Goudsche Courant, donderdag 4 juni 1868

1868 Donderdag 4 Junij il 642 Burgerlijke Stand GOÜDSCHE COURANT GOUDA Geboren 25 Mei Catharina Elizabeth ouders J Ypelaar en M J vau 5 eel Ïi6 Margje ouders J van der Steen en W J Heerkens 27 Kicolaas VViUem ouders W Z aane eld en H Toijnenbarü Maarten ouders P van OvLELEDEX 27 Mei J van Leeunen 9 j 6 m F H G Kabel 4 111 GtHUWD 27 Mei J W M Kromme en A C van Leeuwen Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 ADVERTENTIEN ƒ 440 Zeeuwsche per mud ƒ 12 75 a ƒ 14 25 Rogge ƒ S 75 a ƒ 9 S0 Gerst ƒ u i ƒ 7 50 Haver ƒ 4 a ó Boekweit Franacbe er 210U kilo ƒ ISO a ƒ 200 Noordbr 200 a ƒ 220 Bruine boonen ƒ 9 ü ƒ 13 Witte boouen ƒ 8 00 a ƒ 11 De aanvoer Ier veemarkt was niet meer dan gewoon debaodel weinig geanimeerd toch waren de prijzen boog Ookin varkens was de handel traag Kaas Aangevoerd 140 partijen prijs ƒ 14 a ƒ 20 Goeboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Weiboter ƒ 0 86 a ƒ 0 96 De ondergeleekende betuigt zijn dankaan allen die hem een bijzonder ben ijsgegeven hebben van ingenomenheid metzijne herbenoeming tot iid var den gemeenteraad Dr LUIJTEN Hulpbank te Gouda MEN TBAAGT TE HCUH te Go da EEN HUIS EN TUIN geschikt ter bewoning van een klein gezin zonder kinderen of eene KAMER met TUIN Adres franco brieven onder lett L aan het bureau dezer Courant COMMISSARISSEN van de IIULPB VNK opgericht door bet Departement Gouda der Maatschappij Tof Nut tan t Alge ueen maken bekend dat de zittingen een aanvang zuilen nemen den zeSden Juni e k in het St Catharina Gasthuis aan de Ousthaven alhier en dat zij van dieu dag af eiken Zaturdag van B j tot 7Vi uren aldaar zullen worden gehouden GocBi 26 Mei 1868 Commissarissen voornoemd De VoorzitteTy M i VORTÜIJN DROOGLEEVER Se Secretaris D RUU TER OPENBARE VERKOOPING TE GOUDA op MAANDAG den 8 JUNIJ l8ó8 des voormiddags ten elf ure in het Kof bui t E HiEXOME aldaar van een in volle werking zijnde POTTENFABRIEK met PAKHUIZEN en verdere Gebouwenen Erven alsmede een WOONHUIS waarin zeveu kamers en iietgeen verder tot een goed Woonhuis behoort staande en liggende aan de Koningstraat te Gouda Wijk O N 295 296 en 297 EEN GUNSTIG GELEGEN DUBBEL t A K 3EI ü I S met een stok GROND daarnevens dienende tot bergplaats voor steenkolen aas de Test tegenover den Xurfsingel te Gouda Wijk O N 250 WIIVKEJLHUIS en EB F waarin de TABAKSZAAK en SLIJTERIJ in Sterke Dranken met foed goed gevolg wordt uitgeoefend staande en liggende aan den Korten Tiendeweg te Gouda Wijk D N 93 met een PAKHUIS in de Kostergijzensteeg Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FOETÜIJN DROOGLEEYER te Gouda W RÜHERSHAUSEN S DOGWATEÏr TOT behoud herstel en versterking van het Gezigtsvermogen Dit OOGWATER waarvan de kracht zich sedert 1342 ten volle heeft bevestigd en tot weks vervaardiging aheen ik door D BOMERSHAÜSEN gemagtigd ben wordt door den Apolhecar v GIMBORN te Emmerid nagemaakt en onder be n t anden naam aadgeboden vooral ia Nederland daar zijne vervalsching in DaitseblBSd voldoende bekend is Daar ik zijn OOGWATER naauwkeurig onderzocht heb zoo moet ik tegen het gebruik daarvan waarschowen en breng tevens onder de aandacht dat bet echte OOGWAIER van D ROMEBSHAUSEN alleen bij mij te verkrijgen is a 1 Thaier de groote en 20 Silb Gr de eine Fles waarbg een gebtuiksaanwijziiig in iz Nederlandsche taal is gcioegd T I Gr GEISS Aken a d Eibi Apotbecar Eigenaar Sociëteit ONS GENOEGEN GROOT Instrumentaal Concert te geven door het STaF MUZIEKCORPS van het 7 Regiment Infanterie op MAANDAG den 1 JUNIJ 1868 des avonds te Half Zeven uren Na afloop BAL onder directie van den Heer P ROZESTEATEN Introductie van vreemdelingen 49 Cts per persoon ONTVANGEN uit de Fabriek van de Heeren HUNTLEl PALMERS te Londen 10 diverse soorten Eng BISCUITS dezelve worden ook per gewigt verkocht alsmede alle soorten van LIMONADE SPUITWATER MINERALE WATEREN ENG BIEREN beste IN MAAK AZIJN a 15 Cts de Flesch KRUIDEN en BORDEAUXAZIJN JAPANSCHE SOIJ A ENGELSCHE SAUCEN ZUREN MOSTERD enz Ontvangen eene partij puike CHIN GEMBER tegen zeer billijken prijs VANILLE a 15 Cts het itokje bij 10 stokjes aanmerkelijk minder P J MELKEBT Haten B 15 Gouda LIEBIGS VLEESCHEXTRACT afgeslagen Openbare Verkooping DOOa VEETEEK NA iU ELDERS op VRIJDAG den 5 JUNIJ 1868 des voormiddags ten 10 ure in de na te Bo men Herberg de sint jobis in het dorp eo binnen de Geraeenie van ZeKn hdien van een HECHT en STERK HUIS met SCHUBEN KOLFBAAN EBVE en verderen Grond te zaraen ingerigt tot HERBERG LOGEMENT UITSPANNING en STALHOÜOEEU voorts een perceel TUINGBOND alles staande en gelegen in het Dorp op een der beste standen te Zevenlmiten Alles te aanvaarden den 1 Julij 1868 Inmiddels uit de hand te koop Nadere informatien zijn te bekomen len kantore van den Notaris MOLENAAR te ZuidJf addinxveen Baderstoomboot d IJsseh Van Gouda Maandag en Bingtdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondag s morgens B j uur Van Eotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondag s avonds 5 nren Dagelijks Ret triaartea Boekdrokkerii van A BRINKMANT Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags Iq de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post g as A vertentien vao 1 6 regels tot des mid hg3 ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezo idcu zijn Kennisgeving = j a r BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis lat ter voldoening aan art 69 der wet van den 4 July 1S5Ü Staatsblad n 37J al achriflen van de Prcïessen Verbiial belreffeude de benoeming van een Lid van den Gemeenteraad bedoeld bij de ariikelen 52 ea 67 dier et zijn aangeplakt en zulk aan den ingang van den langen Groenendaal bij de Gouwe aan het gebouw der luthersche kerk alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente yijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iederen werkdag van des morgens tien tot des namiddags één ure GoüDA den 29 Mei 1S6S Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Bu gemeester DROOGLEEVER FORTÜIJN v BERGEN IJZENDOOBN KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat ter voldoening aan art 69 der wet van den 4 Julij 1850 Staatsblad n 37 afschriften van de Processen Verbaal betreffende de benoeming van een Lid van de Provinciale Staten bedoeld bij Je artikelen 52 en 67 dier wet zijn aaugeplakt en zulks aan den ingang van de groote Kerkstraat bij de Markt alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvau inzage kan worden genomen op iederen werkdag van des morgens tien tot des namiddags één ure Gouda den 29 Mei 1868 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVER FORTÜIJN v BERGEN IJZENDOOEN Nationale MiUtie AFKONDIGING t ï CÏ= bCÏ BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente GoDDA doen te weten dat ingevolge art 138 der wet op de Nationale Militie van de 19 Augustus 1861 Staatsblad n 72 de inspectie der verlofgangers voor ce Gemeente Gouda is bepaald op Woensdag den 17 Junij 1868 des morgens ten 10 ure Dat daaraan behooren deel te nemen de verlofgangers der Nationale Militie van de ligtingen 1864 1865 1866 en 1867 voor zoo ver zij voor den 1 april 11 in het genot van onbepaald verlof zyn gesteld daaronder ook begrepen dezulken welke tot eene andere Gemeente behooren en zich thans alhier ophouden welke verlofgangers op voorsehreven dag en uur zich behooren te bevinden op de stadstimmerwerf aan de Turfmarkt in deze gemeente voorzien van de aan ben bij het vertrek met verlof medegegcveu kleeding en uitrustingstukkeii zakboekje en verlofpas Wordende hnn voorts medegedeeld o Dat hij die door ziekte niet kan vefschijnen een attest an een geneesheer of heelmeester door het Bestuur geviseerd moet overleggen h Dat degene welke zonder permissie absent is volgens de Wet met arrest zal worden gestraft c Dat zij niet meer als vroeger alleen gedurende de inspectie maar thans volgens art 130 n 3 der Wet zoolang zy in nniform zijn gekleed worden geacht onder de wapenen De prijs der Advertentien van één tot ze regels met inbegrip van hei zegel is 80 Cent voor eiken regel daarbo en 10 Cent Bnitengewone letters worden berekend nur plaatsrnimte te zijn zoodat ongeregeldheden als anderzins gepleegd bij het gaan naar de plaats voor de inspectie bepa ild of bij bet naar huis keeren voortaan worden gestraft volgens het crimineel wetboek en het reglement van krijgstucht voor het krijgsvolk te lande GOODA den 30 Mei 1868 De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTÜIJN v BERGEN IJZFNDOORN 6uttenlan r Londen 30 Mei in het lagerhuis heeft de heer Disraeli medegedeeld dat hij zich in comité niet meer zal verzetten tegen de iersohe kerkwet De ziiliug van het lagerhuis i daarop verda agd tot 4 junij eu die van Let hoogerhuis tot 8 Men berigt uit New York van 20 de er Het comitévan aanklagt tegeu Johnson heeft een rijken burger van Ohio in t verhoor genomen dewijl deze een belangrijke som gcidsuit de bnnk te Washington ontvangen had op den dag vJJrde stemming lu den senaat De vraag as of die geidengebruikt waren om leden van den senaat om te koopen endaarover zijn zeven getuigen waaronder drie f journalisten gehoord 1 Junij Volgens e Morning Post zal de koningin vanhare gewone ternggeirokken wijze van leven afn ijken en 19 junij op Buckingham palace een groot hofconcert en eeuigenlijd laier twee dejeuners gevea De onhandige interpellatieover de koningin onlang aa t parikment tetegt zoo slechtontvangen kan misscheu toch wel aanleiding tot dsze aankondiging geweest zijn Na ir aanleiding van de motie van den heer Lahonchere om df uitgaven voor het dep van buitenl zaken jaarlgk aan het oordeel van bei parlement te onderwerpen is aan de Morning Post eene mededeeling gezonden geteekend Civilian waarin wordt gemeld dat ouder het vorige ministerie aan sirFrederick Bruce gezant te Petersburg een salaris is bezorgdvan £ SOÜO door het beknitibeleu op consulaire traclementenen het intrekken van sommige consulaten in China en Japan al welke operaties zeker niet zouden g edgekeurd zijn door eeneparlemeutaire vergadering doch nu hebben kunnen plaats hebben omdat de laatst toege3t ne gelden niet overschreden waren De geheele schikking is zelfs niet aan het parlement medegedeeld Men berigt uit Washington van 30 mei De senaat heeltde benoeming van generaal Schüfield tot minister vau oorlog bekrachtigd De conventie van Chicago heeft Grand en Schn ler Colfa tot kandidaten voor het presidentschap e icepresidentschapbenoemd en deze hebben die benoeming aangenomen 2 Junij Uit Addigraht naar het hoofdkvNariier van hetengelsch expeditiouaire leger zich bevindt wordt dd 22 mei jl gemeld dat de generaal en chef Napier aldaar met de achterhoe le was aangekomen Vijf regimenten waren reeds ingescheept De weduwe van koning Theodorus was aan de teringgestorven Parijs 31 Mei Het algerijnsche incident is geëindigd roet de volkomen zegepraal van den aartsbisichop van Algiers Dit wordt bevestigd in een openbaar gemaakten brief van mgr Lavigérie aan den it Soubiraout aaric de aartsbisschop verklaart dat hij van het gouvernement dea keizers de meest formeele verzekering beeft ontvaagen dat zgne liefdadige inrigtingen zullen worden geëerbiedigd Ik heb bovendien de zekerheid voegt hy er bij dat de weezen niet zullen worden weggenomen en dat indien zich te hunnen opzigte eenige moeyelijkbeden opdoen alleen de regtbanken zalien worden geroepen ze uit den weg te ruimen Dit wa het wat ik vroeg vooraf zeker dat de regtbanken slechts onze regten kunnen bekrachtigen De raad van state is gisteren in algeffli D veigadeusg