Goudsche Courant, zondag 29 maart 1868

ü 620 1S68 Zondag 29 Maart GOTOSCHECOURAUT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 SGH0ÜWBÜ16 Lokaal NÜT en VERMAAK op de Oostbaven te Gocda VRIJDAG dm 27 = MAART 1S68 Op vereerend verzoek eene tweede voorstelling door bet Nationaal Tooneelgezelschap van Jntirerpen onder Directie van den Heer ELOIJ LEMAIRE met medewerking van den Heer VK I OR DRIESSENS en MejufvroDw BEEE3 MANS DE GRAFSTEEN Drama in 3 bedrijven naar het Eransch van Alexandeb Dlmas Daarna Siska van Roosemaal Blijspel met zang in 2 Bedrijven door Hendrik Consciencd Prijzen der plaatsen 1 Hang 99 Cts 2 Rang SO Cts Plaatsen kunnen besproken worden op den dag der voorstelling van des morgens 10 tot des namiddags 3 ure il 10 et per Aanvang ten ZEVEN URE PLOTSELINGE WEERSVERANDERING Noordenwind Het in ons Nederland zoo talrijke gildevan jichten rhuoiatisebe lijders iet angstig naar de windvaan en huivert Noordelijk bromt de een zncht de ander Deze wrijft zich reeds bet beeu gene arm of scbondcr De voorboden van jicht en rhumatiek die vaste ofschoon verwenschte bezoekers hebben van weersgesteldheid gebruik gemaakt en op den adem des noordenwinds spoeden zij zich om hunne prooi met vernieuwde woede aan te vaLleu al wat bij zich zelve overtuigd is tot het offer dier plaag te behooren lotkt het kostbare in de krap gevenvde roode pak op met zooveel guldens betaald met zoo weinig baat gedragen of lait zich met een stinkend smeersel inwrijven om te kunnen twijfelen wat meer pijn doet de rhumatiek of het inwrijven Arme lijders maar toch ook onwetende lijders of wat nog erger is eigenzinnige en ongelos ige lijders Er bestaat immers een onfeilbaar middel d it gij onwetenden uit de reeds zoo vaak geplaatste dagbladadvertentien kondt kennen dót gij eigenzinnigen wel bij name kent maar veel te eenvoudig en vooral veel te goedkoop acht om u van uwe hevige pijnen te leriossen waartegen gij reeds zooveel dnre middelen te vergeefs hebt aangewend Doch de Abshaubbin s Anti Rhu Xnatische Watten storen zich aan uwe eigenzinnigheid of oiigeloovigbeid niet zij hebben reeds zooveel zoo talloos veel koppige hoofden voor zich zien bnigen en zoo oneindig veel ongeloovigen bekeerd dat zij reeds uitrekenen tegen wanneer zij n met hangende ooren in een van de onderstaande depots zullen zien aanloopen met de vraag Geef mij dan ook eens zulk een pakje Wondervvatten en de nederige Weldoenster van al wat rbumatisch mag heeten veroorlooft zich alleen de zelfvoldoening van u zeker genezen te weten Welk ongelooflijk wonder voor u die reeds zooveel geld hebt vermorst slechts 30 tt kost Verkrijgbaar aan het faoofddepot te Delft bij A BREETVELT Az en verder bij Zetetiliüizen Woerden Schoonhoven Boekdrokkerij vau A BRI NKJIAX T A G VAN DETH Gouda Wed BOSiUX A PRINS G WILHELMUS T W DEN UIL Voor eene wekelijkscüe uitgaaf van TIEN CENTS kan men zich abonneren op de litaias itisiir en komt men hierdoor in het bezit van de beroemdste Werken van CHARLES DICKENS w De ondergeteekeude thans eigenaar van het kopyregt der meeste Werken vaa Dickens op bijna onnavolgbare wijze in onze taal overgebracht door C M wrWArSTNO ingericht naar de spelling volgens het woordenboek van de heeren Vbies riB WiNKEl stelt zich aanvankelijk voor daarvan in de DICKENSEDITIE achtereenvolgens uit te geven SAMUEL PICKWICK Een Deel Door een heldtren duidelijken druk stemg en duttr ttmn papier een gemakkelijk formaat en een zeldzaam goedkoofm prijs zal de DICKENS EDITIE zich van de meeste hij ons uitgegeven Werken onderscheiden Dat Dickens ook door onze laudgenooten op hoogeu prijs wordt gesteld behoeft geen beloog alle vroegere Hollandsche Edities van bovengenoemde Werken zijn uitverkocht en alleen is een uiterst laag gestelde prijs de éénige vereischle om dezen Vorst der hedendaagsche Literatuur een r og uitgebreider kring van lezers te versohaffen Bovendien is Dickens een van die weinige auteurs wier Werken men na e gelezen te hebben gaarne in eigendom wil bezitten Thans kan Dickens eene pl ials vinden in alle huisgezinnen De üente AJieuritig die het licht ziet en in de meeste boekwinkels ter inzage voorhanden is bevat het eerste gedeelte van SAMUEL PICKVTICK In drie of vier jaren zal deze uitgaaf voltooid zijn Abonnementen worden nietaangenomen dan voor de Serie Van Zestien Deelen die in gen gevaluit meer dan vijf en zeventig Afleveringen zal bestaan De prijs van iedere Aflevering is D PJ R T I G O E N T S telkens ua de verschijning van vijf Afleveringen te voldoen Afzonderlijke Werken zullen later tegen verhoogden prijs verkrijgbaar zijn H A M KOELANTS Schiedam 1S67 uJgever Beproeft alles en behoudt het beste Op de jongste Parijsche wereldtentoonstelling is aan de Stollwercksche Borst Bonbons voor hunne voortreffelijke eigenschappen de eenige prijsmedaille toegekend en daardoor de nog an geen dergelijk fabrikaat bereikte volkomenheid schitterend bewezen Depuia oevindeu zich in alle s eden van het vaste land a 30 cent per steeds voorbanden te Gouda bij den Apotheker J H BOERS WijUstraat Oudewater bij T J vaX VREUMINGEN Schoonhoven bij A WOLFF I BEKROOND f P A E IJ S f I f BRONZEN MEDAIL1E A BEKROOND l 1865 I OPORTO ZILVEREN MED ULLE ir EEEÏTE KliSSE ST e r i g t Belangrijk De voortreffelijke uitkomsten welke het gebruik der Schmidtsche AntiEheu matische WaldwolWatten a 25 en 50 et het pak Deunennaaldeu Olie a 35 en 70 et de flesch aan dnizeode lijders van Jicht en Rhenmatiek heeft opgeleverd niettegenstaande alle andere geneesmiddelen te vergeefs beproefd waren de bijzondere aanbevelingen van HH Geneeskundigen geven voldoende bewijzen der deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande depots alsook de zoo alom beroemde VValdwol Gezondheids Kleedingstukken bekend als behoed en geneesmiddel tegen alle Jicht en Rheumatische aandoeningen Schmidtsche BOESTBONBONS a 30 et de doos zijnde het beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma benaanwde Borst enz KIEFERNADEL pomade a 60 et de flacon 3 een goedkoop en heilzaam middel tegen Rheumatische hoofdpijn zwakheid der hoofd ecnwen het uitvallen van bet Haar en het vroeg prijs worden Hoofd Agent voor Nederland M J C HAM l trecM 1 7 T r c J GOUDA Mej de Wed BOSMAN Alplien L VAROSIEAU Z Bankoop J GOÜDKADE Harmdeii W G KÜRVERS Eazermoiiie Mej J GAAEKEUKEN Ovdshoorrt J van LIEFLAND Rotterdam Wed P de KOSTEE Schoonhoven Wed WOLFF en ZOON Woerden Geb PFENNING Woubntgge A DE WILDE IJsieUtein J B MOLLE Deie Courant verschijrt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des a ond8 te voren De prijs per drie maanden iB 2 franco p post 2 25 Ad ver teil tien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOCDA 28 Maart Het voorstel door Gladstone in het lagerhuis gedaan ter opheffing van de staatskerk in Ierland is van hoog belang en van veruitziende gevolgen Die opheffing is voorzeker eene daad van regtvaardigheid die een einde zal maken aan eeuwenheugend onregt en zeker het beste middel ter bevrediging van hei onderdrukte Ierland maar even zeker zal zij de aanleiding zijn tot een heftigen strijd tusschen de partijen Indien de motie aangenomen wordt dat velen waarschijnlijk achten dan zal de ontbinding onmiddellijk volgen en de verHeziugcn nog weder volgens de oude wetsbepalingen plaats hebben daar de nieuwe voorschriften eerst het jaar 1 69 in werking komen Nu dit vraagstuk der staatskerk in ernstige overweging is is het niet moeijelijk te voorzien dat de vraag in algemeener zin zal opgeworpen worden en het geheel bestaan der heerschende kerk op bet spel staat Is de vrijzinnigheid doorgedrongen tot Oostenrijk en illumineert men te Weenen over de mogelijke invoering van het burgerlijk huwelijk dan mogen de Engelschen toch ook wel inzien dat de suprematie eener heerschende kerk onbestaanbaar is met de burgerlijke vrijheid en dat slechts volledige scheiding van kerk en staat voldoen kan aan de behoeften der tegenwoordige maatschappij Wij willen hiermede geenszins een duurzaam beginssl erkennen maar een redmiddel uit een toestand die door verbastering onhoudbaar is geworden en wier opheffing den weg baant tot eene vrije ontwikkeling der maatschappij die uiet op veronderde dwalingen maar op eeuwige en hoogere grondslagen moet rusten De hervorming der maatschappij in 1789 begonnen en telkens gestuit door scheodig geweld gaat altijd voort en zal onder tailooze afwisseling haren loop voltooijen en al is het na langdurig tijdsverloop den geheelen toestand der maatschappij veranderen en haar nader brengen tot het doel der menschheid dat zeker niet gevonden wordt op den weg des gewelds Frankrijk dat het eerst baanbreker was en dure offers gebragt heeft en loch ook groote zegeningen aan zijne opvolgende omwentelingen dankt zwoegt sedert achttien jaren onder het juk van een ijzeren de potismns en zamelt de krachten ot eene nieuwe uitbarsting die zacbtkens begint te naderen De meerdere vrijheid toch die in hoogdravende woorden was aangekondigd loopt op niets uit en uit alles blijkt dat men door dreigenden nood zoo weinig geeft als mogelijk Het volk slaapt de vertegenwoordigers zijn willelooze handlangers des gewelds en de overmaat der onzinnigste krijgstoerustingen wekt slechts een schaduw van ziekelijk leven dat onverhoopt in ijlende koorts zoi kunnen ontaarden Oostenrijk is den weg der hervorming opgegaan en schijnt onder de leiding van een uitstekend staatsman eene betere toekomst te gemoet te gaan Hongarije is door zware opofferingen tevreden gesteld maar de financiële nood drukt zwaar en kan niet dan langzaam verminderd worden en dit bezwaar is echter niets in vergelijking van den storm die zich zamenpakt in het verzet der geestelijkheid die in vereeniging met eene bekrompene en onbeschaafde menigte elke hervorming als verderfelijke nieuwigheid zal bestrijden Wij staan aan het einde Het ministerie is in elke poging bezweken De ministers zien hunne handelwijze stellig veroordeeld zij kunnen zich niet ontveinzen dat hun beleid hun vasthouden door velen is veroordeeld die de motie Blussé om verschillende redenen afkeurden hnn aanblijven is een bekommering voor velen die zich nooit mengen in den strijd der partijen Wat willen deze onberaden mannen die de rust des lands ten oSer brengen aan dwaze koppigheid Zij hebben zich door hunne onjuistheden door hunne uitvlugten en zwenkingen volkomen onbruikbaar gemaakt Geen uitweg blijft hun open elke dag vertoevens verzwaart de verantwoordelijkheid die zij doelloos De prijs der Advertentien van één tot ze regels met inbegrip van het zegel 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend natr plaatsruimte op zich laden Wij zijn waarlijk bedreigd door grenzenlooze verwarring en toch volharden zij in de miskenning van de onvervreemdbare regten der vertegenwoordiging Het is duidelijk dat zij den moed niet hebben om tot eene derde ontbinding over te gaan want dan zou eerst regt blijken boe zwak hunne voorstanders zijn maar kunnen zij dan iets winnen bij het uitstellen van het onvermijdelijke Het volk ziet verlangend uit naar het eindigen van de vertooning die niets bragt dan onjuistheid onrust en stilstand sSuftcnlan Londen 26 Maart Uit Abyssinie is het berigt ontvangen dat koning Theodorns zicb op de bergvlakte tan Talaota verschanst heeft en het voornemen heeft slag te leveren De groote vrees van het expeditie corps was dat het naar Engeland zou terugkeeren zonder immer den vijand gezien te hebben zoodat het berigt van den voorgenomen tegenstand van Theodorus groote geestdrift verwekt heeft te meer daar men hoorde dat de koning 10 000 man gedisciplineerde troepen bij zich had en het plan koesterde Magdala te verdedigen op welks wallen hij 13 stukken geschut geplant had Officieren en soldaten van het britscbe leger hoopten dat sir E Napier spoedig bevel zou geven de vesting te bestormen Uit Washington wordt van gisteren berigt De presidentJohnson heeft veto ingelegd tegen het wetsontwerp waarbijverboden wordt van de vonnissen der districtshoven bij hetopperste geregtshof in hooger beroep te komen 26 Maart De Standard meldt dat Disraeli het parlementontbinden zal zoo Gladstone s motie wordt aangenomen De heer Disraeli heeft geantwoord op een adres der nationale vereeniging In dit antwoord zegt de minister hetvolgende Wij hebben onlangs hooren spreken van de ierschekwestie Naar mijn gevoelen hebben wij hier met eene engelsche kwestie te doen want eene magtige partij heeft thans opentlijk beleden dat het haar streven is om eene heilige vereenigingtusschen staat en kerk die de grondslag van en de eenigewaarborg voor de godsdienstige vrijheid is te verbreken In het hoogerbuis heeft de hertog van Marlborough devoorsteilen der regering tot verbetering van het onderwijs ingeleid met eene rede waarin hij den korten inhoud van devoorgenomen hervormingen mededeelde De sectescbolen worden niet afgeschaft De eenige vooruitgang is dat snbsidieuit de belastingen voortaan ook zal kunnen gegeven worden aanscbolen waar niet de staatsgodsdienst onderwezen wordt Inplaatsen waar slechts éene gesubsidieerde school bestaat zaldeze aan de zoogenaamde conscience clause onderworpen zijn d i zij zal ook kinderen van ai dere gezindten moeten opnemen en dezen vrijlaten om de godsdienst lessen niet bij tewonen Voorts zou er een minister van onderwijs worden benoemd en een beter staatstoezigt worden georganiseerd In bet lagerhuis is de wet van den heer Gladstone totafschaffing van de gedwongen betaling der kerkelijke belasting na eene poging von den heer Newdegate om uitstel te verkrijgen voor de derde maal gelezen en aangenomen onder luidetoejuichingen Volgens de Owl zijn de plannen voor een nieuw te bouwen lagerhuis in gereedheid Worden zij ten uitvoer gelegd dan zal er een gebouw worden opgetrokken waarin 49U leden zullen kunnen plaats nemen Indien het parlement een der plannen goedkeurt dan zal het gebouw binnen twee jaren voltooid zijn legen eene uitgave van £ 100 000 De commissie in wier handen die plannen gesteld zijn heeft zich bepaald verklaard tegen de oprigting van eene redenaars tribune De Punch wgdt eene plaat aan de iersche kerkelijke kwestie John Buil is afgebeeld zittende in een armstoel zijne eene wang S sterk gezwollen terwijl op den band die hem om het gelaat is gebonden de oorzaak der kwaal is aangegeven Tjr regier zijde staat Gladstone en ter linker Disraeli Ae fttf