Goudsche Courant, donderdag 30 april 1868

1S68 Zondag 3 Mei 636 BEKROOND 1867 P A E IJ S BROhZEN MEDAILLE I BEKROOND § i 1865 1 f OPOETO i SziLVEREN MEDAILLE EERSTE KLASSE p GOUDSCHE COURAJUT Uitgave van A BRINKMAN Lmge Tiende eg D n 60 gt Belang De voortreffelijke uitkomsten welke het gebruik der SchmlJtsche AntiEheu matische WaldwolWatten ii 25 en 50 et het pak Deunennaaldeu Olie a 35 en 70 et de flesch aan duueude lijders van Jicht eu Rheumatiek heeft opgeleverd niettegensta ande alle andere geneesmiddelen te vergeefs beproefd waren de bijzondere aanbevelingen van HH Geneeskundigen geven voldoende bewijzen der deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande depots alsook de zoo alom beroemde Waldwol Gezonuheids Kleedingstukken bekend als behoed en geneesmiddel tegen alle Jicht en Eheumatisehe aandoeningen Schmidtsche B0ESTB0NB0N3 a 30 et de doos zijnde het beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma benaauwde Borst enz KIEFERNADEL POMADE a 00 et de flacon is een goedkoop en heilzaam middel tegen Eheumatisehe hoofopijn zwakheid der hoofdzenuwen het uitvallen van het Haar en het vroeg grijs worden Verders verschillende WakWol Artikelen volgens prijscourant Hoofd En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPoT bij M J C HAM Vtrecht NEDEBLANDSCHE VEEEEXIGING voor ISBAËL Afd GOUDA hoopt zoo de Heer wil op Donderdag 30 April des avonds ten S niir een openbare bidstond voor Israël te houden in het Lokaal Tot Heil desVolks op de V perslraat VoorgangerD WITTEVEEK van Ermelo Israëlieten worden hiertoe dringend uilgenoodigd A TLMilEES Fnu TOEGANG VRIJ Voor de Gemeente Slolwijk is het een bijzonder genoegen een zoo uitmuntend goede Veearts die tevens een bekwaam Varken Suijder is te bezitten hetwelk als eene zeldzaamheid in onze streken kan beschouwd worden waarom wij S an WIJNGAAEDEN aan de Bouwlieden van Gonda en hare Omstreken gerust durven aanbevelen daar hij door zijne bekwaamheden aan ieder die zijne dienst noodig had blijk heeft gegeven dat hij zijn vak zeer goed verstaat en met eer en lof geroemd kan worden Eenige BOUWLIEDEN van Stolicijk OPENBARË VRIJWILLIGE VERKOOPING die gekalfd hebben of op t kalven staan om comam geld ten overstaan van den Notaris G J SPKUI T residerende te Ouderkekk a d IJssel op Maandag den 4 M e i 186S des voormiddags ten 9 ure aan het Sterfhuis van TEUNTJE tan DAM wed T KOOLMAN X 67 in den Achterbrock gesneeult SerkenKoude van 5 Koeijen 3 Schotten 2 Vaarzen 2 Pinken en eenige kalveren alsmede eene partij Bouwen Melkgereedschappen Meubelen Huisraad en andere Koerende Goederen alles bij biUetten breeder omschreven Xadere informatien zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris SPRUIJT en ten kantore van den Notaris A N MOLENA R te Zuid JFaddin veen Aanbevolen door meer dan 2000 Artsen tegen alle soorten van borstft ziekten long en leverlijden T asthma enz Universeel hulpS y middel bij ongesteidheden y A van de maag A f Het MALZ EXTRACT f Gezondheidsbierj van JOH HOFF te Berlijn heeft bij bovenstaande eu nog meer andere ziekten steeds de zegenrijkste resultaten opgeleverd Saar tene geheel nieuwe methode gefabriceerd wedijvert het thans in Sjnen smaak met de fijnste en beste dranken Als tafeldrank gebruikt wekt het den eetlust in hooge mate eo bevordert de spijsvertering Verkrijgbaar te Gnuda bij J C VAN VREÜMINGEN te Woerden bij HENRI J VAN des BERG Jlfhen L VAEOSIEAU Z BoKkoop 5 GOUDKADE Hamelen W G KURVERS Mazenwoude Mej J GAARKEUKEN Oudshoorn J van LIEFLAND Goudsche Broodfabriek Wij vragen om direct in dienst te treden een volwassen en bekwamen BAKKERSKNECHT en tevens een aankomend JONGELING voor loopend kantoorwerk PEEK C OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING ten overstaan van den Notaris G J SPRUIJT residerende te Ouderkerk aan den Umi op VEIJDAG den 1 MEI 186 des voormiddags ten 10 ure ten huize van den Heer C F van ben EEEGH Logementhouder aan Stolwijsersluis in de gemeente Slolwijk van A Eene BOUWMANSVYONING enaanbeh jren alsmede diverse PercelenWE1 HOOI BOUW en GRIENDLAND staande en gelegen in de gemeente Berkenwcude in den Achterbroeken de Wellepoort te zamen groot circa 16 Bunders B En eene BOUWMANSWONINGmet ZOMERHUIS en verder aanbehooren alsmede eene partij WEI en BOUWLAND sfaande en gelegen in de gemeente Gouderak in den polder Veerstalblok tezamen groot ruim 2 bunders Alles bij billettcn breeder omschreven Nadere informatien zijn Ie bekomen ten kantore van genoemden Notaris SPEUIJT en ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Zuid ff addinxteen Botterdam Wed P de KOSTER Schoonhoven Wed WOLFF en ZOON IVoerden Geb PFENNING Wmibrvgge A DE VMLDE IJueUtehi J B MOLLE Die welke het ongeluk heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeelen over den last het ongerief en tijdverlies van dat artikel en zoude zeker gaarne ontheven zijn dezelve te moeten gebruiken welnu er bestaat een middel allen wier oogen nog niet tot in de hoogste graad zijn versleten kunnen daarvan ontslagen worden door het bestendig gebruik van Dr Chantomelanus Oogenwater Bij elke wassching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen wederkeeren zoodat men in vele gevallen de bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer ée n flacon is opgebruikt Maar vooral ook zij die nog geen brii behoefden te gebruiken is dat het middel om voor altijd daarvan bevrijd te blijven bij velen ja Bij oneindig velen is toch reeds het beginsel vau verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men voortdurend verpligt is op verderen afstand te zien dat letters zich dubbel vertoonen dat schel licht hinderlijk is dat de oogen beginnen te steken enz enz Welnu gebruikt Dr Chantomelanus OOGEiWVATER en gij zult u beter bevinden Het is verkrijgbaar a 60 et per flacon bij T A G VAN DETH Gmda J J BEUZEMAKEE Leyden J H KELLER w wagenstr Uotierdam H V D GRIENDT euveuhaven H V D GEIENDT Gouds weg Mej L k SCHOCTENS SCHLÜTER Oostmi e r raat J J GROENHUIZEN C Vtrecht en meer bekende Depots in ons rijk Boekdrnkkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedi de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóor 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOUDA 2 Mei De abyssinische expeditie is met een schitterend resultaat bekroond de overmoedige dwingeland heeft moeten bukken voor de kracht der engelsche wapenen de gevangenen zijn in vrijheid gesteld de sterke vesting waarin koning Theodorus zich veilig waande is stormenderhand ingenomen en de geweldenaar zelf omgekomei Het uitnemendste bij dit alles is dat de Engelschen bijna geen verlies leden en dat zij onmiddellijk den terugmarsch hebben aangenomen Dit is eene expeditie die zij moge dan veel geld kosten het engelsche volk verhoogt en den engelschen naam in die verre gewesten onberekenbaren invloed zal verschaiïen De debatten over de voorstellen van Gladstone leveren weiJ belangrijks de publieke opinie is gewonnen voor den billijken maatregel en hoe ook de strijd gerekt worde de goede zaak zal zegevieren Zoo is dan ook reeds weder het eerste der voorstellen roet eene meerderheid van 65 stemmen aangenomen De voorbarigheid van graaf Derby die in het hoogerhuis dat volstrekt nog niet gemoeid is in de kwestie zijn afkeuring uitsprak wordt algemeen als hoogst ongepast veroordeeld Von Bismarck is zeer verbolgen dat de noord duitsche afgevaardigden wel gelden wilden toestaan voor de toekomstige marine maar tevens toezien op het gebruik der sommen hij heeft bet wetsontwerp ingetrokken en uu worden alle werkzaamHedeu gestaakt men wil de matrozen naar huis zenden enz en dit alles misschien alleen om de afgevaardigden te doen terugkomen van hun besluit Over de voorloopige pruisische ontwapening die in allen gevalle niet veel beleekent is men onzeker en verschillen de geruchten msn spreekt van negen tot vijftien duizend man die met verlof naar huis gaan De daden zijn klein maar de woorden zijn groot en de pruisische koning sprak bij de opening van bet tolparlement over de zekerheid van den vrede Onder het publiek vooral in Frankrijk is meer afwisseling en bij al de liefelijke woorden wijsi men telkens op kleine bijzonderheden die de bekommering gaande houden Er is geen gedachte om de budgetten van oorlog en marine met een penning te verminderen De afloop der engelschafri kaansche expeditie wekt meer afgunst dan bewondering b j de Franschen die zich niet schamen nog te gewagen van de noodlottige mexicaansche glorie De oostenrijksche keizer heeft goede woorden gesproken die eiken twijfel schijnen weg te nemen ten aanzien zijner gezindheid om den vooruitgang te huldigen en de besluiten der vertegenwoordiging te bekrachtigen In Zuid Amerika duurt de oorlog voort tusschen Brazilië en Paraguay en Veuezuela wordt op nieuw door burgertwist verscheurd Onze tweede kamer heeft de begrooting van buitenl zaken gelijk te voorzien was verworpen en nu niet slechts om het buitenlandsch beleid maar omdat dit hoofdstuk het eerst aan de orde was Het is een votum van wantrouwen in het geheele ministerie De halstarrigheid waarmede deze ministers zi h zelven opdringeu verdiende ten volle deze uitspraak Zij meeiiea dan in ernst onmisbaar te zijn of is de hooge staatsbetrekking hun onmisbaar De kwestie is waarlijk tot zulke eenvoudige termen gabragt dat die niet meer behoeven besproken te worden Kan iemand in ernst beweren dst de minderheid regeren moet het is 2 jaar lang beproefd en volgehouden met allerlei kunstenarijen eu de meerderheid is letterlijk gedwongen om de veroordeeling ait te spreken Die meerderheid is gering het zijn 39 tegen 36 stemmen maar het is er ver af dat die 36 voorstemmers bet ministerie in zijn beleid goedkeuren dat hebben velen hunner Overvloedig betuigd En de partij die aan het bewind is neemt zoo b makkelijfc toe in kracht als zij eenigzins De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip aa het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte de uitdrukking is der publieke opinie Hierop kan het tegenwoordig ministerie niet roemen het werkt achternit en als de minisiers hiervan niet overtuigd zijn zouden zij het gevoelig ondervinden als zij nogmaals den raad gaven tot eene vernieuwde ontbinding Zij zullen wijzer zijn en heengaan om plaats te maken al is het dan niet voor mannen van den vooruitgang dan toch voor mannen die met gematigdheid en consequentie weten te handelen in alles de constitutionele grondslagen eerbialigen en die weten dat alleen een ministerie der meerderheid in den staat mogelijk is en dat de ministers moeten heengaan loodra het blijkt dat zij in de minderheid zijn en blijven I3uftenlan2r Londen 29 April In de zitting van het hoogerhuis heeft lord Derby doelende op de resolutien des heeren Gladstone de politiek der liberalen op heftige wijze veroordeeld waardoor een conflict tusschei beide huizen van het parlement ïal geboren worden dat niet meer te herstellen zal zijn In de zitting van het lagerhuis werden de discussien over de resolutien voortgezet Talrijke leden voerden het woord De Times zegt aan het slot van een artikel over deabyssinische expeditie De eenige maatregel betreffende Abyssinie waarover de meest uaduwgezetts philantroop eene opvelling van ongenoegen zon kunnen gevoelen is nietteminvan dien aard dat een oogenblik nadenken hem die als regtvaardig en noodig doet voorkomen ludiek iemand twijffïlt o het wel noodig was geweest om Magdaia te bestormen na t de gevaogüoen uitgeleverd waren daajdenke bq voor eenoogenblik na wat het gevolg zon geweest zijn zoo wjj dat nietgedaan hadden Hoe konden wij terugkeeren en de hooggeroemde sterkte van Theodorus ongenomen hem zelven onverwonnen en de hoofden die ons geholpen hadden aan zgngenade overgegeven achterlaten De indruk van de inneming der beroemde vesting op 400 mijlen afstand vau de kust kan in geheel het oosten heilzaam werken volgens den Times In het andere geval zou men daar gelooven dat de Engelschen Theodorus afgekaoht hadden eu eigeptlijk hem niet hadden kunnen overwinnen En de spoedige ontruiming zegt het blad zal de ergste Anglophuben overtuigen dat wij geen plannen van annexatie of zelfs vau een protectoraat koesterden De expeditie t niets geweest dan een moderne kruistogt maar een kruistogt niet ontsierd door allerlei bijoogmerken waarvoor Engeland zich moet schamen gelijk t geval was met Frankrijk in de mexicaansche expeditie ei niet lelagchelijk gemaakt in Mexico gebeurd door de stichting van eene soort van koningrijk Jerusalem dat slechts gehandhaafd bad kunnen worden aoor nieuwe expeditien Uit Hongkong wordt dd 7 april gemeld Volgens dejongste uit Japan ontvangen berigten had de admiraal Parkereen bezoek afgelegd bij den Mikado en was door dezen zeergoed ontvangen Bij zijnen terugkeer echter werden de personen die het escorte vormden door de Japanners aangevalleDen sommige gewond Drie der aanvallers zijn in hechtenisgenomen Uit Melbourne verneemt men dd 31 maan De hertogvan Edinburg is hersteld en vertrekt den 4 april naar Engeland Eene groote volksvergadering welke te Cork heeft plaatsgehad doet zien welk een beilzamen invloed de aanneming van Gladstone s voorstellen aangaande ds iersohe kerk op de openbare meening in Ierland heeft Groote landeigenaren en overheidspersonen waren tegenwoordig doch het grootste aantalpersonen bestond uit pachters en klei e landeigenaren welkea evaardigd waren door de verschillende gemeenten Tot nu toehadden deze mannen zich altijd terug gehouden van iedereopenbare daad op grond van de ontmoedigende overtuiging dat van Engeland geene regtvaardigheid te verkrijgen wa Sinds den uitslag der stemming aangaande Gladttooe s voo