Goudsche Courant, donderdag 13 februari 1868

1S68 Donderdag 13 Febriiarlj di 13 OUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 De aai gekondlgde Verkooping van het Tjalkschip DE VROCJW ELISABETh te houden in het Kurtijbuis BE HaRMOME te Gc da op den 12 Februarij 1868 wordt voorloopig uitgesteld De Verkoopiag van LAND liggende in de gemeente BkoEK ten overstaan van Notaris A N MOLENAAR gevestigd te Zuid Waddinxveen geannonceerd op Donderdag den 13 Februarij 1S68 ïal geeu doorgang hebben Hoogheemraadschap Rijnland DUK RAAFeuHOO iHEE nKADEN vaa Ki a o brengen bij de e ter kennis van ingelanden i t a u io dat de lii en der stemgeregtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor bet dieusija ar 1868 volgens art 29 van het regle nenl aed re de veeruen dagen na heden Zondagen ui gezouderri van des morgens 9 ot de middags 12 ure ter inzuge zullen liggen als volgt de lijsten van al Je ze tien dMricte ter Secretarie i K j and al aar zij tevens tegen beiaiing vau 10 cn s voor elke lijst verkrijgbaar zijn die van hel derde dhtrict aan de CntquiM die van het virrde disfrict aan de Lynd die van het jtrrnrfe district nan de Leeghicaler die van elk der oterige dMri fen er gemeente secretarie van de hoofdplaat van dat district en van elk onderkiesdiairici 20 dat zij die ver j He ii = niet naauwt iiri zijn opgemaakt volgens nrt 30 Jan het reglement j durende veertien dagen na het aanplakkende er kennisgeung hiinue benvaren met ve le r g n de vereischle be vy n kunnen onderwerpen a n = K oorifeling v n de Verec Je Vergadering elke op den eersten Donderdag i i Maart over de i ekoraen reclames zal beslissen LïlDFN 6 Februarij 186S Dijkgraaf en Eoogheemraden voornoemd K w J HOOli Dgkgraaf iV G VZ ó lV u Ii OPS Secretaris Voor eene wekeüjkscha uitgaaf vau TIEN CENTS k ii meu i ii u tiüOüucfeu p 0 siisiss siiiiii aiste werken van en komt men hier luor in hel l i u l 0 i CHARLES DICKENS De ouder eteekeude thans eig naaf vau het kopijregt der meeste Werken van DiCKEXS op bijna ouna gb re m jp on e taal overgebracht door C M MENSING ingericht nair de spelling volgens het wourdeulyoek van de heeren DE ViULa en TE WiNKEi sielt zich a ti ant ii t viiOr daarvan in de DICKEINSEDITIB achiereeiivolneu uu te geven SA MÜtL PICKVMCK Een Deel MAAKTEN CHUZZLEWir T ie Dfcien NELLÏ Een Deel BARNABÏ EÜDGE Een Peel SCHET3RN VAN BOZ Een Deel DAVID COPPERFIELD T ee Deelen KLKINE DORA ï ee Deelen N1K 0L AS NIC KLKBY Een Deel SLbXHTE TIJDKM Een Deel DO ViBEÏ EU ZOO S Twee IVeieu üh j r jiLATEN HÜIS ï ee Deelen Door een helderen duideijken druk stevig en duurzaam papier een gemakkelijk jormaat en eeu ieiJiaüM goedkuopen prijs ia de DiüKfcjX S EDl i IE zich van de meesle bij ons uiigegevrn WerKcn onderschenleu Dat Dickens ouk door on e landgenouteii op uouiteii prijs wordt ges eld behoeft geen b ioug alle vrueïi re H dlanilKhe Ediliee van bovengenoemde Werken zijn uiiverkocht en alletn is een uiterst laag gestelde prijs de éénige vereischle om dezen Vorsl der hpdfud iagsclie Literatuur een tiOg uitgebreider kring van le era te versch itfen Buvendieii is Dickens een van die weinige auteurs wier Werkeu men na it geie eu te hebben g arue in eigendom wil bezitten Thans kan DtCKESs eeiie plaats vinden iu alle b iisj c i ücu De Eerste JJIerxring die het licht ziet en in de lueesib bisk ii kela ter inzage Toorhandru is bet at het eerste gedeelte van SAMUEL PICKWICK In dne of vier j iren zal At e uitgaaf voltooid zijn Abonnementen worden niet aangenomen dan voor de Serie vaU Zestieu Deeleu üe i geen geval Dit meer dan vijf en zeventig Afleveringen zal bestaan De prijs van iedere Af levering i DKRTIGh CENTS telken na de verschijning van vijf Afleveringen te voldoen Afzonderlijke Werk a ziillen later tegen verhoogden priji verkrijgbaar zijn H A M EOELANTS BcmjOAM 1867 VUfntr De Openbare Verkooping te Gouderak van eene BOüWMANSWONING en LANDERIJEN door den Notaris G J Speuyt aangekondigd tegen den 12 Februarij 1868 zal geen voortgang hebben dan alleen voor zooveel betreft de LANDERIJKN onder Stolw jk K M kerskamer DE GOUDSBLOEM Buitengewone Vergadering op Maandag 10 Februarij 1868 in het Lokaal TIVOLI Aanvang te 7 ure 1 Afdeeling De bankier en Ie bedelaar drama iu 2 bedrijven naar het Frauscb door J K DE Eegt 2 Hansdekruijer kluchtige scènes uit het stadsleven in 4 tafereelen Introductie Kaarten voor NI ET LEDEN 60 Cents De Hooge Eiad heeft op 24 Janiiarij 1868 aan JACOB MEINARD NOOTHOVEN V X lOOR oun Villi den Heer GERRIT BENJAMIN van iOOR Uitgever en vau Vrouwe ALR INA NOMAN woneude te Gouda verlftnd brieven van meerderjarig verklaring goedgekeurd bij s Koniugs besluit van üü Januarij 1868 u 54 geregistreerd X Februarij 1868 elke hem geven al de regien nj de Wet aan meerderjarigen toegekend behouden de bepaling van art 478 Burgerlijk Wetboek KUaIJENHOFF Procureur voor deu Hoogen llaod Op een der be le standen TE KOOP te Gouda een HEERENHÜIS mei FKAAIJEN TUIN bevattende 6 behangen en raeesl van Siookplaatsen voorziene Kamers dienstbodenkameb breeden marmeren GANG KEUKEN ruimen KELDER en lerdere Commodileiten Te bevragen bij den Uitgever dezer Courant met franco brieven ouder letter B Een Gulden het Lot De Verloting der NAAIMACHINE zal plaats hebben den 27 Februarij aanstaande Dagelijks in werking te zien een ruime sortering Kleermakersen NaaistersMa chiuen bij J J GROOTENDOEST Markt A 50 KOOLASCH tot H o o G I N G is op zeer voordeelige voorwaarden zoolang de voorraad strekt te verkrijgen aan het Ascbhok te Gouda Nadere informatien bij P DE WEBK aldaar Haderstoomboot f UsScL Van Gouda Maandag en JHtigsdag morgens 6 urea de overige werkdagen s morgens 7 nren Van Rotterdam op alle dagen s namiddags 2 ureu Dagelijks Setourkaarte BMldrnkkerij v n V BRINKMAN Deze Coaraüt verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avuuds te voren De prijs per drie maandt n is 2 franco p post 2 25 Adverteotien van I 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Nationale IVEilitie TWEEDE OPENBARE KENNISGEVING BURGKiVIEESTER en WETHOUDERS van Gouda voldoende aiii art 28 der wel van den 19 Augustus ISöl Siaaisblad n 72 cii aan art 20 van Z M besluit van den 8 Mei I8b2 Staatsblad ii 4 5 brengen ter kennis van de ingezetenen dat de Loting der in het jaar 1867 voor de ligling dezes jaars ingeschrevenen voor de nationale Militie en dus vnn de jungeliugen die geboren zijn iu hel jaar 184 in deze gemeente al plaats hebben op Dingsdag den 2 5 Febr aanslaande des vuormiddags ten 9 nre in het Raadhuis alhier Zij herinneren dat de ingeschrevenen naar alphabet isohe orde opgeroepen zeKen hun iiommer trekken dat ook voor den niet opgekomen loteling de trekking kan gescliieileii door zijn Vader Mcie ler of Voogd terivijl bij hunne afwezigheid dit door den Burgemeester uf een Lid van den Gemeenteraad woidt geda in Dat zij die bezwaren mogien hebben tegen de wij e waarop de loting ia geschied dte bezwaren kunnen inhrengen bij de Gedeputeerde Staten de er Provincie binnen vijf dagen te rekenen van den dag waarop de lotirig heeft piaats gehad fcu wel bij een op oiigezegeid p ipier geschreven verzoekschrift hetwelk met de iioodige bewijsstukken gestaafd tegen bewijs vaii ontvang yal behoorcn te worden ingeleverd bij den Biirgeuiees er dezer gemeelde die hetzelve aan Gedeputeerde Staten op endt Voorts dat ingeval de loteling meent redenen van vrijstelling te hebben daarvan bij de loling opgaaf behoort te geschieden terwijl wanneer die vrijstelling is gegrond op broederdieiist of vau te zijn eeuige wettige zoon hij bovenftien op Zaturd g den 1 5 Fcbrtntrij a instaande van des voormitldarrs tie tot des namiddags écu ure Ier Secretarie moet verschijnen vergeïeld van twee bij den Burgemeester bekende en ter goeder naam en faam staande meei lerjirige ingezetenen die de vereischle getuigenis kunuen utleggen eu het aldaar op te maken Getuigschrift onderteekenen GOLDA den 11 Februarij 1868 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FOHTUIJN v BERGEN IJZENDOOKN De litslag der Verkiezingen Thans nu de strijd is geëindigd die sedert eken veler gemoederen verontrustte kan men den uitslag nagaan Wie heeft gewonnen wie verloren Vrij onverschillig is het of de eene of andere partij een stem meer of minder lelt bij de vorige ontbinding werd na den afloop der verkiezing door de ministeriele pers ho siuina geroepen eu reeds een jaar daarna was die zoo luisterrijk verkregen meerderheid verdwenen en de begrooting van biiiienlandsche zak n werd verworpen Ma r ook dit was het doel der ontbinding niet znoals een onzer kiesvereenigingen te regt begreep ile kamer was ontbonden om den miuisiers het regeren gemakkelijk te maken en dit doel is mislukt Een aaneengesloten getal der gekozenen die zeker dan tooh de helft der nieuwe kamer uitmaken kan met dit ministerie der specialiteiten geeu vrede hebben daartegenover staat de anilere helft der kamer die uit verschillende partijen bestaande wel p an heelt het ministerie te steunen mits en dit mag volstrekt niet vergeten worden het minisierie de eiseben ilier verschillende partijen inwilligt zelfs wanneer die tegen elkander indruischeu Weigert het ministerie in iets toe te stemmen dan valt de ministeriele partij ailern en zonder genade wordt i ministerie nog kort geleden geprezen gelaakt en veracht Hoe heeft de ministeriele pers met P M jer ep De prijs der Advertentien van éën tot ze regels met inbegrip van bet zegel i 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend uur plaatsi üimte Takr iuen gehandeld toen deze den zin der ministerielen pur sang niet kouden volgen hoe is Heeusk rk beliandeld door de sehüolwet agiialeiirs die toch hun s enn a in bet ministerie verleend helilien Hoe mei ook telt de liberale partij alleen is even sterk als de verpchillende andere p trtijen e unen aan haar behoort dus de toekomst voorzeker een ongedachte uitkomst van deze verkie ingeii Krachiig is de liber de p rtij opgetmlen en al moue zij nil hier eu daar de nc lerlaag geleiieu hebben ai mist ij enkele namen in de kamer die zij daar gai riie zoude gezien liebben de aeleilen verlie en worden vergoed door elders behaalde overwinningen iij wurilen veriroed door de kracht die zij alom heeft ontw ikktld daar zij ireiooud heeft t iet bevreesd Ie zijn voor herhaalde oiilhinding maar juist daaruit kracht put urn haar begin elen krach ig loor Ie slaan Maar vooral belangrijk is deze verkiezing in l etrekk i g lot de schoolwetairit iiie W it men stellig verwachtte was een groo er aantal leden die op de sct oolwe her ieniiig zouden aaodriii en De aiiti revululionairen stelden aluni cmUidaten hun erkfiirl hoon siehie zich in alle d lric en verkie ba r en loeh in weerwil der hoog gespannen verwachting seen partij heeft grodler nederlaag geleden dan juist de ami revoluiiouaireii Het volk liet door de wet bevoegde volk de kie ers hebben verklaard dat zij even als de minisier van binneulaudsche zaken ons lairer oiiiterivij hefchonwen als een parel aan de kroon van NeirlanHs vnlk ibe laan en juist de pruiincie waar hel nationaal cbrisielijk onderwijs hel krachtigste werkt Frieslatnl zenrit al sievaanligden die allen hoog zijn ingei omen met de teienwoiird gc regeling van het omlerwijs Mnar nie slechts hei onderwijs is in strooibiljetten ailvertentien en kieztrs ergaderiugen op den voorgrond gesteld ook de door dit ministerie ingediende mililiewet is herhaaldelijk besproken eu de kiezers hebben door hun stemming ook dit ontwerp gevonnisd Hebhen wij nog geen vereenigingen honden wij HOK nog geen meetings om ons van de bloedbela iing te verlorsen de tijd is niet ver af dat ieder beschaafd inensch zich met walging zal afwenden van alles wat met oorlog in betrekkinï staat en elke toekomende regering zal verpligt zijn die lasten zooveel mogelijk te verligien van verzwaren kau geen sprake zijn En wat zal nu de toekomst geven Waret wij in gewone tijden hadden wij niet reeds veel vreemds zien gebeuren dan zonde de vraag niet moeijelijk zijn te beantv oonlen het ministerie m e t reeds ijn ontslag jiebben aangeboden Maar nu Spoedig komt de tweede k iiner bijeen en voorzeker zij is nu niet zamengesteld ilat de minister ougestraft met de plak zal dreigen Het blijf binnen de grenzen van den minister kon wel eens onmiddellijk door ieis gevolgd worden dat niet van gedweeheid getuigde eu zoude dan het ministerie weder den moed hebben een ontbiudins voor te stellen Zonde het land andermaal ann een verkiezingsstrijil orilen bloctgesield Dour ite be adi Uje d des volks ia het nu gelukkis alom rustig geloopen ie i n heeft den S rijd gevoerd maar kan het ministerie inslaan dat het zoo andermaal zal zijn als de harislogie i meer en meer gespannen orden als het volk meer eu meer inziet dai een gevaarlijk spel gespeeld wordt met zijn constitutionele regten Wel mogen adressen die andermaal een onihinding verlangeu eindigen met de kreet van le e de koning want Maar waartoe reeds nu gissingen gemaakt De k mer komt spoedig bijeen en dan zal alles spoeilig beslist ijn 6uttcnland Londen 9 Febr Mc verneemt nit New York dat desenaat heelt besloten aan den president inlichting te vragennopens de arrestatie van Mnc Mahou en Lvnch djio ite jugelsche autoriteiten yf Het coi gr heeft aan bel aocieel coouté éb VtÜ f