Goudsche Courant, zondag 10 mei 1868

1S68 MEN VK AGT TERSTOND TE HUUE op eeu der drukste standen der stad een Zij kantoor of Voorkamer om een zindelijke zaak uit te oefenen Adrea bij den Uitgever dezer Courant Uit de iiand te koop NEGSN IJZEREN LEDIKAN TEïN eenmans met Behangsel en Beddengoed compleet afkomstig uit een kostschool en albn in zeer goeden staat te bevragen bij M tan DANTZIG Turfmarkt Gouda ZoDdag 10 Mei ü 638 GOUDSCHE COmtAKT Uitgave van A BRINKMAN Lan e Tiendeweg D n 60 gertent ien GocDi 1 Mei 1868 De ondergeteekende bedankt zyne medeburgers kenniseen en vrienden voor hunne hartelijke deelneming eo belangstelling in de onderscheiding hem door Z M onzen GEëEBBiEDiGDES KONING geschonken Van ITERSON Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming ondervonden tijdens het ziek zijn en bij het overlijden van onzen geliefden zoon betuigen wij onzen opregten dank C G TAN DER G RDEN H W VAN DEE G KDEN LiETH Gouda 6 Mei 1868 AANBESTEDING Op Vrijdag den 22 Mei 1863 des middags ten 12 ure zal bij den Heer P F VOS in het Logement DE Zalm te Gouda worden aanbesteed voor den Heer J P VAX C TZ aldaar Een BURGER WOONHUIS met PAKHUIS op een paalftmdering met bijlevering der materialen Bestek en teekening liggen ter inzage in voornoemd Logement van Maandag den 11 Mei 1868 Exemplaren van het bestek worden tegen franco overmaking van ƒ 1 onder kruisband toegezonden door de Boekdrukkers J VAN BENTUM ZOON tt Gouda Aanwijzing iu loco zal gedaan worden op Vrijdag den 15 Mei des namiddags Tas 1 tot 2 ure Nadere informatien zijn Ie bekomen bij den Heer A KOOREV R Architect te Gouda HOOGHEEMRAADSCHAP I IJ N L A N D Kemugeting omirent het Gaarderboek DIJRGRA AF en HOOGHEEMR n£N Tan EIJN L ND lettende op het bepaalde in artikel 155 laitste alinea vau het Reglement voor dit Hoogheemraadschap brengen ter kennisse van belanghebbenden dat het Gaarderboek voor het loopeude jaar van den 5 tot den 1 Mei aanstaande dagelijks de Zondagen uitgesloten van 10 tot 1 ure ter Secretarie van Rijnland te La den ter inzage zal liggen benevens uittreksels daarvan op de Gemeente Secretarien van de hoofdplaatsen der districten en voor zooveel den Haarlemmermeerpolder aangaat in de gebounen Tan de stoomgemaalwerktuigen de Crujuius de Lynden er f Leegkwaier en zulks ten einde de Ingeianden in de gelegenheid te stellen hunne bedenkingen daartegen in te brengen wordende zij daarbij tevens nitgenoodigd die bedenkingen binnen acht dagen na de ter visie ligging en dus vóór den 26 Mei schriftelijk en met de noodige bewijsstnkten gestaafd aan de Vereeni de Vergadering in te zenden Dijkgraaf en Hoogheemraden txui Sijnland H C J HOOG Dijkgraaf W G BE BRUTN KOPS Secretaris LïTDïN 2 Mei 186S Malz Borst Bonbons 30 Cents per pakje UNIVERSEEL HUIS en HULPMIDDEL tesen HOEST HEESCHHEID en VKRKOUDHEIÜ Te verkrijgen bij de Heeren J C VAN VREUMINGEN te Gouda en HENEI J van den BERG U If oerde Malz Chocolade is mede verkrijgbaar in pakjes van 40 Cts 60 C s 75 Cts en ƒ l lü Aanvragen om Depots franco aan het Centraal Deput van JOH HOFF te AMSTEEDAM Voor vervalsching wordt gewaarschuwd OPENBARE VERKOOPINGEN TE GOUDA op MAAND VG den 11 MEI 1868 des voormiddags ten elf ure in het Koffijhuis van Mejufvrouw de Weduwe DE JONG aan de Markt te Gouda van EEN OP DEN BESTEN STAND VAN GOUOA STAAND WINKELHUIS waarin sedert een aania jareu met goed gevolg de handel in Galanteriën Parfumeriën enz is uitgeoefend staande op den hoek van de Markt en Hoogstraat Wijk A N 109 breed aan de zijde vas de Markt 10 Ellen en aan de zijde van de Hoogstraat 51 2 Ellen Op DINGSDAG den 12 MEI 1868 en volgende dagen des voormiddags ten 9 ure vuur en in het gemelde Huis van een aanzienlijken voorraad van Galanteriën en Parfumeriën ruim 100 MODERATEUR en PETROLEUM LAMPEN PENDULES VIOLONCELSen andere Muziekinstrumenten Beelden Schilderijen Speelgoed enz alsmede eene Naaimachine Het Huis en de verdere goederen zijn te bezigtigen den 7 8 9 en 11 Mei 1868 van des voormiddags 9 lot des namiddags 1 ure En op MAANDAG den 25 MEI 1868 des voormiddags ten elf ure in het Koffijhuis Beiletle te Gouda van 20 HUIZEN en ERVEN staande en liggende aldaar en wel 15 aan de Nieuwehaven Wijk N N 47 tot 50 56 tot 59 en 147 tot 153 1 achter de Vischmarkt I 151 1 in de Doeiesteeg L 143 1 aan den Kaam O 154 en 2 in de Comijnsteeg K 52 en 53 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOETÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Den 12 Mei a a worden de Goudsche Kiezers weder ter Stembus opgeroepen tot het verkiezen v in een Lid van den Gemeenteraad Wien zullen wij kiezen is de natuurlijke vraag van ieder wien het belang onzer gemeente slechts eenigzins ter harte gaat maar het is tevens een vraag welker beantwoording zeker wel gemakkelijk mag geacht worden wanneer wij een man in ons midden hebben die nog onlangs ten aanhoore van het geheele vaderland door onzen geliefden koning een verdienstelijk man is genoemd Heeft onze geheele gemeente gejuicht toen de Heer A A G van ITERSON begiftigd is geworden met de orde van verdienste toen hij benoemd is tot Ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw laten wij kiezers bewijzen dat dit gejuich niet is geweest eene ijdele vertooning maar dat wij ware verdienste ook zoo gaarne dienstbaar maken aan de stad on er inwoning en brengen wij als één man onze stem uit op A A Q Van ITERSON Voor zijne bekendheid aei onze locale belangen staat ons zijn veertigjarig verblijf ter dezer stede borg en waar alzoo algemeene en locale kennis is vereenigd in dezelfde persoon komt het ons voor dat zulk een man de aangewezen persoon is bij de verkiezing vau eeu lid van den gemeenteraad op a mstaanden Dingsdag EKNIGE KIEZERS Als een bewljS Van hulde van de ingezetenen dezer gemeente aan een der eerste vertegen voordigers van Gouda s Nijverheid nevens het eereblijk hem onlangs als zoodanig door den Koning geschonken wordt tot CANDIDAAT bij de aanstaande verkiezing Tan een LID voor den GEMEENTERAAD alhier aanbevolen de Heer A A G VAN ITERSON die tevens door zijne erkende onpartijdigheid algemeene kennis en ervaring zoowel als door zijne volledige bekendheid met de belangen en toestanden dezer gemeente ten volle de eigenschappen in zich vereenigt welke zijne verkiezing tot lidvan den gemeenteraad ook in het belang der Burgers hoog wensshelijk doenvoorkomen aan EENI GE KIEZERS 3o Mrukkerij vbd A BRINKMAN Deze Coura t vewchijnt dea Donderdags en Zondae 8 ïn de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren i e prijs per drie maanden is f2 franco p post 2 2 5 Advertentieu van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Schutter ij BEKENDMAKING BUBGEMEESTEE en WfTHOUDEKS van Gouda gezien de et op de SCHuTTERIJEN van den Uden April 1827 Staatsblad u 17 alsmede de reglementaire bepaligen voorkomende in het Staatsblad van den 21sten Maart 1828 d 6 In aanmerking nemende dat het tijdstip genaderd is waarop behoort te worden overgegaan tot het inschrijven voor de schutterlijke dienst hebben goedgevonden aan de ingezetenen keunis te geven dat een ieder in de termen der wel vallende verpligt is zich voor de dienstdoende schutterij te doen inschrijven Dat tot de ioschrijviog zitting zal worden gehouden in het Baadhui dezer gemeente op Woensdag den 20sten Mei aanstaande van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 uur Dat de bovengemelde wet ten aanzien der vooschrevene verpligting de navolgende bepalingen en voorschriften behelst Art 1 Ieder ingezeten van het rijk die op den Isteu JaDuarij van elk jaar zijn 25ste jaar xal zijn ingetreden en zijn 4ste niet voleindigd zal hebben zal ingevolge de bepalingen dezer wet daartoe opgeroepen zijnde verpligt wezen de schutterlijke dienst uit te oefenen Als ingezete ien worden met bstrekking tot de toepassing dezer wet beschouwd a Alle Nederlanders binnen het rijk bun gewoon verblijfhoudende b Alle vreemdelingen binnen het rijk woonachtig welkefuu voornemen om zich daar te vestigen zullen hebben aanden dag gelegd hetzij door eene uiliirukkelijke verklaring hetzijdoor bet werkelijk overbrengen van den zetel van hun vermogen en de hoofdmiddelen van hun bestaan De tijdelijke uitoefening van een bedrijf of handwerk io enige ondergeschikte betrekking gelijk die van leeriius knecht enz kau op zichzelve niet beschouwd worden als eeu bewijs van het voornemen om zich in dit rijk te vestigen Art 6 Elk jaar voorden 1 junij zullen de ingezetenen welke op den Isten januarij van het jaar hun 5ste jaar van ouder dom zullen zijn ingetreden zonder onderscheid of zij vermeecen mogten al of niet tot de vrijgestelden of uitgeslotenen te behooren verpligt zijn zich bij het bestuur der gemeente in velke zij wonen voor de schutterij te doen inschrijven Art 7 Zij die in meer dan eene gemeente hun gewoon verWijf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd zullen tot de inschrijving verpligt zyn binnen die gemeente alwaar een dienstdoende schutterij aanwezig is Bijaldieu in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende f alleen rustende schutterijen bestaan zullen zij zich doen inschrijven in de gemeente alwaar zij voor de personele belasting zijn aangeslagen en de ambtenaren in die gemeente alwaar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden Art 8 Die van hunnen ouderdom geen voldoend bewijs geven zullen door het plaatselijk bestuur worden ingeschreven naar deszelfs oordeel onverminderd de bevoegdheid van den ingeschrevene om van zijnen juisten ouderdom nader te doen blijken Wordende dientengevolge alle ingezetenen welke in de termen van gemelde artikelen vallen dat zijn zij welke den eersten januarij 11 bun 25ste jaar zijn ingetreden of geboren werden in den jare 1843 mitsgaders de zcodanigen tusschen de 24 en 35 jaren oud welke ert de laatst gedane oproe ping in dato 10 mei 1867 zich alhier met der woon hebben gevestigd opgeroepen om zich op den hierboven gemelden j g op de uren en op de plaats ter inschrijving bepaald aan melden zullende zij welke hieromtrent onverhoopt mogten alatig zijn et te min van wege het gemeente bestuur ambts e worden ingeschreven en bovendien dooi den schntters De prijs der Advertentien van ééa tot re regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters wordenberekead naar plaataruimte raad worden verwezen tot eene geldboete terwijl dezulken zonder loting bij de schutterij zullen worden ingelijfd indie i het zal blijken dat er tijdens de verzuimde inschrijving geene redenen totuitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien bestonden Wordende eindelijk degenen welke aan de inschrijving moe ten voldoen verwittigd dat zij bij gemelde inschrijving mceiea overleggen hun bewij geljoorte zullende zij voor zoo verre zij aibier geboren zijn zich te dien einde moeten vervoegen op de secretarie dezer gemeente op Zaturdag den Itiden mei aanstaande van des voormiddags tien tot des namiddags één ure En zullen zij ieveus veipligt ïiJQ bij de inschrijving op te geven hun naam en voornaam de straat de wijk en het nummer van het huis hun beroep benevens dat hunner ouders alsmede sedert wanneer zij ingezetenen dezer gemeente geweest zijn GoLD v den 2 Mei 186S Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DKOOGLEEVER FOBTUIJX v BERGE N IJZENDOORX Overzigt GOIDA 9 Mei iW engelsche ministers hebben na hunne nederlaag der koningin hun ontslag aangeboden maar qj ziJD gemagtigd bet parlement te ontbinden Om no eene dubbele ontbindiof te ontgaan zullen zij wachten tot bet najaar eo alsdan krachtens de reformbill tot eene nieuwe verkiezing overgaan intusscben zullen zij de zaken gaande houden Dit besluit heeft scherpe beoordeeling uitgelokt en Disraeli bewogen eene lofrede ie houden op zich zelven eu zijne ambtgenooten Zulke manoeuvres sorteren weinig effect eu het aanblijven zal ook nu slechts afnemende consideratie ten gevolge hebben Het twecle eu derde voorstel van Gladstone zijn dan ook reed aangenomen en de zaak der afschaffiug zal meer en meer voorbereid worden Toch zal het niet ontbreken aan hevigen tejensland vooroordeel en zelfzucht strijden voor het behoud eener instelling die volkomen veroordeeld is uit het oogpunt van billijkheid en re jt Zoo oordeelen de aartsbisschoppen en bisschoppen dT epgdscbe staatskerk met zij denken aan hun eigen belang en zien in de toekomst gevaar voor hunne egyptische vleeschpotten Het ia zoo moeijelijk voor de geïnteresseerden in te zien dat voorregten tïegonstigingen vaste bezoldigingen onbestaanbaar Ji t met den bloei van alle kerkelijke vereeniging en dat de vrije gemeenschap van waarheid en liefde geheel andere grondslagen behoeft dan tot nu gehuldigd werden In den franschen senaat werden in de laatste dagen discussien gevoerd over de nieuwe drukperswet die hoewel voor de vrijheid van uiterst geringe beleekenis nog hevigen tegenstand ontmoette bij de serviele dienaren van den westerschen despoot Toch was het einde aanneming met groote meerderheid want de keizer zelf is liberaler dan zijne blinde aanbidders De Fninsehen kunnen ailes behalve den gulden middelweg van beiadigden vooruitgang bewaren Een kind kan iu2ien waarop dit stelsel moet uitloopen glorie of revolutie oorlog of omwentelingen al voorziet men dat de keizer te Orleans woorden drs vredes zal spreken toch weet ieder dat zijne heerschzucht niet sterft en dat de agitatie steeds onder de asch voortsmenit in bet vulc nische Frankrijk In Duitschland is bij het tolpnriement de kwestie gerezen over het al of niet indienen van een adres aan den koning Het is een vrij onbelangrijke zaak en men zal nu van dat t ürnemen afziendaarraen betoverde strekking niet eens kon worden Von Beust heeft een aanval van koliek gehad op hem rostde hoop ter regeneratie van Oostenrijk hij maakt zich gevaar iijke vijanden en de keiyerlijke beslissing kan niet laac tt r uitblijven T