ten kantore van den Ontvanger dir Registratie G A te Rotterdam de voorwaarden van verpachting ter lezing zullen liggen De n vanger voornoemd R q IJ A A R 1 NATIONALE MILITIE De ondergeteekeiMe Commissionair voor le zaken der Nationale Militie be eelt zich edfrom hij zijne geachte Stad en L ndgenooten aan tot het stellen van asvövvangerB en NuiEmerVv rwisselaars voor de dienst van 1808 Zjne kendheid door de geheele provincie maakt het isder mogelijk informatnn naar zijne veeljarige handelingen in te winnen zoowel bij hceren Burgemeesters in deze provincie alsook aan het Provinciaal Bureau van Zuid Holland L HARTVELD te A Ja P J Ie huis van de Siadshuijsteeg a Contracten VOOr de loting worden van af heden aangegaan Verdere inlurmaUeü yn m te viuiien üy den Heer B Begeer te Gouda Waaistraat A 171 BMkdmkkerij v ik BÜVKIUN SGHOüWBORe Lokaal NT7T en VERMAAK op de Oüsthaveii te GouUi l e Rotterdamsche Tooneelisteu onder I i fClie van D VAX OLLEFES en J H ALBREGT uilen op Maandag den la Janurrij 1 6S ten Tooneele voeren EMHA BERTHOLD oorsprc iiit lijk toom elspel in 5 bedrijven en 7 lofereelen door J J CREMEE GEVOLGD DOOR Naar Parijs kluchispel met zang iu I bedrijf door W X l EÏPERS Prijzen der plaa sen 1 R ing ƒ 1 49 2 R iug ƒ ü tiU Bij inlrekeriiiig 1 R ing ƒ 1 25 Voor Hecreu OnderotScieren Eerste Rmg ƒ 1 Plaatsen kunnen besproken worden op deii dag der voorstelling van iles morgens 10 uur tot des uamid iags 3 uur a 10 cent per plials Aanvang ten 7 ure precies Slijm 11 laag iilcn Ue e PILLEN die siiicis vele j iren met hef beste gevolg tegen de SÜjOl en als maagversterkend gebruiM worden dnor hare zachte ïverking SpijS vei tering zeer bevorderen bijzonder gne l legen de gal en etr zacbt laxerend iju ztjn tegen 32 2 cent hf fl i je met ht rigf van liet gebruik veiknjLrb tr bij de heeret Aarlandenietni J F Aihsterdai t V de H i iU en Zoon apothe ker K ilverstriat n 255 Bommtl ZdiJ J V d Vegte J tllt W V ilschnt htffiUaxm J Koch LetmttT Bergliuis en v d Moer JJirkiland 1 de Vries Dordrecht H J iiltiiy Gouda J U Boekenoogen firma Wed J A P P V d Heiden op de Bhuiiiwstr i Hage J Visser en Zuon Spuistraat hardcrtcijk Greid iiins Icijdeii J T Teri iirgh Haarlemraersir Rotterdam v S mien Koif korte Hoofdsteeg Schivdam v tl Hueveu en N iDau bchoonk ttn A Woiff Tiel A 3 Faasseu Utrecht F Miena op den Steenweg over Ie Donkerstra it n 372 Vlaard tigen i M L izer erff l t SLUM en M AAtiPlLLEN bereid volgen het echte recept iju door mij Ie Gouda aUteii en uitsluitend verkrijgbaar pesiell bij den Heer J U BOEKE V OOOEN apotheker opvolger van de VV J A P P VAN DEB HEIJDEN op de Blaauwstraat LET WEL Oro elk doosje der echte en sinta onhengelijke jaren gebniikie Slijm en MaagpUlen a een biljet voor ien metde handteekening van J J SCHREUDER apotheker welke handteekming zich ookbevindt op het zegellak waarmede het doosjeverzegeld i Men gelieve daar wel attent opte zijn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men tracht in ottióof te bmigo rié IJSTEIUIAAL Zondag 12 Januarij 1868 des naroiddiigs van 3 lot 5 ure bij gunstig neder MUZIJK door de STAF van het i Keg Inf HEEREN CONCEBT op DO NliEKDAÜ 16 JANUARIJ 1868 Sitifi nie Kunerth Cunci rtino voor piano viool en alt H islinger 3 Ouverture Lachner o Andan e Haydn i Air St ihat Mater Russini Solo voor cornet a pistons Hi insberg I uo voor twee violen Knast Ouverture Kalliwoda PH0T06RAPHIE Pe ondergeieekende berigt bij de e dat bij hem verkrijgbaar zijn PASSEPAR TOÜTS voor Familie Groepen dienstig ïoiir 211 30 en 40 PortreltPU Tevi ns berigt hij dat tot en met 31 J una rij bij hem CARTONNENHOEDENDOOZliN te en eruiinderde prijeu verkr gb i ir ziju ge lel l na bovengetneiden datitiu worden de prijzen vertioogd P ZON NE GotLA Fluvieelen Singel 226 Te R O O P Een hecht sterk en wel doortiiumerii HUIS met zes kamers tuin kelder en achterhuis van alle gemakken voorzien op den besten en fraaisten stand alhier te aanvaarden met 1 Mei Brieven franco bij den uitgever deze r Courant Goede Raad wordt zoo m nigraalen gevraagd doch helaas zoo zeldzaam gegeven en in vele gevallen wendt men alles aan wal slechts een flaauwe hoop op verzachting van het lijdende ligchaamsdeel doet beneven zonder evenwel ook daarbij eenige baat Ie viiideD O uier de rerschillende aandoeningen welke den een na den ander te beurt vallen bekleedt Khuiuatiek nog voortdurend eene eerste plaats en aar wij ons overtuigd houden dat de ver inderlijke weer gesteldheid menigeen in onaangename stemming brengt kniüi n wij de Absbaubbins of AntiRhuma tische Watten niet geijoeg aanuevi len ledere lijdei zal bij een stipte opvolging der gebruiksa uv ijzing de gewenschie nilkomst ondervinden terwijl de prijs niemand redenen geeft om zijne genezing langer utt Ie stellen Hoi fd Depot bij A BREETVELT Az Ie IVlft die de e wat en voor den prijs van 30 cent per pakje o a verkrijgbaar heeft gesteld bij T A G VAN DEÏH Gmda Wed BOS M AN A PHINS Zeretiiuizen G VMEllELMUS W jerden T W i EN UIL Schoonhoten Gel KAULING Alphen J OUDKADE Boikoop J H KELLER Rotterdam esie wagenstr Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs pf rdrie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 are grootere moeten vócr 10 ure ingezonden zijn Kennisgeving De VOORZITTER van den RAAD der gemeente GouBi brengt ter operibi re kennis dat aan de kiezers in deze gemeente zijn toegbz onden de oproepingsbrieven en stembiljetten tot het benoemen van twee leden van de tweede karoer der staten generaal en dat wanneer eenig kiezer z jn stembriefje verloren of er geen mogt hebben ontvangen hij zich tot bekomiog daarvan ter plaatselijke secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der s embriefjes zal aanvangen op Jen 22 Januarij aanslaande des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten vier ure dat het stembriefje schriftelijk ingevuld door den kiezer in persoon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat hetwelk van het zegel der hoofdplaetsen van het hoofd en van het onderkiesdistrict voorzien is ajag worden gebruikt dat de in liet briefje in te vullen personen duidelijk met naam en voornaam moeten worden aangewezen dat her briefje niet onderteckend mag ziji en geene andere briefjes omvatten of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht Gouda den 14 Janua j 186S De Voorzitter voornoemd V tN BERGEN IJZENDOORN De Verkiezing Onze afgevaardigden konde men steeds vinden aan de zijde van het ministerie ailes goedkeurende alles veidedigende wat door het minisierie was verrigt Alle kiezers die met het regeringsbeleid zijn ingenoiren die de e ministers eerbiedigen als de Btennpilareu des lands kunnen dus niet beter doen dan de oude fgcrnardigcen herkiezen Wilt ij echter een zuinig beheer der financiën waardoor wij bewaard zullen blijven voor verhoogde belastingen en nieuwe leeningen waarmede deze minister reeds dreigt wilt ge niet dat de gelden des lands gebruikt worden om partijbelangen te bevorderen zoo als uu met de oprigting der twee nieuwe ministerien wilt ge dat de toestand in Iiidie anders worde en het rijke Insulinde niet langer door de nederlaudsche regering behandeld worde als een rijkgevende raelkkoe zijt ge overtuigd dat ook Indie regten heeft en de Javaan meer i iag vragen van zijn overheerscher dan een weinig rijst en een weinig christendom voor de schatten reeds zoovele ji ren san het moederland afgesiaan Wilt ge dat Indie niet langer de plaats zij waar ten koste van Java en ook ten koste van het moederland bijzondere belangen worden bevorderd verlangt gij daar alschafling van tal van misbruiken en wettelijke regeling van zoovele zaken die reeds op regeling wachten Wenscht gij niet dat de krachten des Luds uitgfTJUt worden om een nutlelooze alrijdmagt ie onderhouden die in vredestijden niet noodig in oorlogsgevaar van geen beteekenis is tegenover de grootmagten die ons omringen en die geen oorlog tusschen twee kleine staten zullen dulden Zijt gij afkeerig om de tegenwoordige militiewet te verzwaren waardoor plaatsvervanging voor min gegoede burgers onmogelijk wordt en de vrijstellingen van geen beteekenis zijn om daardoor het getal jongelingen dat uit bun werkkring gerukt wordt te kunnen vervangen Wenscht gij een minister van buitenlandsche zaken die in onze vergaderzalen niet van onjuiste uitdrukkingen kan beschuldigd worden en ons niet ten spot maakt in de vreemde parlementen of zich berispingen op den hals haalt van vreerode diplomaten dan medekiezers kunt gij uw stem aan onze oude afgevaardigden niet geven dan moet gy naar andere mannen niuien van wiec gij overtuigd isyt dat zy dil mioisterie krachtig zullen bestrijden De pnjs der Advertentien van éea tot zei regels met inbegrip an het ztgel i 80 Cent oos eiker regel daarboveu 10 Cent BiiiteDgewoue letters worden berekend naar plaatsruimte vVisten ij bij de vorige ontbinding nog weinig wat wtj van dit ministerie te wachten hadden een jaar regerens heelt ons doen zien wal wij te hopen wat wij te vreezen hebben Wenlen toen mannen gevorderd die een naauwleitend toezigt konden houden op den loop tier zaken die konden tereptwijzen konden erbeleren bij den tegenwoordigpi stand van Zaken is zoo iels niet meer noodig Wij hebben thans mannen noodig die den ministers eenvoudig aevoegen d = plaats die gij hardnekkig bezet houdt hebt gij door nw laudelii gen verbeurd Gij bezit het vertrouwen des volks niet Verlaat uw zetels of wij zt llen de wenschen des olks aan de kroon kenbaar maken en schande nacht u De herhaalde ontbinding toch toont dat het ministerie geen begrip heeft of wil hebben vnn een volksvertegenwoordiging Is de vertegenwoordiging slechts daar om alles goed te keuren wat de regering wil of heeft zij het regt om in hei belang des lands ooit haar afkeurende stem te doen hooren iu hei eerste geval is zij onnoodig en zoude een absolute regeringsvorm verre te verkiezen zijn in het andere geval moet geen ontbinding volgen maar aftreding van d n bij de zaak betrokken minister bij de ontbinding toch brengt men de coniroie oij de kiezers over en de grondwet begrijpt teregt dat het geheele volk niet in staat is tot beslissing vat staat reglelijkc kweslieu daartoe kent zij de bevoegdheid alleen aan de vertegenwoordigers toe en hoe kunnen deze hun pügt vervidlen als zij bij de minste afkeuring aan ontbinding bloot staan Welk bekwaam en eerlijk man zal zich daaraan op den duur willen blootstellen De tegenwoordige ontbinding der kamer moge naar den letter grondwettig jn ij is i i strijd met den geest der grondwet maar zij wordt dit nog meer indien men de midflelen nagaa d e gebe igd werden om op de keuzen invloed nit te oefenen De regering kent de liefde die ieder Nederlander voor het Or mje huis koestert de naam des konings moet nu misbruikt worden om de kie ers op be dwaalspoor ie brengen alsof de gromlnei niet voorschrijfi De koning is onschendbaar de ministers zijn verantwoordelijk Hen dan en ook hen aliefii treft de verantwoordelijkheid voor ailes wat de aats e dagen gebeurd is De naam des konings staat boven de partijen wee hem die dit begin ei verloochenende den naam des konings misbruikt oro eigenliefde en ijdelheid Ie voldoen wee hem die dien naam misbruikt om eigenbelangzuchiige oogmerken te bereiken Maar nog een ander gevaar dreigt cüf Heeft men reeds lang een ondern ijs agitatie in het k ven trachten ie roepen de minister van biiinenlandsche zak n bepaald met de zaken van het onderwijs belast hield de banier van hel openbaar onderwijs omhoog geheven dit was hem een dierbaar kleinood dat hij ongeschonfien wilde bewaren wel vernam men nu en dnn iels verdachts wel geloofde men het ministerie niet homogeen in deze zaak maar men bleef op den minister vertrouwen tot p otseiingde verkiezingssirijd ons twee nieuwe mii iaters bezorgde die als bepaalde tegens inders van de siaaiss hool bekend zijn Welke concessien zijn dien mannen gedaan om hen te bewegen de portefeuille te aanvaarden Heeft roeu weder met een mysiifieatie te doen of zal ons zoo hooggeschat onderwijs de prijs zijn voor de zoo oumisbare hulp Kiezers het is uw pligt te waken en aan alle mystificatien en onjnisiheden voor goed een iiitle te maken Kiest daartoe mannen die met nienwen moed den strijd aanvaarden de kuning roept ons op beantwoorden wij aan die roepstem kiezen wij it overtuiging Zijt gij tevreden met het tegenwoordige welnu de oude afgevaardigden zullen uw gevoelen vertegenwoordigen Wfuscht gij verandering twee liberalen moeten door u ingevuld worden Wie zullen wij dan kiezen Komt hierbij niet vooral in overweging een naanw lettend toezigt op s lands iiv tietrj i jA noodzakelijk om te verhoeden dat wij door arferlei grttW uitspattingen den tijd van voor if den jffcl v i e i4g