Goudsche Courant, zondag 8 maart 1868

ADVERTENTIEN HOOGHEEOIRAADSGHAP RIJHLAND DIJKGEAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bij deze ter kennisse van de ingelanden Dat de lijsten der stemgeregtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het jaar 1868 zoo als die door de Vereenigde Vergadering zijn vastgesteld van af dea 12 dezer dagelijks behalve des Zondags van des morgens negen tot des middags twaalf ure ter inzage zullen liggen op de Secretarie van Bijnland te Leyden en wijders op de Geroeente Secretarien van de hoofdplaatsen der districten en onder districten als ook in de lokalen van de stoomgemaal werktuigen de Cruquiiu de Lynden en de Leeghwater LEYDEN den T Maart 1868 Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland H C J HOOG Dijkgraaf W G DE BEÜIJN KOPS Secretaris Openbare Verkooping van een perceel uitmuntend gOed WEI OF HOOILAND gelegen op Spoelwijk binnen ReeDwue op DONDERDAG den 19 MAART 1868 des middags ten 12 ure in HET Schaakboed aan den Kleiweg te GOUDA Nadere informatica zijn te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te ZïidWadmnxteen overlegging zeer spoedig plaats had Hij raadde het ministerie aai tet verlangen te kenaeo te geven tot schorsing der verdere behaDdeÜDg van de motie Biuisc I e eriag gelijK zoo even reed i gezegd is heeft de bespoedigde overlegging der stukken toegezegd maar enschte zich Diet te mengeo in de regeling der werkzaamheden van de kamer en kon dan ook met in overweging geven eene motie boitei behaüdeling Ie laten die niet van haar maar van een li afkomstig was Na velerlei redtkavelmgen over en we ier bleek het genoegzaam duidelijk dat de regering dezen voorloopigeu uitweg toch alles behalve ie versmaden vond zoodat uu als t ware een voorloopige wapenstilstand gesloten IS waarbij hel laiere oordeel over de ontbinding geheel ongedeerd blijft De heer Bluïsé heeft dan ook voorloopig van de rerdere behandeling zijner motie afgezien zich voorbehoudende bij de later zich voordoende gelegenheid de velerlei aanvallen en bedenkingen daartegen van conservatieve zijde ingebragt te wederieggcö In de ziiiing van maandag is bij loting vastgesteld derooster van aftreding der leden Voor het district üouda moetin junij ISó J aftreden de heer mr VV M de Brauw en injunij 1571 de heer il A F H Hod man De minister van binnenl zaken heeft de verkiezing van een lid der tneede kamer tengevolfc e van het overlijden van den heer J F Zylker in het hoofdkiesdistrict Appingadam bepaald op dingsdag 31 maart en de herstemming c q op dingsdag 14 april a s De ininisier van oorlog heeft o a ter kenniase gebragtvan de be rokken militaire autoriteiten dat bij de cavaleriein het ve volg geene milicien plaatsvervangers boven de 23 jaren oud mogen worden ingedeeld tenzij deze bij het napengediend hebben in de Amhemsche Courant van t dezer leest men onderbet concerten tooneelnieuws een uitvoerig en hoogst loffelijkverslag van eene voorsleliiug aldaar gegeven door den heer Victor Driessens en worui die op eene enkele uitzondering na verre weg het beste genoemd at dezci ivinter iii den arnhemschen schouwburg Ie zien was De heer Viclor Driessensen mejufvr Beersmans worden hoog geprezen om hun natuurlek en waar spel waarbij men vergeet dut zij rollen geleerdhebben ia den toestand dien zij voorstellen en z oo geheelDaar de natuur voorstellen kan niet anders gesproken worden dan door hen geschiedde en vooral hunne gebaren enmimiek hebben dat ongedwongene en oorspronkelijke dat denvaren knnsienaar kenmerkt de hoogste over inning der studieis die voikomen te verbergen en zoowel mejufvr Beersmansals Driessens hebben daarin booge volkomenheid bereikt Wij venscbeo en vertrouwen dat de hier te geven voorstellingaan dit gunsiig getuigenis ten volle zal beantwoorden Op dingsdag 31 maart a s zal te Kotlerdam op deplaats der sociëteit rHarmonie plaats hebben eene tentoonslelling van vee en pluimgedierte Volgeus het programmais een groot aantal prijzen en premien uitgeloofd ea beslaatook het voornemen om eene verloting te houden van tentoongesteld vee Van den 4 tot en met den 9 april a s zal te Ao sterdam in bet pileis van volksvlijt eene tentoonstelling gehouden worden van voortbrengselen van tuinbouw onder medeaerking van de afd Amsterdam der holl maatschappij vanlandbouw Een aanzienlijk aantal gouden en zUvcrcn medaillesen belangrijke premieo zijn uitgeloofd De Stoompost verneemt dat door den heer G S Pieters firma Uudig en Pieters te Botterdam eene aanvrage om concessie is ingediend voor den aanleg eener zeehaven te Sclieveningen en van een spoorweg tusschen Scheveningen en s Hage Het klassikaal bestuur van sGravenhage heeft reeds uitspraak gedaan in de bekende zaak van dr Zaalberg Daarbijis de kerkeraad dtr ned herv gemeente in t gelijk gesteld metbetrekking tot de door dezen genomen maatregelen om hetprediken van den heer Zaalberg te verhinderen en de door denkerkeraad legen den predikant ingestelde eiseh dat hem doorde hoogere kerkelijke autoriteit voor goed het wederoptredeuonmogelijk raogt gemaakt worden op grond dat dit wederoptreden zou zijn eene bespotting en verguizing der gemeentezóó gegrond en gen iglig geoordeeld dat het de zaak naar hetprovinciaal kerkbestuur van Zoid Holland heeft verwezen teneinde dit ah de daartoe bevoegde autoriteit den hr Zaalber lijn gedwongen ontslag uit de evangelie bediening geve Intusschen is nu reeds door meer dan 1600 leden der herv gemeente te s Hage geteekend op een adres ter gunste van het wederoptreden van dr Zaalberg als herder en leeraar der gemeente Te Breda lijn dezer dagen proeven genomen in de fabriekvan stoomen andere werktuigen van de hh Bruvn Kops Backer met de pneumatische toestellen die Un behoeve vande Wfutüag an bet slads reiniginga stelsel vao kapitein Lier nnr ia genoemde fabriek zijn vervaardigd Die procTen zijn goed geslaagd De heer Liernur had alle gemeente besturen die getoond hadden belang in zijn stelsel te stellen uitgenoodigd zich bij deze proeven te doen vertegenwoordigen ten einde allen twijfel die omtrent de deugdelijkheid van het stel sl en de gemakkelijkheid zijner toepassing mogt bestaan te doen ophonden door de toestellen in volle werking voor te stellen Naar men verneemt is ingevolge het laatstelijk genomenbesluit tot tijdelijke vervanging van den heer mr J L deBruvn Kops thans benoemd tot lid van de tweede kamer derstatengeneraal als leeraar in de staathuishoudkunde het handelsregt en het adminisaratief regt aan de polytechnische schoolte Delft aangewezen de heer mr J van Gigch leeraar aande hoogere burgerschool en de burger avondschool te Delft Men schrijft uit den Alblasserwaard Naar wij vernemen zal binnen kort door de belrokken walerschapsbestnren eeneleening ad 5 pCt worden opengesteld tot een bedrag van 150 000 ter bekostiging ven een aan den Elshout te stichtenstoomgemaal Men schrijft uit Haaften dd 9 maart De staat der veldgewassen in deze ouistreken Isat zich zeer goed aanzien hetkoren staat goed en krachtig oliezaad is hier weinig maal datweinige staat mede goed de zware klei is door de vorst goedlos geworden en ware het weder gunstig gebleven gelijk inhet begin der vorige week dan zouden er reeds aardappelenuilgepoot zijn nu zijn t nog maar enkele hoekjes in de akkers Gcmenuide Berigteo De Hongaren pctitioneren om het htrsttl der wetten van 1S48 De oosteurijkscbe rt actionaireii bpaunen alle krachten in tegen bft ïiuDiatene De publieke opinie is m gtheel Pruisen zeer ttgt u het vestigen eener pauéfclijke nuiiliatuur te Berhjn De in ftbr g cvtilde italiaaDScbe kerkelijke goedenu gtachat op 14 en drie kwart aailliutn hebben 2OI 2 milliuen opjabra t Von Bismarck beeft bij bülTetBit Q den voorraoo op de Aojslt lijke familie De hertog vau Co urg Gotha treedt a s Boliiigbrük op in het tooueelstukje een glas water De Zwitiers leekenen a pari op eeue vier en een half pCts leening De knjgstoeru tiugen worden door Frankrijk in stille voortgezet Voortdurebd hebbeu er te Üome desertien plaats onder het corps vreemdeliügtD Te St EtimiiL worden dagdijks COü chasicpotgeweren gemaakt la Venezuela is op niepw eene resolutie uitgebroken De veeziekte dunrt ongehiüde d Men wil te Weenen de eou onbelasting verhoogtn met lOpCt Sal nave houdt zich nog staai de op Haïti Cabral heeft moeten wijken uit St Domingo Hi t hjk van baron tfcutinck onzen gezant wordt uit x uden herwaarts gtbragt Charles Dsckens heeft van vier lefiugen te Varia Kan het ministerie na de gehouden discussie aanblgveD zelfs wanneer het zich in een meerderheid van een paar stemmen mogt verheugen Door de oppositie is krachtig de onberaden wijze in bet licht gesteld waarop het ministerie met de vertegenwoordiging gehandeld hééft en de verdediging was krachteloos tegen de feiten Deels ontwijkend deels geruststellend werd tot zachtheid aangemaand Geeft uitstel Iaat ons het gebeurde vergeten laat ons slechts het tegenwoordige voor oogen houden zoo luidde het maar weerlegging der feiten verdediging van de ontbinding der kamer werd slechts door weinigen beproefd Ieder die onbevooroordeeld de gehouden discussien heeft nagegaan zal moeten erkennen dat het ministerie de nederlaag heeft geleden en dat niets anders overblijft dan zoo spoedig m ogelijk de groene tafel te verlaten M A w is ters verschilde aanmerkelijk bij vroeger l erd bij de vorige ontbinding de kamer toegevoegd blijf 5 m t £ = 1 nigen tijd geduld te hebben dan t ch zouden de bewijzen OTer elegd worden dat de mtnister van buitenlandsehe zaken de besclaldigingén met verdiende Moei dit slechta dienen om het voBnis te ont wijken of om medelijden iu te boezemen waarom anders uiet nu reeds de stukken ter tafel gebragt en alle beschuldigers beschaamd Maar zoo handelen geen ministers zoo handelt slechts een ondeugende oppositie adres aan de laatste brieveahistorie Cremer verzocht geen uitstel om zich te verdedigen en Geertsema draalde niet om de bewijsstukken over te leggen De conciliante politiek heeft zich ook krachtig in de discussie gemengd bij monde van den heer Pijnappel en de Bosch Kemper Jammer dat er op dit oogenblik weinig plaats is voor conciliante idetn Het ministerie heeft reeds tweemaal zonder medelijden en zonder eenige neiging tot bemiddeling of verzoening het doodvonnis over de volksvertegenwoordigers uitgesproken kan het nu een ander lot verwachten Met een ander niinislerie met andere mannen van welke rigting ook kan de conciliante partij eenig nut doen met dit ministerie met deze mannen is het streven dier partij vruchteloos en zelfs de bedreiging van een man als de Bosch Kemper om zijn mandaat neder te leggen mag de oppositie niet beletten fe doen wat zij als haar pligt beschouwd Zonde de heer de Bosch Kempêr na een veertiendaagsehe aanwezigheid in de kamer zich reeds als onmisbaar beschouwen dat hij zijn medeleden dreigt met de nederlegging van zijn mandaat als volksvertegenwoordiger Zoo iets hoort men wel eens van ministers maar volksvertegenwoordigers dreigen niet maar leggen eenvoudig hun m indaat neder Zoo zoude men niet slechts aftreding van ministers hebben maar ook aftreding van volksvertegenwoordigers alles ter bevordering van de door de conciliante rigting zoo gewenschte stabiliteit Tevens is dit een uitmnntend middel om de politieke kwestien voortdurend uit de zaal der vertegenwoordigers tot de kiezers over te brengen en zoo de constitutionele monarchie meer en meer een democratischen tint te geven en dit behoort toch immers niet bij de conciliante politiek De goessche Vader heeft als professor in het staatsregt willen fungeren en gelijk gewoonlijk zijn medeleden onderrigt g geven maar met zoo weinig succes dat de minister van binnenl zaken zich gedrongen gevoelde tegen de gezegden van den zuiveren antirevolutionair te protesteren en toch de Vad r meent het goed met zijne vrienden de ministers Hij misrckent zich slechts eenige jaren en daardoor vergist de oudedelmo gende zich in de bepalingen der grondwet Waartoe zoude toch volgens de begrippen van den zeeuw fe Door des Heeren goedheid y gel 25 JARIGE Ü gfiS van fjg pfl A M SCHOUTEN gü P DEN BAARS IJl Hunne datiHare Kinderen DS Gouda 11 Maart 1868 53 Voor de vele bewijzen van belangstelling voor en bij ons huwelijk betoond betuigen wij onzen weigemeendendank J W SCHOUTEN A SCHOUTEN Flestbop Maarten 5 Maart 1868 WOUDT GEVEAAGD met MEI aanstaande voor een JONGMENSCH een geffleHbileerde Kamer met Alcove Kost ec Bowas BChing franco Brienen met opgave Tan prijs per maand onder lett Ii S bij de Erven THIEUKY MENSING Boekhandelaren te a Gratenhage schen Vader een kamer van Tolksrertegenwoordigers dienen Door dit onderwerp nog eens bij gelegenheid op zijn gewone duidelijke wijZe te behandelen zoude de ond edelmogende voorzeker vele belangstellenden verpligten Is de eenstemmigheid tcsschen het ministerie en de ntirevolutionaire partij reeds veel minder dan tijdens de verkiezingen ook de katholieke partij schijnt niet voldaan te zijn een der leden dier partij beeft verklaard geen vertrouwen meer in dit ministerie te stellen Heeft de onderw js kwestie het monsterverbond te voorschijn geroepen het niet inwilligen der verschillende eischen zal het spoedig nit elkander doen spatten De minister van binnenlandscbe zaken handhaaft de staatsschool en zat trachten indien hij tijd eo gelegenheid heeft eenige bepalingen ter gunste der bijzondere school te formuleren Wat zullen de nieuwe ministers van eeredienst wel gedacht hebben deze verklaring hoorende of moet Groen weder het verlies van een zijner getrouwen betreuren Is het ministerkleed weder gebleken hoogst schadelijk te zyn vooi antirevolotio naire beginselen Was een nieuw onderzoek dier stukken over buitenlacdsche zaken zoo noodig om daarvoor de discussie te sluiten waardoor het uederlandsche volk een repetitie dier discussie te wachten heeft De ontbinding is toch niet te verdedigen Heeft de vertegenwoordiging ongelijk gehad met de verwerping der begrooting van builenlandsche zaken dan ligt de schuld aan de regering die geen voldoende inlichtingen heeft gegeven Dan is er weder gelegenheid tot een motie omtrent het geven van onvoldoende inlichtingen want motieu worden nu geduldig verdragen zij schijnen weder tot de bevoegdheid der vertegenwoordigers te behooren De verwachting kan dus nog eenigen tijd gespannen zijn Burgerlijke Stand G o V n A Geboren 6 Maart Coroelis onders T Boatestein en J Borger 7 MartÏDus ouders J J vau Velzen en C Bakker 8 Catbariaa ouders S de Vet en J Boot Johanna Maria onders A van Leeuwen en M 3 Jaspers 9 Willemina Apoiunia oaders T de Braijn ea W H Kwakeoaar Jobanna Maria Jo phioa ouders T N Joosteo ea M A van Kersbergeu OvEBl EL 5 Maart H L de Keijier wed A Zegers 76 j t A i Smits 2 j X hparnaaij ly nj 9 H B n choten 1 j 10 m G Klopper 15 m T Mulder wed A Smit 76 j 10 C Bonneor 8 d Attentie Men verlangt tegen Mei a s te buren een HUIS met 5 a 6 KaUSRS benevens een TUIN Adres franco bij den Uitgever dezer Courant MIN £ r biedt zich aan een gezonde MIN drie weken kraams van drie en twintigjarigen leeftijd in vaste betrekking Adres bij den uitgever dezer Courant