Goudsche Courant, zondag 17 mei 1868

Burgerlijke Stand G o r D A Icn 13 Johautips Gijibcrtus oiulrrs G ïmmcrzcel cu C de Mol 14 Anthouia ouders A H ü Billen en J Wardou OvEKLEDtN 14 Mei M de AVanï G8 j 1868 Donderdag 21 Mei H 641 GEBOKfN 12 Mei iïaria ouders P van Nestelrode en J W yan Gef GOUDSCHECOURANT ADVERTENTIEN l 3 25 JARIGE Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D a 60 3 êCS van Sö 6 1 fi VÜYK en J ZAXDIJK Gouda 17 Mei 186S Ei GE E i c i cst cïs ctóai ê®ÊJEiaFcistEa Heileu overleed aan eene kortstondige doch hevige ongesteldheid mijn geliefde Echtgenoot de Heer MAÏTI1IJ3 HE WAAL in aeu ouderdom van roim acht en zestig jaren Wed J W DE WAALGocDi U Mei 186S J wsEji ONTVANGEN uit de Fabriek van de Heeren HUNTLEY PALMERS te Lositkti 10 diverse soorten Eng BI3CL ITS dezelve worden ook per gewigi verkocht alsmede alle i sourien van LIMONADE SPUITWATER MINERALE WATEREN ENG BIE itEN beste INMAAtC AZIJN a 15 Cis de Flesch KRUIPEN en BORDEAUXAZIJN JAP NSCHE SOIJ V ENGELSCHE SAUCEN ZUBEN MOSTERD enz Ontvangen eene partij puike CHIX GEMBER itgcu zeer billijken prijs VANiLLE il 15 Cis het stokje bij 10 stokjes aanmerkelijk minder P J MELKERT Jlavcii B 15 Gmda LIEBIGS YLEESCHEXTR CT afgeslagen AANBESTEDiNGT Op Y rij dag den üi Mei 1868 des middags ten 12 ure ial bij den Heer P E YOS in het Logement DE ZiLM te Gouda worden aanbesteed voor den Heer J P VAN CATZ aldaar Een BURGER WOONHUIS met PAKHUIS op een paalftindering met bijlevering der materialen Bestek en teekening liggen ter inznge in voornoemd Logement van Maandag den 11 Mei IS iS Exemplaren van het bestek worden tegen franco overmaking van ƒ 1 onder kruisband toegezonden dcor de Boekdrukkers J VAN BENTUM ZOON te Gouda Aanwijzing in loco zal gedaan worden op Vrijdag den 15 Mei des namiddags ian 1 tot 2 ure Nadere informatien zijn Ie bekomen bij den Keer A KOOREVAAK Architect te Coude Binnen en Buitenlandschc van A BR INKMA 7 Alle BOEKEN en TIJDSCHRIFTEN worden binnen den korst mogelijken tijd geleverd recommandeert zich voor STEENDRUKWERK tegeu zeer biiiijke prijzen Heeft mede voorbanden alle soorleu van PAPIER alsmede BESTE ZWARTE alle Couranten worden dadelijk opgezonden Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en oorspronkelijke voorschrift zij zijn een onfeilbaar geneesmiddel voor gal slijm maag ongestelheden en slechte spijsvertering Zij versterken het gestel verdrijven de huid uilsiagen verwekken eetlust zuiveren het bloed en verdrijven de hoofdpijn Zij die de echte en van OUdsbe roemde verlangen halen dezelve bij onderstaande Heeren Heele doozsn 1 50 halve doozen 0 75 kwart doozeu ƒ 0 37 te Gouda J C ZELDENEIJK Dordrecht J KREIN J Haastrecht i D HAKTOG RelltmdduU J W BRUCH A ieutcveen Doctor J SASSE Rotterdam C J W SNABILLÉ A SCHIPPEBEYN Utrecht T P v an den BERGH IJssel teijn C van ZVYIETEN Ieder worut gewaaischuwd voor de vele namaaksels het getal moet op de doosjes geschreven zijn en de letters G C S in het lak gedrukt Het merk ais bereid zijnde volgens het aloude oorspronkelijke voorschrift Mevrouw SCHONEVELD vraagt tegen Augustus EENE KEUKENHEID = 13 huiswerk moetende verrigten Die welke hei ongeluk heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeelen over den last het ongerief en tijdverlies van dat artikel en zoude zeker gaarne ontheven zijn dezelve te moeten gebrniken welnu er bestaat een middel allen wier oogen nog niet tot in de hoogste graad zijn versleten kunnen daarvan ontslagen worden door het bestendig gebruik van Dr Chantomelanus Oogenwater Bij eike wassching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzivakte oogen voelen wederkeeren zoodat men in vele gevallen de bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer één flacon is opgebruikt Maar vooral ook zij die nog geen bril behoefden te gebruiken is dat het middel om voor altijd daarvan bevrijd te blijven bij velen ja Bij oneindig velen is toch reeds bet beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men voortdurend verpligt is op verdelen afstand te zien dat letters zich dubbel vertoonen dat schel licht hinderlijk is dat de oogen beginnen te steken enz enz Welnu gebruikt Dl Chantomelanus OOGEW ATER en gij zult u beier bevinden Het is verkrijgbaar a CO et per flacon bij T A G VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKEK Leijden J H KELLER w wagenstr Rotterdam H y D GRIENDT Leuveuhaven H V D GRIENDT Gouds weg Mej L A SCIIOLTENS SCULÜTEB Oostraolenstraat n J J GKOENHUIZEN C Utrecht en meer bekende Depots in ons rijk Uit de hand te koop eepige IJZEREN LEDIKANTEN feenmans met Behangsel en Beddengoed compleet afkomstig uit een kostschool en allen in zeer goeden staat te bevrag n bij M VAN DANTZIG Turfmarkt Gouda Raderstoomboot d Ussch Van Gouda Maandag en Bingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s nioro n Zondag s morgens ë s Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dagelijks Retourkaarten CORRESPONDENTIE S wenscht de opmerkzaamheid der gezondbeidscommissie te Eoekdrukkerij van A BKINKMAN Peze Couraut verschijflt des Dondeniags en ZonJag In de Stad geschiedt Je uitgave des avoads te voren De prijs per drie maanden ia a franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot dea middags ten 12 ure grootere moetci vóur 10 ure iuge nden ziju Kennisgeving De VOOKZITTEE van den Kaad der gemeente Gouda brengt ter kennis van de ingezetenen dat aan de kiezers zijn toegezonden de oproepingsbrieven en stembiljetten tot het uenoemen Tsn een lid voor de provinciale stalen en dat wanneer eenig kiezer geen brief van oproeping of stembiljet mogt hebben ontvangen iiij zich tot bekoming daarvan ter plaatselijke secretarie zal kunnen vervoegen Voorts worden de kiezers opmerkzaam gemaakt op het navolgeode te weten dat de inlevering der stembriefjes zal aanvangen op den 26 mei 1868 des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten vijf ure dat het stembriefje schriftelijk ingevuld door den kiezer in persoon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat hetwelk van bet geineeniezegel voorzien is mag worden gebruikt dat de in het briefje in te vullen persoon duidelijk met naam en voornaam moet worden aangewezen dat het briefje niet onderteekend mag zijn en geene andere briefjes omvatten of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht GoiüA den 19 Mei 1868 De voorzitter voornoemd Van bergen IJZENDOOEN KENNISGEVING De VOORZITTER van den Kaad der gemeente Gouda brengt ter openbare kennis dat aan de kiezers in deze gemeente ïijn toegezonden de oproepingsbrieven en stembiljetten tot het benoemen van een lid van den gemeenteraad ter vervanging van den heer dr A Luijten die zijn ontslag genomen heeft en dat wanneer eenig kiezer zijn stembriefje verloren of er geen mogt hebben ontvangen hij zich tot bekoming daarvan ter plaatselijke secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der slembriefjes zal aanvangen op den 2 mei aanstaande des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten vijf ure dat het stembriefje schriftelijk ingevuld door den kiezer in persoon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat hetwelk van het geraeenteiegel voorzien is mag worden gebruikt dat de in het briefje in te vullen persoon duidelijk met naam en voornaam moet worden aangewezen dat het briefje niet onderteekend mag zijn en geene andere briefjes omvatten of daaraan opzettelijk vastgehecht GooDA den 19 Mei 1S68 De voorzitter voornoemd Van bergen IJZENEOORN öuttenknïr Londen 17 Met De Observer meent dat aan het voorstel Armstrong om een votum van wantrouwen tegen de regering nit te brengen geen gevolg zal worden gegeven De heer Armstrong zal waarschijnlijk zijne motie intrekken Zestien lersche bisschoppen zgn dezer dagen door de koningin ontvangen en hebben een adres overhandigd dat de limes beschrijft als zoo onverzoenlijk en ongematigd mogelijk en geheel afwijkende van de meening der edelste mannen van Mie rangen en elke geloofsovertuiging in Engeland Het antwoord der koningin munt daarentegen nit door gematigdheid en wijsheid De koningin verwees de iersche bisschoppen naar aet parlement van welks wijsheid zij overtuigd was en dat in ds westie der staatskerk een besluit zou nemen te gelijkertijd De prijs der Advertentien van een tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cemt voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone lef rs worden berekend naar plaatsraimte regtvaardig en strekkende tot het behoud van de ware godsdienst Daily News ergert zich te regt over de stuitende manier waarop deze bisschoppen deu staaiku d gc partijstrijd tot in de troonzaal hebben overgebragt Uit Washington meldl men van gisteren In de zitting van den senaat is heden gestemd over het elfde punt van beschuldiging tegen deu president welk punt al de overigen in zich bevat 35 leden hebben de vraag of de a ink agt als bewezen moet worden beschouwd toestemmend beantwoord de 19 anderen beantwoordden haar ontkennend D president is dos op dit punt vrijgesproken Zonder verdere stemming over de andere punten van beschuldiging is de zitting verdaagd tot deu 26 mei 18 Mei In de zitting van het lagerhuis is de schotsohereformbill is discussie gebragt Er werd een amendement voorgesteld strekkende om te bepalen dat eenige engelsche burgtengeen vertegenwoordigers meer zouden afvaardigen ten eindehet aantal zetels voor Schotland te verhoogen Dit amendementwerd aangenomen met 117 tegen 96 stemmen Een anderamendemeDt om den grondslag van den eensus voor het stemregt tot op £ 10 te verlagen is aangenomen met 113 tegen 96 stemmen De heer Disraeli verzocht dat de discussien zouden worden verdaagd opdat de regering zou kunnen overwegen wat baar te doen staat De voortzetting der discussienis daarop geschorst tot aanstaanden maandag lu het hoogerhuis werd het ontwerp van wet betreffendehet onderwijs ingetrokken 19 Mei De beer Disraeli heeft in het lagerhuis verklaard dal de regering zich zooveel ogelijk tege de p isory bill van den heer Gladstone zal verzetten De ministerzal donderdag de voornemens van het gouvernement mededeelen ten aanzien der schotsohe reformbill Parijs 17 Mei Zaturdag heeft eene hevige scene plaats gehad tusschen den heer Rouher en de commissie voor het budget bij den raad van stalt De commissie had het verlangen geopenbaard om het gebruik der door den minister van financiën voorgestelde leening te regelen doch de heer Rouher wilde zich aan dezen eiscb niet onderwerpen hoewel de heer Magne bereid was daara A toe te geven De hr OUivier noemde in het welgeveud ligchaaia de discussie over het vrijhandeisstelsel de laatste stuiptrekking vaneene leer die door de vrienden van den vooruitgang is lotgelaten De voorstanders dezer leer willen gebruik maken vande verwarring van den toestand om een laatsten slag te leveren Volgeus spreker is het handelstractaat niet de oor aakvan de thans bestaande kwijning der nijverheid Het bewijsdaarvan is dat zij zelf beslaat in landen waar de beginselenvan bescherming nog niet zijn doorgedrongen gelijk Amerika en dat zij buiten de nijverheid ook den koophanoel en definanciële belangen trefc die weinig te maken hebben met dedouanetarie en De redenaar deed voorts ook uitkomen dai terwij eeu deel der industriëlen zich beklaagde er een anderdeel is Jat den bestaanden toestand toejuicht 19 Mei De minister Rouher heeft in het wetgevendligchaam het woord gevoerd tot bestrijding der argumentender protectionisten Hij vroeg wat zoo het handelstractaatmet Engeland nadeel heeft toegebragt aan Frankrijks nationaleindustrie alsdan de clementeu der crisis zijn waaronder geheelEuropa lijdt Moigen zal de minister zijne rede voortzetten In den senaat hebben heden de baron Dupin en de heetSte Beuve het woord gevoerd over de petitien betreffende devrijheid van be hooger onderwijs 3erlijn 16 Mei Het tolparlement heeft het wetsontwerp betreffende de tabaksbelasting met eenige onbeduidende wijzigingen aangenomen De bondsraad heeft het handels en seheepvaartsverdragmet Bome ingediend 18 Mei In het tolparlement heeft de president medegedeeld dat thans nog slechts aan Engeland Frankrijk Belg Italië en Spanje bij tractaat vermindering van tolregfen is toe