Goudsche Courant, zondag 24 mei 1868

1808 Donderdag 28 Mei 11 643 GOÜDSCHECOURAM Uitgave van A BRINKMAN Zartffe Tiendeweg D n 60 Voor de Ulrijke blijken van belangstelling in onze vreugde bij de geboorte onzer docLter betuigen wij onzen oprechten dank F S SPAEXAAIJ GocDA J SPAKNAAIJ 23 Mei 1868 v D Toreen Voor de vele bewijzen van belangstelling gedurende mijne ziekte zoo van hier als van elders ondervonden betuig ik door deze mijnen harteiijk n dank J J SXEL MooEDRECHT den 23 Mei 1668 NEDERLAXDSCHE VERKENIGING vcM3r ISRAËL AFr EELmC GOLÜA hoop zoo de Heer wil op aanstaanden WOENSDAG 27 MEI openbare BIDSTOND voor Israël te houden in het Lokaal tot Heil des Volks op de Peperstraat Voorganger D V LK van Roiterdam Aanvang om half acht uren To ang vrij De Israëlieten worden hiertoe Jdringend uitgenoodigd DE KIESVEEEEXIGIXG GOUDA blqfl aanbevelen voor de keuze van een raadslid op DINGSDAG 26 MEI a s den Heer A A G van Iterson Openbare Verkoopiog om contant geld te ZEVENHUIZEN op WOENSDAG den 27 MEI 1868 des Hengstveulen 2 Pinken i Pinkstier 3 beste Kuiskalveren 1 Zeug 2 jarige Zeugen en eenige Bouwgereedschappen en zulks ten overstaan van den Notaris MOLENAAE te ZvidWaddinxeee Degenen die ieis ter verkoop verlangen in te brengen vervoegen zich daags te voren bij den Bouwman OSKAM te Zeceniuisen Baderstoomboot d Usscl Van Gtouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 nren Zondag s morgens 6V3 uur Vau Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 nren Zondag s avonds 5 uren Dagelijks Setouriaarte Boekdrnkkerij no A BRI NKMAN KIEZERS van GOUDA Komt allen als één man op om bij de herstemming voor een lid van den Gemeenteraad op Dingsdag den 26 Mei e k uwe stem uit te brengen op uwen waardigen stadgenoot A A G van ï T E R S O N Verzuimt uw kiezerspllgt niet Bedenkt dat ééne enkele stem verschil oorzaak kan zijn dat de verdienstvolie man dien gij zoo verlangend zijt in de raadsvergadering te zien plaats nemen verdrongen wordt juist door hem in WlonS plaats gij geroepen zijt ie kiezen Gij hebt noodig een man die degelijkheid en vastberadenheid bezit en die niet bij de eerste de beste gelegennheid uit het vaandel loopt en daarom Kiezers wilt gij het waarachtig belang van Gonda behartigen stemt eenpariglijk op A A G van ITERSON OPEXBAUE AAIXBESTEDIiXG BÜKGEMEESTER en WETHOUDERS van Goüba zijn voornemens op DONDERD G den 4 JUNIJ 1868 ues namiddags teu 1 Ure ten Kaadhuize aldaar bij enkele inschrijving aan te besteden 1 Het bouwen van eene SCHOOL met de leverantie van de daartoe vereiseht wordende Materialen 2 Het leveren en heijen van twee DUC d ALVEN en een MEERPAAL in de rivier den IJssel De algemeene voorwaarden zijn ter Plaatselijke Secretarie tegen betaling van 60 Cents verkrijgbaar terwijl de bestekken en teekeningen van beide werken van den 20 tot den 30 Mei 1868 ter inzage liggen van belanghebbenden op de Stadstimmerwerf alwaar bij den Gemeente Architect inlichtingen te bekomen zijn De aanwijzing in loco wordt gedaan op Donderdag den 28 en Zaturdag den 80 Mei aanstaande van des voormiddags 11 tot des namiddags 1 ure De inschrijviogsbilletten zullen om in aanmerking te komen door den inschrijver en zijne borgen geteekend op zegel geschreven en gesloten des namiddags vóór 4 ure van den 3 Junij 1868 ter Plaatselijke Secretarie moeten zijn ingeleverd OPENBARE VERKÖÖPIN6EN TE 60DDA op MAANDAG den 25 MEI 1868 des voormiddags ten elf nre in het Koffijhuis Behevue te Gouda van 19 HUIZEN en ERVEN staanüe en liggende aldaar en wel 15 aan de Nieuwehaven Wijk N N 47 tot 50 56 tot 59 en 147 tot 153 1 achter de Vischmarkt I 151 1 in de Doelesteeg L 143 en 2 in de Comijnsteeg K 52 en 53 En op MAANDAG den 8 JUNIJ 1868 des voormiddags ten Elf ure in het Koffijhuis DE Harmonie te Gouda van EEN IN VOLLE WERKING ZIJNDEN POTTENFABRIEK met goed onderhouden WOONHUIS KLEIMOLEN PAAEDENSTAL PAKHUIS met KANTOOR en verdere Gebouwen en Erven staande en liggende aan de Koningstraat te Gouda Wijk O N 295 296 en 297 eerst in vier pereeelen en daarna zameogevoegd EEN GUNSTIG GELEGEN tot BERGPLAATS van STEENKOLEN DIENEND met een stuk G B O N D daarnevens aan de Vest tegenover den Turfsingei t GMda Wijk O N 297 EN EEN GOED ONDIBHOUDEN WI KELHIIIS aan den Korten Tiendeweg te Gouda Wjjk D N 93 met een PAKHUIS in de Kostergijzeusteeg en het regt van overneming van nog een Pakhuis in gemelde Steeg voor ƒ 325 in welke panden de Tabakszaak en Slijterij in Sterke Dranken met goed gevolg wordt uitgeoefend Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOETUIJN DEOOGLEEVER te Gouda Ze T HBT rOORV Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avoads te voren Dp prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Adïertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter aigemeeoe kennis dat krachtens magtiglng van den heer Commissaris des Kouings in de provincie Zuid Holland de vaart door het reeinvijksche en siuipwyksche Verlaat gelegen in de gemeente Stein tot den 6 Junij eerstkomende zal gesloten zijn GooDA den 25 Mei 1863 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVER FOETUIJN v BERGEN IJZENDOOEN 6uttenlanïr Londen 23 Mei In het lagerhuis stelde de heer Gladstone de tweede lezing voor van de suspensory bill Disraeli zeide o a dat de afschaffing der staatskerk in Ierland een crisis zal te weeg brengen waardoor de gebeele inrigting der maatschappij tot m bare grondslagen geschokt zal worden Tot de tweede lezing is besloten met 312 tegen 259 stemmen Van sir E Napier is onder dagteekening van 5 dezer berigt ontvangen dat de achterhoede met 1 30 muilezels zichten noorden van Magdala bevond Twee regimenten troepen oil Bombay keerden naar Indie terug Ue ammunitie enz zouten spoedigste worden ingescheept Uit ZouUa heeft de opperbevelhebber der expeditie de troepen geluk gewenscht met hetsucces van den veldtogt 26 Mei Het lagerhuis heeft een aanroerkelijken voortgang gemaakt met de schotsche reformbill door wederkeerigetegemoetkomingen en eene stemming ler gunste van het gouvernement In het lagerhuis heeft de heer Labouohere voorgesteldde uitgaven voor de diplomatieke dienst te onderwerpen aan eene controle van het parlement Nadat dat door lord Staolejvminister van buitenlandsche zaken bestreden was werd betaangenomen met 77 tegen 7 stemmen Men meldt beden uit Washington De senaat heeft denpresident Johnson vrijgesproken ten opzigte der art 2 en 3 van de acte van beschuldiging betreffende schending der wetop de benoeming van ambtenaren door de benoeming van generaal Thomas tot minister van ooilog Zonder over de andere artikelen te stemmen heeft de senaat de verdere behandeling verdaagd Parijs 23 Mei In den senaat hebben heden de kardinaal de Bonnechose de minister Duruy de heeren Chaix d EstAng en Eobert het woord gevoerd Daarop is de senaat met 85 tegen 33 stemmen to de orde van den dag overgegaan met betrekking tot de kwestie van vrijheid van onderwijs en met 80 tegen 43 stemmen ten aanzien der kwestie omtrent het materialisme in bet onderwijs der geneeskundige school te Parijs 24 Mei De Constitutionnel doet uitkomen dat de rede des konings van Pruissen bij de sluiting van het tolparlement zich kenmerkt door een geest ver verheven boven de bekrompen inzigten die bij de discussien in het tolparlement aan het licht zijn gekomen Het blad voegt er bg dat de sluitingsrede de eerste officiële uitdrukking is in overeenstemming met den geest van het Prager vredestractaat Alle opregte voorstanders van den vrede moeten dus die rede goedkeuren BrUSSOl 25 Mei Bij de verkiezingen voor de provinciale staten zijn te Brussel Luik Leuven Diest en Tirlemont de liberale kandidaten gekozen te Aerschot en Hecht de clericale kandidaten Te Antwerpen zijn ook de clericale kandidaten verkozen en wel met eene meerderheid van OQge eer 200 stemmen De prijs der Advert ntien van één ot ze regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte 6tnnenlflnJ GOLUA 27 Mei Gisteren zijn voor de herstemming ter verkiezing van een lid der provinciale staten ingekomen 760 stembilletten Deheer A A Bredins bekwam 245 stemmen de heer K W Haenijes Dekker 475 zoodat laatstgenoemde verkozen is Voor de herstemming ter verkiezing van een lid voorden gemeenteraad wareL ingekomen 313 stembilletten Bij deopening bleek dat zich vereenigd hadden op dec hr A A G van Iterson 119 stemmen en op den hr dr A Luijten 188 etemmen zoodat laatstgenoemde is gekozen Heden is in de zitting van den gemeenteraad vaa B en W ingekomen het drietal om daaruit een gemeentebode te kiezen bestaande uit J S Vis H C Edauw en J Schuling en is daaruitgekozen H C Edauw die 7 stemmen op zich ver enigde Driestemmen werden uitgebragt op Schuling 2 op Vis en 1 van onwaarde De heer C J de Gidts is na afgelegd examen zaturdag jt toegelaten als candidaat notaris Vrijdag heeft Z M de koning den heer Thorbecke dieop het buitengoed van den heer Duymaer van Twist in Overijssel vertoefde persoonlijk uitgenoodigd naar s Hage te komen De heer Thorbecke des avonds gearriveerd heeft zaturdag morgen met den heer Mackay een langdurig onderhoud met Z M gehad De heer Mackay heeft het mandaat tot lamenstelling van een kabinet uedergelegd De heer Thorbecke is met de formatie van een ministerie belast De Amst Ct deelt mede dat bij de vorming van een nieuw ministerts als minister van marine in aanmerking komen zal de kapitein ter zee J E de Man thans kommandantvan Zr Ms fregat Adolf Hertog van Nassau Dr J C Zaalberg Pz predikant te s Gravenbage door het prov kerkbestuur van Zuid Holland veroordeeld totgedwongen ontslag heeft de hem aangebodene gelegenheid omzelf nog eervol emeritaat met pensioen aan te vragen onmiddellijk van de hand gcwe en en gaat in hooger Jeroep tot dede alg synode der ncd berv kerk welïe in de maandjulij vergadert Men leest in de Nieuwe ütrechtsche Courant Wij meenen met zekerheid te kunnen berigten dat bij een dezer dagen genomen gemotiveerd koninklijk besluit met wijziging van het besluit van 1853 de zetel van den r cath aartsbisschop van Utrecht te Utrecht gevestigd is Daarbij wordt uit s Hage o a de opmerlcing gevoegd Na de wederinvoering der bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853 werd door van Hall Denker Curtius e s de ongerijmde voorwaarde gesteld dat de aartsbisschop van Utrecht zijn zetel te Utrecht niet zou vestigen opmerkelijk is het daarentegen hoe ten gevolge van den loop van politieke concessien het juist aprilbewegers zijn zoo als Schiramelpecninck en van Lijaden bij u te Utrecht van 185S bekend die nu 15 jaar later den koning hebben laten besluiten om bet vroeger onregt te herstellen op de regeling van 1853 terug te komen en aan den aartsbisschop van Utrecht te vergunnen zijnen regtmatigen metropolitaauzetel binnen utrecht te vestigen Aan elke der rijkskweekscholen ter opleiding van onder r wijzers te s Hertogenbosch Haarlem en Groningen za met hetbegin van den cursus 1868 69 aanvang nemende I september 1868 gelegenheid zyn tot plsatsing van tien kweekelinge iohet eerste stndiejaar ten einde daar op kosten van het r jfcopleiding tot hulponderwijzer te ontvangen Men meldt ons uit den Alblasserwaard Als eene zeldzaamheid voor deze streken kan worden verneid dat een ongewoon groot aantal faisanten en patrijzen in de grienden en velden worden gezien Te bejammeren echter is het dat eenige leegloopers er bon werk van sslH i