Goudsche Courant, zondag 17 mei 1868

ü 640 Zondag 17 Mei 1S@S TOILET j aa a BAD GOUDSCHE COURAUT van JOHAKN HOFF te Berlijn STUKJES van 17Vs 35 50 en 75 CENTS Door het 2erei eJd gebruik dezer Zeepen Bordt de huid gezuiverd van alle onreinheden als daauwwormpjes zomersproeten vlechten huidspikkels en enz Ze verfijnen en verfraaijen de huid maken haar zacht als fluweel en zoo wit als albast en zijn d larora voor Dames een onschatbaar hrlpmiddel bij het toilet Ook wegens de voordeelipheid in hei gebruik verdienen deze Zeepen bijzonder aanbeveling DE MALZ POMADE in flacons van 70 ei en ƒ 1 dient ter conservatie der huid vnii het hoofd verwijdert de lastige schilfers en bevordert den haargroei Steeds verkrijgbaar Ie Gouda bij J C vas VEEUMIVUëN te Woekdes bij HENBl J TAN PEN BERG SV lle soliede Winkeliers Kappers etc kunnen de Malz Zeepen en Pomade lil verkoop krijgen en genieten ruim rabat Vanvragen franco aan het Ceiitraal üépot te Amstkkda m TTitgave van A BRINKMAN Latige Ti€nde cegy D u 60 Openbare VcrKoopIng te noerkapelle op VRIJDAG den 2 2 MEI 1S6S des VKormiddiigs ten 10 ure in de Herberg van r ETER van DRIEL in het Dorp aldaar van EEN HUIS met SCHÜÜE en ERF inge igt tot BEOOD en BESt HUITBAKKERIJ en eene ARBEIDERSWONING met SCHUUR en ERF alles staande en gelegen binnen het dorp en de gemeeote MoerkavfVe Dadelijk te aanvaarden Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Zuidïf addinxreen En op MAANDAG den 25 MEI 1868 des voormiddass ten 11 ure in het Raadhuis van Soord Ji addinxreen aan het dorp van i Een Huis en Erve ingerigt tot HERBERG genaamde de Nieuwe Hekbeeg tot dat einde aliergescbiktst gelegen met aanlegplaats aan de Gouwe binnen Noord JFaddinxreeUt onmiddellijk nabij Buikoop Met het beste gevolg IS dit beurijf steeds aldaar uitgeoefend en zeer vatbaar voor uitbreiding Voorts zijn aan dat hii s verbonden drie ARBEIDERSWONINGEN te zamen verhuurd voor ƒ 2 40 per week Te aanvaarden 1 Julij 1868 Alles breeder bij billetten omschreven Informatien bij den Notaris MAARSCH LK te Botkoop en bij voornoemden Notaris MOL ENAAR te iraddiniteen Iemand bekend met GEWOON en DUBBEL BOEKHOUDEN eenige uren van den avond te zijner beschikking hebbende wenschie die zoodanig te besteden Adres franco onder letter V bij den Uitgever aezer GocDA 13 Mei 1868 De prijs der 1 kwaliteit JENEVER 46 8 is heden met inbegrip van Eijksaccijns 67 cents per kan by eene hoeveelheid van minstens tien kan bij G F VAN DE TEEDE Peperstraat DOOR BIJZOXDERE OMSTANDIGHEDEN UIT DE HAND TE KOOP de in volle werking zijnde en iüet het beste succes gedreven wordende GOUDSCHE BROODFABRIEK te GOV DA Inforra itien mondeling of op franco aanvraag bij Jotaris M KIST te CLuda Uit de hand te koop NEGEN UZEREN LEDIKANTEN eenmans roet Behangsel en Beddengoed compleet afkcmsiig uit een kostschool en allen in Leer goeden staat te bevragen bij M van DANTZIG Turfm irkt Gouda AANBESTEDING DIJKGRAAF en HEEMEADEN van Eloemesdaal bij Goüda zijn voornemens op Zaturdag 23 Mei 1868 des voormiddags ten elf ure in het Koffijhuis DE EoMEiN te Gouda bij inschrijving aan Ie besteden Het BEHELTEN en REGTZETTEN van den Achtkanten I Molen van dien Polder en de daarmede in verband staande Werken Het Bestek ligt van Donderdag 14 Mei af in genoemd Koffijhuis ter lezing Aanwijzing aan den molen wordt gedaan op Zaturdag deii 16 en Maandag den 18 Mei des voormiddags ten tien ure De iuschrijvingsbiljetten moeten worden ingeleverd ter Secretarie vay BloemenDAAL op de Westhaven te Gocda wijk B N 146 véór of op Vrijdag den 2iJ Mei 1 68 Gouda den 9 Mei 1868 DIJKGRAAF en HEEMEADEN voornoemd De Heemraad Loco Secretaria De Dijkgraaf VOS van BEEGEN UZENDOOBN Delft W Wilschut Delfshitnen J Koch I Deventer Gebroed Timan j Dirksland D de Vries Dordrecht H J Giltay i Gouda L Schenk op de Hoogstraat I Ha e J Visser en Zoon Spuistraat Hardericijk A Greidanus Haastrecht K Oosterling Leijden J T Terburgh Haarlemmersir Oudevater H J Kuijper Rotterdam v Sdnten Kolf korte Hoofdsteeg Schiedam v d Hoeven en Numan Schoonhoven A Wollf liel A J Faassen Utrecht F Allena op den Steenweg over de Donkerstraat n 372 Vlaardingen i M Lagerwerff De SLIJMen MAAGPILLEN bereid vui ens het ecbte reCCpt zijn door mij te Gouda alleen en uitsluitend verkrijg iaar gesteld bij den Heer L SCHENK op Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte SliJDl Maagpillen a een biljet voo en met de handteekeoing van J J SCHEEUDEE apotheker welk haudteekeuing zich ootbevindt op het zegellak waarmede het doosjeverzegeld i Men gelieve daar wel attent opte zijn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men trachtin omloop te brengen Openbare Verkooping OM CONTANT GELD ten overstaan van den Notaris A KLCJIT Hz gevestigd te Moordrecht op Maandag den 18 Mei 1868 des voormiddags ten 9 ure in den Zuidplaspolder onder Moordrecht op den Huize Akkebooed bewoond door den WelEdelen Heer J B SNELLEN vau Eene belangrijke partij GEREEDSCHAPPEN en benoodigdheden gebruikt en ongebruikt ter dienste geweest der desinfectie bij de geheerscbt hebbende runderpest Alles breeder bij biljetten omschreven Slijm en Maagpillen Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de sÜjm en als maagversterkend gebmikt Botkdrnkkerij van A BRINKMAN worden door hare zachte werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zijn zijn tegen 327 i Qt het doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de heeren Aarlanderveen 3 F Allart Amsterdam P de Haan en Zoon apothekers Kalverstraat o 255 Bommel Zalt1 J v d Vegte Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags lu de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Dl prijs yiv drie maanden is 2 franco p post 3 i5 Ad ertenticn var l G regeld tot des middags ten 12 Uit grootere moeten óürlO ure ingezonden zijn Kennisgeving BUKGEMEESTEK en WETHOUDEES van Gouda brengen ter openbare kennis dat ter voldoening aan art 69 der wet van den 4 Julij 185 O Staatsblad n 37 afschriften van de Processen Verbaal betreffende de benoeming van een lid van den GemeenteRaad bedoeld bij artikelen 52 en 07 dier wet zijn aangeplakt en zulks aan den ingang van den langen Groenendaal bij de Gonwe aan het gebouw der Luthersche kerk alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn nederge tgd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen weikdag van des morgens tien tot des namiddags één ure Gouda den 15 Mei 1868 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester droogleever fortüijn V bergen IJZENDOORN KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter opp iVire kennis dat ter voldoening aan art 69 der wet van den 4 Julij 1850 Staatsblad n 37 afschriften van de Processen Verbaal betreffende de benoeming van drie Leden van de Provinciale Staten bedoeld bij artikelen 52 en 67 dier 1 wet zijn aangeplakt en zulks aan den ingang van de groote Kerkstraat bij de Markt alsmede dal gelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens tien tot des namiddags één ure Gouda den 15 Mei 1 R8 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJ END00RN Overzigt GOUDA 15 Mei De koningin van Engeland heeft in echt liberalen dn aan het lagerhuis te kennen doen geven dat zij de vrijheid der beraadslagingen niet belemmeren wil en ziuli verlaai op de vijsheid der ve tegenwoordigers en nu eft Gladstone onmiddellijk een bill ingediend tot schorsing dei benoemingen bij de iersche staatskerk Onzeker is de loop dien de zaken zullen nemen en of het ministerie dut werkelijk reeds gevallen is tot op de ontbinding in november aan het roer zal kunnen bli iven De strijd heeft reeds aai leiding gegeven tot groote hevigheid en de woelingen der tegenstanders van den hoogst billijken maatregel zullen nog dagelijks toenemen maar het einde zal het werk kroonen en al moge het jaren duren de strijd zal niet eindigen dan met de opheffing der staatskerk De turksche sultan heeft soboone woorden gesproken van echte liberaliteit En al is het reeds vroeger gebleken dat ook in Turkije werken niet altijd volgen op woorden bedenke men met welk een bitteren tegenstand de vrije instellingen daar worden bedreigd als men in de meest beschaafde landen de hevigste reactie ziet tegen de toepassing van beginselen sedert lang door allen in theorie aangenomen Het is in waarheid een hoogst opmerkelijk verschijnsel uit den mond van een mohammedaan en een sultan te vernemen Wat de godsdienstige overtuiging betreft ieder moet vrij zijn om te gelooven wat hij wil Dit is aan geen twijfel onderhevig De prijs der Advertentien van één tot zes reeiels met Ijbegrip van het zegel is 80 Cent vaor eiken regel daarboven 10 Ceut Bnitengewone letters worden berekend raax plaatsruimte De onderscheiden eerediensten moeten alle minachting of vijandigheid tegen elkander laten varen Napole u heeft te Orleans toch gesproken en is het vaa wein g beteekenis wat hij gezegd heeft het gewaagt van vrede en uit den Moniteur kunnen wij lezen dat de ind uk uitmuntend is De drukperswet is afgekondigd het is schijn van vrijheid met onvrijheid in wezen De voorafgaande magtiging tot oprigting van een dagblad en de hatelijke waarschuwingen zijn afgeschaft maar overigens zijn de gevaren groot die strenge straffen bed reigen en de wet blijft in handen van een argttanend bewind een gereede aanleiding tot willekeurige belemmeringen lu het wetgevend ligchaam zija discnssien aangevangen over klagten tegen den vrijen handel De FranscUen zijn wel sterk in theoretische vrijheidsbespiegelingen maar uiierst zwak in de practische toepassing Het is treurig op te merken hoe vele fransche industriëlen nog altijd hunne hoop vestigen op protectie en dat een man als Thiers optreedt cm zulke verouderde begrigpen te verdedigen De heer van Reenen blijft altijd zoekende en het overleden ministerie blijft zich nog altijd bewegen a s of het toch nog eenig leven bezat De bemoeijingen der eerste kamer zullen wel geen verder resultaat opleveren de uitkomst was bereikt toea zij mogt vernemen dat het ontslag was aangenomen en de taak der zameiistelling onvoorwaardelijk was opgedragen aan den president der tweede kamer Maar deze taak heeft in de gegeven omstandigheden eigenaardige moeijelijkheden Het gewezen ministerie heeft de taken geweldig verward gematigde conservatieven dnrven zich niet wagen aan den onvermijdelijken strijd die weldra weder moet ontwaken en de liberalen zullen den ontredderden toestand net aanvaarden zonder stellige voorwaarden die een bestuur op vaste grondslagen vestigen Wij hebben overgenoeg van die tweejarige coaservatieve pro fneming van dat onnadenkend 6nancieel beheer van die koloniale evolutien van die diplomatieke rodomontades Het moet anders worden maar vooral de houding der ministers tegenover de vertegenwoordiging Dip aanmatigende toon die verguizende minachting die bitse bewoordingen van enkele ministers zijn in het laud der vrgheid n onvergefelijke font Het schaadt den persoonlijk beleedigde weinig maar het ondermijnt den eerbied voor onze constitutionele instellingen het wekt afkeer en haat tegen de gestelde magten en zou de verderfelijkste vruchten dragen voor hc behoud van de rust des vaderlands Deze overmoedi e ministers hebben bekommeringen gewekt die onbestaanbaar zijn met het vertrouwen dat den Nederlander moet bezielen Wij behoeven een ministerie dat eerst en vooral vertrouwen inboezemt op zijne ougekrenkte gsheohtheid aan de regten en vrijheden des volks en dat den koning in waarheid ie lief heeft om zijn naam te mengen in den strijd tot het handhaven van persoonlijke eigenliefde öuttcnlanïr Londen i3 Mei In het lagerhuis is tot de tweede lezing toegelaten de wet op de invoering van het metrisch stelsel van maten en gewigten Te Ashton heeft de beruchte protestantsche rond eizende prediker Murphy weder het succes van zijne redevoeringen gehad hetwelk hij schijnt te beoogen en in Engeland schijnt te mogen worden nagejaagd zonder dat zich het gezag daartegen verzet Ook daar zijn weder zijne hoorders in zoodanige opgewondenheid gebragi dat zij naar de wijken der katholieken heen getrokken zijn en een aanval gedaan hebJ VTTp fctiizen en op de kerken van katholieken Ov ir ag en s ivójiB