Goudsche Courant, donderdag 16 april 1868

1868 ü 639 Zondag 10 April GOUDSCHECOUKAÜfT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 60 266 STAATSLOTERIJ De trekking der EERSTE KLASSE begint op Maandag 20 April 1868 Bij deze neem ik de eer mijnen geeerden begua5ti ers te berichten ontvangen te hebben ecne groote sorteering der nieawöt uitgekomen Mantels en Mantilles TAPlS CACHEMiaE T VET DOEKEN FANTAISIE BARË6E a 3 i 31 a 3 2 i ïï eene aanzienlijke keuze in G0RDI IX NETEL11OESEN en EFFEN ZW AitTE ZIJUEX en vele andere NOUVEAUTÉS Mg vleiende met een talrijk bezoek vereerd te worden heb ik de eer te zijn VEd Dic Dienaar E M E U E B Laatste HEEREN CONCERT GocDt April 1868 DONDERDAG 16 APKIL 1868 1 = il DEELING Mozart 1 Ouverture S Solo voor Cornet a Piston Schubert Sossiui Keissiger Kwast Duo voor twee Clarinetten J Muller Air nit Stabat Mater 2 AFDEELING Ouverture Solo voor Fluif Duo voor twee Violen Finale Boelhuis te Stolwijk in Bovenkerk aan de Bouwmanswoning bewoond door J VEKBÜRG Jz op Woensdag den 22 April 186S des voo middHgs ten 10 ure ten overstaan van Ipr te Zuid Waddiaxreen residerenden Notaris A N MOLENAAR van 13 Kalfkoeijen gekalfd of aaa den uring 1 Yaarkoe 4 Pinken 1 Zeug mei 10 Biggen 1 bruin Merriepaard ond 3 jaren 1 bruin Merriepaard pelijktands Bouwen Mflkgereedschappen eeue partij Koemest eene parlij best Hooi en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden ALLES OM CONT ANT GELD MEN VERLANGT TEGEN MEI AANSTAANDE EENE KEUKENIHEID tegen goed loon Te bevragen bij den Vitgever dezer Courant De Ondergeteekenden hebben de eer de Dames te berigUn dat zij heden ontvangen hebben DE NIEUWSTE MODELLEN VAN EK ZOEERIANTELS alsmede ruime keuze in ALLE GOEDEREN tot het Tak behoorende Bevelen zich beleefdelijk in UEds gunst en blijven met hoogachting VEd Sv Dienaren KAULING BENTLAGE Gouwe C 241 GOUDA Goedkoope MUZIEK voor PIANO üit ace tan F KOKSUA te Iraneker Dépöthouder A BRIXKMAN te Gouda Bartholomeus Mennette a la cour ƒ 0 30 Baumfelder Fdntaisie de salon sur Romeo et Juliette 0 50 Beethoven Sonate pathetique 0 90 Chopin op 42 Valse as dur i 0 60 Cramer Potpourri La belle Helene 0 75 D ff La vie parisieune 0 75 Hunten Les bords du Rhin Valse 0 50 Krug Abendgebet relijjioses ton tuck 0 30 Eiu Tag lu den Tyroler Alpen 0 50 Rubinstein M irche Turque 0 30 Strauss La belle Helene Quadrille 0 40 Complete Catalogussen GRATIS Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en oorspronkelijke voorschrift zij zijn een onfeilbaar geneesmiddel voor gal slijm maag ongestemeden en slechte spijsvertering Zij versterken het gestel verdrijven de huiduitslagen verwekken eetlust zuiveren het bloed en verdrijven de hoofdpijn Zij die de echte en van OUdsbe roemde verlangen halen dezelve bij onderstaande Heeren Heele doozen ƒ 1 50 halve doozen y 0 75 kwart doozen ƒ 0 37 te Gouda J C ZELDENRIJK Dordrecki i KREIN J HaaÜTttkt i D HARTOG UëltvoetsluU 1 W BRÜCH Nieuicteen Doctor J S ASSE notterdam C J W SNABILLÉ A StHlPPEREYN Vtrecht T P van den BERGH IJsseUteijn C VAX ZWIETEN W r Ieder wordt gewaarschuwd voor de vele namaaksels het getal moet op de doosjes geschreven zijn en de letters G C S in het lak gedrukt Het merk als bereid zijnde volgens het aloude oorspronkelijke voorschrift Openbare Verkooplng te GOUDA op VRIJDAG 17 APRIL 1868 ten 11 ure in dt Sociëteit 0n3 Genoegen aan de Boelekade van 10 Een zeer logeabel WOONHUIS bevallende 3 Beneden en i Bovenkamers Keukeu grooten Zolder enz benevensgrooten TUIN daarachter beplant metvruchtboomen aan de Gouwe wijk CN 89 2 Een dito WOONHUIS bevattende 3 Benedenkamers l Bovenkamer Droogzolder enz benevens eenen TUIN daarachter groot ongeveer 1400 Ellen beplaut met vruchtboomen aan den Kaitensingel wijk Q N 110 30 Vüf dito WOONHUIZEN en ERVEN allen naast het vorig perceel wijk Q N 111 112 113 114 en 115 4 Een dito WOONHUIS en KLEINGARENBAAN van 4 paden en nog twee dito WOONHUIZEN en KLEINGARENBAAN van 8 paden met lootsen voor en achter aan weerskanten uitkomende aan het water wijk M N 135 en 136 aan de Varkenmarkt alles naast elkander en zeer geschikt voor oprigting eener F ABRIJK Alles binnen Goi DA breeder bij biljetten omschreven eii informatien te bekomen bij den Notaris M O N T IJ N te GoiDA OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING OM CONTANT geld ten overstaan van den Notaris G 1 SPRUIJT residerende te Ouderkerk aan den IJsael op V rg d a g den 17 April 1868 des voormiddags ten 9 ure aan de Bouwmanswoning bewoond door ALETTA VAN EtK weil A VERKAIK op de zuidzijde van het Beijersche in de Gemeente Stolwijk van 7 KOEIJEN die gekalfd hebbeu of op t kalven staan 3 PINKEN diverse BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN eene partij MEUBELEN en HUISKAAD eene partij HOOI en andere Roerende Goederen alles bij biljetten breeder omschreven COMMISSARISSEN der CECONOMISCHE SOEPUITDEELING hebben de eer aan de Inschrgvers kenuis te geven dat de Rekening en verantwoording over het afgeloopen wintersaisoen van af heden gedurende 14 dagen ter visie liggen ten huize van den Secretaris des middags van 12 2 ure Nog deelen zij mede dat gedurende dezen winter door hen zijn uitgereikt ruim 29000 portiën Soep W J FORTUIJN DKOOGLEEVER Fret N H DE KANTER Secr Goi DA 15 April 1868 Maiz Borst Bonbons 30 Cents per pakje UNIVERSEEL HUIS en HULPMIDDEL tegen HOEST HEESCHHEID en VERKOUDHEID Te verkrijgen bij de Heeren J C van VREUMINGEN te Gouda en HENBl J van den BERG te JToerden Malz Chocolade is mede verkrijgbaar in pakjes van 40 Cts 60 Cts 75 Cts en ƒ 1 10 Aanvragen om Depots franco aan bet CentraalDepot van JOH HOFF te AM8TEEDAM Voor vervalsching wordt gewaarschuwd BoeHrakimj vaa A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags ÏD de Stad geschiedt df uitgave des avonds te voren De prijs per drie maani ea is 2 franco p post ƒ 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn KENNISGEVING oSc = De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Commissaris DES KoNiSGS in de Provincie Zuid Holland op den 6 April 1868 is executoir verklaard het kohier van het patentregt voor het dienstjaar 1 G7 68 3 kwartaal Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend GocDA den 17 April 1868 De Burgemeester voornoemd DE GRAVE W I B Overzigt GOUDA 18 April Bij gebrek van gebeurtenissen houdt men zich bezig met afwisselende geruchten van oorlog en vrede Thans beijvert men zich weder zoozeer om de zekerheid van den vrede te verkondigeu dat men in waarheid bijna beducht zou worden of er ook iets in stilte broeide Maar de ware grond der ongerustheid ligt in die altijd voort lurende krijgstoerustingen die zoo ongunstigen invloed oefenen op den toestand der maatiohappy Het is waarschijnlijk dat de heerschzuchtige oorlogsplannen nog in een verwijderd verschiet liggen en dat allen vooralsnog den vrede willen maar algemeen is tevens de overtuiging dat de tegenwoordige toestand eti e voorloopige is en dat men altijd een geweldig cuuflict te reezen heeft waarbij de opgehoopte brandstofiFen tot vernielende litbarsting zullen komen en de minste ongedachte aanleiding zon zooveel te meer daartoe kunnen leiden als de groote mogendheden te strijdvaardiger zijn Aan ontwapening toch wordt niet ernstig gedacht hoe dringend door de financiën geeischt en dit is alleen genoeg om bezorgdheid te doen voortduren en wrevel te wekksn bij allen die het doel der meuschheid niet zoeken in vernieling en krijgseer De Brazilianen hebben eindelijk in den langJurigen oorlog tegen Paraguay een voordeel behaald en de eerste gedachte was dat dit leiden zoude tot vrede maar la ere berigten beweren dat er weinig gewonnen is met het forceren der rivier dat de verlatene hoofdstad Asuncion wel gebombardeerd kon worden maar dat men het leger van den dictator Lopez niet bereiken kan In Engeland houden de weerbaarheidsmannen spiegelgevechlen ea de voorstanders der staatskerk zullen ernstiger strijden tegen de ophetfiog van verouderd onregt en onderdrukking De tijd der vereeniging van kerk en staat is voorbij eeuwen zullen verkopen voor dat de wereld rijp is voor eene hoogere eenheid die wij wenschen maar niet in staat zijn te verwezen tlijken Oostenrijk wacht nog op de keizerlijke beslissing die de wetten over het huwelijk enz moet bekrachtigen en het begin zal zijn van een hevigen strgd Het is daar te ver gekomen om terug te gaan Vooruit ligt de weg Weifeling en teruggang zouden een storm wekken waarin deze monarchie te gronde ging en geheel Europa zou deelen in dien schok want allerwegen zijn elementen voorhanden van onrust geboren uit de stuiptrekkingen van wegstervende vooroordeelen Moest een land vrij zijn van den onzaligen strijd tnsschen waotie en vooruitgang men mogt dat zoeken in Nederland Waar burgerlijke en gewetens vrijheid geene uitvindingen zijn dezer eeuw maar waar zij gedurende eeuwen inheemsch waren £ n toch worden wij ontrust door den halstarrigen strijd tegen oaTetTce mdbare ea nu ook in de wet beschrevene regten De prijs der Advertentien van één tot regels met inbegrip van het zegel 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte Den volksvertegenwoordigers wordt het regt betwist om het beleid der ministers af te keuren en om aan mannen wiea zg geen vertrouwen waardig achten de middelen te weigeren om hunne verkeerdheden voort te zetten Die spitsvondige en ongerijmde redeneringen kunnen toegejuicht worden door partijzuchtige dwazen maar kunnen nooitingang vinden bij het beter deel des volks dat geen professoralen onzin eerbiedigt en walgt van de voorgewende coaci liante vleijerij an de vertegenwoordigeis volgzaamheidlegen het gewetei schen voor heerschzuchtige en verblinde leidslieden Nedenand kan eer zwijgend bukken voor onregt en geweld dan zich tevreden stellen met de woorden van vrijheid en verlichting bij dwang en duisternis Wij hebben niet geleerd over vrijheid te praten maar wij gevoelen ons vrij geboren op den nederlandscheu grond en geeue verbloemde slavernij kunnen wij dulden op den grond waar een vrij volk eeuwen lang de bewondering wekte van het in ketenen zuchtende Europa Men vermoeit zich waarlijk al te zeer in het beantwoorden der flaauwe drogredenen eener bezwijkende partij zij zal tot niets anders leiden dan tot bet doeu ontwaken van den echt liberalen zin die in ons volk zetelt Wij zijn volkomen gerust op de uitkomst de beginselen van regt en vrijheid zullen ongeschonden den strijd doorstaan en nieuwe krachten verkrijgen tot vernietiging van de versleten vooroordeelen van laaggeestige bekrompenheid en van spitsvondige waanwijsheid 6uttenlan Londen 15 April Uit Washington berigi men van gisteren Heden wordt het proces tegen Johnson voortgezet Generaal Sherman als getuige opgeroepen verklaart dat Johnson toen hij hem de betrekking van minister van oorlog aanbood uitdrukkelijk verklaard had dat die aanbieding in overeenstemming was met de wet op de benoemingen dat hij het regt had om zulk een voorloopige benoeming te doen en dat hij wenschle de zaak voor het liooge geregtshof te brengen De heer Disraeli heeft een brief geschreven aan den rector van Addington een zijner kiezers welke hem inlichting had gevraagd omtrent eene ongunstige uitspraak van hem over de ritualistische partij in de eiigelsche kerk Disraeli verklaart de highchurclipartij te achten en de andere partij evenzeer Zoo hij zich ongunstig heeft uitgelaten was het ten opzigte van eene overdreven fractie welke zegt Disraeli met de iersche katholieken zamenspant tot omverwerping van de engelsche staatskerk Daar ik het er voor houd zoo besluit Engeland eerste minister zijn schrijven dat het losmaken van den band tusschen kerk en staat op den duur een grooter omkeer in Engeland zal te weeg brengen dan een vreemde overheersching zou doen zal ik mijn uiterste krachten inspannen om deze noodlottige machinatien te verijdelen Men ziet dat de toon van dit schrijven t welk van zoo hooggeplaatste hand afkomstig en in de legeuwoordige omsiandigheden publiek gemaakt is den indruk moet maken van een regerings programma weinig in overeenstemming met de eischen van het oogenblik weinig geschikt om eene gematigde discussie in het parlement voor te bereiden of een hoog denkbeeld te geven van de kalmte ea kracht van den eersten minister 17 April Uit Washington berigt men van gisteren Het proces van Johnson wordt voortgezet Er ijn bewijzen bijgebragt van den kant der verdediging dat Johnson pogingen gedaan heeft om de kwestie of Stanton regt bad minister van oorlog te blijven door de regterlijke magt te doen uitmaken Parijs 15 April Gisteren bij gelegenheid van het legden van den eersten steen eener kerk te Rambouillet heefi dt mi nister Baroche eene rede uitgesproken waarin hij w kt ij het ontwerp op de buurtwegen binnen kort bij heW etgtvend ligchaam zal worden ingediend Hij maakte d opmeftingj TkS I dat het ontwerp waarbij gedurende een zeker aaptal aKS i