Goudsche Courant, zondag 10 mei 1868

1S S üoüderdag 14 Mei d 639 De ondergeteekende heeft de eer het geachte publiek kennis te geven dat zij en 11 Mei aanat baren Winkel ia GAREN BAND en al wat tot dat vak behuürt zal openen Tevens is zij voorliea van eene ruime sortering GLACÉ HANDSCHOENEN prima kwaliteit Zich in uwe geëerde gunst aanbevelende Ai eene civiele bediening verzekerende verblijft zij met achting UEJ Ètc Biewareite Gouda Wed C van der AKEND Turfmarkt H 32 geb H iKDiJZEa GOUDSCHECOÜRAM uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg l n 60 Abshaubbins OF Anti Rlnimatische Watteo Tot heden as er nog geen middel bekend dat zoo onfeilbaar alle Ehumatiek geneest als de onschatbare uitvinding van Absliaubbin De volgens zijne ontdekking bereide Watten bij vele lijders aan het zoo gevreesde Rhumaliek reeds zoo gunstig bekend beginnei meer en meer de aandacht der HH geneeskundigen te trekken zoodat zij door HEd zeer worden aanbevolen Lijders die geheel door het Kbumatiek verstijfd waren zijn door de aauweiding dezer Watten bini en weinige ureti zoo volkomen hersteld dat zij niet alleen van hunne pijnen bevrijd waren maar zelfs den zwaarsten veldarbeid konden verrigten Daarenboven hebben zij nog dit vooroeel boven andere geneesmiddelen dat zij zonder ecsi e cugi r s heid ook door den minslkuudige kuniieu worden gebruikt daar ze niet het geringste nadeel kunnen te weeg brengen of aan andere gelijktijdig gebruikte geneesmiddelen schadelijk zijn Deze heilzame Watten worden alleen echt verkocht bij den hoofd depothouder A BKEKTVELT Az te Delft dcorwien de blaauwe billetten waarin ieder pakje is gewikkeld zijn onderteekend en waarop tevens voorkomen de namen der Dépothouders waar dezelve alleen en uitsluitend zijn te verkrijgen waarop men tot voorkoming van bedrog wel heeft te letlen Prijs per pakje 30 Cents O ik verkrijgbaar bij T A VAN DEÏH Gouda AVed BOSMAN A PRmS G WILHELMUS T W DEN UIL J GOUDKADE J H K ELLER Rotterdam Weste wagenstr A EEIJNARDT Oonpoort OTTO HOOGENDIJK CapMe ad U nel Zevtuhuizen Woerden Schoonhictn JBosioop CORRESPONDENTIE FemgL bewoners der oo uijde van de Goawe beklagen zich zeer dat men hen etpn U tm tijde ïan Albreeht BevHnp levend wil begra ei Oci htt onnoodige en ondoelrnatifïe dier verliRoging aan te tooüen dienï dat de oostzijde der Gouwe en wel bepaaUelijk omtrent de Luthersche Kerk ve él hooger was dan de westzijde tt rviijl eeoe flaauwe onmerkbare zeeg van de uieu e brug ti op het brugje at hter de vischmarktt noch aan het gezipt noch aan wantlelaars of rijtuigen eenig hinder deed zij willen de goede gezindheid au het bestuur noch de bekwaamlieid van dfn ger ieente bouwmeester peenzins iitwijfel trekken doch wanneer re daarvan hiermede blijken wiHeq geven gelooven zij dat ze zich zcfr vergissen Zij noodïgen hopM medestaJgenooten uit hiervan o hedtn bij go weder eens een kijkje te nemen en ze zullen kunnen zien waaraan de belasting op het inkomen die nog steeds voor verhoosiög vatbaar IS dienstbaar gemaakt wordt In de tweede karoer s lijÉ u yxea en teregt het jukuikkeu vaarwel te zeegen hier evenwel Boekdriikk H7 v irA71iR NK 1AN De Kiesvereeniging DE GRONDW ET te Gouda voor bet lidmaatschap der f9 heeft tot Kandidaten en beveelt als zoodanig aan de Heeren Provinciale Siatea benoemd J DROOGLEEVER FORTUMN T W TAN ODDHEUSDEN EH J HERREWIJ H JZ EENIGE KIEZEKS voor leden van den Jemepiileraad hebben n der tijd met leedwezen het be=lnit van den Heer A LUÜTEN vernomen oiu voor de betrekking van raadslid te bedanken een ieder die de oorzaak van dit ontslag kent zal dit besluit van zijne zijde kunnen billijken terwijl ZijnEd van vrijzinnige beginselen doordrongen in den Gemeenteraad zelven niet dien steun vond dien hij verdiende ja dikwijls stuitte zijn goede wil r f op eene meerderheid in den raad die schijnbaar het besluit had genomen oni zeer ruim roet de gelden van de gemeente om te springen en die zich soms liet leiden door mannen met den paruikengeest van vorige tijden Er is lang gewacht eer er eene nieuwe verkiezing is uitgeschreven Zij is eindelijk daar en nat nu Een beier raadslid dan de Heer A LUIIÏEN zal moeijelijk te vinden zijn een man met een juisi oordeel begnafd oaparlijdig met kennis van zaken toegerust beschaafd in vormen en goed spreker met ondervinding voorzien door dat hij reeds eeiiige jaren de slailszaken heeft helpen behandelen zal meu oioeijelijk eene betere keuze kunnen doen ilan om hem te herkiezen Laleo wij toonen door op nieuw onze keuze op hem nit t3 brengen dat zijne haaJeluigeu onze goedkeuring en bijval hebben mogen ondervinden de vernieuwde Laten wij iet zekerheid vertrouwen dat die onderscheiding voor ZijnEd kroon op ïijn werk zal zetten en dit hem zal be vegen om zich de keuze te Uien wcigevallen Si nimen wij dan op DINGSDAG 12 MEI a s met f gemcene stemmen D A LUIJTEN E1 NIGE KIEZEKS die zich voorloopig oni er den naam vac BURGERPLIGT tol vereeniging hebben gevormd noo li ien hunne Medekiezers uit om up den 12 Mei e k tot Lui van den Gemeenteraad te stemmen den Heer A A G van ITERSON den man die teregt bekend om zijne bekwaamheid Werkzaamheid Onpartijdigheid en onbevangen oordeel ai de hoedanigheden in zich ïïrepniït om waardig en tot nut en heil van GOUDA het Lidmaatschap van den Kaad te bekleeden DE KIESVEBEENIGIXG GOUDA stelt als kandidaat voor da verkiezing een Kandslid op DINGSDAG 12 Laatste Uitnoodigiug van MEI a s den Heer AJLCvanlTERSON EENIGE KIEZEKS hebben zich ver bonden hunne stem nit te brengen op den Heer Mr U J KRANENBURG Advocaat hier ter stede ais geboren Gou wenaar zeer bekwaam en onafhankelijk man Vóór den 15 Mei moeten de invuUiugsiijsten X 1 voor de tentoonstelling te Arnhem zijn ingeleverd De industriëlen in deze stad noodig ik uit genoemde billetten uiterlijk d 12 dezer bij mij ter opzending te wiUen inleveren Van ITERSON Gouda 8 Mei 1868 Een paar PLANINO S zoo goed als nieuw met MECHANIEK in KOPEK en IJZEREN BOUTEN en STANGEN benevens een HARMONIUM keurig van toon en zamenstel en eenige vierkante PIANO S in voorraad bij OPGELMAKEU Turfmarkt i hoek van de Gouwe alhier Raderstoomboot d IJsSCl YKAAGT TERSTOND TE HUUR der drukste standen der stad een Van GoXldB Maandag en IHngsdag smorgens 6 nren jie overige werkdagen s nior MEN op een Van Rotterdam op gelijke lagen snamiddigs 2 uren Zondag s pvonds 5 uren l agelijks Hetourkaarferi ZiJkaOtOOr of Voorkamer I iins 7 Jtren zondag T morgens eV nur om een zindelijke aak uit te oefeiien AdrM hij den Uitg ever de7er C nnrant Deze Courant verschijnt des Bonderdags eu Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren I prijs per drie manoden is 2 fraaco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middcgs teu 12 ure groütLrt noeten vLiir 10 ure ingezonden zijn Kennisgeving oo txx BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gameenteGouda gezien art 228 der wet van den 29 junij 1851 Staatsblad n 85 regelende de zamensteUing inrigüng enbevoegdheid der gemeentebesturen brengen ter kennis van deingezetenen dat de termijnen voor de vorderingen ten lastevan het rijk bij de wet bepaald of te bepalen op die tenlaste der gemeente van toepassing zijn en dat mitsdien allezoodanige vorderingen over de dienst van 1867 vóór of uiterlijk op den 30 Junij a s behoorcn te worden ingediend Gouda den Mei 186S Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOuLEEVER FORTUIJN v BERüEN IJ ENDOORN i3uttenlan i IiOndLsil 10 Mei De groote meerderheid waaimede de engelsche volksvertegenwoordiging in beginsel besloten heeft dat de iersche staatskerk behoort afgeschaft te worden wordt n c groote nasriehijaljjtheiu toegeschreven aan de telkens krachtiger wordende overtuiging van geloovige christenen dat niets de godsdienst zoo onherstelbaar benadeelt als inmenging van dSD staat De tijden rijn nog niet rijp voor de afschaffing der engelsche staatskerk doch binoen twintig jaren zal dit toch zekerhet programma der liberale partij worden Nu reeds ziet dezepartij met leede oogen d it de bisschoppen zitiing hebben inhet huis der lo ds Naarmate een lanti toeneemt in verlichting en ware Uberaliteit wordt de afkeer grooter waarmedehel volk de inmenging der geestelijkheid in zijne wereldschefaelanf ziet en de toekomst zal behooren te leeren wal hetherro 3 parlement dienaangaande denkt Het huis der vertegenwoordigers te Washington heeftgisteren met 110 tegen 32 stemmen besloten de vertegenwoordigers van den staat Arkansas in het congres toe te laten 11 Mei Uit New York is van 30 april berigt ontvangen De heer Warts heeft in den senaat bij de jchandelingder zaak van den president Johnson geargumenteerd dat dezehet regt bad eene uitspraak van het hoog geregtshof te eischen wanneer hij van oordeel was dat de handelingen van iiet congres ongrondwettig waren De heer Grimes tn andere senatoren hebben brieven ontvangen waarin zij met een moordaanslagbedreigd worden voor bet geval dat zij stemmen voor de vrijspraak van den president Het congres van Mexico heeft van de verbanning uitgesloten alle vr emdelingen die een behoorlijk bedri f uitoefenen 12 Mei De koningin heeft op het adres in het lagerhuis geantwoord dat zij vertrouwende op de wijsheid van hetparlement verlangt dat hare belangen in h t bestuur van dewereldlijke goedertii der staatskerk in Ierland geen verhindering zullen zijn tot de overweging van maatregelen betreffendedat onderwerp in de tegenwoordige zitting De hr Gladstone zat het daartoe strekkend ontwerp morgen indienen Parijs 10 Mei De Patrie verzekert dst een nieuw ontwerp van wet betrekkelijk de aan de houders van aexicaansehe schuldbrieven te verleenen schadeloosstelling aan het onderzoek der commissie voor het budget is onderworpen geweest en dat daarin wordt voorgesteld de inlossing der schnidbrieven tegen 340 fr De zaak zon thans bij de regering in nader onzderzoek siju 11 Mei De keizer heeft in antwoord op de rede vanden maire van Orleans het volgende gezegd Ik heb metgenoegen uwe uitnoodiging aangenomen omdat ik mij altoosgelukkig aoht mij te bevinden in den boezem eener stad die terwijl zij op godsdienstige wjjze hare roemrijke herinneringen De prijs der Advertentien van één t £ zes regels met inbegrip van het zetsel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Biiitengewoue letters worden berekend naar plaatsruimte en zoo vaderlundsohe gevoelens handhaaft zich met ijver w it aaiï de kaTipstrijden van arbeid en industrie Ik heb zcif uwen vooruitgang willen cons ateren en aanmoedigen overtuigd dat deze te midden der algemeene rust in Europa iich met vertroiiwen verder kan ontwikkelen In antwoord aan den bisschop heeft Z M ge egd Hier ter plaatje herinnert men zich met een gevoel van gelok wat godsdienstig geloof en ware vaderlandsliefde kunnen uitwerken voor hei heil en de grootheid van eer land In de e stad heeft zich een der meest bewonderenswaardige historu he feiten voorgedaan De stroom die langs deze wallen vloeit was een der bolwerken onzer onafhankelijkheid gelijk hij in iateren tijd de heldhaftige overblijfselen van groote legers beschermde Met de keizerin alhier gekomen om deel te nemen aar de volksfeesten van Orleans hebben wij in de eerste plaats willen ned knielrn in de oude basiliek en te midde der groote berinnwingen van het verledene Gods bescherming voor de toekomst inroepen Berlijn ll Mei De Kreozzeitung erneemt dat het olparlement op zijn vroegst den 27 dezer maand zal gesloten worden en dat nlsdan dadelijk weder de rijksdag bijeen zal komen om de bouds begrooting voor buitenlanJsche zaken ea verscheidene wetsvoorstellen af te doen Weeiaen lO Mei In de zitting der tweede tamer voor hftt budget beeft de heer Skene het bpk pnde algpmeen rapport voorgelezen De minister var financiën verklaarde dat hij bet met de voorstellen van het sub comité niet eens is Het tekort over drie jaren zal slechts 150 millioen bedragen Er is dns mogelijkheid om tot een budget zonder deficit te geraken Een eenj Trio provisorium zou den nadeeiigsten invloed op s lands crediet hebben Over de gedwongen conversie der staatsschuld kan men nog beraadslagen De regering zal gaarne in plaats van de belasting op het i ikomeD een hoofdelijken omslag ia overweging nemen In elk geval is echter nog dit jaa eene verhcoging der belasting noodzakelijk 11 Mei Men meldt uit Bucharest De vorst heeft op zijne reis zich overtuigd dat werkelijk gewelddadigheden tegen de Israëlieten zijn bedreven Hij heeft den prefect van Bakou afge ef en talrijke schuldige ingezetenen doen arresteren Voorts heeft hij maatregelen van voorzorg genomen voor de toekomst De nationale garde van Bakou is ontbonden 7 12 Mei De commissie der tweede kamer voor het budget wier zitting door bijna al de minisiers werd bijgewoond heeft het voorstel betreffende de belasting op het kapitaal met eenparige stemmen of tnee na verworpen Bij de beraadslaging over de conversie der staatsschuld werd eerst de vraag behandeld hoeveel de schuldeisehers van den staat in het geheel verlie en moeten en ten slotte werd een voorstel van den heer Mayer aangenomen strekkende om behalve de bestaande belasting van 7pCt op het inkomen nog 18 pCt van de rente te heffen Praag lO Mei Heden heeft alhier eene meeting plaats gehad die door 20 000 personen werd bijgewoond De vergadering verklaarde zich tegen de in den rijksdag voorgestelde belastingen en reclameerde voor Bohëmen dezelfde regten al in Hongarije worden geheven alsmede het algemeen stemregt voor de verkiezinget voor den rijksdag 6tnnenland GOUD l 13 Mei Ter verkiezing van drie leden voor de provinciale staten waren ingekomen 718 stembilletten van onwaarde 10 de volstrekte meerderheid was derhalve 355 Bij de opening heden bleek dat nitgebragt waren op den heer J Droogleever r urimisr 573 St op den heer mr L Slingeland 531 op den h ijTT V Hatntjes Dekker 327 op den hr J C Bredius 136 T dee hr T W van Oudhensden 126 op den heer J HeHïwijn ir 8 zQ ydat verkozen zijn de hh J Droogleever Fbrw irts mr L