Goudsche Courant, zondag 23 februari 1868

ADVERTENTIEN Heden onisliep zacht en kabu in I den ouderdom v n rnim 71 jaar onze hartelijk gel lede echigenoote en moeder JOHANiN A BOOT Vit eller naam J S O H ü M E R GocBA 21 Februarij 1868 nisterPinafd dat el de publiciteit der legtzitting een oamiabare wiarhorvoür rle OM KirigtliKheii der regtspraat 13 maar dat hei publiceren der uij eeii drukpers proces gevoerde de tteu gfvanrl jk kan zijn ouder dat het fei ig nul opleven Hel amende neut is erirorpeu met 20 + tegwi aO steuuoe Hei pause Ijk ïoiiverneinei i heelt aan de erf bureaui in hei b iieid ud bevel ge oii leu om geen vrijviilligers meer aan ie i emen Men zegt dat deze Diaattegel een M lg is van eeiie eer drihiJPnde dtimarche der fraiische reger Jie uil eVards jegen hMf vau het vaiikaan zou hebber gesischt dat iTel een einde maikte aan hei rei T i ereii van soldaten in de verschillenile landen van Europa De correspondent geeft di beriït ils ekei maar men gel ioll dal het met dan luet alle reerve muei ivorileii aaimenuiiien De kei erin ii rlulir heel t aan den paus een zeer aandopiilijken en harlelijken brief L fsehreven waarin zij hem deoninetehifcliei l sehetsi van haar ongeluk en hem smeekt te bidden vo r de ziel van har n echigeni l Üeze brief zeer goed Te vi Prd en in ze r g e iialia üifch geschreven kan tot beïe l ll lni dienen vau hei vroeftere oerigi dal de ongelukkigevorstin seheei lier eUl 1 = iiïieren 20 Vibr Pe p ne deelt heden onder eserve berig eu me le il l ir iiïa w larin gei roken ur li van het cuncenireren van ni siclip troe pn se Kungas R ipp i k eu andere dorpen op lie gren en van Be iaiiie en Molil me Hel blail voegt er bii dal dae iri e ehbe vpgingen a irvaii men de oorzaak niet ieiit het n i teel lien i n dal zij eene schijnbare bevestigiiii iieien aan de l eaeringen der c miiés die de buig lar che beviiikin en opiv iiiilei met Ie ver ekereii dal in geval van een op iand de rns i cae tr epen zullen te hulp komen Hel rnssis Iie ïoi veri enieii ej i ile R irie zou eene d iad van hooge B heil he ïi e ai e te vcnuijden n it aan dergelijke leit pns PUI kreiliei k n geven Hel p p enil lii£i l i itn heeft heden verworpen mei 164 iPiiea 5 ïiem Tien een meiidement strekkende oin a in de re u u krii de t iciilieii ie laten om tie leli iiien in tlrnkpers procesei enb t ir te in iken iJ arna k ani in tieh ilntelingeen anipu leniei i tni in rp vkii van het decreet van augustus 1S4 lion len ip I FehriMrij In de ining v in hel wetgevend ligchaatnwerden e iii pi ipn vt ortge ei o er i e drnkpprs vet i e lieerT prlifi ikkeliie vierpnn en Volgens zijn inzien mt esi hetg K eri e neni leii clien dat het vrij i eüurilpekl werd De p e er i eeii j e en clit te vo irktniien dat er unjnisihedenin Ie xer iiiien vt orkwaiiien di cli heelt de beourdeeling der deliiien iiiet iiien lejieiii aiii iiiOPi elijkhediu wegens i eze ziik ge ezen vi i f ir lie ïou ern ineni ontstaan Spreker dal hel in len dal er len Igeiis ziji gevend iiiieh iiu rilt lp kipiiie Brussel 2n Fehr Dingsd ig i de vijfde week der beri i 1 n en iii de kuier Ier Pr egeiji oor ü jers over ile reorir u ie lies legere ai ni ev n2en Reeds 14 ilagen geleden niePL ie men zekere prin pi ihenl hij de op osiiie ie bespenreu maar e j er k m terug en el zou ilai l et zells thans nog ot inuge H te voorzien of iie beraaUjlagingeu deze week zuil n ti pen BerliJQ 19 Fehr De Provincial Correspondenz zegt dat de rrieriui met bp ekkin r tot het haiiover=che legioen geen n o ipf eeft om Frankrijk meer te Hai iron en De oi ilerh ndelmaen n ssclipn Oostenrijk en Pn iseii wegens iie aan de H iiiüver i en ersirek e passen dnren stepüs voort Is mii oniippald in hoeverre hei volkenregt geschuimen is lis I vijfeiachiig of de vriendschappelijke betreKkiug met den exk ining van Hanover kan vorilen voorige et 21 FehruiHj In de zitting van het heerenhuis was het budget ï in fin meien aan Ie orde dai aangenomen i Er treiU esu ameudement voutgesudd on Ue uii ie geven achat febrintrij tfcieet zal gLuijzigtl worpi i lii ie aardigheid van hel wetaan den on houdbaren toestand een kistbons wanneer er op den vervaldag seene dispoeibels fondsea tot dekking waren te delgen door een rentegevende stants ening Dit vgc p werd ver vorpen De minister vati financieu verklaarde in ai iwoord op een tot hem gerigle vraag ü t de koers der prni he eBFeeien thans sle ht stond dat men derhalve bij het bespreken van ilen finaucielen toestand voorzig tigheid moesi betrachten opdat de belangen dei lands niet louden worden geschaad Weenen S Febmarij De Pres s deelt eene aanschrijving mede v a den minister van binuenlandsche zaken aan de siaifhouders van Boven Csieiirijk e Stiermarken Deze worden daarin opmerkzaam gemaakt op de agitatie der geesielijken leo en de slaats grondwpt eu gelast de geesielijken daartegen Ie waarschuwen onder mededeelmg aan He bisscli ippen dat de re£ering de geestelijkheid met wil belemmeren in de volbrenging harer kerkelijke verpligiingen doen dat zij daareuiegen vanghen eischl zich niet te verheffen tegen de sia ilsweiten daar zij an Iers als verstoorders der openbare rust moeten behandeld orden In de zitting der delegatie uit den rijksraad heeft deheer Schiiidicr den rijkskaiiselier geinierpelleerd wegpns hetverstrekken door Oostenrijk van passen a ii Hanover ii en enwegens de feesten iloor den ex koning George in de laatste dagen aanselegd De heer von Beust antwoordile oi n iddellijfc om alle ougerusiheid eg te nemen dat ten einde hei familiefeest niet te verstoren zorg werd gedragen dat alles iii eenbesloten kring plaats had De heer von Beiist wee er voortsop dat de regering er steeds op bedacht is om de goede verstandhouding met Pruisen te handhaven zelfs indien er teederekwesiien aanhangig waren en zij zou het allerminst dulden dat Ie vrede verstoord werd di or zaken van ondpr e chikten aard Florence I9 Febmarij Al de hooldstnkken van het builgei van financiën zijn aaiigeiiomeu Een voorstel echter door de commissie van rapporieiirs gedaan bij het laatste hoofdsiok om 20 millioeii uit Ie trekken voor gond agio bij betalingen aan hel buitenland zal eerst morgen in stemming komen 20 Fchr Het ontwerp op de voorloopige financiële diensten dat betrelleuile de dotatie aan prinses Margareiha zijn ar ngenomen 6 tnnenlanb GOUDA 22 Febrrarij Gisteren is te Groningen bij de opening der 1024 i Tgekomen s erabilleiten ter verkiezing voor een lid der tweedpkamer gebleken dat daarvan 740 waren uiigebragt op mr J 11 jeensema die derhalve is gekozen De heer J A Feithbekwam 235 en mr G Groen van Prinsterer 39 stemnieu De minisier van bii tienl zaken heeft dezer dagen bijcirculaire aan de commissarissen des konings in de verschillende provinciën het volgende te kennen gegeven betreffendede nieuwe regeling van de sterkie en indeeling der dienstdoendeen rustende schutterijen De thans vastgesielde nieuwe formatieder scliuuercorpsen zal evenwel eerst bij de inlijving ler ligcing van het loopeiide j iar in i leven kunne treden vermits deschutterijen eerst op ile bij art 23 der wet van 11 april 1827 Siaatsbi n I J en art 3 van Zr Ms besluit van 19 sept 11 Siaatsbi n lUOj gevor lerde slerkle te brfiigen zijn doorde in du jaar te doene ligtiiig die volgens art 23 van hetkoninklijk besluit van den 28 junij IS28 Siaatsbi n 42 in de maand aug wordt ingelijfd Tot op dal tijdstip zullenderhalve de schutterijen blijven zoo als die thans zijn ingerigten zaïnengesteld Men schrijft aan de N Eott Ct uit Haarlem dat dekiezersvereeniging Burgertrouw aldaar met 28 van de 88 stemmen den heer mr U Knorders kandidaat gesteld heeftvoor de tweede kamer Deze kandidatuur vindt echter biivele leden dier vereeiiiging bepaable afkeuring Het betuu rder vereenigmg zelf had door een der leden laten vcorsieilenom tot conciliaiie T J Stieltjes of rar Mirandolle kandidaatte stellen Ook de heer s Jacob werd besproken doch dezehad verzocht buiten aanmerking te blijven Men heeft de kandidatuur van Kooraers weten door te drijven om 7ich den sieuitte verzekeren van de Groenianen en van de partii van de Tijd In de vergadering der liberale kiezersvereeniging Eendragt zijii behalve op mr A S van Nierop ook enkele stemmen uiigebragt op de heeren T J Stieltjes mr Mirandolle eu generaal J Knoop Uit Bo kü p wordt gemeld dat hoewel in den voorwinter de verzHidmgen van boomen en heesiers gerino waren er thans meer leven ligheid daarin io ontstaan ecli er met in dis inate dat zij de besiellii ge van andere j ren ovenreffen Daar de Winter zich door geene buiiengcwoon strenge konde of natte weersge l ldheid heeft ondersobeideD bleven de gewaawa ia J kweekerijen voor het meerendeel in goeden staat terwijl de knoppen van vroegbloeijende heesters zooals de cydoiiia j iponica tot bloem beginnen uit te zeilen Ook is men i iei zonder verwachting dat de aardbeziëu weder dezen zomer r jKp ijk vrucht zullen dragen Men sleli zich echter voor dat 1e ih ins gematigde lriuperaluur log door scherpe veel met nuordooste lijken wind vergezeld gaande k Mde zal wor en ver angen Men schrij ui den Albl isserv ard OfschoDii de laalsie verkiezing nogniaal het bewijs heeft geleverd dat de conservaiieven te jorinchrni en Gouda de meerderheid hebben zoo scliijnt de liberale piriij nok onder y uiepst ontwikkelden ten platten lande veit aanhangers te verkrijgen Du ringt vooral daar in het oog waar I i t openbaar onder ijs aan goede haniien is toeveriround de veisiandelijke ontwikkeling vau het lang amerliand opticiipi de geslachi zijnen invloed begint te doen geiden De vocngenonipn aanranding van het openbaar onderwijs door oe cui erv lieven heeft niet alleen het onilerwijzend ler oiieel maar ipviiis de groote massa der jeugdige kiezers hel bloed naar Ir Imold doen stijgen Blijft de tegenwoordige wel onveiaiiilerd en wordt de onderwijzer der openbare school zoo mm mogelijk afhankelijk gemaakt d in is ilc liberale partij d i de partij vai degelijkheid en vooruitgang van de toekomst zeker en niet alleen hier m nir in geheel Nederland De Iraiische dagbla lpii maken melding van een belangrijk vlugsclirifl van den l er og Decazej getiteld Ea liberie et les consPrv ieijrs Hij komt tot de sluisoin dat de conservaiieve belangen sltchls dan behoorlijk zullen zijn gewaarborgd wanneer men de vrijheid toelaat eu ojireg elijk in toepassing brengt De bekwame stuurman zegt de hertog o a voorziet den storm voor dat hij nog is opgestoken Hij waclil niel luei hel nemen van maatregflen totdat de woede der elemeuien reeds is losgebarsten De slaatsmaii heeft d l nog boven litin voor dat hij het losbreken van den storm kan verhoeden Hij geeft ds natie hetgeen zij begeert wel etende dat dit hem tnth ten slolte zou worden oniiiomeii en dat eene regering die slechts in extremis gonslen verhent zich voortdurend verz wakt Wie echter draagt de schuld wanneer de regering verzwakt uit zulk eene worsleliug te voorschijn komt Zij zelve Hei verleenen der gunst op zich zelve zou haar geen kwaad hebben gedaan bet kwaad schuilt in de wijze waar ip de gunst erd verleend Of de fransche regering den verstandigen raad die in lt e blad ijden gegeven wordt in acht nemen zal is zeer de vraag Dal ernstige over egii g van den inhoud der brochure voor haar en welHzi ook voor biidere r geringeu groot uut hebben zou is buiten twijfel Bei isten Gciiieiigde Getrouwd J W SCHOUTEN en A FLENTROP Maarssen 21 Febr 18 ll S j i j = c = cT ez e c De EagfUchen zijn niet tevreden over den voortgang der abyssiiiische expeditie Ue ex koning van Hanover geluolt nog eens her teld te zullen word n Aan de Kaap de Goede Houp zija ia het IVdUsvaalsche guudhifien ootdekt In gegaan u ziek terug gekeerd te Berlijn en overleden aau de tjphc lit burinam roept men hard om emijtniBten De troepen van Ouarea hebben de opstandelingeo geslp cn Yuentan De Tijd heeft voor net pauselijk leger ingezameld ƒ 184 b7 i2l i Ii Pcitugal zijn op nieuw oulusteu uitgebijken doch gedempt In den cir trek van Zwolle bevinden zich Inee ijndelingen der Mormonen die met zouder Jvolg werkzaam zijn He engelsche regering heeft last gegevea om 300 oude kaauiinen t veranderen in 64 jninders gegroefd geschut 2a Saksen wil men overgaan tot de afschaffing der schutterijen In Aavarra heeft zich eeue kleine bende Cirlisten vertoond KANTONGEREGT te GOüDa Bij vonnissen van 15 Januarij ISes zijn 1 K V L en D S wegens bet in ver eniging visscben in eens anders vischwater 1 zonder acie of kosielooze verpnnniiig en 2 zonder schrifielijk bewijs van den eigenaar of reglhebbende op dal vischwater veroordeeld ieder tot twee gpidboeien van f 3 elk of ieiler een dag subsid gevangenisstraf voor elke geldboete verbeurd verklaring van het vischtuig met bevel tot uillevering of voldoening der waarde ad ƒ 3 en bij georeke da irvan ieder nog lot een dag subsid gevangenisstraf 2 H v 1 en T V E wegens het in vereeniging visschen in eens anders vischwater zonder schriftelijk bewijs van deu eigenaar ol rcgthebbende op dit vischwater en de tweede beklaagde T V E mede zonder acie of kosielooze vergunning veroordeeld de eersie beklaagde tol eene geldboete van y 3 en de tneede beklaagde tot twee geldboeten van ƒ 3 elk of le ler lol een dag subsid gev ingenisstraf voor elke geldboete verbeurd verklaring van het visehluig met bevel aan den tweeden beklaagde lot niilevering nf voldoening der waarde ad ƒ 3 en bij gebreke da irvan lot een dag subsid gevangenis int do ir den tweeden bekinaade ie ondergaan 3 C 1 huisvrouw van J W 4 F L K N 5 W N ie Ier ege is hel zonder noodzaak berijiien van een mei klinker opsiraat voetpad ie G ni la mei een kar niet beladen met glasof aarde verk veroor leeld tot eene gel ibueie van ƒ l of ieder een dag subsid gev maenis ir if ö A V d V egeiis gelijke overirejing bij herhaling veroortleel I lot eene geidlioete van ƒ 2 of iwce d igen subiiil gev anjieniaslraf 7 J V wegens het laten malen van een waiermolen uiisla lilde op de rivier de Gouwe nadat hel sein door de sPiiimolens gegeven was dal het water in ile Gouwe boven raaalpeil aere en was en zulks bij herhaling veroordeeld ot eene geldtioe e van ƒ 40 of I ie dagen subsid gev uigenlssi af daarenboven lot eene gev ini enissiraf van zeven dagen 8 P V wegens het met n gen en paard banier rijden dan in een matigen draf Ie Gouda veroordeeld loi eene geldboete van 3 of een dag snhsid pevangenis traf 9 J v d W wegens hel verhuizen binnen de gemeente Nüord Waddinxveeii zonder d iarvan binnen acht dagen aangifte ter gen epnie secret rip te hel ben gedaan veroor leeld tot eene gpi lboeie van ƒ 1 of een dag uhsid gevangeiiisstraf En 10 H L wegens hel als geieidpr van een met een hoiul liesp i inen voerliii niet be ipudig blijven op of bij dat voertuig 111 SI lat om hei ie virt ren of Ie geleiden veroordeeld lot eene geldbiieie van ƒ 3 of een d g subsi 1 gevangeuis tr f En bovendien alle in de kosleu van den proeesse des uoods invorderbaar bij lijfsdwang Burgerlijke Stand Gl BORlN 17 Febr Thomas lohaun s ouders L Binnendijk en A van den Oever 19 OvLULi utN 18 Febr H de os 6 m 19 A Kaptein 17 j 20 r Uakerveld 59 j A de Haas 16 d G J V agenaar 5 i 11 m Hfi E RE JM CONCERT DONDERDAG 27 FEBRL ARIJ 1868 waarvan het Programma nader zal worden bekend gemaakt EEN GULDEN HETLÖTT De Verloting der NAAIMACHINE zal piaa s hebben den 2 7 Februarij aanstaande D gelijks in werk ng ie zien een ruime soriering Kleermakersen Naaisters Ma chiuen bii J J GROOTENi 0B5T GrnuwD 19 Febr J C van der Klein en J Gibfaoa