Goudsche Courant, donderdag 6 februari 1868

ü 611 1868 Ooiiderdag 6 Februarij GOUDSCHECOTJRAIfT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 60 81 i Hoofdkiesdistrict DELFT De Kiesvereeniging Nederland blijft als hare CANDIDATEN voor Leden der STATEX 3ENEKAAL bij Je Herstemming op a s Diiigsdag aanbevelen de Heeren M J L DE BRUIJN KOPS EN D K A ROMBACH HET BESTUUR H J Van BLOMMESTEIN Voorzitter C F VAN BERCKEL Mr P POST ÜITERWEEE P T VAN MINNEKEEDE Maagkwalen Uaemorrhoidaal Gebreken Algenieene Ligt liaarasVerzwakklng la navolgend schrijven in den laatslen tijd bij ons ontvangen wordt op nienu de heilkrachtige werking van hel MALZ EXTRACT glansrijk bevestigd Ik heb het genoegen UKil ie kunnen berigien dal de landbouwer EVERT van DEB K MP onder de gemeente Leusden door het gebruik van 4 flesschen MalzExTrtCt hersield is van zware maagpijn waardoor hij zich van ïc spijze moest onihuu len en niet in staal was zijn werk te kunnen verrigten Van onderscheidene zijden ontvang ik leveus dankzeggingen voor of aan den Heer HOFF zoo o m viin eeue Jufvrunw ler dezer slede mei name bij mij bekend die door dezen drank hare geheei verloren krachten teruggekreseu heeft eveneens van een Meisje lijdende aan bleekzu hl en verzwakking Uw MALZ EXTRACT gebruiken gevofit zij zich veel beier en hare krachten winnen werkelijk Ik geloof dal meu over het geheel genomen de veelkrachlige werking van het GEZONDHEIDSBIER niet genoeg wai rd ert waarvoor ik mij verpligt gevoel een eu ander in het belang der lijdende menschheid te publiceren gevende UEd de vrijheid daarmede 1 = handelen naar goedvinden Amersiookt 20 Januarij 1868 A v HASELEN Prij en 1 flesch ƒ 0 50 6 fiesschen ƒ 2 50 13 flesschen ƒ 5 05 28 flessciicn ƒ 10 65 met de flesschen Steeds verkrijgbaar in het Centraal Dépót te Amsterdam Bloemmarkt bij de Stilsteeg Te verkrijgen bij den Hetr J C van VEEU MINGEN te Gouda Bleckzuclit Vermagering Asthma Borstziekten Binnenlandsche SchroefstoombootReederij te DORDRECHT DIENST TUSSCHEN fl DORDRECHT 60DDA EN AISTERDAH en daar lusschen gelegen Plaatsen tot het vervoer van PASSAGIERS GOEDEREN en het Slepen van SCHEPEN met de Schroefstoombooten DORDREf HT n 2 Kapt P BISSCHOP DORDRECHT n 3 Kapt A VAN ANDEL DORDRECHT n 6 Kapt J GOVERDEN in directe aamluUing voor het VERVOER van GOEDEREN aan de Koerdljk o mpt de Spoor ea MaHischappij GRAND CENTRAL BELGE van en u aar België Frankrijk en ZKiherland 20 m t Jen SIAATS SrOORWEG van en naar Mndkovat Maasiricki Eind 4otrrtii iii Vmgnii en LKr Jm beiden volgens te bekomen speciale tarievenAerirek van Dordrecht Zondags Dmgsdags en Donderdags s morgens ten 5 Ure Moerd ji Zondags Dingsdags en Vrijdags Atjuterdam Zondags Woensda s en Vrijdags 7 Agenten te Dordrecht ten kantore d tr iiirectie Gouda J VAX AALST Vest Amsterdam A HENKE Bmnen Amste bü e Amstelstraat In directe verbinding te Dordrecht met DE VRACHTGOEUESEN ITOOMVAART M ATSCHAPPIJ it Middelbi rg voor goederen van en naar Middelburg en te A terdam met den benrtschipper K ENGEL op Zaandam Zondw kosien van ovenaduig D A N VHIESiaroOHP J J B J BOUVY J C DEKDÏG DÜUA jö A J VEKBSEK V d SANDE cw w Een cenig HEER verlangt tegen l Mei of eerder eene Meid Duis oqdste tusschen de 30 a 4j jaren van de Prot Godsd en goed zedelijk gedrag tegen HOOG LOON Inclinerendcn adresseren zich franco of in persoon bij den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Openbare Verkoopingen te Zevenhuizen in het Raadhuis aldaar de Veiling op Woensdag 12 February 1868 de Toewijzing op Woensdag 19 Februarij 1868 beide des voormiddags ten 10 ure van eeue Bouwmanswoningf c a en 9 bunders 36 roeden 50 ellen WEIof HOOIIiAKD staande en gelegen aan een stuk in den Zuidplaspolder binnen Zevenhuizen aan den grindweg van MooBUEECHT op Moerkapelie En op Donderdag 13 Februarij 1868 des middags ten 12 ure i i het logement IJE Zalm aan de Markt ie Gouda van twee partijen uitmuntend goed WEI OF HOOILAND gelegen in den Polder Bloemendaal nabij Gouda binnen de gemeente BROEK Alles breeder bij biljetien omschreven Nadere informatien te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Zuid Waddinxveen Al die iets te vorderen heeft van of versi huldigd is aan de Nalaterischa van wijle Mejufvrouw QÜIRINA van RODENRIJS Wed C PINKSE te Gouda wordt verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen vóór 15 Februarij e k ten kantore van Notaris M KIST te Gouda Men vraagt TE HUUR ie Göuda twee gemeubileerde Kamers mei Slaapkamer voor een ongehuwd Heer Refleclereiiden adresseren zich franco met opgave der voorwraardeu onder iett F aan den uitgever dezer Courant Prijzen der Effecten 31 Januarij Hoogste Gebleven Vrijdag Laagste koers 54 63Vs 84i 135 54 35V8 39Vi6 91 A M iTEKD M koers 54 i 136 35 91 8 koers 5 V8 pCt Ned w sch 2 dito 3 dito 4 136 39Vu 91V S 84 ssv 76 82 23 B 52V C 57 Vl 41 31 12 ül 75 15 83 1821 66 52V8 58 32 46Vk Handelm op resc Bel iie Rolhs V Spanje obl 2 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 Bd 6 serie 5 d Lond 1862 5 d Anist 1864 5 d Am3t l86ü 4Vj Aand spoorw ƒ Oost MeUll 5pCt dito dito 21 j dO renieAmst S d nat 1854 5 d in zilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk aigem 5 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Mexico 1831 5 757 16 7B 8 Ifi s BoeVdruklcKij van A BRINKMAN Deze Courant venchijat des Donderdags en Zcndags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Pe prijs per drie Tideni 2 franco p post ƒ 2 25 Advertentien a regels tot des middags ten 12 ure grootere en vóoi 10 ure ngezouden zijn Nationale Militie EERSTE OPENBARE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda voU doende aan ar 28 der wet van den 19 Augiislu 1861 Siaatshlhd n 72 en aan art 20 van Z M beslu t van den 8 Mei 1862 Siaatsbiad n 46 brengen ter kennis van de ingezetenen dat de Loliug der in het jaar 1867 voor de ligtiug dezes jaars ingeschrevenen voor de nationale Militie en dus van de jongelingen die geboren zijn in het ji ir 1848 in deze gemeente zal plaats hebben op Dingsdag de 25 Febr aanstaande des voormiddags ten 9 ure in hel RHadlinis iilhier Zij herinneren dat de ingeschrevenen naar alphabe isrhe orde opgeroepen zelven hun nommer trekken d jt ook voor den niet opgekomen loleling de trekking kan geschieden door zijn Vader Moeder of Voogd terwijl bij ïninne afwe igiieiii dit door den Bnrgemeesler of een Lid van den Gemeenteraad woidt gedaan Dat zij die bezwaren mogten hebben tegen de wij e waarop de loting is geschied die bezwaren kunnen inbrengen bij de G deputeerde Sialen de er Provincie binnen vijf dagen te ekenen van den dag waarop de loling heefl plaats gehad en wel bij een op ongezegeld papier geschreven verzoekschrift hetwelk met de noodige beuijssliikken geslaafd tegen bewijs van ontvang zal bshooren te worden ingeleverd bij den Burgemeesler dezer gemeente die hetzelve aan Gedeputeerde Staten opzendt Voorts dat ingeval de loteling meent re ieiien van vrij leliing Ie hebben daarvan bij de ioliiig opgaaf behoort te f eschieden terwijl wanneer die vrijsleiling is gegrond op lirop derdienst of van te zijn enige weilijje zoon hij bovendien op Zalurdag den 15 Februarij aanstaande van des voormiddag tien ol des namiddags één ure ler Secretarie moet verschijnen vergezeld van twee bij tien Bnrgemeesler heken Ie en ler goeder naam en faam slaande meerderj irige inge eienen die de vereischle getuigenis kunnen afleggen eu het aldaar op te maken Getuigschrift ondertee cenen Gouda den 4 Februarij 1868 Bnrgemeesler en VVeihouders voornopind He Secre aris De Biirgenieester DROOCJLEEVER FORTUUN v BERGEN IJZENDOOHN 6uttcnland Londen 3 Febr Volgens berigien uit Abyssinia omvangen was de weg vour onze troepen tot Senifeh open Ruim 100 karren mi t levensmiddelen zouden naar Senafeh worden vervoerd De belrekkingen met priüs Kassai waren zoo vriendschappelijk mogelijk Hij zou onmiddelijk uuar Anlaloo oprukken om onze troepen te onder ieuiien Volgens een telegram uit New York heeft de president Juarez de mexicaansche provincie Yucatan in slaat van belegverklaard en werd SisaI een haven van die provincie van allezijden gtblokkeerd Zoolang het gezag van ijlen Maximiliaanbestreden moest norden schaarden zich de verschillende republikeinsche partijen in Mexico aaneen maar nu het keizerrijkgeiallen is herleven de twisten in dat van oudsher door verschillende partijen verscheirde land De anarchie staat dusweer voor de deur Volgens btrigien uil Japan zijn de havens Hiogo en Osaka zonder moeijelijkhedeu vour den buitenlandscbeu handelopengps eld De Times acht het noodig nog eens eene ernstige waarschuwing te rigirn tot de engelsche katoenfabr anten naaraanleiding van de luide en vele klagten die in briisch Indieover de katoenen goederen uit het moederland opgaan Gelijkmen weet is dit geene niemve zauk Reeds sedert jaren isTan verschillende kanten daarop gewezen de handelsagenten Bombay Calcutta eo in Madras hebbeo hunne principalen De prij der Advertentien tru één tot zth regels met inbegrip van het zegel ie 80 Cent oor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters wordeu berekeod mar plaatsruimte in Engeland onophoudelijk doen gevoelen dat de repntaiie der engelsche induslne toia il Ie gronde Baat dour de voorldurend slechie kwaliteii en vervaliching van k ilaeuen slotfeu dat de inlanders die artikelen bij den koop bepaaldelijk antrouupn en zich naar dit discrediei regelen dal de om etiirgen blijkbaar er door verinindertu eu zoo al meer doch alles te vergeefsch l Is aar enkele fabriekanien hebie het verk erde er van ingezien en leveren althans geen beilorven goed meer voor hooge prijzen maar over de io is i gerekend büjlt het fabriekaal even slecht als vroeger De Times vreest dal als de engelsche fabriekanien nu naar niei ilieu hooren zij de gevolgen maar al Ie spoedig zullen onderviniien want dal zij nu kunnen rekenen op concnrrenicu die het in dat opzigt wel verstandiger ztdlen aanleggen En dan ja als eenro ial liet briisch l ibrik iai er onder raakt is he iii ienl iad geei gemakkelijk werk om het neer in zijne repmaiie te her sleiipn Te Luiiilei is onder leiding van eeiiigp geneeskundit enen geestelijken eene m latschappij opgerigi die zich ten doelstelt het nemen van maatregelen ter voorkoming en ter bcstrijiling van besiurti lijke ziekten Parijs 2 Fel nj N i de schoone en keriinchnge redevoering van den heer 1 ile F ivre over de vrijheid v m drukpers is er schier inein mt meer voor hel omwerp v m upi p de driikppr gesipin De liberalen achleii het on werji no r ie veel beperkend u tie reacüjii iir N besefiontven het als ie veel liber i tt De i siic itie v n e rue de i Arc ulc is bezig met het besluit te nemi il oiii in ma sa leüeii hel eersie art kel te sieminen dat hei be iiigrijks e is ttindai tiaarbij de prealabtp volmagt wordt opjieheveii lerwijl tie i pptisilie zich hoogst wairsclujnlijk tegen hei oiitv erp zil verkl ireii Men wil d in ook weien dit hel goiuernemeiit er erii iig aan denkt of hel niet i besie zou e eu om het cu i erp in ie Irekken ten einde een échen te omgaiii 3 FeUr in het netgeveiul liircliiiiin heeft de hr Olüvierzijn aiiiPndeineMi op tie nel beiretf mie de ilrtikpers oninikkpld De heer Nuaent tie S Laurent bestreetl het amendeinent van den heer Odivier li tt vervoigpiis vertvorpen vieril alsook dat van ileii hper Hpliuun el De Fniiee en l tirie gelooven niel dal de wet i gptrokken zal nordeii De Kr tiice geioofi dat de net met omstreeks 170 sleiiimeii legen 60 z i toMen a inijenompii Giseren heeft tie geheiiiie r iatl neer pene zitting gehouden 4 Febr Ket neigeventl ligchaain leeft art 1 van he drukppr ontnerp aahirpiiunipn met leireii 7 steinmen BerlijO 3 Februanj De heriaten uit H mover ni rent de nüeiiiigen ter Kiin ie der vtir ae ilviiasiie ternekken veel sens ilie Vooral verspreidt ineii in tlai iahti hel geriifhl tiat de tiyiiaslie neliira liersipld zal noriieji Er is t ok vpel zilvergeltl in oml iop met hel liors beeid van tien oiidsien zoon van den ex koning en hel opsrhriii Ernst iigusl 11 1868 Men gelooft hier tIat de prnisi che reaeriiig ich tot de frau che zal weiiilen wegens het verblijf tier hanuversclieilesprleurs in tien Elzas Weenen 2 Februarij In tie vertiadering van de hongaarsche getlelegeerden heeft de hepr Ghyc ij het hooft der linkerzij l zich v dtt ati verklaart met l ei aniwoorti der minisiers op de intprpell ijeii ter zjke van den n tam van rijksminislerie De tleleg iiie heelt ten cmnmissie van dertig leden beiniemd lol onderzoek van hel biitli et Florence 2 Fehmarij De Cürrespoinlanpe Italieniie berigi tial mee fransche fregaiien van Toiilon naar Civita Vecchia zullen veetrekkeii om een der twee brigades dit he l ransclie be etiingsctirps t tmikeii naar het vaderland terug te brengen 3 Febr De C orr Ital zegt dal ter zake van de anordelijkhpilen te Patina vproorzaakl door hel bevel tier geeslelijkheiil om eene lijkdienst vtior tie gesiipuveltlpu in dei sla van Mentana ie honden hel ministerie ma itregelen genomenheeft om te beletten ilal soorigeüjKe v anordelijkbgiw Ic hernieuwen in antlere deeleii van hel rijk Ni Men verneemt dat uit Rome aan de tatiaautcTié biCschopiicn bevel gezonden is om eeu Te D u te riaoB TOtft