Goudsche Courant, zondag 12 april 1868

ADVERTENTIEN DIJKGRWF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND berigten dat blijkens aangeplakte publicatie de Rekening over 1867 ter Secretarie van Bijnlind te Leiden ter inzage zal liggen en verkrijgbiar ziju van den 9 = tot den SS dezer In kennis van mij De Secretaris van Rijnland W G DE BRlJlN kOPS Leiden 8 April ls68 OPENBARE VRIJWILLIGE VEK KOOt ING om cokhm geldj op OENSD G den 29 iPRlL ISC des loormiddags ten 9 ure ai n Ie Bou manswoning bewoond door ABRAHAM vAï ECK aan de zuidzijde van Benedenkerk in tie Gemeente btolmjk van 16 KOEIJEN die gekalfd hebben of op t kalven staan 2 AARkOEIJEN 3 PINKEN eenige KALVEREN 1 bruin aftands MERRIEP AARD diverse BOUffen MBLKGEREEDSCHAPPEN en eene partij HOOI alles bij biljett n breeder omschreven Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notiris G J SPRUIJT te OtiderlTi aan den Ussel mannen van rang en aanzien en ten koste van hen = door verstand uitblinken I it een opgemaaktea staat blijkt dat het ongezondste het heetste k imait steeda aan UaisigeuocmdeD ten deel valt en bet gezundsle aan mannen van posilie Op het eiland Jerrfj heeft men II zaturdag ochtend twee terke chakken an aardbeving opgemerkt de golvende beweging ebeen van het oo ten nanr het nesien te gaan Uit Ierland komen nog steeds berigten van aanvallen der feuian op alleen stamde nonuigeu w lar zij de eigenaars dniiigen om napenen uit te leveren De daders ontsnappen geuoom jk aan de m poringen der poliiie eu volvoeren bun bedrjf gemaskerd of met zuart gemaakt aangeügt PanjS S 9 Vpnl De Moniteur me dt dit het raiuisiene te Athenebij de jongste verkiezingen eene meerderheid h eft bekomenen de voornaamste hoofden der oppositie niet herkozen zijn De Cnnstitulionnel be trijUt de bladen die den oorlogonvermijdel jk achten omdat de regering i e noodige maatregelen heeft genomen om dien met gneden uitslag te voerenHet bhd zegt dat hoe bet r Fnnkrijk genaprnd zal zijn deoorlog des te onwaarschijnlijker zal wezen daar hH mpgiscvenwigt een waarborg van vrede is Het is wel waar dateene ilgcmeerc ontwapening een nog zekeruer waarborg warevoor Je rust van Europa maar n ie mott het voorbeeld geven Is er een Frii chmi i nien de veiligheid en grootheid vanIijn lind ter hirle saat die zou durven aanbaden dit lerlrouwend uuiialief te nemen En mdieu het bu tenland ons er toeuiinooJigde zouden n ij d in met als bij Fontenov kunnenzeggen Gij eerst als t u beneft 9 4pril Het ru i cbe dagblad de Golos schrijft Hetfransche gouvernement kin zooveel het wil zjne vredelievendeverzekeringen vermenigvuldigen de belangrijke wapeuingen diein Frankrijk plaats ebbeu en did met de grootste activiteitworden voortgezet bewijzen dit ïsapolei n lil aan een europe chen oorlog denkt dat is een feit dat buiten twijfel staptTegen wien wapent z ch Frankrijk dan Men weet het niet metjui theid te zeggen maar d stem der opeubare meeuing antwoordt tegen Pruisen en Susland ige neen wordt Berlijn S AprI Het staatsgeregtshof heeft heden de wegens hoogverraad amgeklaagde voormalige haiioveische officieren ieder tot 10 j iren tuchihuisstraf veroordeeld De Nordd ligemt ine Zeitung van de verkiezingen inWurtemberg voor het tolparleraent sprekende ontveinst de nederlaag niet welke de pruisisch gezinde partij daarbij heeftgeleden zij chrijft die echter toe tan de coalitie tusschen dtregering de clericale en republikein che partijen in h tre gemeersLhappelijke antipathie tegen oord Duii chland aangegaan in het lot van het artikel rigt genoemd blad eene i aarschuw mg tot Wurtemberg Vogt dce auti natioiiale rigting zegt het nimmer verseten dat zj op het oogenbhk dat zijzich lu de armeu van h t bui enland werpt alle regt op nqtiona onder tsnning verbeurt en dat in de politiek slechts het I atiomle streven duurztim re ultiten kan te weeg brengen Weenen S De regering heeft bij het huis van afgevaardigden eenwetsontwerp ingediend volgens hetwelk alle drukpers delicten aaü eene regtbank van gezworenen zullen worden onderworpen Deze regtbank bestaat uit een president twee legters en twaalfgezworenen terwijl de zittingen elke drie maanden plaats heb ben Als geeworenen worden gekozen inwoners nit de stad waar de regtbank hire zittingen hondt terwijl daartoe benoemd kan worden elke staatsburger die meer dan 30 jaren oud is lezen en schrijven kin minstens een jaar in de gemeente woont en jaar ijks 20 fl directe belasting betaalt of wel die gegradueerd zijn HorGIlCO 8 April De arbeidstakmg te Tnrijn is vergezeld gegaan van demoiistratien tegen het ministerie en de ge maalbel isling Daar een groot aantal persoren aan die demonsiniien deelmm men preekt zelfs van 10 000 heeft het vrij vat moeite gekost de gemoederen te doen bedaren De oorzaik was dat de regering de arbeiders der geschutgietenj 5 van hun loon had afgetrokken ter voldoening van belasting waarvan intusschen hun geringe inkomsten zijn vrijgesteld De overweging van dezen maatregel is toegezegd en den arbeider is drie digen tijd gelaten om den arbeid te hervatten hetgeen de meesien gedian hebben Het terugroepen van twee fransche infanterie regimenten IS volgens schrijven uit Eome door de bevolking met de grootste onver chilligheid vernomen en wel omdat het volstrekt geen politieke beteekenis heefi Of er een geheel fnnsch leger zij of vier man en een korporaal maakt geen verschil het beginsel van noninterventie is n beide gev illen geschonden en het afgeleefd wereldlijk gezag van den paus wordt door vreemde bajonetten gesteuud A erre van den Komeinen en Itahe aangenaam te zijn was het vertrek van de twee regimenten veeleer eene teleurstelling daar er uit blijkt dat de bezetting vooreerst nog met zal eindigen Terwijl nu lede en onvoldaan is moest zou men toch zeggen ten minste de pauselijke regering tevreden zi i maar neen die vindt dat men nooit genoeg voor haar doet Petersburg S Apnl De minister van financiën den keizer het budget voor 186S voorleggende heeft daarbij verklaard dat bij een goeden oogst het deficit onbeduidend zal ziju Naar het verlangen des keizers zullen alle middelen worden aangewend tot voltooijing der spoorweg lijnen ötnnenlanö G01D 11 Men veizekert dat het vertrek van het koninklijk gezinuit de residentie naar Amsterdam dit jiar zal plaats hebbenop woensdag 22 dezer De minister van binnenlandsche zaken gelet op art 13 der wet van den l jurij 1S63 Stialsblad n 59 heeft bekendgemialt dat voor de eerste maal in het loopenile jaar zullenzitting houden 1 de commissie tot het examineren van hen die het diploma bedoeld in art 16 dier wet wenschen te verkrijgen op 14 dezer en volgende dagen te Utre ht 2 decommissie to het examiueren van hen die eene acte van bevoegdheid als arts wenschen Ie verkrijgen of die hunne vroegerverkregene bevoe lheid verder wenschen uit te breiden op 20 dezer en volgende dagen te Rotterdam 3 de commissie tothet exaroinerer van hen die eene octe van bevoegdheid wenschente verkrijgen op 14 dezer en volgende dagen te Leyden Blijkens een bij het departement van marine ontvangenrapport van den kommfnderenden officier van Zr M schroefstoomschip der 1 klasse het metalen kruis gedagteekenJCommindee ku t van Guinea 4 maart jl hadden eeuige ontevreden negerstammen op den 24 februarij jl getracht zichte verzetten tegen het opwerpen van een aarden werkjeop de kust te dier plaitse Een peloton van 24 mariniers onder den adelborst der 1 klis e Hordijk tot bedekking deraan dat werk gestelde werklieden en mlandsche soldaten gezonden hield de muitelingen staande tot dat de geheele landiugsdivisie van bovengenoemd stoomschip onder den luit ter zeeder 1 = klasse oorduin ontscheept was en de aanvallers voorgoed uit elkander dreef Noch de sterkte noch het verlies desvijands is te benaderen Aan onze zijde waren 7 gekwetsen vaarvaii 2 ernstig doch geene gesneuielden In de volgende dagen werd de aanval ditmaal op een steenen huis in bet Krom gelegen nogmaals beproefd dooh wederom door de soldaten en gejeb irkeerde schepelingen zoo goed afges agen dat men vermoedde dat den vijand de lust zou ontbreken om terug te komen De laatste berigten loopende tot 7 maart jl brj het departement van kolomen ontvangen doen eene gunstige wending in den staat van zaken ter kuste van Guinea verwachten Men schrijft uit s Hage aan de Arnh Ct Brrrt em auderes Bild zoo als de BerlijnscheGuoktastner zegt Uit ïeer goede bronnen kan ik u mededeelen dat et eene nieuwe geheel onverwachte evolutie van ons ministerie ophanden is Vroeger hadden de leden van het kabinet elkander onverbreekbare trouw gezworen Van daar het collectieve ontslag De heer Heemskerk heeft herhaaldelijk op dat echt constitutionele beginsel genegen Docli hoe echt ook zou men dat beginsel nu over booid werpen De graaf v Zuyien zou thans positief zijne portefeuille nederleggen en wel voor ie kamer weder bijeenkomt De graaf financier Schimmelpenninck zou ook eindelijk bemerken dit hij best doet dat voorbeeld te volgen Ik meen u zelfs reeds de opvolgers van beiden te kuunen noemen Zij zouden zijn de hh W van Goltstain en du Marchie van oorthuyzen De minister van kolomen voelt eveneens zijne zw ikte doch de heer Heemskerk en zijne overige aanblijvende ambtgenooten moeten trachten hem dit uit het hoofd te praten Wel weten zij dat ook de heer Hasselman zeer bedreig 1 is doch men heeft nog niemand gevonden die de nalatenschap Mijer Trakranen Hasselman wil aanvaarden Bovendien kan het nog eenigen tijd duren vc5 r de eigenlijke discussie over de kolomen aanvangt En een lid van het tegenwoordige ministerie wint genoeg al wint bij met dan tijd Men schrijft uit Wijk bij Duurstede De toestand der veldgewassen kan lu deze streken gunstig genoemd worden Het winterkoren staat over het algemeen schoon te velde en belooft een goed gewas Olieziad is minder goed meestal wat spiliig opgeschoten De graslanden zien er zoowel binnen als buitendijks voortreffelijk uit en reeds ziet men hie en daar vee in de weide De boomgaarden beloven weldra prachtig in bloei te zulleu staan hoewel men over de appelen nog met genoeg kan oordeelen De landman van het schooiie weder gebruik makende is druk met bouwen en zaaijen bezig en reeds is veel zomerkoren te velde gebragt er zijn veel aardappelen uitgepoot Het verbouwen der zoogenaamde suikerpitten schijnt weinig bijval te vinden Te New York en Brookijn vindt men in vele stille maar deftige dwarsstraten parfumerie winkels m zijkamers vangesloten huizen die door dames uit de eerste kringen sterkbezocht worden Eene menigte dezer zijn echter slechts drinklokalen voor de zoodanige nit de schoone sexe die den alcohol huldigen Dranken van de sterkste soort worden daardoor teedere dames in hoeveelheden gebruikt vvaarvm menigmatroos zou opkijken Maar opdat alles fatsoenlijk te werkzou gaan worden aan deze likeuren namen gegeven j e mdamesooren meer bekend en aangenapm klinken Zoo is moirée antique de naam van koren brandewijn wit satijn van jenever gingham van Bourbon whisky mous eline delaine van Jamaicarum tarlatan van schotsche whisky popeline van lersche whisky barege van sherry merinos van ale scotish plaid van halfen half enz Bevallen van een welgeschapenZoon A C DE A LETTER GocDt 11 April 186S Spit OPENBARE VBIJWILLIGE VERKOOPING om tOMAM GELD ten overstaan van den yotaria G 1 SPRLIJT residerende te Ouderlerk aan d n JJsael op T rij d a g den 17 Apri 1868 des voormiddags ten 9 ure aan de Bouwmanswoning bewoond door ALETTA AV ECK wed A VERKilK op de zuidzijde van het Beijersche m de Gemeente Stolwijk van 7 KOEIJEN d e gekalfd hebben of op t kalven staan 3 PINKEN diverse BOUW en MELKGEREEDFCHAPPEN eene partij MEUBELEN en HUISRAAD eene partij HOOI en andere Roerende Goederen alles bij biljetten breeder omschreven Raderstoomboot d Ussel Van Gouda Maandag en Dingadag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondag s morgens B g uur Van Rotterda m op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondag s ivonils 5 uren Dagelijks Retonriatn i n Gemengde Berigten De eng gesclintgieter Whitworth beeft der regering 30 studiebeuizen aangebodtju eik vaL ƒ 1200 jaarlijks ter opleiding an indostnelen 7 18G7 ziju op Afrika s westkust door de enp marine 8330 slaven bevrijd De hr VerschafFelt heeft op de bloemententoonstellmg te bent 53 medaillesbehaald en vaa den ooderkoDing van Egypte eene bestelling van 500 000 francs ootvangen Het dagblad pïa faitnation met 105 abonnenienteaeu Jat dtn ex koning van Hanover 300 000 fr gedurende zijn kort bestaanheeft gekoat houdt op te verschijnen Men ïermoedt dat zi j te Romeweder ganbaldistische agenten ophouden Te Cambridge m den staat Massachusetts worden behangsel papieren op bout gtdrukt e dikte vaneen150ste duim De Saksische tweede kamer heeft met tnee derden derstemmen de afschaffing der doodstraf aangenomen De insurgenten lude noordelijke provinciën van China zijn met verlies van 10000 manniteengedreven Te Amsterdam wordt de oprigtmg beproefd eenerdrowsk maatschappij met een kapitaal van ƒ lOU Oüü De prijs anhet brood te Brussel i thans nagenoeg even duur als tijdens het eersteuitbreken der aardappelenziekte Het digem beurscomité voor publ fondsente Amsterdam heeft geprotesteerd tegen de oostennjksc he coupon belasting Te Bombay heeft een hevige brand gewoed en over Dinapore is eeaverschikkelijke cvcloon losgebarsten Üe ikonmg van Hanov3r heeft voor 17 ton de neerlijkheid Topolevec bij sissek in Hongarije gekocht De Suez kanaal maatschappij zal nog 100 000 oblieatien mtge en Deveeartsen worden op bumatra verwacht tegen den uju dat het vee uitgestorven IS Te Arles en Avignon heeft men een schok van aardbevingwaargenomen De Vreede agitatie zal aüoopen als een conci iant adreaïoorsteL Marktberigten OoudSrt ï April Tarwe boekweit gerst en haver onverin aJerd rogge iets lager afgege eu De aanvoer ter veemarkt was heden met onaanzienlijkdoch de handel in verschillende soorten alsmede in schapeaen irkeDs was niet geimmeerd Boter ƒ 1 26 a ƒ 1 38 Burgerlijke Stand GOL D A Gebokfn 8 A ril Adnana ouders i de Brum en A van der Kint 9 Theodorus Wilhelmus Johannes oaders M Peeters en A M van uuren bijsbertos ouders J van Bailingen en A Wijoand 10 Dirk ouders J den Hertog en G Lonner H Roter Bruin 44 j L Lafeber W dt Bu O EELtDtN 7 Apnl L Visser huis r van J Bik 41 j 19 m b L M de Beij 1 j 10 m W Verineij 3 m GtiRvu 8 Apnl D de Jong en T E en S de Hoog W Broer eL P C aa der Ben C Jongeneel en B Bloot A vaa der laan en G an Eyk C Xoorïander en C A Mone Dit s menschen leven van lieverlede korter wordt is geen verbeelding de geschiedenissen vin vroegere en latere eeuwen o ertuigcn ons daarvan maar op 40 a f O jaren grijs te zijii en oud te sth jis onnoodig betrekke ijk worden zeer weinige menschen oud want iemand van 50 a ift zeis 70 Jaren IS niet oud zelfs zeer dikuijls manne jL en krachtvol doch wat doet de meiisch id schijnen meental vroegtijdige grijsheid of verdomng van het Hiar spoedig gevolgd door uitvallen Die niet oud ml schijnen voor den tijd gebruike in tijds de middelen daarvoor de Ou l Cart mgena s BERGPLA TE 0L1J behoudt het Hiar levend zacht en glanzig zet oogenblikkclijk den worlel van het reeds dorrende Haar weder vist en hergeeft het de vorige groeikracht zoodat dit middel wel deugdelijk voor de iroegtijdige grijsheid waarborgt en L tot het einde uws le ens mew een fermen haarbol doet prij ken De prijs per fleschje is 60 CentS HoofdDepot Ie Delft bij A BREET ELT i 1 erdere DepotsMej dt V ed B03M N Gouda 3 H KELLER üWteia ijWe3te vagestraat A BEIJNARD Oostpoort C WILHELMUS te ff oerden A PRINS Zevenkuisen W BABES Gormchem T L VIN DETH Dordrecht J I GROEN HL IZEN Ltrecht En meer bekende dépo s in ons Rijk