Goudsche Courant, zondag 19 juli 1868

1868 Donderdag 23 Julij H 6511 Heeren Ingenieurs Aannemers en Fabriekanten Voor een spotprijs TE KOOP Door plaatsing van eene machine met grooter stoomvermogen wordt voor een spotprijs te koop aangeboden eene goede onderhoudene geheel met koper gemonteerde LOCOMOBILE van 3 ü 4 paarden krach ten Nadere info matien onder letter X bij de Boekhandelaren G B VAN GOOR ZONEN te Goicda ÜDSCHECOÜRAlfT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 bvevtenticn BUKS HOOGERE BURGERSCHOOL De laatste invhrijring voor den cursus 18C8 lSfi9 zal plaats hebben Donderdag 3 September e k des namiddags van 2 4 uren in het schoolgebouw aan den Tieiuieweg Het voorafgaand examen der nifHiie leerlingen wordt 4 en 5 Sept s morgens Ie 10 iiren ter elfder plaats gehouden De oiKler eteekende verklaart zich intusschcn bereid tot het geven van verdere inüchlingen GoL DA De UirecteuT 17 uli ISG D JULIUS Oppiibarc Yei koopinj en te G O V D J op M NDA3 den 20 Jl LIJ lb68 des voormiildags ten elf ure in het XiEDwE KüiFiJHLib aau Ie Westhaven van EENWINKELMS met een vrijen gang daarnevens en eene opeue plaats en een PAKHUIS daarachter stttande en liggende aan de Westhaven te Goudn ivijk B N 140 Te aanvaarden 1 Vugustus ISGy Op DINGSD VG den SI JULIJ i£68 de morgens ten 9 ure vóór en in hetzelve hui van eenen INBOEDEL aaronder gewerkt GOUD ZILVER en JUWEELEN alsmede PUP MAKERS GEREEDSCHAPPEN en PIJPEN Kn op WOENLDAG den 29 JULIJ 1S6S des voormiddags ten elf ure iu het Lfipement DE Paal aan de Markt van NEGEN HUIZEN en ERVEN allen staande en liggende te Gmida en wel 3 achter de Vischmarkt Wijk I N 103 113 ea 134 2 in de Lombardsteeg I X 70 en 71 ée n in eene poort in den langen Groenendaal I N 27 één in de Geestbnllensteeg H N 57 één aan den Kaam O 94 en één in de Keizerstraat K N 109 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DEOOGLEEVER te Gouda De Notaris J G BPCUWER NIJHOFF te Haastrecht zal i p V r ij d a g 24 J u 1 ij 1868 des morgens ten 11 uur in de Herberg van L BLANKEN aldaar verkoopen de APPELEN FERSN en NOTEN uit onderscheidene boomgaarden te Haastrecht en Stein Raderstoomboot d Usscl Van GoUdE Maandag en Bingadag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondag s morgens 6 s uur Tan Rotterdam op gehjke dagen s namiddag 2 uren Zondag a avonds ü uren Dagelijks Reionrkaarten Openbare Verkooplng UGO ÜDA ob VRIJDAG 24 JULIJ 1868 des voormiddags ten elf ure in de Paalw aan de Markt aldaar van N 1 Een WOONHUIS en ERP in de S Anthonie straat te Gouda wijk G NO 120 Dadelijk te aamaarden N 2 Eene O B L I GAT I E groot Vijf honderd Gulden rentende 5 pet ten laste van David Dakkeu horst te Gouda waarvoor als 2 hypotheek is verbonden een Huis en Erve wijk C N 166 aan de Westzijde van de Gouwe te Go ida Inlichtingen te bekomen bij Notaris M ONTIJ N ie Gouda RECAPITULATIE de heilzame door Dr JULES JANEL pract Geneesheer enz in Weenen van werking in verschillende gevallen van het IMTEIEIH = lONDWITIl TITGEVOXDEX DOOR Dr J G PO PP Het kan met goed gevolg aangewend worden bij alle gebreken van mond en tanden waarvan het aantal zoo groot is dat ik hier slechts enkele der meest voorkomende gevallen aanvoer en uit eigene ervaring ter algemeene kennis brengen wil 1 Uet bedaart of neemt geheel weg de kiespijn die door holle kiezen reroorzaaJrt wordt het belet het verder hol worden der reeds aangestoken tanden en bewaart de gezonde die er naast staan voor besmetting Wanneer een aangestoken kiesof tand aan zijn lot wordt overgelaten bederft hij meestal ook de andere tanden en breidt zoodoende het kwaad zich telkens verder uit Ook is het meermalen gebleken te zijn een zeer spoedig bedarend middel bij rheumatischs jichtlge en zenuwkiespijn 3 Het is zeer aan te bevelen bij ligt bloeden van het tandtleesch waarvan deoorzaak alleen ligt in zwakte en slapheid van het vleesch dat de tanden omsiuit Wanneer men nu Dr POPF S Anatherin Mondwater aanwendt dan Hal de daarin vervattende zamenirekkende en versterkende kracht in korten tijd aan het tandvleesch de natuurlijke en onmisbare veerkracht teruggeven zoodat het de tanden vast omsluit en daardoor de vloeistof kan bew iren die noodig is tot voeding van tanden en tandvleesch zoodoende belet het de verderfelijke gevolgen die het gedurig bloeden na zich sleept Bij het telkens a irisselend gebruik van verkoelende ea warme spijzen of dranken dat vooral in het warmere jaargeïijde dikwijls voorkomt en veel schade doet aanmond eu tanden omdat zij daardoor vooral bij reeds bestaande prikkelbaarheid in een ziekelijken toestand geraken die zich in den regel eerst bij zijn geheeleaomvang openbaart wanneer de weersgesteldheid kouder wordt Onwaardeerbaar is het tot het behoud van een weiriekenden zuiveren adem ook tot verbetering en volkomen herstel van een reeds flecht riekenden adem daartoebehoeft men alleen verscheidene keeren op een dag den mond te spoele met het Anatherin Mondwater In zulke gevallen vanneer de wijnsteen zich reed op de tanden begint terertoonen Om dezelfde reden als bij ligt bloedend tandvleesch bewijst Dr POPP 3 Anatherin s Mondirater goede diensten bij bederf in het tandtleesch S Voor het weder vast maken van losiittende tanden een gebrek waaraan zoovele klierachtige menschen lijden eu waardoor ook op meer gevorderden leeftijd het wegteren en telkens minder worden van het tandvleesch veroorzaakt wordt Zeer di nstig tot het zuiver houden van kunsttanden Geeft het aan den mond een aangename friachheid en een zuiveren smaak daar het het verharde slijm oplost en dit daardoor gemakkelijker kan verwijderdworden zoo verbetert en verfriseht het den smaak Tegen zweertjes en gezwellen in den mond Het geeft aan de tanden hunne schoone natuurlijke kleur terug daar hetelke verkeerde stof die ze bedekt oplost en verwijdert eu het glazuur der tanden in zijne natuurlijke kleur herstelt Tegen zweren in de mondholten die dikwijls zeer pijnlijk op de spraakorganen werken Is het bovendien zeer geschikt tot reiniging en bewaring van gezonde tai n Tot genezing van vergetcderde ontsteking van het tandvleesch alsook Tegen scorbutiek waajtoe het vooral aan zeevarenden bijzonder is aan te bevelen Verkrijgbaar in de DepÖtS te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Motterdam bij F E van Santen KolËF apoth en A Schippereijnen C blaauwe porseleinwinkel te s Hoge bij J L F C Snabilié apoth te Leyden E Noordijk te Utrecht bij F Altena apoth te Amsterdam bij T v Windbeim en C verkoophuis Boekdrukkeiij sd A BKINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco g post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 urt ingezonden zijn KENNISGEVING BUKGEMEESTER ea WETHOUDERS van Gouda gelet op de bepalingen van artikel 30 der verordening van politie brengen ter algemeene kennis dat bij deze door hen vergunning wordt verleend om de straten te schrobben behalve waar die in de laatste twee maanden zijn vernieuwd of hersteld op Vrijdag eu Zatiirdag den 24 en 25 Julij aanstaande tot des Toormiddsgs 12 ure Verder berinneren zij aan de eigenaars of bruikers van gebouwen en erven hunne veipligting om de straten riolen en goten vóór achter eu ter zijde van die gebouwen en erven eenmaal s weeks te doen reinigen en verder schoonhouden op de nakoming waarvan door de politie streng zal worden toegezien Gouda den 22 Julij 1868 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZSNDOOHN 30uttenlanïi Londen I7 Julij in het hoogerhnis heeft heden avond lord Malmesbury in antwoord aan lord Denbigh medegedeeld dat officiële nadere berigten betreffende het blokkeren der mexicaansche haven Mazatlan ontbreken Indien de engelsche kapitein gedaan heeft wat van hem gezegd wordt is zijn gedrag onwettig geweest maar kan misschien nog geregtvaardigd worden door de omstandigbedeo waaronder het geschied is Er lijn bevelen gezonden om de blokkade op te heffen 19 Julij Heden namiddag is door de reform leagne deaangekondigde meeting ter demonstratie tegen de verwerpingvan Gladstone s wet tot opheffing der staatskerk in Ierlanddoor het hoogerbuis in Hyde park gehouden De gestelde besluiten zijn aangenomen doch het aantal deelnemers was nietbuitengewoon groot en de politieke beteekenis der meetingevenmin 20 Julij Uit New York wordt van 11 dezer gemeld Bij de laatste stemming in de democratische conventie o ver het stellen van een kandidaat voor het presidentschap der unie heeft de heer Seymour al de stemmen der democratische partij verkregen zijne kandidatuur wordt met geestdrift begroet De senaat heeft de bill aangenomen waarbij de zuidelijke staten die nog niet vertegenwoordigd zijn in het congres uilgesloten Avorden van deelneming aan de verkiezing van denpresident De Daily Telegraph acht het zeer dwaas dat men in Engeland aan den kleinen zoon van Theodorus koninklijke eerbewijst hem door de vrijwilligers doet opwachten enz LordNapier vreesde dat het kind vermoord zou worden door eender vele pretendenten op den troon indien het in AbyssinieWeef en dus werd de knaap uit genide medegenomen Maareene menschlievende daad brengt niet de belagchelijke verpligting mede dat men hem als een prins uit den almanak vanGotha behandelt Het koningschap is eene bewonderenswaardige instelling iu Engeland maar het zoogenaamde koningschap aan de kust of in de binnenlanden van Afrika waar byna on gekleede koningen met bloote voeten rondwandelen omringd door vyf of zes zwarte koninginnen die zich gezamentlgk met Z M te buiten gaan aan slechte whiskey of cognac dit is geen koningschap maar een parodie en men deed derhalve wijzer het jonge negerprinsjs naar school te zenden en de kcninklyke terbewijzingen achterwege te laten 21 Julij Op nieuw is in het lagerhuis een langdurigitbat gehouden over de wet op den invoer vac vreemd vee inWden Er werd veel oppositie gemaakt en de behandeling der wet kwam niet veel verder I Parijs 18 Julij In het wetgevend ligchaaln is o a geBncQssieerd over een amendement strekkende om de nitdrukVS f leerstoel voor Slavische taal en litteratuur te veran De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent vodr eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend nssr plaatsruimte deren in leerstoel voor Slavische talen en litteraturen De heer C rnot toonde het politieke gewigt der kwestie aan en hield vol dat de naam der leerstoel gelijk hij in het ontwerp voorkomt de onderscheiden Slavische talen onjuist zamenvat zoodat door dat artikel onveranderd te behouden het wetgevend ligchaam ook de Slavische nationaliteiten in ééne enkele zou zamenvatten en daardoor in zekeren zin aan het drijven vau Rusland in de Slavische zaak voet zoo geven Wordt daarentegen de verscheidenheid der Slavische natiën erkend zoo zal ieder van haar zich moreel sterker gevoelen om Eualands stelsel van opslorping der Slavische natiën te wederstaan liet panslavisme begint met de eenheid der taal vol te houden om alzoo aan de rasseneenheid te doen gelooven en eindelijk ook tot de politieke eenheid te geraken Europa moet tegenover Rusland stellen de coalitie van haar drie groote magteo de Slavische de germxansche en de latijnache Het amendement is tot de behandeling toegelaten De Constitutionnel meldt het volgende Men jrzekertdat de paus gebruik makende van de zameukoiast der kerkvergadering en van de tegenwoordigheid der bisschoppen vanbet katholieke heeial te Rome het heilige jaar anno santo of groote jubeljaar voor 1870 zal afkondigen Men begrijptligtelijk dat dit jubelgetijde tallooze scharen bedevaartgangersnaar de eeuwige stad zal lokken 19 Julij Gisteren is in de ministerraad de kwestie der algemeeoe verkiezingen behandeld De heer Schneider de president van het wetgevend ligchaam is geroepen geworden omaan de gedachtenwisseling over deze aangelegenheid deel trnemen Welke beslissiiig is genomen is onbekend AU gewoonlijk beweert de een dat de verkiezingen nog in dit jaar zullen plaats hebben terwijl de ander volhoudt dat zij eerat in het volgend jaar zullen worden gehouden De meesten meenen reden te bebhen om te gelooven dat de ontbinding van het wetgevend ligchaam nog dit jaar zal plaats hebben Men verwacht dat de tegenwoordige zitting zaturdag a s zal worden gesloten Het blijkt thans dat de openbare vereenigingen doorde nieuwe wet toegestaan moeijelijkheid ondervinden in de middelen om hen die er aan zoude willen deelnemen op te roepen daar de politie vergunning tot aanplakking van de bijeeuroeping weigert Meu zegt thans dat de heer Hom de ijverige bevorderaar van het regt van vereeniging eene bijeenroeping zal laten aanplakken ten einde de vraag of de politie het regt heeft om de aanplakking te weigeren door deregtbank te doen uitmaken Er heeft zich eene commissie gevormd met den heer Drouyn de Lhuys aan het hoofd om het leggen van een onderzeeschen kabel tot telegrafische verbinding van Frankrijken de vereenigde staten te bevorderen Het aantal schouwburgen die op dit oogenblik te Parijs of nieuw gebouwd of verbouwd worden is zeer groot 21 Julij Prins Napoleon ontving bij het passeren vanSyra eene deputatie van Candiolen die op den bijstand vanFrankrijk aandrong de prins antwoordde zeer gereserveerd BrnSöel 19 Julij Brussel viert feest en zal gedurendede geheele week feest vieren De kermis die sedert jaren kwijnende was is thans weder in vollen gang dank z j het initiatief eener commissie gepatroniseerd door het gemeeotebestoar De kosten van het feest worden gedekt door eene tombola waarvan de billetten 10 centimes kosten Er z jn omstreekseen millioen geplaatst terwijl de ter verloting bestemde oorwerpen niets kosten aangezien zg door particulieren ten geschenke zijn gegeven Er zgn er wel eenigen van wganie onder maar de meesten zijn van niet de minste beteekenis Het laatste nommer dat getrokken wordt wint een billet van 1000 francs De fefsten door het prachtigste weder begunstigd werden geopend door een optogt waaraan zes leeuwendeelnamen behoorende tot een amerikaanschen circus Men berekent dat het aantal vreemdelingen thans in Brussel zichbevindende meer dan 100 000 bedraagt