Goudsche Courant, donderdag 2 juli 1868

ADVERTENTZSN 1 68 Zondag 5 Julij ü 654 GOUDSCHECOURAJÏT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg y D qO 60 j Bevallen van ecu Zoou E H G KROM rBivt GoLDA 27 Junij l fiS Sociëteit de Réunie te GOUDA SOIREE HUSIGALE DOOK lllï MFT BDVM HF KENUF Ktt AUÏKT IV Oi EKETXF X GEZELSCHAP rn i RO r T E E D 1 M ONDKE IIIUHTIF VAN DEN MZl M Jean P fl ü g i ii g op DOXPERDAO len S JCLU I5OS des Avonds ten Acht l re Entree 49 Cents prijsoqürant lij t ji ri thi sf liiuj v O T II I M APOTHEKER eii DROOG 1ST te GOUDA A I ONTANT Rood Ressensap pr fl 0 20 Vit 0 20 Zwart r i iO Frambozeo Azijn j 1 00 i Sap O BO HalfBessenenl rambozensap 0 40 Moerbezien Sap Limonade Siroop 1 00 tmth c Maiuhii en Udii e FhsKJien ter tiiUi franco moriiU te zemltn Aan WJiiktVm i o Verkoopers wordt rabat f geveu OEVRAAGD vooE ïen KAA= PAKHUIS een KNECHT Zij die kennis van bet vak hebben znllen in aanmerking komeu Adres in persoon of mei froitco brieven onder letter A bij de Boekhandelaars J TAN BEXTUJI k ZOON te Gouda ixwoxuvgT Men verlangt bij de week TE HUUR EEN KAMERTJE aan de straat Toor iemand op jaren die zwak is met KOST en IXWONING bij Burgerlieden Adres franco bij den Uitgever dezer onder letter V Ongebleekt Jlachinaal gebreid Ondergoed als Mans Vrouwen Jongens Meisjeseu Kinderbroeken Borstrokken Nachtbroekjes Slaapmutsen enz enz van lie beste grondstof eu soliecle bewerkt zijn de prijzen in verhouding merkelijk lager dan die van het buitenland en verkrijgbaar bij T A G VEU DETH hoek ilarkt en Groeneudaal A 1j5 GoriiA 1 Julij l iiiS i x u L Door 1 KLL IT MAX te Alkmaar is uitgegeven en bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar gesteld 1 Mijne verbanning uit den evangeliedienst SI ja t RO Aanklachten Pleidooien Vonnissen Brieven en BEROEP op de SYXODE lITdECEVEN DOOK J C ZAALBERG Pz 120 pag Prijs 90 Cents Die welke het ongeluk heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordee en over den last het ongerief en tijdverlies van dat artikel en zoude zeker gaarne ontheven zijn dezelve te moeten gebruiken elnu er bestaat een middel allen wier oogeu nog niet tot in den hoogsten graad zijn versleten kunnen daarvan ontslagen worden door het bestendig gebruik van Dr Chantomelanus Oogenwater Bij elke wassching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen wederkeeren zoodat men in vele gevallen de bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer één flacon is opgebruikt Maar vooral ook zij die nog geen bril behoefden te gebruiken is dat het middel om voor altijd daarvan bevrijd te blijven bij velen ja Bij oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men voortdurend verpligt is op verdelen afstand te zien dat letters zich dubbel vertoonen riat schel licht hinderlijk is dat de oogen bcginuei te steken enz enz Welnu gebruikt Dr CliantoHielaniis OOGEi WATER en gij znlt u beter bevinden Het is verkrijgbaar a 60 et per flacon bij T A G VAN DETH GonrJa J T BECZEMAKER leydi A J H KELLER w wagenstr JtoUerdoiu H V D GRIEXDT Leuvenhaven j H T D GRIEXDT Gouds weg Mej L A StnoLTENS SciiLÜiEK Oostmolenstraat 1 T GROEXIIUIZEN ie C Utreckt en meer beküide Depots in ons rijk Aanbevolen door meer dan 2000 $ ét Artsen tegen alle soorten van borst A ziekten long en leverlijden x asthma enz Universeel hulpX middel bij ongesteldheden M y van de maag I Het MALZ EXTRACT k Gezondheidsbier van JOH f 7 IIOFE te Berlijn heeft bij boven Ü slaande en rog meer andere ziekten i steeds de zegenrijkste resultaten up § geleverd aar eene gelietJ nieuwe Jt inttlmh gcfttlriceerd wedijvert het n thans in fijnen smaak met de fijnste 5 eu beste dranken Als tafeldraiik ge bruikt wekt het den eetlust in booge mate en bevordert de spijsvertering è Verkrijgbaar te Gmida bij J C VAN YREUMIXGEN te Jf oerdm I bij HEXRI J ViN DEN BERG Sgx3 tt 3 C i3 C o i ft 3 1 K3 C jg Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAO en erken heilzaam op de SPIJSVl RTERIXG Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREXü en SLIJMAFDRIJVEND A erzegelde doozen van 37 3 Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de hh APiianderceeit J F Allart Athla scrdayi M Punt Wz Ain ierda i M Clc bau Huidenstr n 278 Delft II IV de Kruijff Delfaluix n J Koch Dnenter Gebroed Timan DirlcHland D de Vries Gmida L Schenk op de Hoogstraat s Grateithage J M Renesse Boekhorststr Haa itreclit K Oosterling Lei den J T Terburgh Haarlemmerstr hoek Bakkersteeg Ondetrater H J Knijp Rotterdam A v d Toorn Weste Wagenst ScJtomihoten A VVolfl Tiel A I Paassen Utrecht F Altena op het Stecuw over de Donkerstr n 372 Woerden L Euijter Het depot dezer echtö Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te GOUda alleen en uitsluitend geplaatst tój den he r L SCHENK op de Hoogstraat Men wordt instantelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de Urbanns Pillen bereid volgens het oude en echte Recept in Dépót zijn verkrijgbaar gesteld de hicrhoreu opgegeeen Steden en plaatsen dun Ijij de hitf hovenf enoetiide Dcj ótlwuder s In elk doooje is een biljet voorzien met de eigeiihmdiije naanteekuning van de vervaardigers Wed Kienen Sc Zoon Apothekers welke Handteekening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers insiantelijl daar wel op te letten en raden hun aan Wel toe te zien bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handteekening is zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels 19 Bockdrulvkerij vin A BRINKMAN BezB Couraat verschijnt dee Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Po pOj per drie maanden is 2 franco p p jst 2 25 Advertentieii van 1 6 regels tot des m adags ten 12 ure gr Atere moeten vóór 10 ure in ezonden zijn Kennisgeving De BURGEMEESTEE van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Zuid Holland op den 18 Junij 1868 is executoir verklaard het kohier van het patentregt over het dienstjaar 1867 68 4 = kwartaal Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van drie maauden binnen welke de reclames bebooren te worden ingediend Gouda den 1 Julij 1868 De Burgemeester voornoemd Van bergen IJZENDOOEN wverzigi GOUDA 4 Juhj Het engelsche boogerhuis heeft met eene meerderheid van 95 stemmen het in het lagerhuis aangenomen wetsontwerp van Gladstone verworpen Men mogt de verwerping voorzien maar die overgroote meerderheid gaat buiten de berekening Het ministerie zal nu waarschijnlijl staande blijven tot de nieuwe verkiezingen maar de tegensiand der pairs zal wel bezwijken voor de kracht van het nie we parlement Het hoogerhnis vertegenwoordigt de aristocratie die uit haren aard behoudend is en nu betreft het een beginsel de staatskerk dat geheel versleten is eu in een protestantsch land volkomen ongerijmd X u Oostenrijk zoo open en krachtig den vooruitgang ook ten aanzien der kerk huldigt zal men in Ierland de gedrochtelijke staatskerk handhaven terwijl het iersche volk die kerk verfoeit en te lang te haren behoeve is uitgezogen Maar die heeren begrijpen dat als de iersche kerk opgeheven is ook de dagen der engelsche geteld zijn doch zij vergeten dat de duur en de hevigheid van den strijd dit laatste gevaar verhoogt Men is in Engeland bedaard en rustig in de overtuiging dat de overwinning zeker is en de ondervinding leert dat de lords altijd eindigen luet te bukken voor den wil van het oppermagtige volk Hierdoor ontkomt Engeland telkens aan het dreigende spook eener omwenteling en verheugt zich in herbaalde weldadige hervorming Dit voorbeeld is men niet gewoon te volgen in Frankrijk daar drijft men de zaken steeds tot eene geweldige ontploffing Wie is er die aan Frankrijks vreedzame toekomst gelooft Zullen de nooit eindigende krijgstoerustingen leiden tot dit doel of de dwang die de uiting van den zin des volks belet De discussien over het bndget spreken van een jaarlijksch tekort van 300 millioen en waartoe zulk een toestand noodwendig leiden moet is voor niemand een raadsel Deond minister Thiers die den fiaancielen nood erkent wil echter geen bezuiniging maar Frankrijks suprematie herstellen bij is een staatsman van het eerste keizerrijk Die tijd keert niet terug j een nieuw Duitschland is geboren en groeit welig op Frankrijk moet roem en grootheid zoeken in innerlijken vooruitgang daar zal het alles vinden wat een volk kan gelukkig maken maar het wil een ander pad betreden waarop zeker verderf voor oogen ligt Oostenrijk is nu werkelijk de baan van afdoende hervormingen ingetreden het concordaat ligt verbroken te Eome moest dez3 handelwijze wel strenge afkeuring vinden zoo toch zal het weinig baten Bome te handhaven als zetel der kerk indien de trouwste aanhangers zoo afvallig worden De fransche vriendschap is een spel van hp ïngznohtige berekening en de spaansche getrouwheid is gewaarborgd zoolang de bezwijkende dwingelandij duurt Be prijs der Advertentiën ran één tot zei regels met inbegrip van het zegel is BO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewone letters worden berekend nur plaatsruimte De Servische aangelegenheden schijnen zich vreedzaam en met eenstemmigheid te regelen Toch kan men moeijelijk gelooren dat de partijen daar zich zoo rustig zullen blijven verdragen Een minderjarig vorst en een regentschap zijn altijd de oorzaak van woeling en strijd De bedaarde houding kan tijdelijk zijn om de vreemde bemoeijing te voorkomen De omvangr ke zamenzwering is gestuit in het begin der uitbarsting maar daarmede is de zin niet veranderd van den krachtvoUen stam die zich losscheuren wil van elke betrekking tot de Turken Het volk gloeit van haat tegen hunne vroegere verdrtjkkers en velen droomen van een nieuw Servisch rijk dat Montenegro Herzegowina Bosnië enz omvatten zal Wij voorzien daar intrigen woelingen verwarring die weinig aanmoediging behoeven om een verwikkeling te doen ontstaan die hoogst gevaarlijk kon worden voor de rust van Europa öuUenlonïr Londen Julij in de beide parlementshuizen is onder toejuiching aangenomen het door de regering voorgestelde votum van dankzegging aan sir E Napier en het leger en de vloot der abyssiuiscfae expeditie Lord Stanley heeft bekend gemaakt dat het engelschoostenrijksch handelsverdrag hedca geteekend is Te Lisborn hebbeu weder ernstige ongeregeldheden plaats gehad De Orangisten hielden eene meeting die door 7000 personen werd bijgewoond Toen zij eenige politie agenten t hun midden ontdekten die een oer Orangisten in hechteniswilde nemen ontstond er opschudding zoodat de agentenin allerijl de vlugt moesten nemen en eene schuilplaats zochten in het spoorwegstation Ook daar werden zij vervolgd enzoodanig was het tumult dat de riot act twee malen moestgelezen worden Met behulp van eene oterke politie en militaire magt gelukte het de menigte uiteen te drijven Talrijkintusschen is het aantal gewonden De zegeteekenen in Abyssinia behaald zijn thans op last der koningin in South Kensington Museum tentoongesteld Op Buckingham place werd eergisteren namens de koningin een bal gegeven dat door ISOö personen werd bijgewoond Woensdag avond is eea groote maaltijd aan den heer Cyrus Field den grondlegger van den transatlantischen telegraaf door den heer Bright in een toast den Columbus dernegentiende eeuw genoemd Drie honderd gasten waren aanwezig Een telegraaftoestel seinde de toasten op de amerikaansche autoriteiten over en bragt de antwoorden terug Deheer Seward seinde terug dat daar men in liew York nogslechts twee uren des middags had hij nog een paar uurzou moeten wachten met den op hem nitgehragten toast iaalle vormen te beantwoorden 3 Julij Eeue depêche van lord Napier sprekende vande resultaten der expeditie naar Abyssinie zegt dat het doel is bereikt zonder de regten der vorsten te benadeelen Devoorspoed van het land is verbeterd Parijs 1 Julij Het Journal des Débats dringt bij de regering op spaarzaamheid aan Sedert 1SÖ3 dus in 16 jaren heeft men elk jaar gemiddeld 250 millioen frs schulden gemaakt en aldus den rentelast elk jaar met S millioen vermeerderd Indien dit op deze wijze nog eenige jaren voortduurt zal Frankrijk onder zijnen schuldenlast bezwijken Het blad ziet geen ander middel om in dien staat van zaken verbetering te brengen dan het invoeren van bezuinigingen omdat eeue verhooging van belastingen ondoenlijk is In de zitting van het wetgevend ligchaam heeft de heer Thiers den finanoielen toestand beschouwd Hij betoogde datde moeijelijkhedeu ontstonden door uitgaven goed te keuren zonder de bron er voor aan te wijzen Hij verzekerde voorts dat de politiek er ook zijn aandeel in had De spreker vervolgde dat de budgetten voor oorlog en marine niet zoo dai ig