Goudsche Courant, donderdag 25 juni 1868

186 Donderdag 25 Juoij tl 6JJ GOUDS ËCOÜEANT Heden overleed na een langdurig lijden voorzien van de HH Sacrnmenten in den ouderdom van ruim Ql jaren de Heer HERMAXUS ANTOXIUS GREVE GoCDA 14 Junij 1S65 Eenit e Keimingerinff Ik affa i t zal op de elfdtn voet ge oatinueerJ irord n ia alle Couranten zooicel Binum aU Buitenlandicie worden dagelijks opgezonden door A BRINKMAN Lange Tiendeiceg Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Voor de vele henijzen van belangstelling betoond bij gelegenheid onzer 25jarige Echtvereeiiiging betuigen wij onipn weigemeenden danlc Wij geven kennis dat wij den Heer T M SOUFFBÉ ais REIZIGER hebben aangesield en hem volmagt geven voor ons gelden te incasseeren en daarvoor te quiteren WENNEKES So vaX der WANT GOCDA GoLJji 19 Juni lïriS 3B1133Ï33Ï BUS aiïïDlMa SOIREE MUSIGALE op DONDERD G 55 jrNlJ 1 6 des avoüds te Zevrn L re door het beroemde MUZIEKCORPS van het Regiment Grenadiers en Jagers onder directie v n den WelEd Gestr Heer F D U N K L E R Entree voor HH LcJec ƒ 0 50 met VRIJWILLIGE OPENBAlE VERKOOPINa De Notaris A KLUIT Hz te Moor drecht wil op Woensdag den 24 Junij 1S63 des namiddags ten 5 ure ie Moor 1 drecld in het logement HET PoJTHUis veilen en verkoopen Eene partij te velde staand KOOLZAAD HAVER en AARDAPPELEN aanwezig in Sectie F Nummers 210 211 216 en 217 van den Zuidplaspolder onder Moordrecht Dag van betaling 1 December 1868 En ten zelven dage en plaatse veilen de ZES BUNDERS BOUWLAND waarop bovenstaande gewassen zijn geteeld zulleude de verhooging en finale afslag van het lind geschieden ter plaatse voormeld op Woensdag 1 July des namiddags ten 5 ure Informatien zijn voorts te bekomen ten kantore van van voorn Notaris Onderbuiks Brciiklijders zelfs die aan Z6QV OUde BrSUken laboreren vinden in de HieöSte gevallen volledige genezing door de Breukzalf van GOTTLIEB STüRZENEGGER Op verlangen gratis te bekomen om zich vooraf Ie overtuigen naaunkenrige gebruiksaanwijzing met een a intal allezins voldoende rsgierlijk bevestigde atiesten lu potten van fl 3 50 te bekomen bij den uitvinder GOTTLIEB STUKZENEGGER ie Heruau kanton Jppenzell Zicitserloni Het bedrag gelieve men bij de bestelling Ie voegen het regt eene Dame of een zijner Kiadaren te introduceren tegen betaling van f 0 50 per persoon Niet Leden ook Kinderen zooxvel van binnen als buiten i p stad ƒ 0 99 per persoon Openbare Verkoopingen op D1NGSD G den 23 JCNIJ 1868 des voormiddags ten elf nre in i BET iicis DES Hoek te Haaitreclit van TWEE vVOONHÜIZEN naast elkander N 45 en 45o in een waarvan WINKELNERING en KUIPERIJ met j Dit Tand Plomb beslaat uit poeder enGROND onder eiffldc r aan den Ruige 1 eene vloeistof die tot opvulling van holle Tj I aangestoken tanden gebruikt wordt om Weidschen Di t te zamen groot 4 Boe i i I daardoor het verder doordringen vau t be den 46 EUeo ea des namiddags ten zes ure in Jen tain EozïNBCEG te Oudeicater van Een hecht sterk en goed ouderhonden WOONHUIS C a met afionderlijktn gang ingerigt tot METSELAARSAFFAIRE te Oudeicater aan het Eoodezand groot 1 Roede 30 Ellen iDformatien te oekomen ten Kantore fïD den Notaris MONTIJN te Gouda Raderstoomboot d MJsSCl Van Gouda Maandag en Dingsdag sinorgens 6 uren de overige werkdagen s Diorgens 7 uren Zondag s morgens 6Vs Van Rotterdam op gelijke dagen namiddags 2 uren Zondag s avonds 5 nren Dagelijks Setourkaarten toeWrokkerij ma A BBINKMAN ADVERTENTIEJNN Het iu Oostenrijk Amerika ca Eugeland jgepatenteerJe Anathprin Mondwater van Dr J G P O P P Practisch Tandmeester te EENEN BOGNER STRAAT 2 Uit voortreffelijke preparaat heeft zich sinds de 15 jaren van zijn be iiaan een I roetovoilen naam verworven zelfs builen Europa Het is gebleken bijzonder heil zaani te zijn tegen tandpijn vau elke soort tegen alle ziekieu van de mond holte lo se tanden ligt liloedend ziek land vleesch en scorbut Ilt t lost de slijm op j waardoor het aan7etien van kalk aan de j tanden verhinderd wordt werkt verfris schend in den mon i zuivert den smaak en ci ieigt in den grond daardoor de uare P ïA s REEDT PORTLAND H VAN HEEDT CORTLAND iuchi eike door kun i of holle tanden H ITA M door spijzen of tabakrooken omslaat Dewijl het Mondwater op de landen en den mond volstrekt niet aanzettend werkt zoo biedt het ook als voortdurend relnigingsmidiiel van den mond de beste diensten en behondi alle deelen er van bij de vrlle gezondheid eu frischheid tot in hoogeu ouderdom jVitesten van hooggeplaatsie autoriteiten in de geneeskunde hebbeu het erkend als onsch icieiijk en aanbevelenswaardig en ook wordt het door vele gerenommeerde geneesheercu voorgeschreven Prijs per fl icou ƒ 1 75 Planlaardigf TAXDPOEDER Het reinigt de tanden op zulk eene wijze dat men door het dagelijksch gebruik niet alleen van bet lastige kalken der tanden hevrijd wordt maar hel glazuur der tanden voortdurend lu schoonheid toeneemt Prijs per doosje ƒ 0 S8 t Bovengenoemde Tandpasta is een van de beste taudreinigings middelen daar het geene stoffen bevat die schadelijk zijn voor de gezondheid de mineralische bestandde len werken op het ém il der tanden zonder het aan te grypen terwijl de organische deelen van het pasta het émail reinigen de slijmhuid verfrisschen even als de deelen van den mond door de bijvoeging van zekere oliedeelijes en de tanden in helderheid en schoonheid doen toenemen Het AN 1THERLN TANDF STA is vjoral aan te bevelen voor zee en laudrei zige r door t waier bederft Prijs per doosje ƒ 1 50 Tand Plomb derf te voorkomen waardoor het verzame daar het noch door de lucht noch Op VRIJDAG den 10 JULIJ 1868 1 t overblijfsel der spijzen die men nuttigt even als van het speeksel en andere vochten en het verdere losgaan der tanden verhinderd wordt Prijs per doos 2 60 Te verkrijgen te Oouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk 123 te Rotterdam bij F E van S mien Kolff apoth en A Sehippereijn en C blaaüve porseleinwinkel te Hage bij L F C Snabilié apolh Ie Leyden bij E Noordijk Ie utrecht bij F D e Courant verachynt des Donderdags en Zondags Ifl de Stad geschiedt de uitgave des avcads te 6uttenlan t Londen 22 Junij De senaat te Washington heeft het wetsoBlwerp goedgekeurd strekkende om aan den slaat Arkansas het regl toe te kennen om zich in het congres te doen Teriegenwoordigen niettegenstaande het veto van den president is het betreffende wetsontwerp tol wet verheven 23 Junij Eeue volksvergadering gisteren in Guildhall gehouden om de staal kunde van Gladstone te ondersteunen werd zoo onstuimig dat de politie tussclien beiden moest komen Het huis der gemeenten heeft het rapport van het comitéTOOr de hervorming van het kiesstelsel in Ierland aangenomen Parijs 22 Junij In de heden gehouden zilting van het wetgeiend ligchaam heeft de heer Emile Pereire geprotesteerd tegen de beschuldigingen van den heer Pouyer Querlier De heer Pereire heefi aangekondigd dat hij bescheiden zal uitgever waardoor die beschuldigingen te niet gedaan zullen worden en bevestigd dat hij zijn ontslag had genomen als directeor der maatschappij voor de trans atlanlisohe pafcelvaart De Palrie en de Etendard wijzen op den vreedzamen geest van de reile waarmede koning Wilhelm de zitting van den noordduilschen rijksdag gesloten heeft Berlijn 20 Junij De zitting van den rijksdag werd heden met ee ie rede gesloten waarin een overzigt werd gegeven vau hetgeeu was verrigt Vooral werd gewezen op de goedkeuring der leening tof ontwikkeling der marine en der kuslverdediging Nadat nog de verschillende goedgekeurde wetten en andere resultaten waren opgesomd werd de rede besloten roet ife woorden Gij gaat heen in de overtuiging dat de vruchten Tan uwen arbeid in geheel Duitschland onder de zegeningei des vredes zullen ontwikkelen Weenen 22 Junij Het officiële blad maakt de bekrachtigde Festb 22 Junij Prins Napoleon is gisteren met graaf Aiuirassy vertrokken Alexander Kar tgeorgewilsch verklaait openbaar de berigten omtrent zijiie deelnemin a aan den moord op oen vorsl van Servië gepleegd voor laster Florence 23 Junij In de zitting der kamer van afge▼aardigden ▼ heeft de minister Meiiabrea eene lijst van wetsontwerpen ingediend waarva hij de aanneming aanbeveelt voor dat de kamer uiteengaat Hij hoopt dat de kamer verder zal willen medewerken om het crediet van Italië te herstellen door de reorganisatie der financiën De minister vau financiën heeft ook verzueht dat de kamer voor het reces een belangrijk wetsontwerp behandele met welks zamenstelling hij zich onledig boudt Rome 22 Jonij lo een geheim consistorie heefi de paus heilen ochtend wee allocnlien gehouden In de eerste heeft hij voorgesteld de bul af Ie kondigen tot bijeenroeping van hel algemeen concilie In de tweeile heeft hij gesproken over de kerkelijke zaken in Oosienrijk Belgrado 22 Junij De verkiezingen voor de sknptschina zijn in de beste orde en rust r gunste van prins Milan als opvolger van Michael afgeloopen De opkomst der slerogeregtigdeii was zeer talrijk Uit de gemeenten en uit de corpsen der militie komen voortdnrend adressen van adhesie aan de verkiezing van Milan tot vorst Ornnenland GOUDA 24 Jnnij Te Dordrecht zijn gisteren ter verkiezing van een lid voor de tweede kamer uilgebragt 1645 stemmen van onwaarde 23 de meerderheid was derhalve 812 stemmen de hr Gevers Seynoot bekwam 809 de hr Bijhon van IJsselmonde 806 st o meet er tosscbea beide heeren oTerstemmiag plaats hebben De pnjs der Advertentien van één tot z regels met inbegrip van bet zegel it 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend iia r plaatsruimte De colleole ten behoeve der gewafeude dienst heefl alhier opgebragt ƒ 10 90 De eerste k imer der stateu generaal beeft maandag en dt ngsdag in hare afdeelingeu onderzocht de ontwerpen i der taatsbegrooting voor 186S en de overige bij die vergadering iAgekomen wetsontwerpen Iu de zitting van de eerste kamer der staten generaalikn gisteren zijn tegen donderdag aan de orde gesteld eenZlslat wetsontwerpen van kleinen omvang laatstelijk door detweede kamer aangenomen In de ziiiing der tweede kamer van zatnrdag zijn dediscussien aangevangen over de begrootiag van Suriname enz dienst 1868 l c heeren van Sypesieyn Gefken Niersirasz Bochussen J K van Goltslein Fransen van de Putte en d rtinister van koloniën hebben aan de algeroeene beraadslagingen deel genomen Het hoofdpunt van het debat was aandrangbg de regeriug om immigratie van etaatswege krachtdadig tebevorderen waartegenover stond de waarschuwing van den hr TIn de Putte om daaromtrent met behoedzaamheid te werk tegwn en het ioitiaürf te doen uilgaan van de koloniale states ti van de plantage eigenaars en daarna eeuige holp en medewerking van gouveruementswege y In de zitting van de luaede kamer der staten generaai T n maandag zijn de algemerue beraadslagingen over de bagrooiing van Suriname voortgezet en is vooral de kwestie der iminigratie nog erder door verschillende sprekers oeeslai naar aanleiding van bet debat van zalurdag behandeld Aan de e B zijde sterke aandrang tot siaatshulp zy t dan iets minder hout dan in de eerste zilting aan den anderen kant aansporing tot behoedzaamheid op een gevaarlijken weg en Toor aarde dat de kol nie zeive blijken geve van bereidvaardigheid lot zelt hulp initiatief en energie Buiteudien beeft de hr Gefken de geschiedenis der wetboeken breedvoerig behandeld Even vóór het sluiten der algemeene beraadslaging beeft de heer Fransen van de Putle geconstateerd en het werd dadelyk door ieder begrepen en ook niet weersproken 1 dat nu van conservaiieve zijde bet bewjjs geleverd is van de onjuistheid der steeds vooropgezette stelling dat vrqe arbeid iu tropische lauden onmogelijk zou zijn Het gansche debat bewoog zich dan ook inderdaad om den roep naar Tr t arbeiders maar op staatskusten 2 dat vau diezelfde zijde men niet alleen voor VVest lndie hoogeu prijs stelt op toelating en ontwikkeling van de particuliere industrie maar dat men daarvoor zelfs groo e geldelijke tegemoetkoming verlangt 3 dat men ook gebroken heeft met de vrees om Chinezen bij industriële ondernemingen te bezigen gelijk die vrees voor Oosl Iudi dikwerf is geopperd In de zitting van de tweede kamer der stalen generaal van gisteren heeft de heer de Casembroot onderscheideue vragen gedaan nopens de voornemens der regering omtrent de wijze der uiibesielling der expirerende tuikercoulracten De minister verwijs deu spr naar de gepubliceerde voorwaarden en de toegezegde regeling der suikercultuur bij de wet waarbij dan al de grooie punten ter sprake zullen komen Ai de vaa dere aan de orde gestelde ontwerpen en oondusien wardaa met algemeene stemmen aangenomen Uit s Hage verzekert men dat de zaak der kanaaimaat schappy nog vóór het nileeagaan der kamer in beraadsla infzal komen wanneer althans bet verslag der afdeeling n over de door den heer Heemskerk tegen den verklaarden wil vaode stad Amsterdam gesloten nieuwe overeenkomst niet at teongunstig is Van eene andere zijde verneemt men echter datvoor dit iaatsie veel kans bestaat Uit de Veeneu verneemt men dat de snijboooen kom kommers en augurkjes zoo uitinuulend staon als in jaren hetgeval niet was De beide laatste vooral zijn zeker een maanjin groei vooruit en men verlangt er naar koeler weer opdat de groei wat getemperd worde daar t u i jde der venctt4W