Goudsche Courant, zondag 9 februari 1868

ï ADVERTENTIEN Hollandse lic Sociëteit van Leveiisverzeliei ingen opgerigt in dea Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN MILLIOEN GDLOEN VOL GEFOURNEERD Directeur P Laivg£rhlizex KANTOOR Reïiilier lnarsslraat bij hel Koniuïspleiii X 301 Contracten van DOOULOUPE NDE Verzekerin met AANDEEL in de WINST BELEENING VOORSCHOT en AFKOOP Verzekering van of LI PRENTEN OVERLEVINGS KASSEN te verdeden na verloop van 10 15 20 en 2 5 jaar INSTELLING TOT VERKRIJGING VAN OPLOOPENDE LIJFRENTEN Generaal Agent de Heer T ÜHAI JF B Gedrukte tarieveu ten Kantore ler direcrie en bij HH Correspundenieu kosteloos verkrijsbanr Correspondenten in Z f id Holland Vel i de Hr Mr C E Overga iwPesnis Dordrecht de Hr H Veiesendoep Gorinchem de Hr C DE GusEiAAE Gouda de Hr W J Fohtuijn DbooqLEEVEE Notaris s Gratenhagt de Hr P J L st RU Leiden de Heeren Lezttijn Eigemav l ik3 luaKbe i eB 8 millioen ko9i Hij meende dat het beïte dèrrti aaden e voorkoken he ve h ïen jan arbe dis Ha elooC ie JM vuor il Muneer zieh de r Kerna metde ak iuliet eo Ir ar een bree leu geldHuke gruuds ag gaf r dóe l e l oogsi nuttig 2ou zijn zoo onbebouwdegrollen erlei o i£ kuCl door annen m ouiginning gebragtei Am neiler rerkochl rrden Parijs i Februanj 1 Con Mi nt onnel deel l r g enT e e vo e s elKe dne geuupende benden elk on iren 4o0D m el op ier J illende nie i Jer vorsiendominen liclmtn vereeni d on in Buli rie ev den De eöenden M jn door vreennlehooiden ne erd e or en en gouden urk el e lor in bran ill e ien en Ach levens aan iool il en overge en ne r men sehe re en hiervan onderrigl maak o nerenlselen n 1e henden Ie n a e en en door Ule n ogH jke n ldd len de n lernem ng e ke op haar znlfc eene groole veranuioor ei k rii on l en Ie en lelen 6 Fe ri fi Hfi ueigpien liguhaam lieeft heden ern aroen ie nent v n den heer Joliui be iekkelijk hel egel van brücl i res a n geuoiiieu aarna ariikel S aan de Cumuiissie 18 gpreu uveer l 7 Fe raarij Hel eigevend ligrhaam hee t de art 4 5 en fi v n de el op de drukpers naar ie commissie geren ov T I Arit 7 8 en 9 ijn aan enomen Earlijn t F lTuarj in hn linis lan aiievnar hgdeii zijn Ie ilici fipu loorlgpyet over de l e llllg ng van I Pt hanover seiie iro U eiale l nds De besiri hng van den hr Bmnelinsch erd dünr den heer von BiMuarek beaniwoord die omlei an derpn aanroerde dai de regering de consenaiieve beginselen Biet aKalna is ge orden Weenen Felimarij l e Pe iatte verneemt dat op het vooriipr n Prui en ouk Ka lan l de verlaogpu van O islelirijk Fr nkr jk en Engfland legen de nurus ingen in Servië on ltr er n 1 1 eei i FlDiaaCe Fehmarlj Be commissi vcor het budget lieeli lie i e ru i n g luur uurlog niei i j niilliuen verii in lerd Hei bergi d t Iiaiie mei Fnnkr jk oii lerliaiidelt over eene her ieliing der e em er cunvrj i e is oi J iist Die conveniie zou lechis be chüU onleu als een basis lot onderhauilelingM oier hei le len van een m alns nvendi en s ééne Rome 5 Febr De schepen Navarre Orénonre en Albatros n ie Cuii 1 Verchia aangekomen om de overaelileie kaval erie en artillerie aan boord te nemen er zal slecüis éé divisie ttorJea achiergelaien Otnncnland GOCDA 8 Ftbruarij Z SI de koning grojiheriog heeft benoemd tol grootofficier der orde van de eikenkroon den heer mr J Lon Kni commis ns des koaings m Zaid Hollaud en lol riilders dieror le de heereu van de Vel Ie comni rs ler pruvinciale gritliein tltit provincie en jhr S in lberg coininies btj iiei departement van iiinneiil zaken allen egeus hunne bemoeijinuenbij de T n gcvalge van het overlijden van len heer P N J Lelie Aneniaet li i der prov sialeii van Z id Hodand zal inhet büoldkifsdislrict Middelharuis op don lening 21 lebraarijaanslaande de verkiezing plaats hebbeu van een lid voor deprovihci le staten De minister van binnenlanilsehe zaken overwegende dat ten gevolge van hft niet aannenien van het lidruaaischapder i ele kamer van ile s aien genera 1 ilour d n heer mr Vi H Didlert ii hei lioof iKies iisincl Groningen eene nieiaveSLeinmiog in dat disiricl moet plaais heblien heelt bepaald 1 dat de verkie mg in het hoofdkiesdisirict droniiigeu zal geschieden op don ler lai 20 felir arij a s 2 dat zoo hersiemmmg noodis is leze zal plaats hebben cp donder iag 5 maart daaraanvolgende De minisier van binp iilan sche zaken heelt de volgendemissive aan de commi iSariS eu des kouiugs in de verschillendeprovinciën gerigi Van verschillende kanten is te mijner kennis gekomen dat in de laatste maan len een aantal jongehnaen het land hebben verlaten met het duel om zich in vree n ie met name pauselijke krijg3 lien l te begeven zon Ier daartje de loesieinining des koning te hebben bek iraen Hoogsi naarschijnlijk zullen er zich daaronder bevimlen d e hier ie lan Ie voor de militie ingeschreven zijn en m dii j ar aan de loting moeien deelnemen Ik weuschle daaroinlrenl ech er zooveel mogelijk zekerheid t verkrijgen Ik heb miisdii n de eer UHKü uit Ie noodigen liij de aanstaande loling door deu burgeiueesier of TOor zooveel uoolig door lus chcnkomBt van den miliiieeomv varii Ae doen onderzoeken elke miliiiepligiigen ler iake n beweerde of opgegeren afwezigbeid Ux rreemde krggs dienst niet m persoon ziju opgekomen cm aan d loting deel rnemeu en mij eene nominatieve opgave daarvan te doen oekomen Voorts verzoek ik UHEG mij nadat de oproeping overeenkomstig an UI der m liue et zal hebben plaats geLd zoodra DOgelijk geltjke opgave te doen van de opgeroepen loielin en die ter zelfder zake met aan de oproeping mogiea voldoen De bedoeling der regering is om de jongelieden die in ile e caUgorie vallen nog de gelegenheid te geven ich van hunne miiiiiepligte li r Ie kwijlen en te voorkomen dal anderi lo elmgen door bun af e en worden benadeeld zonder tol strenge maiiregelen de loevlugi Ie nemen Men l esl m de Arnh Courant De benoemin van mr VV baion van Heeckeren van Keil tot directeur van het kabinel des konings zal ongetwijfeld bij velen lu de provincie Gelderland een t eeiedigen indruk maken Zin a reilen als iid van gedepuieerile stalen wordt bijna een onher ielhaar verlies geacht maar juist de uitnemen Ie wij e waarop de heer van H eckereii Jie betrekking heelt waargenomen moet ijne benoeming tot het gevvigug staaisatnbt waar lóor hij m regisireeksche beirekking tot Z jne Maje ieit wordt geplaatst loen toejuichen Gelderland veniesl een verdien ielijk man maar de slaat zal thans ia ruimer kring van z jne iiiensieii pang trekken De heer inr U Koorders heeft verzocht bij ile aanstaande verkiezinii van een lid der tweede kamer Ie A nsierilain bi iten aanmerking ie olijven en den heer lur H s J co aanbevolen Ue kiesvereeuiging Burierpliui ie Ainsierdain heeft tot kandidaat voor de uvee le k imer geproclameerd met bijna algeiueeiie stemmen mr J Heemskerk Bi Er waren 123 leden present Hel aantal kie er in hel kiesdistrict Arnhem bedraagt275t daarv 11 hehl n 5U bij ile e hersleinmnig hunne slemuit etaragi Op 22 jinnanj II siennlen slechis 179u en bijde vurige ki uer ni iiin lirg 217 kiezers Uu Z volle wurdl ge ut 1 di de heer mr van Naa men V ui he mies keiiiii hdel t gegeven dat h j ijne benoeming tot lil v n lie tweede ka uer aannee nt djch ilii de heer mr J VV Gei ken heelt verklaard daaromtrent eerst later zijn be lnii te zullen mededeelea Ontrent de schade door den brand in het masrazijn van jra li aire kleediiigsii kke i ie Une ht veroorzaak ven eeint niennader dat juist voor ruim ƒ 3il UilO laken lu het maga ijttwas sreoorgen en dat het verlies op ƒ 2Ü0 IHI0 wordt geschat wa rvMii nieis ver eker l was Na ir men verneeiut wordt in Overijssel van het slag envan zieke zelfs droesige paarden een tak van industrie gem akt Het vleesch van die dieren wordt gezouten gerookt 01 tot worst gemaakl naar Noor l en Zniii Holland verzonden Uil Coevorden meldt men hel vol eiide Men heeft inhet pniisis he dorp Laar vele p igingen aangewend jm de doorbraak van deu Vechldijk weder ie herslellen doch lot nu loevr icliteloos Veel schade is er aan hn zen toegebragt en meestalle aardappelen die gekuild waren en bet veevueder zijn bedorven ün e st d is thans van den priiisischen kant niet meergenaakbaar Om bet dorp Schooiietieek dal op twee uur afslands van hier lig te bereiken heefi raeu thans vijf urennoüilig Een gedeelte van tien dijk van hel coevorder kanaalheeil door den golfslag veel gele len In het Algemeen üverzigt van het Batav Handelsbladwordt in eenige lieschonwingen getreden naar aanleiding vanhet ontvangen telegrafische berigt dat de begrooting van buitenlandsche zaken in Nederland is verworjien Zal vraagthei blad een nieuw miuisierie van Ie Puiie of Thorbecke optreden en daarmede de dageraad aanbreken van die hervormingen welke ludie niet meer missen kan V ij zullen omhierover even min gissingen veroorlooven als over de houding die de günverneur gener ial uu zal aannemen of hij blijvenen eene liberale bogi aannemen dan wel of hij zijne betrekking nederieggen zal Sedert maanden is die te verwachtenhouding hel gesprek van den dag Zij die in de komst vanden heer Alijer uieis zien dan de zucht om fortuin te vergaderen zijn van gevoelen dal Z Exccll onver ochl niet zalaltreden welk minisierie ook moge opireden Zij echter diein hem een man zien die hoe verkeerde denkbeelden ooikoesierende over de behoefieii van Tnriie toch zijne eigenebeginselen als eerlijk man aankleeft achien züu aanblijven onmogelijk Het N Batav Handelsblad meldt Er zijn perochlen in omloop dal de regering eene bij l sluit v istgestelde suikerregeling zoude hebben ontvangen waarbij aan de contractanten verlenging der coniracien m i 20 jaren en gouverneoientsin terveniieiül verschaffing van arbeiders zoude worden igeirekeDd legen de verpligiing om jaarlijks het I aan de regering te leveren van het gemiddeld product behaald in de laatste 7 iaren het beste en het slechtste oOgsljaar niet mei erekeud UITSLAG DER HERSTEMMINGEN Beepa üilgebragte stemmen 2832 waarvan van onwaarde 52 Gekozen mr P J J HoUkgerua Pijpers lid der oi tbonden kamer roet 1446 steramen De heer P Borrel verkreeg 1334 stemmen Almelo Gekozen mr O M van der Linden lid dr ontbonden kamer met 870 stemmen De heer mr G A Voi de If ad verkreeg 828 stemmen Arnhem Uitgehragl 250C stemmen Gekozen mr W H DulUrt Hr der ontbonden kamer reeds vroeger te Groningen gekozen met 12B1 siemmen en mr L A W J baron Sloet mi den Bfle nieuw lid met ISBO stemmen Mr G Groen r tn Prinsterer verkreeg 1222 en mr C Th barnn tan Lijnden van Sandenburg minister lid der ontbonden kamer 1221 Menimei HwKLF M Uiigebraïie geldige stemmen 1909 Gekozen G L J van der Hucht lid der ontbonden kamer met 1032 ei jhr mr J de Bosch i e nper nieuw lid reeds vroeger te Hoor gekozen met 983 stemmen Op mr J H Geurtsema Czn lid der nnlbonden kamer waren uitsre ur gt 89fi eu op mr A S ran Kierop 880 stemmen Lkïdf n Uitgebragie ffeldige s etr men 1 510 Gekozen P H baron Toe tan Amerorigen tot Nateicisch lid der onibon len k imer met 10 i stemmen De heer de Brvyn Kops verkreeg 491 stemmen Delft L ugehr igt 219 stemiien Gekozen mr J tan Kmjk met 13 i en L Kieriiraii C Jzn met 1220 stemmen beide nieuwe leden Op dr Ronibach erden 914 en op mr de Brvyn Kop 871 siemmen iiitgebrngt Roermond ïekoeii mr K Cornelia nieuw lid met 844 stemmen De beer J H ArtwhJts verkreeg S42 stemmen riiL ebraelc geldige siemmen 2496 Sekozen j ir mr C tan Foreett li l der ombonden kninei met 1444 stemmen De heer tan der Kaay bekwam H sicmir en Gemen de Berlsiten Ondertrouwd J W SCHOUTEN en A FLENTROP M Maarssen 7 Febr 1868 m Onder prptidinm van Fran II van N Is vormpn de onttroonde vorsten fccnp for iid iblf Cü litip Dr spaaiische jifjieva u dijidcn hebbtn de loorgpstrlde hl rviirniiiii van hel kiesrecrt vtrworpen Te Parijs hccrscht alaeiuecti de griep De humkuet iers te Li rpool hebben hua bedujf gestaiikt lu aiip zal te Stockholm eene smndtiiavi che tertoonslelhiip van liiiidbonw pt bonden wordt o In het b Ji l van nov li zijn op Ternate sterke schokken van nardbevinp gevoeld 500 Xederlanders zijn te Uuine als roua en in dienst De jnpan Lne reperinp heeft den Düordduitscbeo botid erkend Oe exhertojr vao Modena heeft eeue HEEREN CONCERT DONDERDAG 13 FEBRUARIJ 1868 waarvan tiet Programma nader zal worden bekend gemaakt De Commissie van Toezigt over de Stads Muzijkscbool alhier brengt ter kennis van belanghebbenden dat de lessen zullen aanvangen op Donderdag den 13 Februarij a s des namiddags ten half een are en noodigt initsdieD de iogesehreTen leerlingen uit zich op dat tQdstip in het lokaal der Burgerschool voor meisjes te bevinden Namens de Commissie C C KNAAP Secretaris ritiercrde verleend can Xi iau elijke hoofidofficKren Kei cf itfx leon 7al in april of mfi eeu tegenbezoek aan den sultan brengen De afgevaardifiden te KarUruhe Lebben het buitengewoon budget oor oorlog met napeuoeg 1 6Ï I Ü00 fior verminderd ï r pruisJscbe oorlogsminister von Roon heeft zijne kon dotatie van 300 000 ih bestemd tot een liefdadig füiiiilieioiids De l mdd ig van Salcseti N eïioar heeft het voorstel tot invoeniig tan het algemeen steiuregt verttorpeo De luxembnrjisehe gpoorwpj en rijn lerkocht aan de fransche oosispoorwegmaaiscliapijij JKen berlijnsch blad beweert dut de ministers riek norden van het werken De loiidensche en de iersche irahiie bnreaux zullen door Ijzeren platen kogelviij gffunaLt orden teficu ploiselinLen o er al Vm ISSy tot IbÖÖ IS besteed aau engel rhe paiitst rachej 91 millioen gulden en aan niet pepantÈerde ruim h miUioen en iMïg i lie marine in ooxoMoepden sta t In jan jl 7ijn uit Liverpool vertroVki u 4589 landierbmzers De ejiratrein iiawr uiien mag niet r den die de hano erbcbe patriotten lei telicitatit muest overbrengen De fransche Potrie vtr kert dat het in Forttigsl rustig is l e Marktberigten GOUdat 6 Fphr Tarwe haver e grerst onveranrlerd roiroe leis Inger hoekv eii enueti en hoonen ruim prijshoiideiKl T irue l ioKrne per 2400 küü 510 Koofle Kleefsche ƒ 495 Zeeu chp per iniul ƒ 14 a ƒ 5c0 Kupfre y Ui 2r a 12 Gfr it ƒ 0 5O 8 H uer kurie ƒ 3 90 a 5 20 dito laiiye ƒ 3 s ƒ 4 JÜ Boekweit Fransche per 2I0Ü kiio 230 a 235 NüordbnibMnsrhe ƒ 240 a ƒ 260 Bruine boonen ƒ 12 s ƒ ifi Ine booi en J W a J 15 Pnardebuonen f S 50 h 9 50 Duivcb 8 40 a 9 25 Groene eruirny 10 a 1125 De aai voer er Burgerlijke Stand G o r n A GïBORFN 4 Febr Adriana Cornelia lacoba ouders N W Torre en H van ftchtldeii Johannes ouders fi W le er en J M Koolee Anthüiiie onderb J de H ms en Vlphenaar 5 Cornells ouders M tifoen nd f il en D Kuiisl fi Hnidrika ouders D van d r Heiden en A van Ootih Hendrika oiideis H van Dam en B I5p ksi ijder Petronella ouders J de Mol en A Turf 7 Johannes ouders J Mikkers en J van Koon Ovt BLtDtN 3 Febr J C Nieuwveld 2 j 6 m 5 J van Dsm 14 j 6 v ri Erk 9 m GfHi nD 5 Febr A Leefiang eo C S Jansen P Schouten eu H iioere M Tinbergen en H Jongkoen M de Pater en J Fakkeldij Oudeicater de Hr R W Haentjes Dekker Burgemeester Sottérdam us Heeren Ja s van dfe Hoop ï ZOOK Schiedam de Heeren P Loopctjt k OP Vlaardiiigen de Hr Paulls Kikkeet JFoerdrn de Hr G GK6ï tr TLD