Goudsche Courant, donderdag 7 mei 1868

1S68 Donderdag 7 Mei il 037 GOUDSCHECOURAIfT Uitgave van A BRINKMAN Lattffe Tiendetce D u 60 OPENBARE VERKOOPING op VRIJDAG 15 MEI 1 GS des avonds ten 6 ure in den tuin Rozenburg aan den Singel van TWEE PAKHUIZEN N = 256 en 246 vroeger ingerigt tot Bierbrouwerij zeer gunstig voor eiken tak van bedrijf aan den IJasel gelegen en dadelijk te aanvaarden En des namiddags ten 2 ure van dien dag van een ROSmolen en EeSt van tichels enz een en ander nog in zeer goeden staat voorhanden op het terrein van het eerste pakhuis N 250 waar die verknoping plaats heeft en das nog zeer goed bi uikbaar voor eene Bierbrouwerij of Mouterij De Rosmolen en Eest zijn tot 12 Mei e k uit de haud te kOOp waartoe men zich even als voor het zien der panden aanmelde bij den Opzigter der Gemeentewerken K HOGERVORST te Oudeaater Alle verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Notaris J G BEOUWER NIJHOFFj te Haadrecht De Ondergeteekende maakt bij deze bekend dat hij een Fabriek heeft opgerigt van Brandwaarborg Kasten Haarden Kagchels Eooktbumuizen Ledikanten Wiegen Vuur en Luijermanden fan de beste Constructie verder is zijn Magazijn mim voorzien van vertindo en geëmailleerde Potten en Pannen en verdere Keukenbehoefteu Portemanteaux Parapluieen Haardstanders Tuinsieraden Pransche Voordeursloten Deurkrukken Deurveren enz enz Hij beveelt zich tevens aan tot het verrigten van alle werkzaamheden tot zijn vak behoorende belovende zoo door goedkoope prijzen als solide behandeling zich het vertrouwen zijner geëerde Begunstigers waardig te maken Zich vUijende met een bezoek vereerd te worden beeit hij de eer te zijn VEd The Biet aar C van BERKEL Kleitceg wiji i N 76 ÏJuertentren Voor de vele bewijzen van deelnemiDf ondervonden bij het overlijden mijns echtgenoots betuig ik ook namens mijne kindereu mijnen dank Wed C J VAN STEEL Dkiessen GorDA 2 Mei 1868 L G JONKER j itvingen wederom direct van de bronnen PACHINGER en SELTEBS WATER op heele en halve kruiken vulling 1S68 Mede verkrijgbaar bij Mej de Wed A C SCHOUTEN Schoenen en Laarzen HEEREN en DAMES ARTIKELEN hooge VICTOEIA DAMES LAARZEN CHEVREAULEER Z V i RT en lAAES LEEREX zwart bruin eo grijs STOFFEN LAARZEN n SCHOENEN ook bruin STOFFEN HEEREN LAARZEN en B O T T I N E S met ELASTIEK naar de laatste modellen en verder alle artikelen die tot hel vak behooren bij W H DANIELS Korten Tiendeweg D 15 A S ARONSON IS VERHLISD naar den KLEIWEG op het Bovenhuis van den Heer A QUANT wijk E n 107 De ondergeteekende neemt de vrijheid zijnen geëerden Stadgenooten te berigten dat hij als dépotbouder van de Heeren WCLTER3 en JONKER te Amsterdam heeft ontvangen zeer geurige en wa terlioadende Theeën tot alle prijzen van af ƒ 0 90 tot ƒ 4 per 5 ons in pakjes van 1 2 2 en 5 ons terwijl hij zich beleefdelijk in UEd gunstaanbeveelt UEd dw dienaar H W M Steevens Banket Bakker Hoogstraat Gouda OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING om contant oeld ten overataan van den Notaris G J SPBUIJT residerende te Ouderkerk a d IJssiL op Maandag den 4 M e i 1868 des voormiddags ten 9 ure aan het Sterfhuis van TEUNTJE yan DAM wed T KOOIMAN N 67 in den Achterbroek emeenie Berkenicmtde van 5 Koeijen die gekalfd hebben of op 3 Schotten l t kahen staan 2 Vaarzen 1 2 Pinken en eenige kalveren alsmede eene partij Bouwen Melkgereedschappen Meubelen Huisraad en andere Roerende Goederen alles bij billetten breeder omschreven Nadere informatien zijn te bekomen ten ka itore van genoemden Notaris SPRUIJT en ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Zuid Wadditixveeti TE KOOP VOOR ƒ 40 eene VLUG BIJ DEN WEG LOOPENDE EZELIN te bevragen Fabriek de rood £ Leeuw Kaam O 173 alhier TE HUUR WORDT AANGEBODEN een perceel extra best uiterwaards VVEÏLAND gro t ongeveer I s Bunder gelegen tegenover de stad Guuda Adres met franco bij den Heer C G van der GARDEN Kapitein der Stoomboot d IJssel te Gouda Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden de MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zij zijn uitmunlend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDRIJVEND Verzegelde doozen van 37 j Cent en dubbele doozei zijn verkrijgbaar bij de heeren Aarlanderveeii J F AUart Amsterdam M Cléban Huidenstraat n 278 Delft H W de Kruijff Belfshme 3 Koch Deventer Gebroed Timan Dirksland D de Vries Gouda L Schenk op de Hoogstraat s Gravenhage J M Eenesse Boekhorststr Haastrecht K Oosterling Leyden J T Terburgh Haarlemmerstr hoek Bakkersteeg OttdeKttter H J Knijper Rotterdam X v d Toorn Weste Wagenst Schiedam D Miltha Schoonhoven A Wolff Tiel A F Faassen WAARSCHUWING Het epot dezer echte Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en ill algemeen gebruik is door ons te Gcuda alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat Men wc dt instantelijk verzocht wel attent willen zijn dat door ons bij niemand anders de Urbanus Pillen bereid volgens het oude en echte Recept in Dépöt zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgeneven Steden en plaatsen dan bij de hier bovengenoemde Déjjóthmiders In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed KuENEN Zoon Apothekers welke Handteekening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar wel op te letten en raden hun aan Wel toe te zien bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handleekcning is zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebrnik van de vele namaaksels H Raderstoomboot d Usseh Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens uren Zondag s morgens 6V8 Van Rotterdam op gelijke dagen snamid g3 2 uren Zondag s avonds 5 nten Dagelijks Retourkaarien BöëHrükkerij van A BRINKMAN I eze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijp per drie maanden isf2 franco p post 2 25 Advertentiiin van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda gezien art 182 der wet van den 29 Junij 1851 Staatsblad u 85 brengen ter kennis van de ingezetenen dat het uitvoerig en beredeneerd verslag van den toestand der gemeente in 1867 ter plaaueiijke secretarie in druk verkrijgbaar is tegen betaling van dertig cents Goi DA den 2 Mei 1868 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVEE FOETUIJN v BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING De VOORZITTEE van den Eaad der gemeente Gouda brengt ter kennis van de ingezetenen dat aan de kiezers zijn toegezonden de oproepingsbrieven en stembiljetten tot het beDoemen van een lid voor den gemeenteraad ter vervanging van den heer d A Luijten die zijn ontslag gencmeu heeft en dat wanneer eeEig kiezer geen brief van oproeping of atembiljet mogt hebben ontvangen bij zich tot bekoming daarvan ter plaatselijke secretarie zal kunnen vervoegen Voorts worden de kiezers opmerkzaam gemaakt op bet na volgende te weten dat de inlevering der stembriefjes zal aanvangen op den 12 Mei i86S des morgens teu 9 ea eindigen des namiddags ten 5 ure dat het stembriefje schriftelijk ingevuld door den kiezer in persoon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembriefje d in dat hetwelk van bet gemeente egBl voorzien is mag worden gebruikt dat de in het briefje in te vullen persoon duidelijk met saam en voornaam moet worden aangewezen dat het briefje niet onderteekend mag zijn eo geene andere briefes omvatten of daaraan opzettelijlc z jn vastgehecht Gouda den 5 Mei 1868 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN KENNISGEVINO De VOORZITTER van den RAAD der gemeente Gouda brengt ter openbare kennis dat aan de kiezers in deze gemeente zijn toegezonden de oproepingsbrieven en stemoiljetteu tot het benoemen van drie leden van de Provinciale Siaien en dat wanneer eenig kiezer rijr ct abriefje verloren of er geen mogt hebben ontvangen hij zich tot bekoming daarvan ter plaatselijke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der stembriefjes zal aanvangen op den 12 Mei aanstaande des morgens ten negen en eindigea des namiddags ten vijf ure dtt het stembriefje schriftelijk ingevuld door den kiezer in persoon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat hetwelk vaa het zegel der hoofdplaatsen van het hoofd en van het onderkiesdistrict voorzien is mag worden gebruikt dat de in het briefje in te vullen personen dnidelyk met naam en voornaam moeten worden aangewezen dat het briefje niet orderteekend mag zijn en geene andere briefjes omvatten of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht Gouda den 5 Mei 1868 De Voorzitter voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOORN De prijs der Advertentiea van één tot ze regels met inbegrip van het zegel ia 80 Cent voor eiken regel daarboven 1 1 Cent Buitengewone letter worden berekend nur plaatsruimte i3uttenlanïr LoadeU 4 Mei De hr Disraeli heeft in het lagerhuis medegedeeld dat het kabinet zijn ontslag heeft ingediend doch dat de koningin geweigerd heelt dit aan te nemen en hem Disraeli gemagtigd beeft het buis te ontbinden Mitsuien zal hg ia het najaar eea beroep op het nieuwe kiezersiigshaam doen Hierna verklaarde de heer Disraeli dat hij zich uiet langer verzetten zal tegen het in behantleling nemen der beide volgende resolutien van den heer Gladstone De laatste verlangde toen van het huis dtii het zouder uitstel daartoe zou overgaan De heer Disraeli heeft daarop in teue uitvoerige rede de verdiensten Van het kabinet uiteengezet De heeren Gladstone Lowe eu John Bright laakten het in den minister dat hij de koningin verlol heeft gevraagd tot ontbinding van het buis Scherp veroordeelden zij het vastklemmen aan de portefeuilles door deze ministers De voortzetting der discussien over de resolutien is ten slotte bepaald op 7 dezer Uit New York wordt van 23 april berigt In het procestegen Johnson hebbeu de heeren Butweli en Lagon zich voorde vervolging verklaard en Oeioogd dat Johnson de constitutiebeeft geschonden De Army and Navy Gazette zegt dat indien sir EobertNapier geene bedeukingeu er tegen heeft hij niet alleen wegensde gelukkig volbragte expcilitic naar Abyssinia zal vereerd worden met bet grootkruis der Bathorde ii aar dat hij levens zalbenoemd worden tot oarouet terwijl hem tevens het gewonepensioen van £ lOOU tot in het derde geslacht zal worden toegekend De toekomstige opperbevelhebber van het Indische leger zegt de Spectator heeft een groot aantal kindereu eukan niet bogen op bezit van fortuin Parijs 4 Mei De keizer heeft gisteren den heer Jules Eavre bet nieuwe lid der ak demie ten gehoore ontvangen De ontvangst was zeer hoffelijk Bij gebrek aan politiek nieuws houdt men zich in onzepolitieke kringen druk bezig met den strijd die in het wetgevend ligchaam zal worden gestreden tusscben de free traders ende protecliouisten Men is vrij algemeen van oordeel d i erverbaud is tusscben dien strijd en de aanstaande algeii eeneverkiezingen De uHra conservatieven die gevaar loopen vanbij die verkiezingen veel terrein te verliezen zouden de e kwrstieter hand hebben genomen om zich eenige kracht te versehaSeain die distncteu waar voor industrie en landbonw nog bnlwordt gezien in een beschermend stelsel Omtrent de interpellatie zelve verneemt men dat de hr Pouyer Qnertier de kweitiavan een algemeen standpunt zal behandelen en dat de heerende l Espérut en d Havripoourt haar in de bijzonderhedes zullenontwikkelen terwijl de heeren Thiers en Berryer voor dezegelegenheid uit de rijen der oppositie naar de uiterste regterzijde overgeloopen de ministers zullen beantwaorden dieadu het debat zullen deelnemen De wet op de vereenigingen zal in den senaat bevigcDtegenstand ontmoeten maar men verwacht dat zij ten slotte zij het dan ook met eene kleine meerderheid zal wordeo aangenomen Berlijn 4 Mei Het tolparlement heefl het handels ao scheepvaartverdrag tusscben den ooord doitschen band an bat tolverein eenerzijds eo Spanje anderzijds aaogenomeo De Kreuzzeitung zegt vernomen te hebben dat d m Tderheid der zuid duitsche afgevaardigden bij het tolparlementniet langer aan de debatten zal deelnemen indien het ontwerpadres van de nationaal liberale partij niet ter zijde gesteld wordt Weenen 4 Mei Het officiële orgaan maakt de wet spenbaar tot afschaffing van den lyfsdwaog daar die wet de satjctii des keizers beeft gekregen