Goudsche Courant, zondag 16 februari 1868

1S69 ü 615 Oonderflag 20 Februarij OUDSCHECWURAIJT Op iea4 F bruarij 1868 ia te Gocda in den ouderdom van ruim vijfjaren overleden ALEIDA HADEWICH WIJSANDA innig geliefd oudste dochtertje van C J VAK DEB MUELEX A A A TAN BEE M CELEN geb EiMA TAS KaCTa Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiende eg D n 60 Nederlandsche Yereeniging voor ISBAEL AFDÈELINü GOUDA nenscht zoo de Heer wil op aanstaanden Woensdag 19 Februarij een opsabaroBIDSTOND te honden in het Lokaal op de Peperstraat des avonds tsn 7 uur Voorganger D MIDDEL Toegang vrij Israrlieteu worden hiertoe dringend uitgenoodigd Pres A TIMMERS OPENBARE VERKOOPING in het Logement het Hekthuis te GOUDA bij opbod op DONbERD VG den 5 MAART en bij afslag op DOXDEEDAG den 12 M ART 1565 telkens des voormiddags ten elf ure van TWEE BOUWHANSWONINGEN en LANDERIJEN sMande en liggende in den Spoelwijkschen Polder te n KKVM ÊJ M en vtel de eene BOÜWMANSWOXING zijnde enkele jaren geleden nieuw gebouwd met Stalling voor 30 Kneijeo en 20 Bunders 79 Roeden 36 Ellen LAND te aanvaarden de Woning deu laatsten Apri 186S en de Landerijen terstond en de andere mede met Stalling vour 30 Koeijen groo 20 Bunders 48 Roeden 20 Ellen verhuurd voor ƒ 900 in het jaar de Woning tot den laatsten April 1869 en de Lan leri en tot 20 November 1S68 Efu groot gedeelte van den Koopprijs kan op de Woningen en Landerijen geTes ijiu blijven Nadere inlichtingen zijn te bekomej len Kantoren Tan de Notarissen L P RIETSTAP te RoTTiKDAM en W J FORTUIJN DEOOGLEEVER te Gouda Voor asne wekelijksche uitgaaf van TIEN CENTS W 1 kan men zich abanncren op de en komt meu hierloor in h t bezit Tan de boroomdste Werken van CHARLES DICKENS Pe ondergeieekende ih ins eigenaar van het kopijregt der meeste Werken van PicKEXS oi biiua ünnnMi gb ire ij e in on e taal overgebraohi door C M MENSÏNG iiiifriclii i ajr df spelling vulgens het oordeuboek van de he ren BE VbIES eu TE WlSKELj Steil iioh laiiviiukrlijk vuor daarvan in de DICKESNSEDITIE achtereenvüiiieus uit If geven SAMUEL PICKWICK Een Deel lUARTEX LHUZZLEWIT Twee Deelen NELLÏ Een Deel RARNABY BÜnuE Een Peel éCHETSI N VAN BOZ Een Deel DAVID COPPF RFIELO T iee Deelen KLKINE DOKA T ee Deelen NIK OLAAS NICKLKBY Een Deel SLKl HTK TMDEN Een Deel DO MBEY EN ZOON T pe Dreien HKT VERLATEN HUIS Twee Deelen Door een itldmn t uidrl jtea dri k sletli en duunaam papier een gemakkelijk formaat eu ecu zeldzaam goedkuopen prijs ia de DICJBlENS EDITIE ZICH van de meesie hij ous niigegeven Wc keu onderscheiden Dal DicKENS ouk door on e lanügenooteii op hoogen prijs wordt gesteld behoeft aeeu beloog alle truegtre Hollanrtsche Edities van bovengenoemde Werken zijn ui erkocln en alleen is een niter t jaag gejitelile prijs de éénige vereischte om de eu Vorst der hedendaagsrhe Literatuur een nog uitgebreider kring van Ie er te versch iffeu Bovendien is DicKEXS een van die weinige auteurs wier Werke uen na e gilezeu te he ilien ga iriie iii eigenilom wil bezitten Thaos kan DicKE NS eeue l iats vinden in alle huisgeiiunen De Etrste JJintring die het lichl ziet en in de meeste boekwinkels ter inzage ▼ twrhandea is be at het eensie gedeelte van SAMUEL PICKWICK In drie uf vier j ren zal de e lüigaaf voltooid zijn Abonnementen worden niet aangenomen dau vour de Serie Van ZeStien Deelen die in geen geval nit meer dan vijf en zeventig Afleveringen zal beslaan De prijs van iedere Af levering i DKRTIG CENTS telken iia de verwshijning van vijf Afleveringen te voldoen Afzonderlijke Weikeu zullen later tegen verhoogden pryt verkrijgbaar zijn H A M KOELANTS fcniH 1S67 üügtm Openbare Verkooplngen l 00 U DA op VRIJDAG den 28 FEBRÜARIJ 1868 des Toormiddags ten elf ore in het Logemcit HET Heetbcis aldaar an EEH EM EN ERF staarde en liggende aan de Gouwe te Gouda wijk C N 171 kadaster sectie D N 125 Te aanvaaraen 15 Maart 1868 I En op DINGSDAG den 3 MAART 1863 des voormiddags ten 9 ure in het j gemelde Huis van eenen I INBOEDEL bestaande in MEUBELEN waaronder eene spelende staande Klok eu een SpiegeKabinel Bedden en Beddengoed Linnen Kleederen gt werkt Goud Zilver en Juweelen enz Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Verkooplng op WOENSDAG 4 MAART 1868 1 bij Lang rak aan de Heeuwijksch Brug s morgens 11 ure van een IBDIS ERVE GROND BOOttLGAARD en verdere aauhoorigheid op het Blok Fogthmang binnen Eemaijlc Kadastraal C n 576 577 578 en 647 groot te zamen 34 roeden 10 ellen Informatien bij de Notarissen MONTIJN te Houda en ROEST van LIMBURG te 1 Rotterdam Xed Rhijnspoorweg AANBESTEDING van het ophoogen van den weg en verdere WERKEN ten behoeve van een tweede spoor tusschen GOUDA en NIEÜ EREERK Bestekken verkrijgbaar op de Hoofdstations en bij den Ingenieur v D WEGte Utrecht Aanwijzing te Gouda den 25 en te NieuKerkerk den 26 dezer ten 11 ure Inscbrijvingsbilletten franco aen deDirectie te Utrecht in te zenden uiterlijk 10 Maart a s DE DIRECTIE Utsecht 14 Februarij 1868 Eaderstoomboot d Ussel Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 5 uren de overige w erkdagen morgens 7 uren Van Rotterdam op alle dagen namiddags 2 uren Dagelijks Retourkaartt Boekarakkerij t s A BBINKMiN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Dp prijs per drie maanden is f2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des ipiddags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezoodeD zijn 0uttenlanl Londen 16 Febr Uit een hoofdartikel vanden Morning Herald is op te maken dat het ministerie be iloien heeft in deze parlementszitting geene andere aanselegenhedeu van gew igt in discussie te brengen hm de staalsbegrootmg en de voordragien strekkende om de parlemenlshervorcning ie voltoyijen en lot Schotland en Ierland uit te breiden Oiiderwerpen als de zuak der protestantsche staatskerk in lerlend en de maatregelen tot uiibreiiliug vhu het volksonderivij wil het niiuisierie aanhangig laten tot dat er eene volks eriegenwourdiging onder de nieuwe wetsbepalingen z il geko en zijn 17 Febr Lord Ru sell maakt een brief openbaar overleHand waarin hij den heer Gl idstone uitnoodifii om als toekomstige chef der liberale pirtij de voorstellen te verwezentlijkeii in dien brief vervat De opstand in Peru is geëindigd gelijk vele opstanden ill de zuid iiinerikaansche republieken eindigen Ket ge ig vanden president Prado is omvergeworpen door nm niedediuiierCaii pco die vroeger ook de presidiale waardigheid beeft vervuld Hel heet nu dat Prado geabdicesrd heeft dit klinkt beter In liet huis der gemeenten heeft de heer F rster denkanselier der schatkist inliilitiiig gevraagd nopens zijne plaiMienomtrent de verlieieriiig van het lager onilerivijs in Engeland loch hij ontving slechts een ontwijkend antwoorrl De heer Disraeli vreesde dat wanneer de regering nu ter loops overdit ontierwerp haar gevoelen uitspraK er misverstand mogtontstaan hetwelk later bij de indiening van een weteontwerpschadelijk zou kunnen werken Evenmin heefi Disraeli bepaaldwillen antwoorden op de vraag of de ierscbe reformbilt in dezezitting nog zal ingediend worden Eene wet tot hervorming vmi sommige middelbare scholen vóór het reces door het huis der lords geamendeerd teriiggezonden aan het huis der gejieenteu is voor de tweede maal gelezen In het legerkamp bij Shoeburyiiess zijn gisteren proevengenomen met kanonnen die projectilen vau 400 en 600 ff loieen verbazend verreu afstand schieten Deze proeven hebbenuitmuntend vn laan Men is n op middelen om eene sterkere soort van buskruid u te vinden tiel is het engelsche buskruid het beste ter wereld doch bet is minder geschikt voor kanonnen van zwaar kaliber 18 Febr In het huis der gemeenten heeft graaf Mayoaangekondigd dat hij een wetsontwerp tot wijziging van hetkiesstelsel in Ierland den 9den maart zal voorstellen gelijk welsonmerp voor Schotland is ingediend hel wetsontwerptot schorsing der habeas corpus acte in lerlani is aaiigenouieii Graaf M lyo beeft aangekondigd dat de regering hare bedoelingen betreffende Ierland deu 2östen dezer bekend zal maken Over New York dd 27 januarij berigt men via Francisco uit lapan dat de damios den mikado hebbeu gevangen genoineii Parijs 15 Febr De Pairie verwacht dat de inschrijiing op de leening in het begin van maart zal worden opeiigesield De raad vau state zal eerlang het onderzoek der begrooting an 1869 ten einde brengen en zich dan met het wetsontwerp betreffende de leening bezig houden Beide ontwerpen zullen gelijktijdig aan het tvetgevend ligchaam worden inüediend hetwelk die ontwerpen als spoed eischenden ouniiddellijs iu behandeling zal nemeu De Figaro stelt de volgende redactie voor an de driikperswet Art l Ieder Franschman heeft hel regi een dagblad uit te geven rt 2 Ieder Franschman die een dagbladnitgeefl worill ter dood veroordeeld Zeker zou de linkerzijdeopkomen tegen de gestrengheid van art 2 maar het zon deuheer Rouher niei moeijelijk vallen te bewijren dut vermits art 1 zegt het regt beeft en uiat idat ieder Franschman een De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel ie 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengen oue letters worden berekend naar plaatsruimte dagblad uitgeven moet volledig vrijheid wordt gelaten om niet te vallen onder het bereik vau art 2 16 Febr Meu leest in den Moniteur Een telegramnit Muuchen meldt dat volgens de weener Presse men teWeeiien eenstemmig van meeniug is dat graaf Platen het hanoversehe legioen van Zwitserland naar Frankrijk heeft laten overgaan niet zonder uitdrukkelijke magtiging en zelfs uitnoodigingVan Parijs ontvangen te hebbeu Dit berigt is onjuist Geeuerlei magtiging of uitnoodiging is van Parijs afgezonden om de hanoversche uitgewekenen van Zwitserland naar deu Elzas te doen overgaan Deze personen zijn uit eigen beweging en zonder vooralgaande itennisgeving op het fraiische grondgebied gekomen Eu zoodra de regeriug v in dat fei verniitigd is geworden heeft zij ile noodige maatregelen genomen om officieren en soldaten afzondeilijk een verblijf ain te wijzen en wel op grooten afstand van de oostelijke grenzen des lands 17 Febr Bij de discussien in het wetgevend ligchaamover het amendement op de drukpers wet betreffende de regterlijke advertentien heeft de minister Pinard verklaard datde regering besloten heeft van haar regt gebruik te maken enom uituiner te adverteren in dagbladen die het gezag willenomverwerpen De heer Ollivier gaf hierop zijne verwondering te kennen dal de minister mannen als Latuur Dumonlin Uie zeker de dynastie niet willc i verjaagd zien als hare vj nuen uoerat De heer Latour Duntouliu heeft vervolgen ile e kwalificatie des ministers eeue lustertug genoemd en er ontstoud alstoen eeui gruote agitatie De heer Piuard zeide dat de regering bij het plaatsen har r advertentien vóór alles te rade gaat met de hehoefien der locale puidiciteit Het amendement is daarna verworpen met 1S6 Me niuen legen 47 Een amenilement van den heer Berryer bepalende dat de regierlijke m igt het dagblad aanwijst vour de regierlijke advertentien is verworpeu met 126 stemmen tegen 103 De geruchieu omtrent de invoering der iniiiisieriele verantwoorilelijkheid vinden zeer weinig geloof Sommigen verzekeren dat Ie regering niet zóó er gaan zal maar dat zijeens wijziging zal brengen in hel deereet op het regt van interpellatie in dien ziu dat de uiloefen ing vau het regt voortaanminder moeijelijk zal zijn terwijl voortaan de minislers nietmeer bevoegd maar verjiligt zullen zijn oin zelven hunne ontwerpen iu de kamer verdedigen Men beweert dat graaf S irtiges in last heeft aan de pauselijke regering veriougen in te dienen betreffende de ougunsiige verhouding welke er bestaat tusschen hel overgrootepauselijke leger en de financiën van den kerkelijken staat De aartsbisschop van Parijs Mgr Darboy die op decandidateulijst voor de waardigheid van kardinaal voorkuam zal zoo als thans stellig uit Rome wordt gemeld niei tot diehooge geestelijke betrekking worden bevorderd Ol de prelaatgeweigerd heeft aan zekere vorderingen als voorwaarde zijnerbenoeming e voldoen gelijk vroeger is berigt wordt er nietbij opgegeven Uu Laghouat wordt aan den Courrier de Mostaganemgeschreven dat de vermaarde nederlandsche reizigster mej Tinne die in het vorige j tar onderscheidene maandeu te 1giers heeft doorgebragt en die eene talrijke karavaau heeftgeorgmiaeerd om indien dit mogelijk was in de woestijn totTumb ictu dcür te dringeu door de hevige stormen elke inde Sahara woedden genoodzaakt is geneest naar Laghouatterug Ie keeren Mej Tinne is geenszins ontmoedigd ma rsteil zich voor haie onderneming door te zenen zoodra guiisiiiier weiler het zal ve orloven Berlijn is Febr nij het huis der afgevaardigden heeft de regeriug de er ilagen eene weisvoordragt ingedieud strekkende lot het erlangen van eene som tol bestrijdiiiji van de uiigaveu door de politie in de provincie Hanove5 terg Dlge n de beraadslagingen over dit ontwsrp u B le aang rrd