Goudsche Courant, zondag 19 januari 1868

1 our IMS Donderdag 4 J iinafg JB f M GOUDSCHECOÜRAlïT Uitgave van A BEINKMAN Lange Tiendewegt a 60 De Kiesvereeniging DE GRONDWET te Gouda Wt tot CANDID ATEN voor het lidmaatschap van de Tueede Kamer der S a n Generaal gekozen Jiir Mr W T GEVERS DEYNOOT en Br P P VAN BOSSS DE klEZEKSVEBEEMGIXG KONING EN VADERLAND 1 IIKÏ llOOriiKIF SDl TKICT GOÜÜA heeft voor de verin Ing an TWEE LEDEN van de Tweede Kamer der StatenGenerul elke zal plaatb hebben op WOOnSdag den 22sten Jauuarij e k tot hare Cuululalen benuemil eu beveelt als zoodanig a in de Heeren M A F ÏI HOFFMAN en Jhl Mr W M DE BRAUVv te s Gravenhage A oüTdistennniHg van VV ocnsdag 22 Jauuarij 1808 Oranje en Nederland Bleaf door Gods woord in stand Die aan dien band durft knagen Zal eens het oordeel dragen Ut KiesverceniïHiE GOl PA lieefi met groole ecnslenimigheiil otider de spreuk Voor KONING ORANJE en NEDERLAND tot Kan iid itei gesteld Toor hel lulmaaiscliap van de Tne ile Kamer iler tilaien Generaal de Heeren llr W O Baron van TUIJL van SEUOOSKERKE van Zl 14LE en J L BEBXllAUUl De Kiezer iu het cli triel Goi DA eu Omstreken worden dringend uitgenoodigdin het ge igtig oogeublik den Kering en zijne Raadslieden het regeren gemakkeli k ie miken door op beide Heeren hunne stemmen uit te brengen op den 22 Januanj aanstaande 1 Gt LUA 15 Jauuarij l tjs HINISTERIE VAN FINANCIEN Bestuur der Registratie en Domeinen De ONT ANGER der Registratie en Domeinen te Golda zal op r ij d a g den 24 Janu rij 18118 les voormiddags ten tien uie in het logement DE Zalm aan de Markt te Gouda onder voorbehoutl van de nadere goedkeuring van den Miui ter tan l iuaueien overgaan tot de openbare herVOrpachting bij mschrijtig vour den tijd v m t ee jaren welke orden gerekend m te gaau op den dag der definitieve gunning en Ie eindigen den 31 December li hi van De aanslibbingen en het daardoor op de bij de voorwaar den bepaalde diepte en breedte houden van een gedeelte der rivier de HoUandsche IJssel en wel van de perceeien 2 en 3 welke bij de verpachting dd 11 November 1367 niet zijn gegund geworden De biljeiiei van inschrijving moeten vrachtvrij en gesloten worden ingeleverd vo ór den 22 Jai üarij 1868 ten kantore t n voornoemden Ontvanger ahiaar even als ter Seerclar e der gemeente Ouderkerk ajd IJssel eu ten kantorevan den Ontvanger dtr Registratie G A te Rotterdam de voor a rden van verpachting ter lezing zullen liggen De Onlvanger voornoemd K O IJ A A R D S NATIONALE MILITIE De ondergeteekende Commissionair voor de aken der Nationale Militie beveelt h ederom bij zijne geachte Stad en La dge ool n aan tot het sieileu van fiSI 7® i P f Nummerverwisselaars voor de dienst an IHOÖ nne bekendheid door de geheele provincie maaki het ieder mo reliik informatien naar zijne veeljarige handelingeu in te winnen zoo el bij heeren Burgemeeslers m deze provincie alsook aan het Proviuciaal Bureau van Zuid Holland L HARTVELD te ZlerdL J 7 = de huis van de Stadshuissteeg SV Contracten VOOr de loting worde zan af heden aangegaan Verdere information zijn n te wtuneu by den Heer h Begeer te Gourfa W aistraat A 171 o S = I 5 s 5 ü s 5 t S S a = 2 ns i i4 SS = Sr Ê = = P iai 9j hS 1 ai 52 S s 3 s z i y l a o S o O 2g t rjH i s g i ± p o = ï m O s o 5 ü = ü 3 J bc al 3 O tl O o = E o o q C 5j T SH = 2 £ E s SET 5 t üL l S i O ï s è EiJ i a zijn de 11 bi 3 s = 5 d 3 H = ÏU o a gt 3 JONG buiten oedigsie kamer Adres js Burc = g Ë s5 2 K CJ Z è d a D s AJ ë § bo 1 A oo S I H s c ii bc 3 U2 a 2 c4 s H fH £ Q o 1 S H O B Eh ö Ö W § g k4 a s ë O S bO Aan den Gemeente Raad De ondergeteeteude in de GoudscheCourant het verslag van den op 14 Jan 1 1 gehouden gemeenteraad g lezen hebbende waarin voorkomt eene missive derCommissie van het alg armbestuur teraanbeveling van den ondergeleekentie invoornoemd bestuur Ik eg de Commissieopregten dank maar geef den Raad bijdezen kennis dat ik builen aanmerkiagwil blijven Hoogachtend C S VAN VLIET GocDA iB Januarij 1868 Bnekdrnkkerij van 4 BRINKMAN Deze Couraat verschijnt des Donderdags q Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avoAds te voren Dc prij g per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 Advertentt D vao 1 6 regels tot dea middags tea $ ore grootere moeten vóór 10 ure ingezoadea jn Kennisgetliig De BÜRGEMEESTEE der gemeente eoCDA brengt ter algemeene kennis dat het kohier voor de iirondbelasting op de gebouwde en ongebouwde eigendommen dezer gemeeDte over het jaar 1868 op den 2 dezer maand door den eer commissaris des konings iu de provincie Zuid Hoiland is execmoir verklaard en gesteld in handen van den heer ontvanger der directe belastingen alhier dat ieder belastingschuldige lerpligt is zijnen anslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van drie maanden binnen welken de reclames behooren te worden ingtdiend De BURGE MEESTER voornoemd acht het niet onnoodig de ingezeienen te herinneren aan de wet van den 24 april 1843 staatsblad n 14 waarbij onder anderen bepaald wordt dat au alle srichiingen vernieuwingen en aan of bijbouwingen in de termen der wet vallende na de afkondiging dezer wet voltooid de belanghebbenden verpligt zijn aangifte te doen binnen zes maanden na de ingebruikstelling der percelen of nadat de eWe voor het eerst geheel of ten deele orden betrokken en dat van alle voornoemde gebouwen met betrekking tot welke binnen gezegden termijn geene aangifte gedaan is de aanspraak op vrijdom van grondbelasting vervalt Gouda den 17 Januarij 1868 De Burgemeester Van bergen IJZENDOOKN Nationale l liuef KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te teu dat het register van inschrijving met de alphabelische ramlijst van hen die in het al geloopen jaar in deze gemeente ïoar de Militie zijn ingeschreven van en met den 22 Jan tot en met den 1 Februarij aanstaande Je Zondag uitgezonderd des voormiddags van 10 tot de namiddags ure d de Secretarie der gemeente voor de l elanghebbenden ter lezing zijn nedergelegd en dat tegen legisier en lijst bezwaar kan worden ii gebragt bij den Commissaris des Konings in dsze provincie door middel van een met de noodige bewijsstukken gestaafd ver oekschrifl op ongezegeld papier omierteekend door hem die het bezwaar inbrengt welk verzoekschrift vóór of op den 5 Februarij 1868 moet worden ingeleverd bij den Burgemeecter dezer gemeente GoiDA den 21 Januarij 1868 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Becretaris De Burgemeester DROOGLEEVEK FOBTUIJN v BERGEN IJZEN DOORN 0uttcnlantr Londen 20 Jann rij De Times lievat eene depêche uit Weenen waarbij wordt tegengesproken dat Rusland zich lot een oorlog in het oosten voorliereidt Rusland heeft gebrek aan geld en wapenen en zal geen oorlog voeren Volgens een berigt in de Times heeft de perzische regering tich bij de russische en pruisische aangesloten om Reuters telegraaflinie door te trekken tot in Indie De regering van britach Indie heeft hare medewerking toegezegd De liju zal door een engelsche maatschappij geëxploiteerd worden 21 Jan De inschrijving voor de hongaarsche spoorwegleening zal te Londen Parijs Amsterdam Weenen en Pesth geopend worden 709 380 aandeeleu a 300 francs zullen worden uitgegeven tegen den koera van 215 fr lealende 16 fn per jaar Be prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsrnimte Parijs 20 January De Patrie antwoordende op het af Apl vun de Nord welk blad aan Pruisen de zucht tuescfarijft if t een exclusief overwigt in Europa verwgt aao de ru si ke bladen dat zij met een kwaad oog bet herstel zien van st vertrouwen en eene goede verstandhondiug lusaehen Franki jk eu Pruisen en daarom wederzijdscbe ijverzucht tusschen ne beide mogendheileu trachten oo te wekken Mirabeau zeide eens dat Êoropa zou ten jrroode gaan 4sor de ourli gsiBannen en h zeide dit op groud dat er teenmaals 1 500 000 man onder de wapenen wafen Wat zou h wel gezegd hebhen indien hij had kuMien voorzien dat 9iaukrijk alleen eenmaal 1 200 000 soldatra zou hebben Tegenwoordig is het totaal der legers van de eoropescbe mogtodheden zonder de nationale gardee de acbvtterijen de landneer of de reserves mede te teUea omstfeeks 7 öU0 00O man Voor hun onderhoud is matig berekend jaarlijks 7 milliard francs ooodig Als men eens uagcat dal al die mani tevens voor handel en industrie verloren ziji a uiets kunnen produceren dan is het verlies Bog oneindig grooter BruSSOlf 21 Jan In de ziitiog der kamer van volksvertegenwoordigers heeft de minister van oorlog medegedeeld dal het ontwerp vnn wet beirefieude het militie contingent zal gewijzigd worden Het cootiugent zal bepaa d worden op 12000 ift plaats Van 13000 man Bdrlijn 20 Januarg In het huis van afgevaardigden interpelleerde Ie heer Virobow de regering wegens hare hoodifi tegenover de spêelbiqiken De minister antwoordde dat dë regering zeer bepuild tegen bet voortbestaan dier inrigtioT d t ÉM i il Uijl heffiqg onmogelijk was met JüA f Weenen 20 Jan Bij de ontvangst van de delegatie nit den hongaarschen rijksdag bij den keizer heeft de presi tTit graaf Mijlath eene aanspraak gehouden die door den keizer werd beantwoord met eene rede waarin hij e overtuiging te kennen gaf dat de oud historische grondwet van het bougaarscbe koningrijk in de instelling der delegatie een nieuwen waarborg had verkregen en dat het vaderlandslievend sirenen dier delegatie daarheen zou gerigt zijn om aan vraagstukken van gemeenschappelijk belang eene aan het welzijn van al zijne volken bevorderlijke oplossing te geven Bij de later gevolgde ontvangst der delegatie uit den rijksdag beantwoorilde de keizer de aanspraak van graaf Auersperg en drukte de hoop uit dat het aan de instelling gelukken zoude aan de hangende vraagstukken eene spoedige bevredigende oplossing te seven en dat hare beraadslagingen er toe zouden bijcirageu om het vertrouwen der oostenrijkscbe volken in de nieuwe instelling te bevestigen Florence 20 Januanj De Opinione zerzekert in strijd met de mededeelingen der France dat liet itaiiaansche gouvernement aan de spaansche regering eene nota heeft gezonden tot protest tegen de troonrede waarmede de zitting der Cortes is geop id Dit protest strekt tot verklaring dat zoo Frankrijk wegens de laatste geLctir rnisseu in Rome gemeend heeft in de conventie van 1 564 eene regivaardiging tol zijne interventie te vinden het iialiaausch gouvernement evennei niet zou kunnen toestaan dat eenige mogendheid in de romeinsche kwestie het beginsel van non in erventie wilde chellden Petersburg 21 Jan De invalide bestrijdt de meening dat de europesche mogendheden zich het regt van bescherming over de christenen in het oosten moeten omzeggen Het blad zegt dat alsdan de christenen in Turkije in vertwijfeling zouden opstaan en dat de mogendheden tot redding der porie genoodzaakt zouden zijn tegen de shristenen op te komea OtnnenUnd GOCDA 22 Jannarij Maandag is aan het prov bestunr te s Gravea hage aanb jsteed het onderbond van het gebouw van de rqks booges