Goudsche Courant, donderdag 21 mei 1868

tS68 ZoDdag 34 Mei 49 Burgerlijke Stand De dienstdoenik sciratterij uit 3 compagnien beetaande was 462 man sterk waarvan 253 aotief en 209 reserve De eerste ban b stond uit 411 man Sedert het vorige jaar is in het getal kerkelijke gemeenten en in dat der dienstdoende leeraren of geestelijken geen verandering gekomen lït ordi venolgd GOUDA GEBOEEi 10 Mei AntjV ooders J Anoaars ea D Hoogendoorn 13 Johanües Gijsbertus ouders G Imraerzeel en C de Mol Jacobos Gerardüs Cornells ouders P W Kamphuiscn en M W Snor 14 Arie ouders A C bchnek en J Tornee Johannes Jacobus ouders J iVieawenhuijzen eu M Overkarnjj 18 Maria Geertruida ouders H Bruijstens en D Verbij Oteeleden 15 Mei C Spruijt 4 w 16 H Gerritsen 3 j GOUDSCHE COURANT ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeteeg D xfi 60 I Van Gouda Dagelijks EETOÜEBILLETTEN alsmede des Zaturdags van Gouda Ugea verminderd tarief Ondertrouwd 1 j K 1 G J DE JOXG Ijg van Gouda gg2 en Ijl k W SCHOT ji N il 3 £ Ijl Papendrtchf 19 Mei 1S68 gj2 Etyü je l ennlsgering DE KIESVEREEXIGING GOUDA blijft aTbevelen voor de keuze van een raadslid op DiXGSD iG 26 MEI a s den Heer A A G van Ilerson TE KOOP EEy KOEISCHUIT sbci SOES en L BIE MEN Te bevragen bij den zeilmaker ENDENBURG op de Boge te C a De ondergeteekende neemt de vrijheid zijnen gecerden Stadgenooteu te beriglen dat hij als dépothouder van de Heeren nOLTER en JONKER te AmsterdaM heeft ontvangen ZeSF geUTige ec wa terhoudende Theeën tot aiie prijzen van af ƒ 0 90 tot f 4 per 5 ons in pakies van 1 SVo en 5 ons terwijl hij zich beleefdelijk ii UEd mi=y aanbe elt UEd dw dienaar H v ifi Stee Vens Banket Bakker Uoogdrnr r 6 Aanbevolen uoor mi r dan 2000 9 Artsen tegen alle soorten van borstA ziekten long en leverlijden J asthma enz Unive sccl Lo j ¥ Ó middel bii o ï et lV Vn netMALZ EXTRACTl Grezondheidsbier van joh HOFF te Berlijn heeft bij boveL staande en nog meer andere ziekten A steeds de zegenrijkste resultaler r geleverd aar eene af r cc m hodc tfcjaoTiceerat wedijvert tiet V thans in fijnen smaak et de Sjsste a en beste dranken Ah tafeidranK geV br ikt wekt het den eetlnst in faooge J mate ea bevordert de spijsverteriig Verkrijgbaar te Gouda Bij J C V VAN VREüMISGEN ie Wot den A bij HENRI J TAN DEN BERG ± OPENBARE AA BESTEDI G BUBGE IEESTER en WETHOUDERS van GoCD i zijn voornemens op DONDERD G den 4 JUNIJ 1868 des namiddags ten 1 Ure ten Eaadhuize aldaar bij enkele inschrijving aan te besteden 1 Het bouwen van eene SCHOOL met de leverantie van de daartoe vereischt wordende Materialen 2 Het leveren en heijen van twee DUO d ALVEN en een MEERPAAL in de rivier den IJssel De algemeene voorwaarden zijn ter Plaatselijke Secretarie tegen betaling van 60 Cents verkrijgbaar terwijl de bestekken en teckeniogen van beide werken van den 20 tot den 30 Mei 1668 ter inzage liggen van belanghebbenden op de Stadstimmernerf alwaar bij den Gemeente Architect inlichtingen te bekomen zijn De aanwijzing in loco wordt gedaan op Donderdag den 28 en Zaturdag den 3tJ Mei aanstaande van des voormiddags 11 tot des namiddags 1 ure De inschrijïingsbilletten zullen om in aanmerking te komen door den inschrijver en zijne borgen geteekend op zegel geschreven fii gesloten des namiddags vóór 1 ure van den 3 Junij 1868 ter Plaatselijke Secretarie moeten zijn ingeleverd BEKENDMAKINÖ iiaar de bepaling van Artikel 28 Wetboek van Koophandel 3ij Acte op den 14 Mei 1868 ten overstaan van den te Zuid Jfaddinxreen residerenden Notaris A N MOLENA AR en getuigen verleden is tosschen de Heeren WILLEM BLOK Koopman en Papierfabrikant te Noord Waddinxreen en KOES T N DER TORREN KORNELISZOON Grondeigenaar en Houtkooper te ZuidIf addinxveen aangegaan eene VennOOtSChap tot bet fabriceren van Papier en het plakken van Zakken mei den daartoe betrekkelijken handel onder d Firn van Blok en van der Torren en znlks voor eeuen onbcpaakien tijd aanvang genomen hebbende den 1 April ISOO acht en zestig Het kaucoor der Vennootschap is gevestigd te Noord Waddinxveen ten hnize van den Heer WILLEM BLOK Ti V der Vennooten zal de teekening hebben der Firma doch allleen en uitsluitend den handel der Vennootschap betreffende en geenzins tot het ter leen opnemen van gelden en dergelijken als wordende daartoe de medewerking en onJerieekening der beide Vennooten vereischt met hunne gewone handteekening onder b jvoeging van de handteekening der Firma De ont iindiag der Firma zal niet mogen worden geëischt of verlangd dan met eene waarschuwing van zes maanden te voren en niet anders dan tegen den laatsteo December van ieder jaar Geen aer Vennooten zal zonder nitdrukkelijke schriftelijke toestemming van den anderen zijne regten op de Vennootschap aan iemand wie net ook zij aiogea geien af overdoen evenmin de door hem aan de Vennootschap ten gebruike afgestaas goederen mogen geven of verknopen en die goederea niet mogen verpanden of verhypotheceren DIENSTREGELING Maandag 3 Dingsdag 4 Zatur Woensdag O dag Vrijdag o v m nam mid rsm inaml 9 40 4 30 12 l5 15 5 nam 4 3 Van Leyden Boeidrulkerij mh A BRINKMAN der Schroefstoomboot Volhardiiig n 3 Leyden Gouda v v Maandag g bi Dingsdag H C8 WoeBsd c tf O Vrijdag O KI tfl sm oom sm nam sm 5 30 1 4 30 1 30 7 F Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Dp prijs per drie maanden is f 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot dt s middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzlgt GOUDA 23 Mei De loop der debatten in bet engelsche lagerhuis brengt het ministerie meer en meer in een onhoudbaren toestand en het is te voorzien dat de ministers niet lang meer zich zullen kunnen staande houden Nederlaag volgt op nederlaag bij de behandeling der sohotsche reformbill heeft men eerst bepaald dat de vermeerdering van het getal der schotsche afgevaardigden het reeds te talryke lagerhuis niet vergrooten mag maar dat daartegen eenige kleine burgten in Engeland beneden de 3000 inwoners en afhankelijk van enkele aanzienlijke familien vervallen zulleu van het regt tot het zenden van een afgevaardigde Deze bepaling is geheel gerigt tegen de torypartij die daarin te regt eene vermindering van haren invloed ziet maar nog bedenkelijker was de aanneming vau een tweede amendement dat aan allen het etemregt verleent die tien pond betalen als huur van hunne woning Dit is in strijd met de tot nu in Engeland gehandhaafde bepaling dat men om kiezer te zijn tot de armentax moest bijdragen De hardnekkigheid om zich vast te klemmen aau den ministerielea zetel beeft ook in Engeland het gevolg dat het ministerie daalt in de opinie en onmogelyk wordt In het noorden van Engeland waar beschaving eu Torliehiing minder zijn doorgedrongen klaagt men over toenemende verbittering tusschen protestanten en katholieken waartoe de kwestie der iersche staatskerk aanleiding geeft en fanatieke redenaars als de beruchte Murphy de onkundige menigte opzetten De abyssinische expeditie is waarlyk uitmuntend afgeloopen en is een schitterend bewijs voor de zorgvuldigheid het beleid en de kracht der engelsche natie De fransche interpellatie is afgeloopen gelijk te voorzien was de bekrompenheid der Franschen op het gebied van handel en nijverheid is op nieuw gebleken Maar tevens blijkt van toenemende vrijzinnigheid de zaak der handelsvrijheid is schitterend verdedigd ook met aanduiding dat burgerlijke vrijheid de grondslag moet zijn van elke andere vrijheid De budget discussien zullen nu volgen en veel woorden zullen in den wind gesproken worden zonder de enorme belastingen te verminderen of den financielen toestand te verbeteren Men zal amendementen voorstellen en dat zal aanleiding geven tot bet behandelen der grieven van bet volk maar de opheffing is afhankelijk van eene onzekere toekomst De keizer van Oostenrijk breekt voor goed met het verledene hij heeft de wetten die inbreuk maken op het concordaat bekrachtigd en daarmede een storm opgeroepen die onvermijdelijk was als men ernstig het pad van den vooruitgang wilde betreden Uit Amerika is eene goede tijding gekomen Johnson is niet veroordeeld op bet hoofdpunt der beschuldiging een stem ontbrak aan bet vereisobte twee derde Tal van zwarigheden zijn voorkomen door deze beslissing die echter zoodanig is dat de president wel niet overmoedig zal zijn op zijne overwinning die verbaasd veel op eene nederlaag gelijkt en altijd eene zeer ernstige waarschuwing bevat Wenschelijk is het dat Johnson zich beijvere om met meer bedaardheid dan tot nu de dagen van zijn bestnar ten einde te brengen en dat hij een opvolger bekome die meer takt bezit om aan het hoofd te staan ran het woelige en zoo vrijbeidlievende volk Wij blijven verkeeren in dien vervelenden afwachtesdeQ zoekeoden toestand eo banden nog altijd vqor ons die overledene nog aitijd volijverige ministers die wetsontwerpen zamenknulseleD voor tijdpassering en die ieder zoo gaarne geheel zou willen vergeten De heer van Reenen heeft vergee rond geloopen de conservatieven lijn gekomen tot het besef hnnner onmagt Nu is de zaak van het zoeken der introuvables opgedragen aan een voortretfeiijk man doch die met zijne geestverwanten niet te huis is op den nederlaodschen De prijs der Advcrtentien van één tot ze regels met inbegrip van het zegel ift SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewoue letters worden berekend nur plaatsrnimte bodem verpest door afval van het voorvaderlijk geloof door aanbidding der omwenteling door het streven naar vrijheid Zoo de tijd geen waarde bad eu de zaken konden stilstaan wat het wel eens goed de reactie nog ettelijke maanden aan het werk te zien Maar het is al schade zoo te tobben om het onvermijdelijke te ontgaan Nederland kan alleen bestuurd worden door een liberaal bewind en elk uur dat men draalt is schade voor het land ea vermeerdert de onrust der i vc king ÖuitenUnïr Londen 20 Mei De Times het adres besprekeode dat dezer dagen door een aantal bankiers den oostenrykschen gezant werd aangeboden bedreigt Oostenrijk reeds met zulken dwangmaatregel als sedert jaren tegen Spanje en Griekenland is genomen dat is met de uitsluiting van nieuwe ootteurijksche effecten van de officiUe koersenlysten der voornaamste europesche effectenbeurzen 22 Mei Men berigt uit Washington van gisteren Derepublikeinscbe conventie van Chicago heeft met algemeenestemmen den generaal Grant tot kandidaat voo het presidentschap gesteld en voorts aangenomen eene resolutie waarbij elfcdenkbeeld van verkorting der regten van de schuldeischers vanden staat wordt afgekeurd alsmede eene andera resolutie totgoedkeuring van het iustaat van beschuldiging tellen vanJohnson Men meldt uit New York De staati conventie van Chi go heeft den heer Schuyler Colfax president van de kamerder vertegenwoordigers kandidaat gesteld als vice president Parijs 20 Mei Bij de voortzetting der discnssien ïn bet wetgevend ligchaam heeft de heer Rouher gewezen op den vooruitgang der fransche industrie Hij zeide o a dat Frankrijk voor 700 miiliueu meer naar de europesche markten uit voert dan Engeland en dat het tegenover deze laatste alleen nog in bet oosten eeüe positie van minderheid heeft Hjj vertrouwde evenwel dat Frankrijk ook dair tegen Engeland zal mededingen zoolang het niet ontb ak aan jvar en men zich niet hield aan bekrompen raadgevingen Toejuiohing De heer Rouher verklaarde iu dan verderen loop zijner rede 0p de vraag in den ziu eener opzegging van het haodelttractaat met Engeland antwoordt de regering ten stelligste neen De keizer heeft het constitutioneel regi om tractaten van handel te sluiten maar het gouvernement heeft tot rigting aangenomen om daar waar het aankomt op wijzigingen van tarieven steeds de toevlugt te nemen tot de wetgevende kamer Alleen is het vast besloten hierbij op het terrein van vooruitgang te blijven De heer Jules Simon toonde aan dat de politieke vrijheden met de handelsvrijheid gepaard moeten gaan Daarop heeft de vergadering met eene groote meerderheid het voorstel aangenomen om over te gaan tot de orde van den dag De heer Emile Ollivier heeft in het wetgevend ligchaamkrachtig de handelsvrijheid verdedigd tegenover den hr Thieraen anderen Volgeus zijne meening moest echter de bandelsvrijheid gepaard gaan met eene vredelievende staatkunde enontwapening Er waren slechts twee middelen om de tegen woordige crisis te doen ophouden te weten de oorlog of devrede Het eerste middel zou echter al was de Bijnoeverbemagtigd verderfelijk zijn omdat het tot nog grootere wapening aanleiding zou geven Indien men den vrede kooi danmoest die gepaard gaan met de vrgheid en de ontwapening In zijn betoog bragt de beer Ollivier ook Holland ter sprake Weet gij zeide b i c a wat het kleine Holland was dat léOOOschepen bezat toen de geheele wereld er siechti 23000 bezat Het wa niet alleen zoo als men bet genoemd heeft de vracht ryder maar ook de entrepot hou ïer der geheele wereld In zije havens kwamen de linnens aan uit Engeland da wgaeo nitFrankrijk de specerijen uit India en nit Amehka En omdezen voorspoed te verwoesten ign de pogingen Tan Cromwell en van Colbert mislukt Alleen de Terbodawetten faabbca deten N