Goudsche Courant, donderdag 30 april 1868

ADVERTENTIEN GENEESKUNDIG ZIEKEN en BEGRAFENISFONDS ONDER DE ZINSPKELK Genot door Voorzorg opgerigt te Koord fFsddinxveen m he jaar 1855 gevestigd te Gouda m het jaar iS67 COMMISSABISsEN van genoemde Maatschappij jengten bij deze dat zij op heden de Hekenmg eu Bijlage over het j aar 1867 hebben nagezieu en m de beste orde bevonden zich van de gunstige werking overtuigd en m tsdien net vol vertroQwen deze Maats happij aanbevelen Namena Commiuamten JFaMnmeen van DOET KEOON 23 Aptil 1868 A N MOLENAAR 1 öinnenlanö G01D n Bij de opening der op 22 dezer ingeleverde en den 24 geopende 25 luachrijviogsbillelten voor den bouw van hetnieuwe station voor den Rijnspoorweg alhier i gebleken datde min te in chrjver na de heer C de Jong te A neide voor ƒ 24 d 700 de hoogste inschrijving bedroeg ƒ 32d 525 onze stadgenoot de heer Oadijk hid ingeschreien voor 2bb 9ü Zatardag zijii in de twee Ie kamer der stiten generaal deberaadslagingen voortgezet over de begrooiin en De heer Jonckbioet repliceerde naar aanleiding van het antwoord op zijne vroegere rede gegeven door de ministers van kolomen en van buitenl z iken De heer Siorm achtte het geoorloofd begrooliugen af te lemmen wegens wantrou ven in een kabinet Hj n eende dat zelfs de ministers zeer wel wisten dat de ouibmding mislukt was en hield het aanblijven van het minist rie voor e r e onmogelijkheid Hij raadde de conservatieve pariij aan zich met het monopolie aan te mitigen viu liefde voor vaderland koningschap en constitutie ook de liberalen h bben daarvoor groote liefde üe e rede werd door toejuichingen gevolgd dientengevolge herinnerde de voorzitter aan het verbod goed of ifkeurende leekenen te geven De minister van buitenl 7aken kwam ter verduidelijking op eenige oordei in ijne vroegere rede terug De hh de Bieberstein en Thorbecke repliceerden hoofdziUlijk naar aanleiding van de rede des ministers vm bin ieiil zaken De laatste deed da irbij uitkomen dat de oppositie niet gevoerd word uit eigenbelang maar dat zij is eene constitutionele oppositie De heer van Bos e weerprik het beweren van den minister van finincien dat de slechte fin mciele toestand het gevolg zou zijn van afschafüng van beW ti igeu onder vorige ministerien De heer Eochus en beantwoordde den heer van Bosse en handhaafde zijne vroegere stellingen De hr an Ni pen toonde aan hoeveel er lu de laatste jiren van crisis had kunnen gedaan worden tot heil de lands en de dringende redenen die de kamer moesten beletten de begrouiingen af te stemmen De heer Saa mans ader betoogde de ongrondwcitigheid van afstemming om poht eke redenen De heer Begram verdedigde de regering tegenover de veiwijten tegen haar gerigt die hij of als ongegrond of als onbewezen kenschetste Do hr de Bosch kemper hield de ongrondwettigheid staande van het verwerpen der besrooling om politieke redenen Usaiitien bewezen niets want iberale mini tenen hadden vroeger zich daartegen met verzc Tbaus nu he ministerie zich verzette was er dwaibg en geweld wtarvan verbitieriiig het gevolg was en waardoor de oppositie zich onbruikbaar maakte Hij verdedigde voorts de concil ante rigting In de zitting van maaning voerden verschdlende aieuwesprekers het woord De hh Kalff en van Kmjk gaven hunvertrouwen in dit kabinet te kennen De laatste gaf de oppositie deu raia om even als vroeger ten aanzien van liberalekabinetten geschied is ook ten aanzien van dit behandeling komen die de regeringsbeginselen uitdrukken De hh Hmgst Gratama en Bejma bespraken de gronden die hen zouden leiden hunne stem tegen de bcgrootingen uit te brengen De hh Blom en Gefken alsmede de minister van bmnenl zaken repliceerden de laatste gaf o a te kennen dat de wet op het lager onderwijs binnen een paar dagen zou inkomen Een motie van deu heer Fokker om de discussien te sluiten werd door hem voorloopig ingetrokken om den hr T d Putte het woord te verleenen Dientengevolge voerde de zoowel ala de hh btorm en van Foreest nog het woord Kadst de mujisters van binnenl aken buiten zaken van financiën en an kolomen nog het woord hadden gevoerd zijn de algemeene beraadslagingen gesloten In de zitting vin gisteren werder c e algemeeae beraadslagingen gevoerd over het ontwerp tot ceönitieve vaststellingvan hoofdst III buitenl zaken De hh v Naaroen v d Does Cefken Insinger Koordera Kochussen en de Boschkeinper erdedigden het beleid der regering of motiveerdenhunne stem voor de hh Oldeuhuis Gratama v d Linden Thorbecke Jonckbioet Storm en Hejdenrijck tegen het hoofddstuk de beide laatsten op grond dat de regering daarbij dekabinetskwestie had gesteld Li mm van buitenl ziken gafeemge inlichtingen hem gevraagd waarna de algemeene beraadshgmgen werden gesljien De afdeelingen en artt werden zouder discussie aangenomen Het ontwerp in stemminggeLragt vverd verworpen met 37 tegen 5 stemmen Vóórhebben gestemd de hh Taets van Amerongen v d Hucht Kocluissen van der Does de Willebois Borret kalff J K vanGultstem van Naimen Pijmppel van Voorthu zen Nierstrasz Soiitz Bergman Hiömans Simons W vm Golftein vanNispen van Wissenier Catwjck van Ku k v ui Hirdenbroek Bols de Brauw Casembroot Begrim kien De Staats Courant meldt dat de ministers hoofden derdepartementen van algeaeen bestuur aan Z M den koningverzocht lebben hun een eervol ontslag uit hunne betrekkingen te verleenen M n schrijft uit Naaldwijk Van den stand der veld entuiuvruchten m het Westland km men het volgencie berigtenDe tarwe hat over het algemeen veel te wenschen over koolzaad ofschoon niet veel gezaaid staat met best doch de zomergranen d e nu te voorschjp komen geven veel hoop op eengoed gewas De appelen en peren staan goed en zullen weldraprachtig bloeijen hetwelk nu reeds het geval is met de pruimenboomeu De bessenboomen hebben hst van spruiteters De aardappelen slaan geregeld uit den grond en vuur alles iste wenschen dat men geen last knjge van nachtvorsten die nubelangrijke schade zouden ainrigten Lit Alphen berigt inen De vruchtboomen en akkershebben ten gevolge van de zachte regen van de laatste dagen hun wiutergewaad afgeworpen De stallen worden overal ontruimd de aardappelen doperwten en de andere groenten kmmen bij den dag zien groeijen en de vruchtboomen beloven eenvoordeeligen oogst Aan de veeziekte wordt met meer geboord op slechts enkele plaatsen heerscht nog longziekte Vliesbelooft dus een voordeeligen zomer voor oen boerenstand ende tuiniers Men meldt nit den Tielerwaard De staat der veldgewassen blijft tot nog toe allergui stigst in deze oorden anschade aan vroege vruchtboomen als abrikozen perzikken pruimen waarover van elders geklaagd is is hier v einig te bespeuren ZIJ zijn integendeel rijk gezet Al het geboomte belooftveel peren bloeijen meest allen kersen zullen met een paarzonnige dagen als besneeuwd staan de appelbloesem is noggesloten maar wriemelt aan t geboomte koren staat uitmuntend gras groeit sterk aardappelen zijn tijdig in den grondgekomen en zullen dus betere kans hebben dan verleden jaar Alleen de hooge stand der rivier bedreigt vele uiterwairden De engc sche dames toonen tegenwoordig dat zij gaarnevan andere natiën eene mode willen aannemen die haar bevalt De eerste mode is door haar van de parijsche schoonen afgezien Zij dragen de parapluie of en tout cas als een degenaan hare linkerzyde gehaakt Dit te zaïnen met hooge laarsjesvan ontzettende hooge hakken voorzien ronde hoeden metveeren en glinsterende knoopen aan den mantel geeft haareen bepaald militair voorkomen zoodat engelsche vaders enechtgeuooten in koor met d belasting chuldigen van geheelEuropa de tegenwoonge kostbare wijze an algemeene wapening betreuren De tweede mode is aan de Amerikanen ontleend en toont meer vernuft Daar de engelsche dames veellu den spoortrein zitten en gaarne gemakkelijk en rustig willen reizen derhalve zonder door te veel gezelschap geplaagdte worden nemen zij tegenwoordig eenige bcbés postiches ofkunstmatige zuigelingen mede Wanneer deze kinderen opgewonden zijn met een sleutel slaken zij zulke akelige kreten dat iedereen het rijtuig niarin zij zich bevinden vermijdt Zij worden op de volgende wijze geadverteerd Stemmen vande beste soort zeer snijdend en mechant des roods vijf octaven hoog £ 2 Df elfiie zuigelingen onophoudelijk gdlende £ 3 De tweede soort minder luid huilende doch op klagenden onverdragelijken toon £ 1 lU De derde soort met lusschenpoozen gillende alsof zij zijo geschrikt slechts een half pond sterling Voor deze kinderen wordt een geheel jaar ingestaan en ZIJ laten in elegance en natuurlijkheid mets te ensohen over GcDiengde Berigten De aotwerpscbe gemeente weigert een plaats toe te staan voor het standbeeld vuu Leopold I op losten van den handel afgewerkt Russische agenten zoudtn de bevolking van bntsch liidie tot opstand aanzetten Het spaaosche ministerie ial met geringe wijzig inf in den geest van Narvae tiachten voo t te regeren Zaturdag is te Pesth ter gelegenheid van dtQ doop der keizerlijke prinses eene nitgebreide amnestie af tkoudigd De landverhuizing van H rhngen over Engeland naar T iOord Amerika neemt voortdurend toe men verwacht dat bunen drie weken nog v t 30U personen zullen vertrekken De in EngeU d beproefle conservatieve volksvergidtnngen mislukken bij gebrek aan belangstelliig Op Caiidia wordt weder gevochten tus chen de Turken en de opstandelingen In leuw Rusland sterven in het tiraspolsche district oützettenü veel schnpen aan den ntusworm De leipziger paaschmia is met gunstige vooniitzigten begonnen Den 12 Maait jl ia de hertog van Ldimburg te Port Jackson in Australië door een schot in den rug gekwetst In september id te Brussel eene vergadenog van het vredescongres gehoudeu worden Oi iaugs zijn 1100 Israëlieten verdreven uit Bistritz in Alolduie In Zuid Afnki zijo hoogst beiaogrijke goudvelden tusschen Zaïnbeze en t Trai vaalsche gebied gevonden De fransche maarschalk VaiUant geniet aau verschillende traktementen en toelagen 313 ÜOO francs De koninklijke bibliotheek te Munchen telt 8CO 000 nummers boeken mannscnpteu De spaansche kamer worde gepresideerd door het spook van Narvaez Te A eenen vermaakt men zich met zingende muizen De onderkoning van Egvpte laat een spoorweg aanleggen tnsschen Zagazig en Suez Een regiment russisehe huzaren 18 aan de gdhcische grenzen gekantonneerd Te üchitdam is veel gerst gekocht ter verzending naar ïioland De russische regering heeft het ontslag vaa den gezant te Parijs baron van Bndberg aangenomen Te Milaan wnrdt het volk door plakkaten aangezet tot opstand en tot het Uitroepen der republiek Ia Varia Een zinkend schip wordt door de ratten verlaten De motie Blnssé verklaarde dat de laaf te ontbinding uiet door s lands belang gevorderd werd en de meerderheid dus die deze motie aannam verklaarde dat die ontbinding door de ministers geprovoceerd niet was m het belang des i luds Onze geachte afgevaardigde de Brauw stemde tegen de motie en keurde dus de ontbinding goed ij ziju een ge weken verder de oppositie heeft zich krachtig doen hooren en nu verklaarde onze geachte afgevaardigde dat tienmail eene iftreding van het kabinet te verkie en was boven eene kamerontbinding Van een voorzigtig man al onze afgevaardigde 13 evenwel met te ver aehten dat hij zoo in eens met pak en zak naar de overzijde gaat en daarom eindigt hij met de verklaring dat hij de begrooting zal aannemen De ministers kunnen dankbaar maar onvoldaar zijn over de verklaring van Voof de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden onzer Moeder betuigen wij onzen harteujken dank D C S MSOM J C SAMSOM Kooij Gouda 29 April 1868 TE HUUE TEGEN 1 JUNIJ A S EEN GOED ONDERHOUDEN HEERENHDISITDIH bevattende het eerste VIJE KAMEES en verdere gemakken Te bevragen bij den fleer G J STEENS ZIJNEN Drecteur der StearmeKaarsenfabriek Gouda alhier hun ouden bondgenoot Zoude onze afgevaardigde misschien eerst eens gaan rusten in het magtige kamp der concilianten omdat de sprong van de regier naar de linkerzijde in eens wat ver i Voortdurend maakt de oppositie zich naar het oordeel der regeringspartij aan de grootste ongeregtighcden schulo g Eerst durfde ij de benoeming van een ambtenaar afkeuren en wilde zich met stibwijaend laten mystificeren toen durfde zij een begrooting afstemmen vervolgens durfde zij de ontbinding afkeuren en nu weder hebben vele leden o gruwel gedreigd dat ZIJ alle begrootingen zullen afstemmen om daardoor het minister e tot aftreden te üwingen Zoo grijpt de vertegenwoordigiLg naar de regten der kroon 700 treedt de volkssouvereiniteit in de plaat van het koningschap Zonder na te willen beslissen of met juist de herhaalde ontbindingen het krachtigste middel zijn om de volkssouve einiteit tp bevorderen mag men toth vragen w irvoor toch el naar het oordeel der rege ingsmannen een vertegennoordiging dient Zij schijnen eens te mogen praten en verder d s netten voetstoots aannemen die de regering hair gelieft oor te leggen Zoude men voor dit geringe voordeel de vele onkosten aar een constitutionelen regeringsvorm verbonden met kunnen sparen en zoo spoedig mogelijk tot de tijden van het absolute koningschap erug keeren Of misschien hadden de vriendjes nog wel zoo lief een soort van aristocratisch repu iliekje adres aan de vorige eeuw Zeer gemakkelijk zal de taak zijn voor een toekomstig liberaal ministerie want dat zal toch wel wee eens komen al IS het wanneer nog niet juist te bep ilen Dan toi 1 zal de gouden eeuw voor d ministers zijn aangebroken De lastige liberale partij lal zwijgen want üe geheele oppositie wordt naar het oordeel der zachtzinnige en onbaatzuchtige tegenpar ij alleen gevoerd om de groene tafel te veroveren en wat zullen de ongelukkige verdrevenen doen Met een bedrukt gemoed zullen ZIJ de redevoer ugen lezen door hen zelven of hon geestverwanten in de laatste dagen gehouden en con e4uent blijvende aan hun gegeven idviezen zullen zij het met in de gedachte durven nemen om aanmerking op e n begrooting te maken Z M mim ters toch weten het best wat noodig eu nuttig is daaraan zullen zij zich met vol vertrouwen op ds wijsheid des konings onderwerpen Dan zal de tijd komen dat de hegrootiugen met algemeene stemmen worden aangenomen en de eerste kamer zal mmmerm er behoeven te klagen dat de begrootingen haar te laat ter goedkcLring worden toegezonden Dan eerst zal er e ndragt heerschen en het discordia dilabunlur an den heer v Foreest geheel vergeten zijn Zoude het de pligt der couserva teven niet zijn om die zoo heilrijke toekomst zooveel mogelijk te bespoedigen Burger li jke S tand GOLD OfeBOREN 24 April Everhardü JohaoDes onders G W Opgenhaeffen en A van der Kemp 25 Jakobas ouders J Slamaa en C kettner Elizabetli ouders J C B andt en L vaa der Laaa Klazioa ouders i b apdrnaaij ea J van der forrea Jacobus ouders de Groot en C Mijlie 27 Adrianus ouders A Cattel en A Alphenaar Petrus Godefndus icolaas ouders S C van Hootf en W E W Trijsburg OvtBLEDEN 25 April Vk van Dunreu ha svroow van A van der I ai 4d C P Ilecbeen 8 m G Spruyt 8 m Openbare Verkooping OM CC TA T GELD op Vrijdag deu 1 Mei 1868 des voormiddags ten ure ten huize van de wed V VAN DE TOORN aan de Brug te KOORD rr BDIXXFEEV van BENE GROOTE PARTU Manufacturen en daartoe betrekkelijke ZAK EN benevens MEUBILAIRE en andere ROERENDE GOEDEREN en gemaakt GOUD en ZILVER Daags te voren te zien van 2 tot 5 ure Nadere informatien zyn te bekomen ten kantore van den Notaris MOLBNAAE te ZtudWadihiateen