Goudsche Courant, donderdag 9 juli 1868

GOUrSCHE COURANT ADVERTENTIEN wappnJen vre lp en waarschijnlijk zal de groofe meerderheid van het etgevend ligchaam het getoelen der regering volkomett beamen en den keizer nog wel bedanken voor zijn trouwe zorgen Wisien de afgevaardigden zeker dat zij spoedig naar huis moesten zoo als hel gerucht wil dan zoude de oppositie misschien talrijker zijn maar zoo als gewoonlijk houdt de regering haar of liever de keizer zijn plannen verborgen en de afgevaardigden moeten in den bliude rondtasten Zooveel jaren hebben zij reeds de regering gesteund dat zij het nu wel zullen volhouden op gevaar af huu mandaat op het spel te zetten want meer en meer schijnt de ontevredenheid in Frankrijk toe te nemen het volk is ontevreden en de keizer schijnt door de verschillende rigtingeu geslingerd te worden terwijl velen zijner bekwaamste raadslieden hem van tijd door den dood ontvallen zijn Burgerlijke Stand Geboren 3 Jalij Gerritje ouders G Hageman overleden eu L de Jong 4 Cornelia ouders W van Baaien eo C P Lafeber Jq hannes Martinus oudi rs F Reijnders en ij J vau Waasdijk 5 Gerardus ouders II Delsman en K Snaterse Johanna ouders J van der Kemp en C Stalenburg 6 Catharina Cornelia ouders L van Vljcc en J C de Man Jacob ouders C de Jong en C de Zeeuw Wülemina ouders M Kastelein en v de Brnijn OVERLEDEN 3 Julij V H vau Soest 5 ra 186S Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geachiedt de uitgave de avonds te voreu Dcprijsperdrie maanden is 2 francop post 2 25 Advertentién vao 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Zondag 12 Julij Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D u 60 656 De prijs der Advertentién van één tot zes regels met inbegrip an het zegel is 80 Cent vaor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte Voor de vele blijken van belangstelling bij zijne tehuiskomst ontvangeu betuigt de ondergeteekende ook namens K ue ouders zijnen hartelijkeo dank J F C PUIN CE GoüDA 4 Jalij 1868 Gevoelig voor de vele bewijzen van hartelijke belangstelling en deelneming ondervonden tijdens de langdurige ziekte zijner Echtgenoote zoowel als na baar overlijden betuigt de ondergeteekende ook namens zijne kinderen zijnen innig weigemeenden dank H BOONDERS GouDi den S Julij 1868 Voor de vele bewijzen van deelname in het overlijden van onze geliefde zuster en behuwdzuster Mejufvrouw de Wed M DE WAAL betuigt de ondergegeteekende ook namens wederzijdsche betrekkingen zijnen opregteu dank P JANSEN Gouda 8 Julij 1868 RUKS HOOGERE Burger scLl ooi Het openbaar examen van elke klasse aan het einde van den cursus 1867 68 zal plaats hebben op 13 14 en 15 JULI aanst des morgens van 9 12 en s nam van 1 4 uren Alle belangstellenden zoo ouders als verdere stadgenooten worden beleefdelijk uitgenoodigd om gebruik te maken van deze gelegenheid tot nadere kennismaking met de inrichting De Toorloopige INSCHRIJVING van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 1868 1869 zal plaats hebben Maandag 13 Juli e k van 6 8 uren s nam in het Sehooloe bouw aan den Tiendeweg Se Birecteur D JULIUS Gouda 3 Juli lb68 Te koop of te huur op een der vrolijkste standen een net WOONEnjIS bevattende ie geplafooeerde en behangen Kamers Keuken Kelder Zolderen Tuin Franco aanvragen onder de letters A B worden ingewacht bij den Uitgever dezer der 6outIsdti g ii iwoKic liitgfl onder Directie van den Heer Jb KWAST op Donderdag den 16 Julij 1868 des avonds ten 7 2 ure in den tuin der Sociëteit Il£i NlE of bij ongunstig weder in de Concert Zaal Entree voor een Heer ƒ 0 49 cent Dames en jonge lieden boven de 12 jaar 33 cent Toegangbiljetten en Programma s des avonds aan het Bureau DE DIRECTIE Openbare Verkoopingen te GOUDA op MAANDAG deu 20 JULIJ 1868 des voormiddags ten elf ure in het Nieuwe KoFFiJHUis aan de Westhaven aldaar van EENWINKELHDIS met een vrijen gang daarnevens en eeae open plaats en een PAKHUIS daarachter staande en liggende aan de Westhaven te Gouda wijk B N 140 Te aanvaarden 1 Augustus 1868 En op DINGSDAG den 21 JULIJ 1868 des morgens ten 9 ure van eenen INBOEDEL en eeue hoeveelheid PIJPMAKE5RS GEREEDSCHAPPEN en P IJ P E N Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORÏUIJN DKOOGLEEVER te Gouda Malz Borst Bonbons 30 Cents per pakje UNIVERSEEL HUIS en HULPMIDDEL tegen HOEST HEESCHHEID en VERKOUDHEID Te verkrijgen bij de Heeren J C van VREUMINGEN te Gouda en HENRI J van den BERG te If oerden Malz Chocolade is mede verkrijgbaar in pakjes van 40 Cts i 60 Cis 73 Cts en ƒ 1 10 Aanvragen om Depots franco aan het Centraal Deput van JOH HOFF te AmSTERT AM Voor vervalsching wordt gewaarschuwd Oud Carthagena s BERGPLANTENOLIE Het hoofJ is het sierlijkste deel van s menschen ligchaam doch dit is vooral waar wanneer het van sierlijk glanzig en welig wassend haar voorzien is Gelukkig hij die zich daarin mag verheugen doch neen niet zij alleen ookdie welke van genoemd sieraad mindergoed voorzien zijn verheugen zich daarin want het middel is gevonden om het haarte doen aanwassen om het uitvallen ervan tegen te gaan en om het voor vroegtijdige grijsheid te vrijwaren Dit middelwerd door een natuuronderzoeker ontdektop de bergen van Oud Carthageua Opder de planten namelijk die daar wassen voud hij er eene waarvan dt kracht opde doelmatigste wijze daamit getrokken tjn allerheilrijksten invloed uitoefent ophet hoofdhaar men behoeft siecbts deOlie die uit genoemde plant bereid wordt op de wijze van pomade aan te wenden waartoe eenige druppels daags voldoendezijn Het fleschje van 6C cents kan duseen geruimen tijd in anders toch noodigekosten voorzien Te bekomen aan hethoofdde pot bij A BREETVELT Az ieDelft en verder bij Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Rotterdam Westewagestraat A REIJNARD Oostpoc t C WILHELMUS te oerden A PEINS Zevenhuiien W BARES Gorincliem 3 J GEOENHUIZEN utrecht F L VAN DETH Dordrecht En meer bekende depots in ons Kijk Raderstoomboot d IJsSCl Van Gouda Maandag en Dingsdag sraorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondag s morgens 6I 3 unr Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dagelijks Eetourkaarten ERRATUM In het veiclag van de raadsvergadering n 26 juDij no 652 van deze courant ie de reli ning van het bestedelinghnia abusivelijk gesteld op ƒ 9 478 915 dit behoorde te iijn ƒ 6 8 M Boekdrukkerij van A BRINKMAN Overzigt GOUDA 11 Julij De vrijspraak van den amerikaanschen presideoc beeft weinig vemndering gebragt in zijne verhouding tot zijne tegenstanders Men beweert zelfs dat Thaddeus Stevens hem op nieuw wil aantasten op nog niet aangevoerde punten van beschuldiging De afgevaardigden gaan voort in het nemen van besluiten ter bevrediging van het zuiden en maken bet veto krachtelooü door hunne besluiten Arkansas is weder opgenomen onder de staten verschillende andere zullen weldra volgen Op den 2 december a s moet de verkiezing plaats hebben van den nieuwen president aan de herkiezing van Johnson valt niet te denken de meeste kansen zijn voor generaal Grant De demokraten te New Tork hebben tegenover hem gesteld Horatio Seymour Als vice president worden ook reeds kandidaten gesteld en de vijf maanden tot december zullen zeker nog menig tooneel van hevigen partijstrijd opleveren voor dat de zaak tot afdoening komt In het fransehe wetgevend ligchaam wordt door de oppositie een vruchtelooze strijd gevoerd tegen het enorme zeker verderf dreigend budget Geene waarschuwingen mogen baten de buitensporige krijgsioerustiog moet gehandhaafd worden zy is het eenige middel tot het behoud des vredes Deze scboone logica is de hoog te wijsheid der fransehe regering die overigens geeae ivoorden genoeg heeft om hare vredelievendheid te betuigen De graaf ven Bismarck heeft zich wegens ongesteldheid tijdelijk aan het beleid der zaken onttrokken De vergaderingen zijn gesloten en de nieuwe toestand in Koord Duitschland is op vasten voet gevestigd en de zuidduitsche staten naderen steeds tot Pruisen waar hun wezentlijk belang en zekerheid ligt Hoeveel af keer daar ook tegen Pruisen moge bestaan die zal langzamerhand verdwijnen voor het besef dat zij zonder Pruisen geen toekomst of zekerheid hebben Italië blijft onrustig en Oostenrijk gaat onrust te gemoet Het verzet der geestelijkheid tegen de nieun e wetten zal stellig groote moeijelijkbeden baren en Bohème met zijne aanspraken zal niet met woorden te bevredigen zijn Indien echter na de willekeurige regeling der financiën het administratief beheer krachtig wordt verbeterd zal vermeerderde welvaart de kracht des bestuurs verhoogen In Servië is alles rustig en de jonge vorst algemeen erkend en gehuldigd Toch durft men niet vertrouwen op de bedaardbeif dier half barbaarsche bevolking In die streken is te veel brandstof opgehoopt om eene vreedzame ontwikkeling te kunnen verwachten De eogelscbe leinisters hebben nog eens ondervonden dat zij de meerderheid in het la rhuis tegeu zich hebben en dat hen toestand steeds moeijeliJKer wordt Men verwacht dan ook vrij algemeen dat de ontbinding tegen het einde van augustus zal plaats hebben dan zou het nieuwe parlement in december aanstaande zijne zittingen kunnen openen en het ministerie zich bevestigd zien of plaats maken voor een liberaal bewind Ongunstig is de uitkomst der eerste verkiezing voer ins nieuw ministerie Men wist wel dat de uitkomst twijfelachtig was toch is het verschil groot tusschen de 913 niet 931 stemmen die Gevers bekwam en de 1071 van Bichon Het is een bewijs van de talrijkheid der kiezers die zonder genoegzame keunis gedachteloos het gezag volgen van verkeerde leidsHeden Hoe zouden anders eenvoudige kiezers den vijand van ons openbaar schoolwezen hunne stem geven en de behoudende partij steunen die alle maatschappelijke verbetering tegenwerkt Deze onkunde dit gemis aan alle degelijke ontwikkeling kan niet weggenomen worden door den strijd in de dagbladen die den eenvoudige siecbts verwarren maar kan alleen het gevolg zijn Tan de langzame verlichting des volks En hoeveel ele menten zijn er in onze maatschappij die de volksontwikkeling of opentlijk belemmeren of in het geheim tegenstaan De zegepraal wordt te dikwerf aan beide zijde door onwaardige middelen verkregen De onwankelbare overtuiging versmaadt elk bedriegelijk middel en weet dat de eindelijke overwinning verblijven moet aan het waar beginsel zonder die angstvallig te willen verhaasten door verachtelijke intriges misleiding of bedrog De hh J M de Kempenaer J van Lennep en G W Vreede roepen het nederlandsche volk op cm aan de bijna vergeten ministers vooral aan Heemskerk en van Zuyieu door een duurzaam bewijs van erkentelijkheid hunne daden bij het nageslacht in levendig aandenken te houden Jammer dat deze treffelgke mannen D Koorders niet geassumeerd hebben hij kan zelf doorgaan voor een monument door het beleid der afgetreden ministers is de conservatieve partij tot zulk een eminent hoofd gekomen Men kan bekwaam welsprekend en gelienl wezen en toch door partijschap verblind Wij hopen dat de koudbloedigste onverschilligheid een leerzaam antwoord 7 al geven op de dwaze en ontijdige poging om de sterk verdwijneode agitatie te doen voortduren Wij willen tijd hebben om dea overmoed en de drift en de bevooroordeelde dwaasheid te vetgeten en dan zullen wij beter gestemd zijn om hunne goede bpedaaigheden te erkennen 0uttcnlan Londen 7 Julij Men meldt uit New York van 4 dezer XH nationale democratische conventie is heden alhier vergaderd en heeft haar programma openbaar gemaakt De partg verklaart zich daarin voor eene belasting np de bons voor de betal ng der staatsrente en van alle andere staatsschulden in papier met uitzondering vau die waarvan de betaling in goud uitdrtikkelijk is toegezegd Het programma wil voorts dat de genaturaliseerde burgers in het buitenland dezelfde regten zullen genieten als de geboren burgers in Amerika Men houdt het voor zeker dat het besluit der koningintot ontbinding van het lagerhuis en tot het uitschrijven deralgemeene verkiezingen tusschen den 20 en 26 der loopendemaand zal worden uitgevaardigd in welk geval de volgendeparlementszitting in december van dit jaar dat is twee maanden vóór bet gewone tijdstip van den aanvang der jaarlijkschezitting zou kunnen worden geopend Er zijn onder de uitEngeland Wales en Schotland afgevaardigde leden van hetlagerhuis reeds 45 die verklaard hebben de stemmen der kiezers door welke zij zijn verkozen niet weder te zullen vragen Daarouder zijn er vijf die zich denkelijk kandidaat zullen stellen op eene andere plaats dan welke zij thans vertegenwoordigen 9 Julij Dingsdag is in het boogerhuis de iersche reformwet aangenomen en de wet tot regeling der aanstaande algemeene verkiezing voorde tweede maal gelezen Ook de schotschereformwet is woor de derde maal gelezen en aangenomen In het lagerhuis is eene ochtendzittiog gehouden Eender leden vroeg wanneer de wet op den invoer van vreemd V e weder in behandeling zou gesteld worden Door sommigesprekers werd gemsinueerd dat de regering de afdoening dezerzaak tegen hield om bij de aanstaande verkiezingen de schuldvan het uitstel aan de oppositie te kunnen geven Disraeli verzekerde dat hij spoedig in eene avondzitting de zaak wederaan de orde zou stellen doch hij protesteerde dat zoo de oppositie op dit onderwerp minder lastig geweest ware de wetreeds lang zou zijn doorgegaan In het hooger en lagerhuis is eene boodschap der koningin voorgelezen waarin zij aanbeveelt aan den generaal sir E Napier een jaarlijksche belooning van £ 2Ü00 toe te kennen De democrat sche conventie te New York heeft eenpariglijk den heer Horatio Seymour tot kandidaat voor het presidentschap der unie geproclameerd en den generaal Frank Blairtot kandidaat voor het vice presidentschap Sinds ongeveer twee honderd jaren zoekt het huis der