Goudsche Courant, donderdag 30 januari 1868

1S68 Zondag 2 Februari binnenl zaken auunemeu die hel openbcar ouder ijs een pare achtte aan de kroon van Xeêrlands Volksbestaan Oorlog groüie oorlog in het zoo vreedzame kamp der trouwe bordgenooiPii ii If achten als Groen herzioniug eischt van art 194 der grondwet en de aprilmaunen van 1853 jammer dat Koorders niet in de kamer is die zon die geschiedenis nog haarlijn kunnen venelleii zouden el hel bijzonder onderwijs krachiig voorslaan ninar dil om conseuent te zijn niet I 6IO Tprecni in Het bestourslid ontvouwde dit uilToeng maar le b er anluoordde bedaard ik dacht dat die mnar was opeer t on fen paar hre reu uit de stad in e gelegenheid iesielien den een of anderen vriend een pleizienje Ie doen doorbem als canilidaat Ie sieilru en verder e boeren eens Ie ver eefs naar de stad Ie lalen rijden Zij or len opgeroepen enaU ZIJ koD en kunnen zij even ijs naar huis gai n alleenweten z j ilc caiididaien want ile heereu hebben dit reeds eenpaar dagen te voren uitgemaakt Wat weet een boer vandie dingen af Eii ibm zegt men nog wel eens hoe kan een verkiezing zoo Tegen val en Zullen besturen an sommige kiesvereenigingen dan nooit leeren een ezel siooi icli maar eens is de nen ch gepredestineerci om hel dikaijis en in velerlei zaken meer dan eens t doen GOUDSCHECOUEANT oeesiel ke broeders toevi rtrouwen de liberalen gaarne aan kunnen dan el ie l uis b ijven de luiuisleriele vrienden zullen elkander vcrnicieu om den ministers het regeren gemakkelijk iC maken Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendttceg D a 60 Burgerlijke Stand GOUD A GtBOSEX 26 Jau Helenas Leendcrt ouders I Burgersdijk en H l Xicolai Ad iaiia Laureutia HvjLcidiiia ouders F H fechtffelaar Klots en I H A N aan ü7 Margretha Elisabilh ouders C an Straalen en M E de Jong iijSbert l ieternella oudiis V de Waal en G M iekkerkerli 28 leoua ouders J A Trijbits en E Blok OvLiiLtDts 24 Jan E Looijaard 24 25 J Smient 58 j Wordl Groen te Arnhem gekozen dan kan het spel spoedig teïini en anders heeft men nog uilslel ie vreezen Hoe zal dan het ministerie hel kunnen vinden met zijn trouwe bondgenooten Weike eil iten z il de niinisier citalenr el moeten aanhalen om te bewijzen dat de schouhvei hem een gruwel is en altijd geweest is elke houding zal de minister van ADVERTENTZEN tolliunrcksr f MrttstBÖonboufir Gelijk op alle vroegere iixh slrie ientoonstelliugen aar de hufieveraiü ier FkaNZ SiOLLwEKCK zijn sedert lal van jaren beroemd fabrikaat zond zoo is hem ook op de Parijschs wereld teuionustelling de in dil vak eenig uitgereikte medaille toegekend geworilen De e is een nieuwe schakel in den langen keien van onderscheidiugen die zich de e Bnrsl Bonbons verwierven en kunnen zich keel en borstliji ers met Ie gruoter vertrouwen van dit huismiddel bedienen Men gelieve zich slechts door de vele vervalsehingen niet te laieii bedr Cgen en onlbiede dezelven van de dépói Ie Gouda hij den Apoth J H BOERS Wijdstraet Oudewaler bij T J ïaN VKEÜ 11N EN Schoonhoven bij A HOLFF Gebleven kut ra 53 84Vi6 881 84 45 6 5 i 30 s Voorspoedig bevallen van eeue docbte L A H SCHEFFELAAU KLOTS SW IAN GoCDi 2G Jan 1S6S DAMES CONCERT op DOXDEBDAG JO JAN UARU 1SG8 Solisten Viulourel de heer PAUL ÏIOTH solovioloncellist te Am lenlam Piano de heeren Jb KVfASÏ Jn KWAST C C KNAAP EERSTE OEDEELTE 1 oi i erl 0iiveriitrc Hummel i L uncerl Allegro voor piano met circhesi begeleidiugj Jb Kwast 3 Conceri voor viuiuneel A Mot Goltermann 4 Aria uu de Slabat Mater voor orche l Rossini 5 Adairio en Allegro voor tweepiano s uit het concert vau Kalkbrenner TWEEDE GEUEELTE Ouverture Kdliwoda a Aitdahlevan hel conceri van Mn i iip 6 Ingari che Bhip odie van K ei er vucir wulnncei Granile Fauiaisie coiiceriantevoor piano a 4UHtre m iius sur Othello Rosellen o Variations sur deux ThC ines Russe el Eco=s iis par Frmchomme b Capru cio va Golieruiaun 10 Ouverture Menschen ilier Lachner Gercgtelljkeaaiikondiiiiijg Bij brieven van meerderjarig verklarins wrieend door den Hoogen Raad ili r Nederlanden den 10 Januarij 186S gued rekeurd hij Koninklijk Besluit van den 18 Januarij 1868 u 59 geregisireerd te s Gr ivenhage len 33 Januarij 1868 ïijn aan PIETER VERMEER gedomicilieerd te tÏEKEKlJoaP gegeven al de regten bij de wet aan ir eerderjirigeu loeïekend behoudens de bepahug van artikel 478 an hei Burgerlijk Weiboek C J FRANCOIS Troeoreur bq den Hoogen Tlaad Op VRIJDAG den 31 de er desavonds ten 7 uren zal in htl LogementDE PAAtTV alhier de Verloting plaatshebben bij 1 rekking vau eeue k pii e StOOlIlMachioe enz volgeus i j i Nug s echis 16 loten ziju verkrijgbaar leireu 50 Cts het lot G B SOEDERS aan de Bogen Goedkiiopc MUZIEIv voor PIANO V tgare ran F KOKSilA ie Franeier De p ihouder A BRlNKil lN Ie Gouda Baunifplder Faniaisie de salon sur Romeo el Juliette ƒ 0 50 Godlrej Les gardes de la reine valse 0 60 Hunien Les borus du Rhin grande 0 50 Jungmann Hcimneb melodie 0 20 Kelierer Transcripliou brilianie sur Mabel valse célèbre de Godfrey 0 60 Krug Eiii lag ir den Tyroler Alpen Romanlisehes Tonsiück 0 50 Obbes Op 4 nocturne 0 25 Voss Fantaisie hrillante sur Orphée anx enfers o 70 CompUte catalogussen obatis Prijzen der Effecten AMSTEKDAJi riiogsdag 28 Januarij 1 Laagste koers Hoogste 1 KOfrs 53 4 RS j 533 8 841 8 135 6 1 i U i 1 38 3+ J 38 1 Sl j 1 703 84 70 1 84 4 j 83 1 77 S37 1182 IS2V4 45 j 5 s 22 65 22 Vk 57 30 6 12 4 30 J 77 7 Vl6 77 6 1 15 a6 75 8 1 8 1 pCl Ned w sch 2 dito 3 dito 4 Handeltn op rescBelgië Kütl s 21 2 Spanje obl 2 Porlueal ob 3 Rnsl ühl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 d Amsi 1864 d 1882 6 Mexico 1851 5 Boeldrakkery nui A BRINKMAN Deïe Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voreu I prijs per dris maanden is f 2 franco p post 2 2 5 Advertentien van 1 6 regels tot des middags t n 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOUDA 1 l ebruarij De fransche leger organisatie die een millioen en driemaal honderd duizend man ter beschikking van de regering stelt is ook door den senaat na korie discussie aangenomen Slechts eene slem werd legen het monsterachtig ontwerp uitgebragt dat in het wetgevend ligchaam vurige bestrijders ontmoetle en bij het volk algemeene afkeuring vindt De minister van financiën zal zich voorloopig vergenoegen met eene leering van 440 millioen en dan kan Frankrijk gerust zijn dat de vrede duurzaam gehandhaafd zal worden Deze zucht om de oorlogstoebereidselen tot in het onzinnige op te drijven en daarbij llijd vrede te roepen is een hoogst bedenkelijk verschijnsel en daarom kan het vertrouwen op den vrede niet wortelen in de overtuiging der volken Daarbij komt dat de toestand van Frankrijk steeds bezorgdheid blijft nekken men gevoelt steeds meer en meer den druk der despotische regering den ondragelijken last der altijd toenemende apeiiiiig en hoe men ook de algemeene onvergenoegdbeid tracht te bewimpelen meenen velen dat het eenige krachtige middel ter afleiding zou kunnen bestaan in den oorlog üie bet onvermijdelijke voor eenigen tijd zou kunnen vertragen Frankrijk gaat het onmogelijke te gemoet De oostenrijksche regering betreedt een beier pad verzoening en vooruitgang is daar de leus Ook daar ziel men wal een eminent man vermag en wij wenscben van harte dat v Beust meer uank moge inoogsten dan den herstellers van ons tlaatswezen en onzer financiën tol uu mogt te beurt vallen Oosienrijk heeft ook met groole bezwaren te kampen het breed verschil der zamengekoppelde volksstammen hel diep verval der ontredderde financiën en de onverbeterlijke clericale partij het einde van den strijd is niel te voorzien intusschen is de vooruitgang belangrijk en bij het behoud des vredes mag men de gu igsle verwachtingen koesteren Weinig vertrouwen boezemen de itaüaansche tceeianden ia Bome is onverzettelijk en het italiaansche volk 7 al i ooit rusten bel is cchc s eeds vernieuwde onrust voer geheel Kuropa Van de ooslersche kwestie is een einde Ie voorzien en de Turken een uil Europa verdreven mogt de deeling offers kosten keeren nooit terug Maar de roiueiusche kwestie is niet afgedaan al zou de koning van Italië zijn zelel geves gd hebben te Rome Turkije doet al hel mogelijke om zijn lot te ontgaan Het geeft toe wat het kar het beproeft eene regeling van Candia maar alle pogingen stuiten tifop den onwil der christenen om gering wordt gedreven tot den oorlog door de vrees voor binnenlandsche woelingen het italiaansche volk wil den oorlog om de eenheid des rijks te verkrijgen en de ooslersche christenen eischen den oorlog om het schandjuk af ie werpen dat meer dan vier eeuwen hunne schouders d ukte Wij staan aan den ingang van een nieuw tijdperk Geen twee ja r waren noodig om te bewijzen dat Nederlanu niet ademen o i onder onvrijzinnige leiding De tweede ontbinding heeft geleerd dat ondanks alle opruijing en misleiding iet volk noch stilstand noch teruggang wil Gaf de vorige ontbinding een gering voordeel aan de conservatieve rigting die onbevoegd en onbedacht de teugels van het bewind in handen nam dat voordeel verdween in rook door den overmoed en hel slecht beleid en de tweede ontbinding die het volk gedeeltelijk deed ontwaken is gevolgd door eene te ernstige waarschuwing dan dat wij in lang weder eene zoo groote dwaasheid zonden vreezen t Ii uoodeloos de herstemmingen breed te bespreken Weinige dagen wachiens zullen zekerheid brengen de ontbinding is volkomen mislukt het volk heeft in appel de veroordeeling van hel ministerie beveatigd de volkjséfaool heeft niets te rreezfn De verkie De prij der Advertentien van één tot ze regels met inbegrip van het zegtl is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte zing van de Bosch Kemper biedt geen steun aan een ministerie dat alle wettige middelen heeft uiigepnt en het volk ziet dagelijks uit naar het einde der vertocning als de afgeslreden minisiers afgetreden plaats maken voor mannen die beter de belangen kunnen behartigen van koning en vaderland öuttenUiils Londen 30 Januarij De United Service Gazette meldt dat onder de manschappen der viool in de Middell Zee eene secie bestaat welker leden zich non fighling men of ojk germanieten noemen en die nimmer aan de scheepsgodsdienst oefeningen deelnemen en in egtslreeksche oppositie staan teeen de leer van den scheepskapellaan Zij gedragen zich goed en gehoorzamen bunnen officieren maar beschouwen het oorlogvosren door ben een georganiseerde moord genaamd als ten eenent ale ongeoorloofd Onlangs zouden eenige op de Royal Oak dienende germanieten hun ontslag uit de dienst gevraagd hebhen zoo als zij voorgaven uit liefde voor God en voor de vrijheid Uil Dublin wordt gemeld dat toen de militaire versterking uil fort Duncannon de verdedigers van den Martellotoren te hulp kwam men eene bende insurgenlen ontmoette die weigerde zich over te geven en zelfs op de troepen vuurde waardoor een soldaat gekwetst werd De militairen beantwoordden alsloen de fusillade en deden twee der aanrandersop den grond tuimelen die bloedende door hunne vlngtendemakkers oo haaslig werden meilegevoerd dat het niet gelukte eene arrestatie te bewerkslelligen Parijs 30 Januarij De Palrie zegt dat men op grond an ieven uit Civita Veechia een tweede gedeelte der troepen van het expedititcorps alhier kan terug verwachten Er zou op het pauselijk grondgebied slechts eene enkele divi sie onder bevel van Dumont achterblijven De teri keerende manschappen zullen onder commando van Failly naar Frankrijk worden overgebragl In het wetgevend ligchaam heeft de heer Thiers betoogd dat de viijheiu der drukpers c meest onmisbare der vrijhedenis dat zij gelijk slaat met de vrijheid van denken dit hetonvervreemdbaar regt van lederen mensch is en dat de drukpersvoor de gedachte een magiig en geducht werktuig is zocdathet noodig is zich hare zaak aan te trekken en hare positiete regelen De heer Pinard zeide dat de drukpers eene langzamerhand gevestigde magl was Zij behoort tot de zeden des volks en moet ook in de wet worden cpgenomen Zij is bij afwisseling guca c s scr i rïarr ï g ifp rekking is seneld Er moet dus gezorgd worden voor eene verdediging van het ministerie Daarna wses de spreker aan dat het karakter der wet in beginsel liberaal is ondanks de bepalingen op het stellen van borgtogt en op hel zegeiregt De wet is humaan in bate strafbepalingen maar stiekl tot bespoediging der proctdures Zij is eene verwezentlijking der beloften van 19 januarij 1867 Die beloften zijn door de conservatieven niet gevraagd geworden en evenmin hadden de voorstanders der geavanceerde rigting er op gehoopt Hel waren belcflen die strekten om de natuurlijke beweging tot vooruitgang ie doen gepaard gaan met de instinctmatige zucht naar behoud Met de coDslilctia van 1852 is die wet dus eene magt die leiden moet tot vrijheid 31 Jan De heer Favre heeft de vervolgingen tegende dagbladen ingesield gegispt bij concludeerde dat men hetbeginsel der vrijheid moet toepassen zonder zich te sloren aanvoorbijgaande agitalien die daardoor zoujlen kuuuen otstaan De heer Granier Cassagnac zeide dat de wet niet verlangd iadoor de meerderheid en door de oppositie niei zal wordenaangenomen hetgeen eene verwarring zal te a S bTnige5 Hij dringt aan op verdaging totdat de haciÉogtea bedMBi zullen zijn zoodat het cngelscbe of amerik iaa atcbM al knnnen worden toegepajt T