Goudsche Courant, zondag 15 maart 1868

ADVIZRTENTIEN j Voor de talrijke blijken van deelnemi g ontvangen bij het overlijden van ons veel geliefd dochtertje betuigen wij onzen oprechten dank F S SPAKNAAIJ J SPAKNAAIJ TAN DEK Tobben GocDA 14 Maart 1868 EEN BEJAARD HEER VERLANGT BINNEN DEZE STAD KOST N INWONING bij zindelijke Bnrgerlieden of bij eene Wednne Hij is voorzien van Bed en toebehooren Men verzoekt opgaaf per maand met franco trienen onder lett B bij den uitgever dezer Courant hechtenis bield totdat hij z jne landgenootcn had ge D duii che reiziger Uerard Kolf die eene betrekking bekleedt b hei brit che e xpeditiunaire ger schrijft aan eea aagblad dat de ee Titiscbe gouverneur van Mas30 ah eene poging had aaiigewemi om den koning Kassa van Tigreh tegen de Lngel5 hen op te rnijen Dit Kgypte Tertrokkcn aanhoudend troepen van den onderkoning uaar Massowah weshalve men niet geloofde dat die Torst geneigd was zijn kgercorps van daar terug te ontbieden Uit ew ïork wordt dd beden berigt De republikeiueahebben bij de verkiezingen in Xew Harapshire de overwinningbehaald De hr Harriman republikeiusch caudidaat is totgouverneur gekozen de metrdcrbtid der ledeu van de wetgevende vergadering is ook uit r publikeluen zamengesteld 12 Maart De Ciiy of Button heeft berigten van AewYork aangebragt loopende tot 29 Febr Bij het proces tegenden president Johnsou is tot bet nemen van een besluit eenemeerderheid noodig van tnec derden der aanwezige ledeu De senaat heeft een voorstel strekkende om gedurende het proces met Johnson alle officiële gemeenschap met hem af te breken ïtrworpen lu eene op 2b febr gehouden volksvergaderiug te Nevi York is het gedrag van Johnson goedgekeurd Te SI Louis wordt eens militaire democratische club georganiseerd De iersche correspoodenten der engelsche couranten en de iersche dagbladen zelve zijn eenstemmig ia hun berigt aa den goeden indruk dicu het pUn van den prins van Wallis om na paschea Ierland te bezoeken in leriuiid maakt De prins zal tevens de insignes van de orde van St Patrick ontvangen n elke door den priiis gemaal gedragen zijn Tol nog toe was de plaats van prins Albert ais ridder van die orde niet vervuld Het jaarlijksche adres vau de loudeusche vereenigiug tot bevordering van üe kiesbevoegdheid der vrouwen zal ditmaal 14 000 handtfekt uingeu dragen Vi Maart lu het lagerhuis worden de discussien Toortgezet ovir lerlind eu de plannen der regering hevig bestreden Parijs 12 Slaart De Moniteur meldt het volgende De speciale radeu van revisie voor de vorming der mobile natioDale garde welke op 1 dezer hare werkzaamheden hebbeu begonnen zijn thans in geheel Frankrijk in werking De meest voldoeode mededeelingen ziju ontvangen nopens deze eerste toepassing der wel van 1 febr ISGS Overal heeft zij met kalmte en regelmatigheid plaats gehad Overal komen de jonge lieden goed op eu ziju met den besten geest bezield Slechts eea zeer klein getal heeft reden van vrijstelling opgegeven Het land stelt Tertrouweii in de zorg des keizers en van de overheden voor zijne belangen Het erkent de weldadeu der Tvet eu neemt daarvan ook de lasten aan Toulouse alleen iiia ki daarop eene ongunstige uitzondering eenige oproerige demonstratien hadden aldaar plaats in deu avond van den 10 maar zij werden spoedig onderdrukt door de krachtige houding der overheid De aanwezigheid onder den voikshoop van welbekende raild aaijers die uiets te maken hadden met den raad van revisie bewi st genoegzaam dal de werkzaambeden van dien raad slechts het voorwendsel waren tot het plegen van wanordelijkheden De noodige maatregelen zijn genomen om des noods de herhaling van dergelijke tooneelen te voorkomen Men verzeken dat de leening van 440 millioen nietTÓór het einde van april en misschien nog later zal wordenuitgegeven De weinige haast die met de leening wordt gemaakt is ontegenzeggelijk een feit dat eeue vredelievende beteekenis heeft Voor het overige vindt men een ander bewijsvan de vredelievende wending die de toestand neemt hierin dat de jonge soldaten der reserve die sedert 1 november waren opgeroepen op het einde dezer maand naar hunne haardsteden zullen worden teruggezonden Men zegt dat de Arcadiers besloten hebben met krachtte velde te trekken tegen de wet op de vereenigingen Ditzelfde werd echter ook gezegd toen de drukperswet in behandeling zou komen en evenwel hebben zij allen voor die vel gestemd Het gerucht loopt dat koningin Victoria keizer Napoleon zon hebben uitgenoodigd tot bijwoning eener revue in de maand junij te zijner eer in Engeland te houden Men zegt nog niet of de keizer de uitnoodiging heeft aangenomen In de zitting van het wetgevend iigcbaam heeft de heerGarnier Pages gesproken legen de v et op de vereenijiing De onlusten te Toulouse zijn van zeer erustigen aardgeweest Benden jongelieden doorliepen de straten met eneroede vlag onder het zingen van de marseillaise en hetaanheffen van den kreet weg met den keizer Zij risttenbarricades op en wierpen bij den generaal den maire enz de glazen in Er was eene groote ontwikkeling van troepen noodig om de oproerigen in bedwang te houden Deopetacd is echter nog niet geheel gedempt De keizerlijkeprocureur is gekwetst Men spreekt ook van onlusten te Tours te Orleans en in andere hoofdplaatsen 13 Maart Telegrafische berigten uit Toulouse melden dat de rust geheel hersteld is Bij de discussien over het ontwerp op de vereenigingen heelt Kouher de oppositie hevig bestreden Brussel 13 Maart Met 63 tegen 43 stemmen hebben de vertegenwoordigers bet contingent van 1869 goedgekeurd op 12000 man en met 66 tegen 35 dat dit in twee afdeelingen actieve dienst en reserve zal gescheiden worden De zitting was zeer onstuimig Berlijn ll Maart De commissie voor de justitie zaken uit den bondsraad van den noord duitschen bond beraadslaagt heden namiddag over het verdrag met Noord Amerika over de nationaliteit van landverhuizers De officiële bUiden melden dat er een plan bekend is geworden om 5000 Duitschers over te halen om via Antwerpen uaar Lima te vertrekken onder voorwendsel van het stichten eener kolonie aan den Mariro rivier De genoemde bladen herhalen te dezer gelegenheid de waarschuwing der regering tegen landverhuizing naar Peru De begrafeuis van het stoffelijk overschot van wijlenkoning Lodewijk van Beijeren heeft den 9 Maart met grooteplegtigheid plaats gehad Van vreemde vorsten waren aanwezigde kroonprins van Saksen aartshertog Adalbert van Pruisen de hertog van Modena prins Lodewijk van Hessen eu dehertog Max van VVurtemberg Men schrijft uit Hanover dat een aanvang is gemaakt methet beslag leggen op de vaste eigendommen van den ex koning George die allen verzegeld zijn De hanoversche bank heeft het plan om t u i M nappelijkkapitaal met eer mdl oeu ie verminderen door inkeep vanaandeden Dien ten gevolge zijn de actiën in de laatste dagen zeer aanzienlijk gerezen De voormalige hanoversche minister graaf Platen tegen wienregtsvervolging is ingesteld als beschuldigd van hoogverraad is naar men veruicmt via Hamburg gereisd naar Kopenhagen alwaar hij zich zal vestigen Officieus wordt medegedeeld dat het handelsverdrag roetOostenrijk tot het einde van 1S7S van kracht zal zijn inilieuhet niet 11 maanden voor den afloop van den termijn is opgezegd zal het voortduren Er is bepaald dat van heidezijden geen verbod zal worden uitgevaardigd van in uit eudoorvoer de verligtingen in het verkeer zijn gebaseerd opvrijen invoer van producten van deu grond en verlaging vanregteu voor voortbrengselen van nijverheid doorvoerregten zijnafgeschaft De uitvoer tusschen beide staten is vrij van regteu De bladen zijn weder in toorn ontstoken omdat hetoostenrijksche gouvernement toestaat dat aan den directeurvan politie die aan de Hanoveranen te Hietziug passeu verstrekte het kommandeurskruis van de hanoversche AVelfenorde is verleend Weenen 12 Maan in de zitting van het lagerhuis van den rijksraad van heden heeft de minister van justitie een weUontwerp ingediend tot opheffing van den lijfsdwang De wetsontwerpen tot opheffing van de woekerwet en opheffing van den staatsraad zijn in den zin der regering na de laatste lezing aangenomen De Wiener Presse verwacht in de naderende lente eenealgemeene ontwapening schop van s Hertogenbosch Rome 14 Maart Het Giornale di Koma meldt dat in geheim consistorie na korte allocutie zijn benoemd zeven kar dinaalpriesters waaronder Bonaparte en twee kardinaal diakens V ervolgens heeft de paus vier bisschoppen gepreconiseerd en de benoeming door de propaganda bekend gemaakt van den bis en van negen nieuwe in de ver eenigde staten gestichte bisschopszetels Florence 12 Maart De minister Menabrea heeft in antwoord op eene interpellatie betreffende het kanaal Cavour iu de kamer van afgevaardigden zijn leedwezen te kennen gegeven over de misbruiken der administratie die bij den aanleg van dat kanaal hebben plaats gehad Hij kwam op voor bet regt der Ualiaansche regtbanken om ten deze uitspraak te doen maar ontzegde aan de vreemde regtbanken om zich met deze kwestie te bemoeijen Hierna is eene orde van den dag ten aanzien dezer inlerpellaue aangenomen nJh I discussie begonnen over de gemaalbelasting rvnnJ T l plan om die Wasting te doenvervangen door eene belasting per huisgezin Het ontwerp i in overweging genomen ouiwcp ömncnlttnö T GOlDA 14 Maart NVt etT veTl l g 23 dezer in het lokaal Nut en Vermaak door onzen ijverigen gymnastiek onderv ij zer dea heer Steïnbergen eene openbare gymnastiek les gegeven worden gevolgd door een groot assaut en afgewisseld door muziek AVij wenschen dc t eene talrijke opkoirst van de algenieene belangstelling moge getuigen en den Oi derwijzer eene aanmoediging zij om zich voortdurend met oubeLweken ijver te wijden aan zijne nutte taak en dit nog te meer daar de opbrengst van den avond zal strekken ten voordeele van de werkinrigting alhier Heden houdt de tweede kamer eene zitting waarin zullen inkomen de door den minister van bnitenl zaken toegezegde stukken over de luxemburgsche zaken De heer L E W Eoorda van Eysinga ontslagen enverbannen ingenieur 2 klasse bij de ontbondene commissietot de vervoermiddelen op Java heeft zich teu zesden malebij adres tot de tweede kamer gewend en zijne bezwaren blootgelegd wegens het den 3 sept 1864 uit s lands dienst ontslagen en uit zijn g eboorteland Java verbannen zijn gelijk hetheette wegens kt sciirijveu van eeu artikel in den JavaBode getiteld Solo eu Je resident Nieuneuhuyzen Dingsdag avon is te Leyden in den ouderdom van 67 jaren overleden de neer Jan van der Hoeven hoogleeraar bijde faculteit der wis a natuurkunde aan de hooge schoolaldaar De wetenschi verliest in hem eeu barer kundigstebeoefenaars en de aka lemie c u t r g rootste geleerde Door den heer C Maatje Cz te ft is concessie aangevraagd voor eene schroefstont ooidienst tusschen Maassluisen Amsterdam tot i uer vau personen goederen en vee alsmede tot t verrigten vuu sleepdienst Deze dienst wordt icessie toegestaan zal uitgeoefend worden met 2 ijzerenbooten van Delft langs de Maas op Vlaardiugen Schiedam enEotterdam van daar langs den IJssel op Gouda en wijderslangs de Gouwe en den Amstel op Amsterdam en terug De Winsch Ct meldt dat er voor het op te rigten gedenkteeken op den heuvel te Heiligerlee reeds 19 ontwerpenzijn ingekomen waaronder stukken van groote verdiensten eneen zeer fraai ontwerp op een twintigste der grootte in gipsgemodelleerd Het ramschip de Buffel voor rekening van de nederlandsche regering bij de bh R Napier and Sons te Glasgow in aanbouw is den 10 dezer met goed gevolg ts water gelaten Uit het Westland wordt gemeld dat de bewerking vanden grond en het leggen v m aardappelen in vollen gang zouden zijn zoo de menigvuldige regen van den laatsten tijdhierin geene verhindering had gebragt Over het algemeeubleef het bouwland nog te nat om geschikt beleeld te worden Dezelfde berigten doen zich ook uit de omstreken van Leydenvoor maar daarentegen staan de granen en het koolzaad diezooals o a uil Soetermcer wordt gemeld dezen winter doorhoog water noch strenge vorst geledeu hebben goed te veld enlaat zich een zwaar gewas te gemoet zien Men schrijft uit Smiide dd 10 maart Den 12 dezerzullen de turfgravingen algemeen hier weder beginnen te werken de jaarlijksche regeling der dagloonen heeft hier vóóreenige dagen bereids plaats gehad De daarvoor benoemdecommissie uit de verveeners heeft ze uit aanmerking van deduurte der eerste levensbehoeften verhoogd met 60 centen zijbedragen nu ƒ 7 10 het dagwerk van 40 veenstokken bedragende 330 a 340 tonnen alles voor gewoon graafwerk buitengewoon te regelen naar omstandigheden De machinale turfmakerij van de nederlandsche braudstofffn Bevallen van eenen welgeschapea zoon WILHELMINA POOLEN geliefde echtgenoote van J J NIEUWMEIJEE Gouda 12 Maart 1868 Eenige ke ni get itiff Heden overleed te Rotterdam mijne geliefde aanhehuwdznster Mejufvrouw GEERTEUIDA KNiiPPE in den ouderdom vaa 65 jaren Wed J A KNüPPE geb BSOEKMAK GoPDA 13 Maart 1868 Eenige ketinUgevinff maatsehappij heeft ten vorigen jare weinig of niet gewerkt en men denkt dat ze nu geheel stil zal blijven staan Het Handbl zegt in een artikel over de iT erpellatie Thorbeeke o a VVas het niet de pligt van de kamer om tegej die herhaalde ontbinding protest aan te teekenen om ook voor de toekomst te constateren dat dergelijke maatregelen als eene miskenning van deu geest onzer constitutie de strengste afkeuring verdienen Wanneer de tweede kamer tegenover dit ministerie het stilzwijgen had bewaard de vraag ware gepast geweest wat eene vertegenwoordiging beteekent die niet eenmaal voor hare regteu en de regten der natie durft opkomen De tweede kamer kon en mogt niet zwijgen en wanneer de minister Heemskerk zich iu ernst heeft voorgesteld dat de kamer zwijgen zou en rusUg de wetten zou gaan onderzoeken die de regering mogt goedvindea in te zenden dan zieu wij daarin een nieuw bewijs van dat gemis aan politieken tact en helder inzigt in parlementaire toestanden dat zijne tegenstanders hem verwijten en zijne vrienden in hem betreuren Gemengde Berigten Sedert 1S54 zijn meer dan 17 mail hoüderd duizend personen gesneuveld of ten gevolge van wonden eu in de i oorlog teloopen ziekten cholera typhus CL bezweken en wordt het geldelijk Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 10 Maart Josina ouders J Zuidam en A van Leeawen 11 Willem ondeis J van Roon en C Vergeer Jacobus ilHelmas ouders H J de Knoop eu N J Kromme 12 Jacoba Cornelia ouders J C de Vries en A van der Kleijn Overleden 10 Maart A van den Borg 75 j 11 C Jansen huisvr van G ïl de Jong 37 j A M Hermans 10 d 12 J Truijen 8 m M Zintvoort 27 d Gehuwd U Slaart P F Lems en A Sparoaaij B K de Graaf en T Kooij G Gravesteijn en M J van der Pool J W van Loon en C Beek OPENBARE WUJllGE VEHKOOPIl G te NOORD JFJBDINXVEEN op MAANDAG den 23 MAART IStü des voormiddags ten Elf ure in het Raadh iis aan het Dorp bewoond door JAN SLOOTJES VAN EEN BIJNA GEHEEL VERVTEWD HUIS in de Gemeente van Koord K zddinxveen Degenen die inlichtingrèn verlangen kunnen zich tot dat einde vervoegen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te ZuiD WADDiNXVEEy