Goudsche Courant, donderdag 4 juni 1868

maar loffelijk zouden wij het vinden als het racuhlid niet oo kwetsbaar was voor de slagen den doctor toegebragt EENIGE KIEZEBS Burgerlijke Stand GOUDA Geboees 29 Mei Levioa ouders G J van Willegea en G Lafci t H naHk ouders J H Boers en S M F La l ber 31 Elizabeth ouuers u liv ï hri i tina Maria ouders I Siecnwinkei en M Heetraan Harttioloüieus ouders T van der Valk en L Nienwweld 1 Junij Adriana ouders A van der Scheiden en J Schouten Cornells ouders P de Jong eq C van der Hing Sauderina Cornelia ouders F Hof nan en S S van Houten O EKLEDF 28 Mei C van Vu t 2 j 3 m 30 W van Hoorn 73 j C L M van der Burgr 6 w ejg€n bigiusei cioet ons heilig ijü ft ij hebben er eerbied voor vox prpuli tos Dei Voorwaar een raadslid wiens nel doordacht en ter goedertrouw gedaan voorsiel wordt vernorpen mag dit betreuren looral indien de daarbij gevoerde discussieii hem pijnlijk hebben getroffen omdat hij toevallig als particulier een zeker vak Biioei i i nripi mus hij hierover kenbaar maken en êe ho jp koesteren dat mcu j I deelen en alhcsie aan ijn voorstel zal schenl en maa uii act vaandel Inoprn zijn mandaat rederleggen neei dat is mconstitutioneel en het doet ors leed ciat een achiingswaardig ingf lene en overigens uitmuntend raad iid ie hoog gevoelig is cm het hoofd te buigen voor een besluit dat wettig en bii meerderheid van stemmen genomen is Wij vergen van den heer L niet dat hij zitting in den al zal blijven houden hij ga of blijve naar nelgevaüen Zoudag 7 JudU S W Uitgave van A BRINKMAN Lange Tündeweg D u 60 ADVERTENTIEN BAD van JOIIANN HOFE te Berlijn STUKJES van 1T 35 50 en 75 CENTS Door het eeregeld gebruik dezer Zeepen wordt de huid gezuiverd van al c onreinheden ils daauwwormpjes zomersproeten vlechten huidspikkels enz enz Ze verfijnen en verfraaijen de huid maken haar zacht al fluweel en zoo wit als albast en zijn daarom voor Dames een onschatbaar hulpmiddel bij het toilet Ook wegens de vocrdeeligheid in het gebruik verdiei n deze Zeepen bijzonder aanbeveling DE fin flacons van 70 et en ƒ 1 dient ter conservatie der huid van het hoofd verwijdert de lastige schilfers en bevordert den haargroei Steeds verkrijgbaar te Gouda bij J C van VHEUMINGEN en Wed A C SCHOUTEN te Woerden bij HENR1 J van den BERG 3 Alle Eiliede Winkeliers Kappers etc kunnen de Jlalz Zeepen en Pomade in verkoop krijgen en genieten ruim rabat g T Aanvragen fraiico aan het Centraal Dépdt te Am tf bdam Heden beviel van eeneu welgeschapen Zoon mijne Echtgenoote S M E LAFEBEE J H BOEES GouD t 30 Mei lb68 De ondergeteekenden deze stad verlatende zeggen hartelijk vaarwel aan alle vrienden en kennisser onder dankbetuiging voor ue zoo vele jaren onJervonden Triendschapsbew ijzen H V 1N BOVEN E S en Gouda Wed H van BOVEXE J i Junij ISC LaxsijORP Die welke het ongelnk heeft een bril te moetet dragen ka i het beste oordeelen over den last bet ongerief en tijdverlies Tan dat artikel en zoide zeker gaarne ontheven zijn dezelve te moeten gebruiken welou er bestaat ee middel allen wier oogen nog niet tot in de hoogste graad zijn versleten knnnei daarva ontslagen worden de or het bestendig ebruik van Dr Ghantomelanus Oogenwater Bij e ke wasschiiig der oogleden zal men de herateliei de kracht der afgematte en veriwakle oogen vi ien weii rkeeren zoonat men jn veie gev lilen de bril weder zal kunnen vaarwel eggeti eer cVii H icun is opgebruikt Maar voura ook ij die nog geen bril bchoetden te gebruiken is dat het middel om voor altijd daarvan r ijd te blijven bij velen ja Bij one Tdig velen is toch reeüs het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette mdir op dat men voortdurend verpiigt is op verderen afstand te zien dat leners zich dubbel vprtnonen dat schel licht hinderlijk is dat de oogen beginnen te steken enz enz Welnu gebruikt Dr Chantonielanus OOGE ATER en gij zult n beter bevinden Het is verkrijgbaar a 60 et p r flacon bij T A G TAV DETH Govda 3 J BEUZEMAKEB Lesden J H KELLER w wagenstr Rotterdam H V D GEIEXDT Leuvenhaven H V D GRJENDT Gouds weg Mej L A SCHOCTENS SCHLUTEB Oostrooicnstraat r J GBOENHL IZEN C Vtrecht en meer bekende Pi p3t9 ia on rijk Mevrouw van E L D E X Turfmarkt verlangt tegen 1 Augustus eene zindelijke Keukenmeid die tevens huiSWerk verrigt 81ijm en Maagpillen Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de slLjni en als maagversterkend gebruikt worden door hare zachte werking Spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zijn zijn tegen 321 3 cent het doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de heeren Jarlaiiderveen J E Allart Amsterda t P de Haan en Zoon apothekers K ilverstraat n 255 Bommel Zalt J v d Vegte Btlft W Wilschut DeJfühacen j Koch Deventer Gebroed Timan Dirisland D de Vriea Dordrecht H J Giitay Gouda L Schenk op de Hoogstraat s Uage 3 Visser en Zoon Spuistraat Barderwijk A Greidanu Haastrecht K Oosterling Leijden J T Terburgh Haarlemmerstr Oiidéwater H J Knijper Rotterdam v Santen Kolf korte Hoofdsteeg Schiedam v d Hoeven en Numan Schoonhoren A Wolff DIENSTBODE xn de b ishouding van C IHIM te Gouda word tegen de maand Augustus aanstaande EENE DIENSTBODE gevraagd Adres franco Tiel A J Faassen Vtrecht F Altena op den Steenwee over de Donkerstraat ifi 372 Vlaardingeii J M Lagerwei ff De SLIJM en MAAGPILlEN bereid volgens het eChte recept zijn door mij te Govda alleen en uitduiiend verkrijgbaar gesteld bij den Heer L SCHENK op Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm = Maagpillen is een biljet voorzien metde handteekening van J J SCHEEUDEE apotheker welke handteekening zich ookbevindt op het zegell k waarmede het doosjeverzegeld is Men gelieve daar wel attent opte zijn en zich ts wachten voor het gebrnlk van een namaakse dat men trachtin omloop te brengen 19 BoeVdrntkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags i In de Stad geschiedt de nitgave des i ends te voren De prijs per drie maanden is f ± franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 are groot re moeten óór 10 ure ingezonden zijn Kennisgeving BUBeE MEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gonda doen te weten dat naar aanleiding vin het besluit van Heereu Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland dd 7 Januarij 1868 n 2 dit jaar tot den her ijk der lengte en inhoudsmaten van drooge en natte waren en gevrigten binnen deze Gemeente zal worden gevaceerd in de maanden Junij en Julij van des voonniddags 9 tot des namiddags ure op de volgende dagen Voor de koperen en ijzeren gewiglen de inhoudsmaten vandrooge en na e Waren alsmede voor de lengtematen Toar de w ken A en B van den 8 Junij tot den 1 Junij tl i Il C D en E 15 n 19 ff F G H en I 22 26 ff II K L M en N 29 3 Julij O P QenR 6 Julij 10 Voor de gewiglen in gebruik bij goud en zilversmeden benevens voor die der apothekers op Maandag en Dingsdag den 13 en 14 Julij daaraanvolgende Pat volgens Koninklijk besluit vsn 5 Vebruarij 1S27 u 153 de Medicinaal Grein Gewigteu en de K cis van het Gouden Zilve smiJsgewigt alleen zullen wordea nagezien en onderzocht doch niet geijkt of van een stempel voorzien Voorts brengen Burgemeester en Wethouders ter kennis dat de Arrondissements IJkers verpligt zijn den her yk te weiger n an alle Maten en Gewiglen welke niet volgens de bestaande Toorschriften zijn vervaardigd of die de vereischte lengte gewigt of inhoud niet hebben alsmede af te wijzen de lengtematen op welke eenige teekecen of merken de oude maat aanduidende zigtbaar zijn terwijl zij niet te min zijn geregligd het gewoon ijkloon daarvoor te vorderen alsmede dat zij de bevoegdheid hebben om volgens bet koninklijk besluit van den 20 Januarij 1861 Staatsblad n 4 de hun aangeboden gewigten welke te ligt worden bevonden of beschadigd zijn te repareren en te justeren en daarvoor het bij voornoemd besluit bepaalde loon te vorderen wanneer bun door de ijkpligtigen i iel wordt te kenoen gegeven dat zij zulks elder willen doen errigten Wordende dientengevolge de daarbij belanghebbende ingezetenen uitgenoodigd om zich op de boven bepaalde dagen methunne Maten en Gewiglen behoorlijk schoon gemaakt te vervoegen op de Turfmarkt wijk H n 45 aan het lokaal voorden berijk bestemd en alzoo voor te komen de onaangenamegevolgea die bij verzuici daarvan voor hen zouden ontstaan GODDA den 5 Junij 1868 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Bargeroeester DROOGLEEVER FOETÜIJN v BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer CoMMtsSAiiis DES KONINGS in de Provincie Zuid Holland op den 19 Mei 186S zijn executoir verklaard een voljaars en een vierde kwartaals kohier voor de belasting op het personeel dienst 1867 68 n 7 en 8 Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen ea dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames bebooren te worden ingediend GoinjA den 5 Junij 186S De Burgemeester voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN De pnJB der Advertentieii vïn één tot iel regels et inbegrip van iet legel U 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters ordeaberekend n r plaatsruimte Overzigt GOCDii 6 Jnnij Behalve de Bnancie e aangelegenheden die wei meest io alle landen bekommering baren maar toch bovenal Italië en Oostenrijk tot onreglvaardige en gevaarlijke maatregelen verleiden zijn het kerkelijke zaken die de aandacht wekken De keizer van Oostenrijk heeft drie confessionele wetten bekrachtigd en uitgevaardigd die grooteii invlcd zull n oefenen op de positie van het keizerrijk het concordaat is bezweken voor de Kracht der conatitulionele instellingec en de goed geloovi c keizer zal door geene vleijende betuigingen Rome tevreden stellen mei zal berusten eu betere dagen veru achten Nog altijd is de couponbelasting niet vp resield en verschilt meu over het bedrag Maar dit beteekent weinig hel beginsel dat het crediel moet schokken zal doorgaan eu Oostenrijk sedert zoo lang schatpligtig aan het buitenland duur te staan komeu Italië dat in het financiële denzelfden weg opgaat ia gedurig in ongelegenheid met de geestelijken en de posiiie waarin het zich tegenover Rome bevindt is niet geschikt om kalmte te brengen in de behendeling van kerkelijke aangelegenheden Zoo heeft de kamer nu bcsloien ora de kosten van de eeredieust te schrappen van het budget Nadere bijzonderheden ontbreken nog zooveel is zsüer dat bet een der kerk vijandig besluit is Keizer Napoleon heeft te Boaaan weder twee aanspraken gehouden maar hij is voorzigtig en terughoudend hij spreekt van vrede en vooruitgang in algemeenen zin en gewaagt met geen woord van al de vreeselijke toerustingen die zoo veel zorg wekken Hij denkt er niet aan om 100 000 man naar huis te zenden en dit alleen zon helpen Zijp onschuldige neef prins Napoleon is weder op reis om eens rond te lien en te hooren De invloed der geestelijkheid is niet gering in Frankrijk de keiz r is wel niet zoo devoot maar ij ontziet de geestelijkheid ü ï hem bij de massn des volks moet steunen Zop is iian ock de u nsbisschop var AVerie in het gelijk gesteld tegenover deo maarschalk die een afkeer schijnt te hebben van proselytenmakerij De bey van Tunis heeft ook het hoofd moeten bukken Eene expeditie paar Tunis zou tlechis eeiic kleine afleiding geweest zijn minder gevaarlijk ujn de mexicaansche glorie Disraeli zal zich in comité niet verzetten tegen de ierscbe kerkbill er was ook niet meer aan te doen Zoo de minister niet kalm en voorzigtig handelde zou de crisis liem spoedig op het lijf zijn In het hoogerhnis heeft graaf Russell het ministerie bittere verwijten doen hooien waarop men zich behelpen moest met iiitvlugten Het kiesregt der vrouwen vindt in Engeland meer voorstanders dan men verwachten zon en nu begiut men partij te trekken van de onzekere verklaring van het woord dat de vrouwen uitsluit Ernstiger is het feit dat de Russen zicb hebben meester gemaakt van Bokhara deze staat v ns tot nu toe een magtige voorrauur van Britsch Indie sedert lang heeft men zich in Engeland verontrust over de steeds zich verder uitstrekkende ondernemingen der Bussen in Middel Azie Rusland ia nu even onbaatzuchtig als Pruisen en Frankrijk het begeert niemauds goed maar soms vordt uit onvoorziene omstandigheden eene zonderlinge noodweudigheid geboren om te remen wat men niet zocht Zno is het ook met Turkije men is dien zieken man zoo hartelijk genegen maar z ne grieksche onderdanen zijn zoo dierbaar aan het russische hart Uit Candia zijn afgevaardigden gezonden voorde atheensche kamer alleen Rusland zou die uit medelijden zieu toelaten maar al de andere mogendheden beletten eene dv aasheid die den turkschen sultan zon dwingen tot oorlogsverklaring Spanje verkeert in treurigen toestand het volk ia ontevreden het bewind is zwak de partijen ontwaken en Prim staat gereed zijne oude plannen weder op te vatten In Noord Amerika schijnt de vrijspraak van deu president