Goudsche Courant, zondag 16 februari 1868

Hiaaa gaat de ergaderiug over in ecnc met gesloten deuren tot het ontvangen eeuer mededeel g 1S6S ZuDd 13 Februarlj m 14 en o dt g l eo etu = d e v3a e d str cts b pz v rUar d e uemd t ll to jzer h 7 J i Ta fai ard t rboQ aar om=ta d h d u kau j g u eu o dt dit v r el ua eeuiee discussie aanat DOiHtn T V t d Ter d r n o r tut de benoeming an eeo noodhulp liM i i oUic la teu ü dt b j eeoe d rde steu m benoeuid F Rood Burgerlijke Stand jGOUDSCHïECOTmAJüT G O U D 4 GEBORIN 9 Febr Cornelia ouders K n Kijsdam en L de Prïnk ilhelmina ouders J van Gent en C Fokkers Magdalen Fnrrer en U A Zinkhaan lü tornelm Maria ouders J Masl k en F Brmjstens W lb lui ua Hendr ea ouders G van Soest en A ï nse b rg CorneLa oude s G C de bru jn en de Jong Diikie Tfaiüdora oi deis D Boer C a Koshof OwaLtu xi F br V de Mol 2 d M C van Straalen 12 d 9 M li C Mulders 18 m T W Hydelaar 2 m 10 A Acnaars 11 iQ rijker tiders J Uitgave van A BRINKMAN Lange TUndeieeg i D n 60 ADVERTENTIEN Opciibiirc Verkoopiiii op WOENSDAG 4 MAAKT IsüS bij Langirrak aau de Rteuicijhch Brug mur eiis 11 ure v n een BUIS ERVE GROM BOOJ IGAA RD en veri ere aanhuuriiihe up he JJlct roijelccang binnen RteuKjk Kuiastraal C n üifi 577 l t e j 6t groot ie zaïuen 34 roede 10 e In Infor naiien bj de Xotari en MOXTIJX te Gouda en EOEST van LI MBUUü te Sotttrdani m m SS OPEXBJRE VRI IWILLIGE VEUKOOPlXCi ie AOORÜ ir lDI lXXr£E iu het Ruadhuis nlduar uan hel Dorp op Wüeusdaj óen 26 February 1S68 des oonuidd i leo 10 ure van den VI l PAPIKIl MOLK m FABHIKK rnierva met aanhooriKe GEBOUWEN en t ee ARBEIOERSWONDSGEN alles slaande met EVi c n en gruoten TCIS aan de Koordkaili in den Voorofpchen roljer btnnen oord lf addinxvten hebbende die Molen en Fahr ek l ehc rd tot de ontbonden 6rma P Blok ZoNEN wel e firma de Papierfabriaitie steeds met het gunstigste gevolg heeft gedreven en zijnde de Vennoot W Blok genegen zich ïnót den kooper te associëren Een groote LOMPEN SCHUUR met ERF staande aan de Noordkade onder NoordWaddlnxteen Alles te aanvaar len den 1 pril 1863 Bij geafficheerde biljetten bree ler omschreTcD terwijl alle informatien te verkrijaeu zijn ten kantore van den Notaris MOLE JA 4R te Zuid IVttddiuxvet ten wiens O watata de verkoop geschieden zal HEKREN CONCERT DONDERDAG 13 FEBRL ARIJ 1868 1 AIUEELING Fantaisie Oou Juab VVeisstnaiin Solo clarinet Baermann Médiiaiiun sur ie 1 pré lude de Bach van Gounod voor viool piano en melodium 2 = AFDEILING 1 Sextet Jb Kwast 2 AdaKio en allegro voor pi Uo a i iialre ni in Moiart Duo Cuuceriant i liuilen Fursieiiau Fantaisie Jb Kwast Op een der beste standen TE KOOP te GOLUA een HEERENHUIS uiel FR iAlJEX TL L OevatleniJe 6 iiehangeii eu meest van S oukplaatseu voorziene KAMERS lilE NsTliOnE NKAMER breeiieii raannereii GANG KEUKEN ruimen KELl ER eu verdere Cunioiodileiten Te bevr igen bij den Uitgever deicr Courant mei franco brieven ouder letter B De Commissie van Toezigt over de Stads Mu ijkschuul alhier brengt Ier kennis van belanghebbenden dat de lessen zullen aanvangen op Donderdag den 13 Ftbruarij a s des naiuiJdags ten half een ure en noudigi mitsdieu de ingeschreven leerlingen uit zich op dat tijdstip iu het iukaal der Burgerschool voor meisjes te bevinden Namens de Commissie C C KNAAP Secretaris De volgens het voorschrift van den koningl Geh Hofraad en universiteits pro fessur Dr HARLESS in Bonn bereide StoÜA erck sche Borst Bonbons zijn H 30 ets per pakje echt te verkrggen ie Gouda bij den Apotheker J H BOEES in de Wijdstraat Ondewater bij T J j VAN VREÜMINGEN Sohoonhovea bij A WOLFF Bij een fabriekant te Gocda bestaat gelegenheid tot plaatsing van een JONGELING op het kantoor Eigenhandige brieven orden ingewacht onder letter A aan hel bureau van deze Cour ii t Slijm II iMaiigpillen De e PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de slijm en als maagversterkend gebruikt worden dnor h ire zachte werking SpiJ3 vei tering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zaCbt laxerend zijn zijn tegen 32 2 cent het di o je met bfrigt van het gebruik verkrijgbaar bij de heeren AarJonderveert J F AUart Amsterdam P de Haan en Zoon apothekers K ilver raat r 2 5 Bommel fZali T v d Vegte Dtllf V Hilschnt hflf ilinrev 1 Kiïch Derfïitfr Oeliroed Timan liirhhmd T de Vries Dordrecht H 1 Giltay Gouda 1 G Bofkenoogen firma Wed f A P P V d Heiden op de Blaiinnstr Hoge J Vi ser en Zoon Spuistraat Harderwijk A Greidanns Le jden f T Terhnrgh Haarlemmerstr Rotterdam v Santen Kolf korteHoofditeeg Schiedam v d Hoeren en Njman Schoonhoven A Wolff Tiet A Faassen Utrfcht F Allena op den Steenweg over de Dnnkerstraat n 372 Vlaardingen J M Lasernerff De SLIJMen MAAGPILLEN bereid volgens het eChte recept zijn door mij te Gouda alteen en uitsluitend verkrijgbaar gestelil bij den Heer J G BOEKEN OOGEN apotheker onvo van de W J A P P VAN DEE HEIJDEN op de Blaauwstraat LET WEL Om elk doosje der echte en sints on hengelijke jaren gebruikte Slijm Maagpillen is een biljet voorzien met I de handteekening van J J SCKSEUDEB apotheker welke handteekening zich ook bevindt op het egellak waarmede het doosje I verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te ziju en zich te wachten voor het ge bruik van een namaaksel dat meo tracht j in omloop te brengen 15 1 Boekdrakkeri van A BRINKMAN Deze Coarant verschijnt des Donderdags en Zondags ïn de Stad guschiedt de uitgave des avonds te voren Dp prijs per drie maanden hf2 franco p post ƒ 2 25 Advertentien van l 6 repels tot de middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Nationale Militie BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gocda gezien art 9 van Zijner Majesteils besluit van den 17 December X861 staatsblad n 127 Roepen door deze op alle ingezetenen die verlangen als vrijwilligers bij de militie op te treden om zich daartoe ter secretarie der gemeente aan te geven voor of op den 22 dezer maand van des voormiddags 10 tot des namiddags ten één ure onder opmerking Dat door de gemeente aan hen die zich als zoodanig mogten willen verbinden uit de fondsen der gemeente voor iederen vrijwilliger een handgeld wordt voldaan ter somma van dertig galden Dat hij die zich als vrijffi4liger wil verbinden moet zijn ingezeten des rijks ongehuwd of kinderloos neduuenaar voorts ligchatnelijk voor de dienst geschikt ten minste 1 560 el lang op den 1 Januarij van het jaar der optreding hel 203ie jaar ingetreden en het 35ste niet hebben volbragt tot op het tijddip der optreding aan zijne verpligtingen ten aanzien van de militie voor zoo ver die te vervullen waren voldaan en een goed zedelijk gedrag geleid hebb n Dat hij bij zijne aangifte ais vrijwilliger zal behooren over te leggen het door den burgemeester af te geven getuigschrift voorgeaehnven bij art 9 voornoemd lot afgifte RaawM ml worden gevaceerd ter secretarie der gemeente op den SOslen deze maand GoüDA den 11 Febr irij 1868 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secre aris De Burgemeester DROOGLESVEK FORTUIJN v BERGEN IJZEN DOORN Overziet GOUDA 15 Februarij Donderdag avond is het engelsche parlement weder bijeen gekomen De opening was vroeger reeds geschied alleen ten behoeve der abyssinische expeditie Men verwaeht spoedig de indiening van een voorstel betreffende de staatskerk van Ierland Het beste antwoord op de woeste en onzinnige pogingen der fenians ligt voorzeker in het beramen van maatregelen die een einde maken aan de eeuweiihengende onderdrukking van Ierland Regtvanrdigheid alleen is het geneesmiddel der iersche woelingen zouder billijke behandeling blijft dat eiland eene bron van voortdurende bekommering en een belemmering van de volle ontwikkeling des volks De abyssinische expeditie levert tot beden nog geeiie spoedige resultaten en men moet vreezen dat die van langer duur zal zijn dan men vermoedde de kostbaarheid is voor Engeland geringer bezwaar dan die voor vele onder den schuldenlast bezwijkende staten van het vaste land zoude zijn De behandeling der fransche drukperswet gaat onder veel gekibbel langzaam voort zij belooft weiuig verbetering en wekt dan ook geene belangstelling bij het volk Men raakt meer en meer overtuigd dat van de keizerlijke regering niets wezentlijks voor de vrijheid te verwachten is en men berust in de hoop op een nieuwen omkeer die in Frankrijk tot de periodieke verschijnselen schijnt te behooren De Belgen interesseren zich meer over de uitbreiding der strijdkrachten Deze aangelegenheid valt ouder elks bereik De conscriptie is e hatel ks e belasting en zij zelve drukt onevenredig op den minvermogenden stand Nu de vorsten om strijd wedijveren in het verspillen van de beste krachten des volks en de bestemming vao den man meeoen gevonden te hebbea in bet beroep van xwaardvechter ter dienste der beerecbzncbt De prijs der Advertentiea van één tot ae regels met inbegrip van het zegel it SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewone lettera wordeaberekend naar plaatsruimte is het geheel natuurfgk dat het volk ontwaakt en elk wettig Riddel aai gr pt om den duldeloozen last van zich te werpen Sten is zoo uiterst bezorgd over ingebeelde gemoedsbezwaren tfegen schijnbaren dwang en men dwingt den gemoedelijksten flhristen zonder de minste bedenking om zyn broeder te dooden Dezen gruwel ziet men mstig voorbij eL men meent verlichte christenen te zijn Er kan geene noodzjikelijkheid bestaan om tegen overiuiging te handelen Hier mogt men meenen dat agitatie pligishetrachting was en dat de volken zich eenstemmig verzetten mogten tegen de onzinnige en verfoeijelijke fNigiiig om alles op te offeren aan eene onophoudelijke vermeerdering der krijgsmagt De graaf v Bismarck is in volslagen onmin met zijne conservatieve vrienden zij hebben hem tol iin trouw geholpen maar aarzelen verder mei hem te gaan hij schijnt te schrander om de behoelten des tijds te misken ien Hij heeft zich voor eeu tijd aan de zaken onttrokken Zoo zal het volkomen blgkeu dut hij volstrekt onmisbai r is hij zal zich andere ambtgeiioolen moeteu kiezen om het nieuwe pad ie bewandelen en het is reeds zoo ver dat men Forckeubeek noemt om Zn Eulenburg te vervangen Ouze ministers zijn nog niet afgetreden zij hopen wel niet meer maar kunnen niet besluiten Eene derde oi binding zon zeker stel iger beslissing geven en het vulk zou ondubbelzinniger ziju afkeer doen blijken maar zij zullen zich aan dat vonnis niet blootstellen Ons volk is dooreen liberaal de vrijzinnigheid is Hw aangeborrn de eeiiiee werkelgke uigeiipartij is die der regtzinnige hervormden die eene schijnbare vertooning maakte zoolang eerzuehtige conservatieven eens treffend vermomde liberaleo genoemd hen bezigden om tot hun doel te komen De liberalen die allen hetzelfde begiusel den vooruitgang huldigen zijn alleen in staat eene duurzame regering te vestigen Zij mogen dan slechts de helft uitmaken der vertegenwoordigers b grijpt men niet dat dit anders zou zijn indien de keuzen geschied naren zonder den druk eener in doodsnood verkeereiide parlij die meester van het bewind zoo velerlei invloed kan iioefenen De ministeriele helft der kamer beslaat uit tegenstrijdige bestanddeelen daar zijn ile inti revolutionairen die de oude oligarchie met den gewetensdwang terug weiischen de enkde ultra montanen die de middeleeuwen betreuren de eerzuchtigeii de conservatief liberalen die wel welen wat zij voor zich niet wat zij voor het latid willen en eindelijk de onciliautec die bewimpelen verbloemen en de naaktheden bedekken van een onhoudbaar ministerie zij zullen wel conciliant blijven en zachtjes meegaan met krachtiger en vrijzinniger bewind De katholieken hebben een eigen bijzonder belang zij zien slechts op de bevordering van hnn doel en liberaal of conservatief is hun even lief of onlief De anti revoliitionairen zijn onverbiddelijk zij moeten uitsterven het zijn de overblijlseleu van een vroeger geslacht even als de pagani in het romeinsche rijk Zoo hardnekkig zijn de conservatieven niet en aenig hunner zal in tijds inzien dat hij toch eigentlijk liberaler is dan hij zelf dacht Als een krachtig en eensgezind liberaal ministerie optreedt dan zal het in korten tijd eei e geduchte meerderheid hebben Het eenig gevaar waardnor het wordt bedreigd is gelegen in het verschil van iiizigt bij hetzelfde beginsel en s echts door eenstemmige pogingen kunnen wij hopen op het herstel der nadeelen uit den onzekeren toestand geboren vau het onzamenhausend bewind der ingebeelde capaciteiten Wij verheugen ons hartelijk in de door Amsterdem uitgebragte keuze en rekenen er op dat ook Geertsema net Heemskerk weder zal optreden ter handhaving utt jphtljip en ter bevordering van de welvaart des lands h r