Goudsche Courant, donderdag 16 januari 1868

606 Zondag 19 Januarij 1 6 OÜD SCHECOÜRAUT Uitgave van A Latige Tiendeweg De Kiesvereeniging DE GRONDWET te Gouda heeft tot CANDIDATEN voor het lid maatschap van de Tweede Kamer der Staten Generaal gekoxen Jtr Ir W T GEVERS DETNOOT en Er P P VAN BOSSE Voor de Stemmlni van Woensdag 22 Januarij 1868 Oranje en Nederland Blesf door Gods woord in stand Die aan dien band durft knagen Zal eens het oordeel dragen De Kiesvereenigiag GOUDA Iieefi met groote eenstemmigheid onder de spreak Voor KONING ORANJE en NEDERLAND tot Kandidaien gesteld voor het lidmaalsch ip van de Tweede Kamer der Slateu Generaal de Heeren J L BERXHARUI en Mr R Baron van TUIJL van 8ER00SKEK1 E van Zl lJLEi De Kie ers iu hel di triet GoLDi en Omstreken worden dringeud ungeiioodigd in het genigtig oogenblik den Kouiug m zijue Raadslieden het regereu gemakkelijk Ie malfn door op beide Heeren hunue stemmen uit te bseugeu op den 22 Januarij aanstaande GOCUA 13 Januarij 1S68 Openbare Verkooping op DIN GSDAG 28 JANUARIJ 186 3 s morgens Elf ure bij JAN LANGEEAK aan de Eeeuwijksche Brcg van 1 Een WOONHUIS e a op Elfhotex aan den Platten VVeg onder SliiPwiJK van ouds n 14 met BOOMGAARD HAKHOUT en VEENPLAS Kadaster Sectie C n iJS 165 groot 88 Roeden 83 Ellen In vier gedeelten verhuurd te zamen voor ƒ 2 35 per week 2 T w e e perceelen H O O I LAND op de Bruekvelden biunen ZwAM fEui AM Kad Sectie C ii 457 458 461 en 462 groot 1 bunder 32 roeden 14 ellen Verwaarborgd met ƒ 383 00 waarvan de jaarlgksclie renten beilragen i8 225 Ia huur tot 1 December 1868 voor ƒ 36 00 Informatien te bekomen bij den Notaris MONTIJK te Gocda MNBIfIMNG De ouiiergeteekeii en alien deelhebbers in de KONINKLIJKE MAATSCHAl PIJ DE ALGEMEENB VEEVERZEKEEING gevestigd inde Houfdsieeg u 93 te Rotterdam voelen zich gedrongen langs dezen weg opeutlijk hunne tevredenheid te betuigen wegens de goede liamlelwijze van de Directie en hunne ouilergeschikieii alsmede omtrent de accurate nakoming hunner verpligtii gen en v roiapte uilbettdiiig der bij ons geledene schade zooals zulks bij de polissen was overeengekomen Uit volle overtuiging mogen zij derhalve gemelde Maatschappij aan eiken Veehunder die zijn beli ug m het oog il houden aanbeiplen J EOELOKFS te Nieuicenhoorn J W SOES MAN te Zwarteicaal W StHEU RONU te Oudeukoorn D VAN BEHGE N te Nieuwenhoorn HENDKIK VOOGT te BriMe i VAN ES te Rockanje W SCHIPPER te Bsrgichenhoek C V B BURG Gz te Berkel S V 1 BUR i Gz te Berkel W ï BL0 1 te Gouda SPECIALITEIT van algenicenc 0D7 tj tbare TUGTBEVCILIGINU Door deze nieuwe doelmatige uitvit ing wordt niet alleen het onoogelijke van gewoae togtlatten ontnomen welke soms de fraaiste gebouwen ontsieren of zelfs beschaJ gen maar zij belet volkomen het indringen van mistige en stinkende dampen der atmospheer alsook de stof op gordijnen meubels enz en men voorkomt de groote onkosten van dubbele ramen welke onkosten bovendien gepaard gaan met het jaarlijks inzetten en uitnemen terwijl deze elastieke buizen in de meeste gevallen onzigibaar zijn nooit behoevei afgenomen te worden en het opschuiven der ramen noch het opendoen der vensters verhinderen Dientengevolge wordt dit nieuwe artikel tot proefneming algemeen aanbevolen Dezelve wordeD geplaatst door en zijn in soorten voorhanden bij UEl dv dienaar G VAN BEB LA R JcNIOS Gouda Janiurg 1868 Sehanger Tiendmeg HEEREN CONCERT op DONDERDAG 16 JANUARIJ 1368 Siafonie Kuuerth Concertino voor piano viool en alt Haslinger Ouverture Laehner a Andante Haydn b ku Stabat Mater Rossini Solo voor cornet a pistons Heinsberg Duo voor twee violen Kwast Ouverture Kalliwoda Openbare Verkoopingen op Maandag 20 Januarij 1868 des voormiddags ten e f ure in het Nieuwu Koffijhiiis aan de Hiven te Gouda van N I Een sterk en zeer net betimmerd WOONHUIS aan den Cattensingel ijk Q n 78 te Gocda met daarachter gelegen TUIN MOESLAND en KOEPEL uilzigt hebbende op den Spoorweg groot 8 roeden 12 ellen Te aanvaarden 1 Februarij 1868 N 2 Een HUIS en ERP in de Komijusteeg wijk K n 30 te Gouda belast met het levensl uiïe regt van bewoning ten behoeve van Joh C PiNKSE oud circa 67 jaar Beide perceelen drie werkdagen vóór en op den dag der veiling te zien En op Dingsdag 21 Januarij 1863 des voormiddags ten 9 ure in genoemd huis aan den Cattensingel nijk Q n 78 te Gouda van Een zeer netten INBOEDEL bestaande o a ii goed onderhouden staande en draagbare MEUBELEN en HUISRAAD uitmuntende REDDEN en BEDDhNGOED lijn LINNEN VLOEEKLEEDEN enz nz verder onderscheiilenf GOUDEN ZILVEREN en JUWEELEN V00EV ERPEN Alles dai Ss Ie voren te zien en nadere inlichting n ten kantore van Notaris M KIST te Gouda De schuldeischers in het failti sement van AART van KEESEN te Sluipwijk worden Opgeroepen tot het bijwonen der tweede vergadei ing tot het verifieerea der Schuldvorderingen ten laste van genoemd faillissement welke door den E A Heer RechterComn isaaris is bepaald op Zatunlag den 15 Februari 1868 dea voormiddags ten half elf ure in het Paleis van Justitie aan t Haagsche Veer Ie Rotterdam De curator Mr J FOETÜIJN DBOOGLEEVER Gouda 14 Januari 1868 GENEESKUNDIGE AAi BEVELL G Nadat de heer FRANZ STOLLWERCK mij de bestanddcplen van de door hem vervaardigde bOrstbOnbonS medegedeeld en ik dezelve naauwkeurg onderzocht heb getuig ik biermede mar waarheid dat deze uit plantendeelen bereid zijn die bij katarrhalisohe toestanden alle aanbeveling waanlig zijn Erfurt Dr WITTEKE kgl Ge zondheidsraad en Kreis Phijsikus Bovenstaande buitendien van een zeer groot aantal hoog geplaatste geneeskundigen onderzochte en aanbevolene StoUwerck sche BorstBonbons zijn in originele pakjes a 30 cents echt te verkrijgen te Gouda bij den Apotheker J H BOEBS Wijdsiraai Ondewatebij T J VAN VREÜMïNGEN Schoonhoven A WOLFF BMlidrokkerij v n A BRINKM4N Deze Coui aut verschijnt des Duuderdags en Zondags In de Stad goschiedt de uitga e des avonds te Heden zaturdag worden door den uitgever dezer ƒ ff co per post verzonden aan al tie kiezers in het hoofdkiesdistrict Gouda briefjes van aanbeveling voor de kandidaten van de kiesvereeniging De Grondwet alhier terwijl do uitgever de kiezers die deze briefjes niet of niet tijdig genoeg mogten ontvangen beleefdelijk nitnoodigt hem daarvan schriftelijk kennis te willen geven De Verkiezing Is het noodig kiezers u nog aan te sporen om van het regt u door de grondwet verleend gebruik te maken Is bet nog noodig andermaal uitvoerig de gevolgen te bespreken van de keuzen Behoeven wij de candidaten door de liberale partij in dit district gesteld nog aan te bevelen Namen doen ditmaal weinig of uieis ter zake een vraag beheerscht de geheeie kwestie Vertrouwt gij dit ministerie de regering des lands toe ivenscht gij nog langer een niiering die iich door mystificalie onjuistheden cii begiuselloosheid gekenmerkt heeft die geen middelen omziet om het bestuur in handen te houden en die voorzeker in het vervolg evenmin kiesch zal nn om bet gezag te behouden een regering die bestanddeelen in zich bevat waarvan men nog erger kan wachten Een liberaal afgevaardigde zal u iu dit geval niet dienen Wenscbt gij evenwel zoo spoedig mogelijk verandering wilt gij vastheid van bestuur hebt gij een afkeer van transigeren met beginselen het geven en nemen om daardoor eenige stemmen te winnen keert gij u met weerzin af van die monsterverbonden tusschen anders vijandige partijen eerbiedigt gij nzeu vorst als den onschendbaren koning die boven de partijen staande zijn staatsdienaren verantwoordelijk stelt voor hunne handelingen waardoor hij nimmer in de twisten der partijen mag betrokken worden wilt gij een geregeld finantieel beheer zonder tekorten een regeling der koloniale kwestie waarbij niet slechts de belangen der nederlandsche schatkist maar ook die der Javanen iü het oog worden gehouden wilt gij in een woord toepassing der grondwet in liberalen ziu zonder raystificatien of onjuistheden dan mannen gekozen die zich krachtig tegen dit ministerie zullen verzetten die naauwlettend toeziende niet zullen dulden dat inbreuk gemaakt wordt op de regten der volksvertegenwoordigers die zullen waken dat de grondwet geen rioode letter wordt maar die voortdurend controle zullen uitoefenen op de handelingen der ministers De kiezersvereeniging de Grondwet heeft als candidaten gesteld de heereu Mr W T Gevers Deykoot en Mr P P VAN BossE behoeven wij die mannen nog nader aan de liberale kiezers aan te bevelen Mogt de een of ander liever een ander gewenscht hebben het is noodzakelijk in dit geval eigen keus op te offeren Eensgezindheid en getrouwe opkomst der liberale kiezers in het geheeie district is de eenige weg om te slagen Verdeeldheid en onverschilligheid zullen op nieuw de overwinning aan de tegenpartij bezorgen Ter stembus dan liberale kiezers en eenparig de stemmen uitgebragt op mr W T Gevers Deynoot en mr P P van Bosse Overzigt GOUDA 18 January In Frankrijk is men weinig gerust op de bedoelingen van Busland en het is inderdaaü nel te vermoeden dat men zich BRINKMAN D n 60 De prijs der Advertentien van éen tot zes r c = met inbegrip van het zegel is 80 Ccn uor eiken rt et daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte in Rusland gereed maakt om een stap te doen tot krachtigen voorstand van de christenbevolking in Turkije Met Pruisen schijnt F inkrijk op den besten voet en men verwacht op nieuw eene vjorloopige schikking met Italië De wet op de K gerorgauisatie is aangenomen dat is te Parijs iu den regel en zestig tegei stemmers is een verbazend feit Het is toch maar eene comedie en de afgevaardigden zijn slechts in de wereld om de ïoorsielleu der regering goed te keuren anders verdienen zij verguisd te worden zoo als in ons vrij land Maar het volk is ontevreden de bloedbelasting wordt door de krijgszuchtige Franschen verloeid Is het dan wouder dat de vredelievende Nederlander die als den ondragelijksten last beschouwt en de weerbaarheidskoorts van z lve uitslijt Italië wordt magteloos door financielen nood Het tekort is verschrikkelijk en het vooruitzigt bedroevend Nederland moest zich opofferen en haren uitstekenden financier aan Iialie afstaan dan konden wij ons mei van Bos e behelpen Hat nieuwe ministerie te Lissabon heeft de kamer ontbonden de ledige schatkist is per slot de naaste aanleiding tot de meeste beroeringen Ook te Munchen vreest men de ontbinding van den landdag de wet op de dieustpUgligheid is d iar de aanleiding De amerikaanscbe presidetl moet Grant loslaten en ziet zich gedwongen zijn ouden minister van oorlog Sianton terug te nemec De negerbevolkiug in het zuiden lijdt gebrek l ei is niet genoeg de slavernij af te schafftn men behoort te voorzien in de bezwaren die uit den nieuwen toestand geboren worden De terugkeer lot regt en mensohelijkbeid is groote offers waardig en de door eeuweniauge verdrukking mishandelde negers hebben regt om gesteund en geholpen te worden Uit verschillende gedeelten van Europi worden de noodkreten van den honger vernomen De onzinnige krijgstoerustingeu wekken onzekerheid en onrust hierdoor kwijnen de bronnen van handel en nijverheid de ste ds toenemende belastingen bevorderen de algemeene armoede de radelooze hongerlijders worden wanhopig en al de verschrikkingen eener demagogische omwenteling bedreigeu de maatschappij Zijn dan al de lessen der geschiedenis geheel vergeefs r Is er geen vorst geen volk in Europa vrij van de besmetting der knjgszucht i an is de uitkomst te voorzien De keus kan slech s zijn tusschen oorlog en ontwapening De voortduring van den tegenwoordigeii toestand bedreigt elke dynastie en elke maai=ehappij Wij worden gesust met voorspiegelingen van vrede maar dit is nieta dan bespotting indien vrede geen ontwapening beteekent VVij naderen tot de ontknooping De voo uitzigten zijn bemoedigend De overgroote meerderhei m h t nederltindscbe volk is waarlijk liberaal en was dei vto groot van intrige en misleiding het blijkt meer en mee at de laatste ontbinding onverstandig en ontijdig was voor onze ministers Niemand trekt ernstig partij voor den graaf der onjuistheden het volk interesseert zich weinig voor Limburg of Luxemburg maar hel heeft een natuurlijken afkeer van leuj en ei laster Hoe gewoon veleu zijn aan het blindelings volgen hunner parlijhoofden toch ontwaakt bij niet weinigen de overtuiging dat zij de speelbal zijn van beerschzucht Was het vooruit te berekenen dat de nieuwe kamer weinig anders zou kunnen zijn dan de oude het blijkt dat de conservatieven in het grootste ge ssr vcrkcc en nu de partijen zich beter afteekenen is er geen plaats meer voor die halfslachtige partij liberaal of anti liberaal is de vraag De bedrogene anti revolutionairen ontwaken zij zoUen nog enkele stemmen winnen en de liberalen zullen zich krachtiger en opeuer ontwikkelen Botterdam heeft den goeden toon aangeslagen Amsterdam kenm rkt zich door moedige zin Friesland en Groningen zullen standvastig blijven voorgaan en alles schijnt aan te duiden dat het volk in zijne keuze ondubbelzinnig zal getuigen geen vertrouwen te stellen iu dit ministerie En toch blijft er eenige ouicust en bekommering ove ig Hoe is het mogelijk dat iemand onder de geg f standighe