Goudsche Courant, zondag 14 juni 1868

1S68 OPEXBARE VERi OOPL GE op DIXGSDAG den 23 JUNIJ 186S des oormiddags ten 9 nre ten sterfhuize Tan de Weduwe G HOÜDIJK in den Moordrechtschen Tiendeireg io de gemeente Broek van K O E IJ E N PINKEN KALVEREN SCHAPEN den OPSTAL van eene Schnnr en Hooiberg BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN MEUBELEN BEDDEN GEWERKT GOUD en ZILVER euz Op VRIJDAG den 26 JUXIJ 1868 des voormiddags ten elf ure in het Koffijhuis HET ScHAAKBOKD aan den Kleiiveg te Gouda van een en ERF waarin de Kruidenierszaak met goed gevolg wordt uitgeoefend staande en liggende aan den Klfiweg Ie Gouda Wijk E N 23o een vcor 7 Koeij en ERF waarin de Melkverkooperij met goed gevolg word uitgeoefend staande en liggende aan de Nieuwe Haven te Gouda Wijk N X 190 en een perceel Donderdag 18 Juiiij 1 640 GOÜDSCHECOÜRAIirT DDTVTTAT A XT prijs der Advertentien van één tot zes Uitgave van A UKINKMAN regels met inbegrip van het zegel is SO Cent voor rrj n o ün daarboven 10 Cent Lange lundeictg U n 6U Buitengen one letters worden berekend naar plaat ruimte IL ABt groot 28 Roeden 99 Ellen liggende even voorbij het station Gouda van den Spoorweg aan den Kleiweg in Bloemendaal gemeente Broek En op DIXGSDAG den 3C JUXIJ 1868 dts voormiddags ten 9 me ten Sterfhuize van Mejufvrouw de Weduvie PUIJK aan den Kleiweg te Gouda van eenen r isi i iè THEE en verdere KRUIREXIERSWAREN alsmede werkt GOUD en ZILVER Xiidere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore vau den Noiaris W J FORTCIJN DROOGLEEVER te Gouda tl SGHQÜWBÜIQ Lokaal NUT en VERMAAK op de Oosthaven Ie Golda ZOSDAG den 14 JCNI 1868 Bnitengewone Voorstelling door het Xationaal Tooneelgezelsehap van jinttcerpen onder Direetie van de Heeren ELOY LEMAlRE S C met medeire iiing van den Heer VICTOR PKIESSEXS er Mejafvrou v BEER3MAXS lARTINdeERDIJER groot Drama met Zing iu 3 Bedrijven DAARNA De Duivel op t Dorp Blijspel met Zang in een Bedrijf door VAX PEEXE Prijzen der plaatsen 1 Rang 99 Cis 2 Rang 50 Cts Loting der plaatsen op den dag der Toorslelilng des morgens ten 10 nre precies na afloop daarvan kunnen verder plaatsen besproken worden tot des namiddags ten 3 nre Aanvang ten 8 ore Men vraagt te H L C R of te KO O P binnen Gouda EEN LOGEABEL HIIRENHÜIS met ZES KAMERS en TUIN te aanvaarden met 1 Augustus of 1 Xüvemlitr aanstaande Opgaven worden ing n icht bij den boekhandelaar P C M AS Jk onder de letters F O Voor 300a 400 sjaars ïpriangt men tegen X ovemlier of uiierÜJV Mei a nnst nde all ler TE HUEEX een logeabel goed onderhouden HUIS met TUIN Minstens lïvcr grootendeels ruime vertrekken en goede stand zijn overige is vereischten Adres onder letters S Z bij de Boekhandeisars J vvs BEXTÜM ZOON te Gouda ÖPRUIilII G van STEE yKOLEX te gen vermintierdenprijs bij de Wed A M KOOT MEN VERLANGT TE GOV DA of Omtlrtim SPOEDIG OVER TE NEMEN eene fatsoeDlljke Zaak welke etiiigzius een burgerlijk bestaan pievert Adres met franco brieven lett Q aan den CitjTver dezer XEDERLAXDSCHE VEREEXIGING voor ISRAËL Afd GOUDA hoopt zoo de Heer wil op Woensdag 17 Junij openbare bidstond voor Israel te houilen in het Lokaal op de Peperstraat s namiddags 7 Voorganger D BAX van Waarder Toegang vrij De Israëlieten worden hiertoe dringenduilgeuoodigd A TIMMERS Fres K C Jonker Fabriltanten te GOUDA Door aankoop Eigenaars geworden van de Pottenfabriek e Pijpenbak kerij van Mejufvrouw de WED A KOOT C zoo bevelen wij ons haren begunstigers aan en zal het ons streven zijn onze zorgen te besteden or elke order accuraat te doen uitvoeren Baderstoomboot d JJssel Van Gouda Maandag 03 Dingtdag smergens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren 2ond g s morgens B j uur Van Rotterdam op gehjke dagen s namiddags 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dagelijks Retourkaarten Aanbevolen door meer dan 2000 ï Artsen tegen alle soorten van bo st ziekten long en leverlijden t asthma enz Ui iverseel hiiip middel bij ongesieldheden van de maag net MALZ EXTRACT Gezondheldsbier van JOH HOFF te Berlijn heeft bij bovenstaande en nog meer andere zieklen s ceds de zegen rijkste resultaten opgeleverd Saar eetie geheel nieuwe methode gejahrkeerd wedijvert het thans in fijnen smaak mti de ftjiiste en bes e dranken Als tafeldrank gebruikt wekt het den eetlust in hooge mate en bevordert de spijsvertering Verkrijgbaar te Gouda bij J C TAN VREÜMINGEX ie Woerden bij HENRI J VAN DEN BERG De volgens het voorschrift van den koningl Geh Hofraad en universiteits professor Dr HABLESS in Bonn bereide Stollwerck sche Borst Bonbons ziJD B 30 ets per pakje echt te verkrijgeD j Gemda bij den Apotheker J H BOË S in de Wijdst raat Oudewater bij T J v N VREUMINGEN Schoonhoven bg A WOLFF Boekdrakkerij van A BRINKMAN g Deie Courant verBcbijnt des Donderdags en Zondags la de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren I eprys per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 vre ingezonden zijn Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gooda doen te weten dat ten gevolge van Zijner Majesteits besluit van deu 1 Augustus 1831 n 72 de dai kdag of godsdienstige viering der overwinning van Waterloo dit jaar op zondag den 21 Junij zal plaais hebben en dat op dingsdag den 23 dier maand aanvangende des voormiddags ten 10 nre eene Igemeene collecte met opene schalen aan de huizen van de ingezetenen zal geschieden tot stijving van het fonds er ondersteuning en aanmoediging van de gewapende dienst in bet koningrijk der Nederlanden Burgemeester en Wethouders uit het jaarlijksch Terslag g zien hebbende dat het fonds wil het blijven beantwoorden aan zijne beslemming ruime bijdragen behoeft vertrouwen dat de opbrengst der collecte zal klimmen naarmate de behoeile grooter wordt opdat de onderstand aan de onffeveer 2600 deelgetegtigden kunne verleend blijven en de wenschen vervuld worden van de 1200 inörmen die met verlangen naar eenige ocdersteuning uitzien GoïJD 4 den U Junij ISe Borgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTÜIJN v BERGEN IJZENDOOBN S C H ü T T E R I J AFKONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien hebbende art 10 der wet van 11 A ril 1827 fStaatsbl n 17 houdende de bepaling van den tijd op welken de loting voor de schutterij zal behooren Ie geschieden brengen bij deze ter kennis van de belangiiebbenden dat de loting zal plaats hebben in het Raadhuis dezer Gemeente op Maandag den 29 dezer maand des morgens ten tien ure voor de ingeschrevenen van dezen jare of geboren in den jare 1 43 en des voormiddags ten half twialf ure voor de ingeschrevenen van vorige jaren of geboren in den jare 1834 tot en met 1S43 ingesloten wordende zij iu hun belang aangemaand om op de hierboven gemelde plaats en op den bepaalden tijd in persoon tegenwoordig te zijn of in geval zij door ziekte of eenig ander wettig beletsel hierin verhinderd worden een ander met hunne belangen of omstandigheden bekend in hunne plaats te doen verschijnen Voorts worden de ingeschrevenen verwittigd dat de Alpbabetische naamlijst voor hen ter inzage ligt op de plaatselijke secretarie vao Maandag den 22 tot Zaturdag den 27 dezer maand des voormiddags van tien tot twaalf ure ten einde een ieder in staat zonde zijn om in het geval dat hem op de gezegde lijst eenige personen of omstandigheden mogten voorkomen die daarop nog zonden behooren te worden aangeteekend of daarvan moeten worden weggelaten zulks bij de loting kenbaar te maken GotJDA den 16 Junij 1868 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DKOOGLEEVEB FORTÜIJN v BERGEN IJZENDOORN öuttenlanïr Londen U Junij De regering beeft in het lagerhiiis een wetsvoorstel ingediend waarbij vnor dit jaar de termijnen foor de vorming der kiezerslijsten zoodanig verkort worden 4at het nieuwe parlement tegen den 7 december zal kuunea worden bijeengeroepen Parijs 14 Junij In het wetgevend ligchaam is door de fppositie aan den minister van binnenl zaken verweten dat it regering van de subsidie van 100 millioen die de staat vil toekennen aan de gemeenten voor de voltooijingder buurt tegen een middel wil maken om bij de verkiezingen invloed it te oefenen De minisier van binnen zaken heeft met ver mwaardiging deze beschuldiging van zich geworpen 15 Junij Het wetgevend ligchaam heeft het wetsontnerpbetreffende de buurtttegen in zijn geheel met algem stemmeann genomen 16 Junij Uit Rome verneemt men dat onder de soldaten van het pauselijk leger die aan de vesiingwerken aldaar werkzaam ziju eene soort van grève is ontstaan de soldaten eischtenverhooging van soldij Sommigen zijn gedeserteerd anderenfceeft men met opoffering van geld tevreden gesteld en dewerkzaamheden zijn daarop hervat Van hei nieuwe dagblad der heeren Glais Eizoin en Pelletan de Tribune worden reeds 20 000 exempl ren verkocht Van het laatste nommer van bet nieuwe blaadje van den heerSochefort de Lanterne zijn niet minder dan 90 000 exemplaren verkocht Berlijn 15 Junij De rijksdag heeft heden definitief het voorgestelde ontwerp betreflende het maten en gewigten stelsel angenomen De vergadering heeft insgelijks artikel 1 van de voordragt betrelfende de leeuing ten behoeve der bcn Ismarine overeenkomstig de wet van 9 nov 1867 goedgekeurd Weenen 14 Junij De ochtendbladen melden dat da financiële commissie der eerste kamer de financiële wetsvoorstellen zoo als die door de tweede kamer zijn aangenomen en bloc heeft goedgekeurd 15 Junij De Wiener Zeitung maakt de door den keizergesanctioneerde wetten betreffende de ophefiBng van den staatsraad en de afschaffing der woekerwet openbaar 16 Junij Het heerenhuis heeft het aanhangig wetsontwerp betreffende de vlottende schuld aangenomen alsook betontwerp tot wijziging der drukperswet De aanneming vanbeide ontwerpen had plaats zon er voorafgaande discussie Lissabon 15 Junij Uit Kio Janeiro zijn berigten ontvangen loopeiide tot 24 mei Eene afdeeling der geallieerden ter sterkte van 3000 man heeft den 3 mei een gedeelte van den Chaco vóór Humaita bezet van waar de Paragnyanen tot dien tijd aanvoer hadden ontvangen De paraguyaansche troepen die zich wilden verzetten om de positie te hernemen zijn teruggeslagen ten gevolge waarvan de vesting Humaita totaal ingesloten is Belgrado 13 Junij De minisier van oorlog heeft aan de armeü eene proclamatie uitgevaardigd inhoudende de mededeeling dat vorst Michael als zijn wil bad te kennen ge geven dat zijn neef Milan Obrenovicb hem zon opvolgen zoodat alsnn wordt geeischt daaraan gevolg te geven Bij de armee is deze proclamatie gunstig ontvangen De verkiezingen voor de Skuptschina zullen den 21 dezer plaats hebben waarna dis vergadering den 2 julij zal bijeenkomen De gemeentelijke vertegenwoordiging alhier heeft eenstemmig den neef van den vermoorden vorst Milan Obrenovicb geploclameerd tot toekomstig vorst van Servië Men vermoedtdat de stemming in het ganscbe land ter gnnste van deaentroonopvolger zal zijn Het voortgezet onde ioek hctreffeade dsn vorstcemoordheeft tot hierioe tot het Jtaat geleid dat eene zamenzweringgeconstateerd is ter gunste der dynastie van Karageorgevich De gearresteerde moordenaars heeten Kadovanovich uit Si babat Bogick en Athanazkovioh nit Poschareviz Te Schabatz wares de autoriteiten bijna niet in staat om de familie van Kadovanovich tegen de volkswoede te beschermen 15 Junij Op nieuw hebben alhier arrestatien plaats gehad Uit het geheele laad komen idressen van adb9 ie in t