Goudsche Courant, donderdag 23 juli 1868

tS6 al emeene vergadering van het nederlandsch derwijzers pe t ph o te doen ziTn at een vergadering van zelfstandige rdertlL in het viij e Nederland in de laatste helft der negentiende eeunkan en moet wezen Zwolle Zoudag 20 lulij tl ooo GOUBSCHECOUEANT Burgerlijke Stand GOUD A TBOEEN 17 lulij M= a Johanna ouders 1 van nzendoorn overle acn en j j KoiwenWen 20 Johannes PhdipKlara ouder J pus ouder F F Hoogenhoooi en C H Hartjesvpia Again i N van Vl et en M W den del Hoogervaard 29 TT BL L hu ir s w io G M IJsselsteiin l 20 C W Begier 21 J Uitgave van A BRINKMAN Zatiffe Tietideweg D xfi 60 A D VE B TE N TIE N alle Couranten worden dadelijk opgezonden GEVRAAGD EEN JONGELING tot het verrigten van Schrijfwerk en het doen van Boodschappec gedurende eenige nren per dag Men vervoege zich bij den Uitgever dezer a k liJ 7 S ly = meJe verken tot hloel der tiA L do r alle he n d Uenst staande f J U Thet verder en omsueeks i uur waren wij op i Loo N e n t g der kon se ooi ging er r aar s Tr in s höö 4 enomenheid met eene vergadering d eon nat f ondenv j in de Ualste dagen zoo ten onreg e ergu d en V a rd veHegenwoordjgU H cn etw J 1 t rmT er r iin e u v orst te bezit e die getoond heeft zn e vclksbelange op prijs te stcli n Na nog een kikie m het paleis geT omen te hebben vereen gde men zic U aanbeen d ner JJ J eVX hXn ri rJeriiethrnHV r ei toe ov tuigd dat de goede ad Deventer het h re rnimsehoots had bijgedragen om de 23 LOUIS ROOTHAAN Openbêirc Verkooping te GOV DA ob VPaJD iG 24 Jt LIJ 15GS des voormiddags ten e f nre in de PiArw aan de Markt ald iar van N 1 Een WOONHUIS en ERF in de S Tionie straat te Govda wijk O N 120 I ridt1 jl tn nanraarden K 2 Eene OBLIGATIE groot rijJhmuUrd Gtdden rentende 5 pet ten laste van David Dakkenhorst te Gouda waarvoor als 2 hypotheek is verbonden een Huis er Erve wijk C N ICC aan de R estzijde van de Gouwe te Coi da Inlichtingen te bekomen bij Notaris MONTIJN te Gouda te UTRECHT beeft ontvangen een NIF TW MODEL VLEUGELPIAIS mt de fabriek van C BECHSTEIN te Berlijn Tevens voorhanden eene oitmuntende eoUectie PIANIXO S in verscheidenheid van model en prijs Buinen en Buitenlandsche van A brinkma n GEDURENDE DE KERMIS ZAL ALHIER TE ZIEN ZIJN de Reus AN AK bijgenaamd KONING der REUZEN Is groot 2 Ned Ellen 45 Duim oud 2S jaar en zwaar 400 ponden 1 Rang 30 C 2e Rang 15 C Aanbevolen door meer dan 2000 y A Artsen tegen alle soorten van borstA ziekten long en leverlijden j asthma enz Universeel hulp Ü middel bij on gesteldheden i van de maag iHetMALZ EXTRACT f fGrezondheidsbier van JOH V HOFF te Berlijn heeft bij bovenB staande en nog meer andere ziekten steeds de zegenrijkste resultaten op f geleverd Kaar eene geheel nieuice methode gefabriceerd wedijvert het thans in fijnen smaak met de fijnste en beste dranken Als tafeldrank gebruikt wekt het den eetlust in hooge mate en bevordert de spijsvertering Verkrijgbaar te Gouda bij J C VAN VREÜMINGEN te Woerden bij HENRI i TAN DEN BERG k AUe BOEKEN en TIJDSCHRIFTEN BTor den binnen den korst mogalijken tijd geleverd recommandeert zich voor STEENDRURWERK tegen zeer billijke prijzen Heeft mede voorhanden alle soorten van PAPIER POSTFiPIIl alsmede BESTE ZWARTE llifiiitiiiK NEDERLANDSCHE VEREENIGING voor ISRAËL Afd O OU DA hoopt zoo de Heer wil op a s Donderdag den 23 J u 1 ij een Openbare Bidstond voor Israël te honden in het Lokaal op de Peperstraat des avonds ten 7 Uur Voorganger D A CAPADOSE uit sGraxenltage Toegang vrij De Israëlieten worden hiertoe dringend uitgenoodigd Dr Chantomelanus OOGEÏWVATER Dit onwaardeerbaar Oogenwater is eeu van de gelukkigste nitvindingea der wereli hetzelve bezit de kracht om iUe oogen te kticn verboteren welke door den tijd ouderlom of andere omstandigheden lijdende zijn aan verzwakking afmatting prikkeling hitsigheid bloedrood en druipende oogen welke des nachts loekleven zware jeukende drukkende en ciekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tranen vooral bij kuud weer en die welke bij een sterke lucht of bij schel licht niet goed kunnen zien al deze en meer andere ooggebrekea worden door dit Oogen water hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken lu houdt ze in stand zoodat men tot in hoogea ouderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is voorloopig verkrijgbaar gesteld a 60 Cts psr flacon bij T A G VAN DETH Gonda J J BEUZEMAKER Leyêen i H KELLER w wagenstr Sotterdam H T D GRIENDT Leuvenhaven t H V D GRIENDT Gouds weg Mej L A SCHOCTEKS SCHLÜTEB Oostmolenstraat n J J GEOENHUIZEN C Utreelt en meer bekende Depots in on iqk Bofkdrokkrrij van A BRINKMAN Deze Courant Kennisgeving BÜRGEMEEST ER eu WETHOUDERS van Jouda ontwaard hebbende dat door verscheidene eigenaars of houders van honden niet worden nageleefd de bepalingen dat iedere hond voonien moet zijn tan het hen eeken Kaardoor van de betaling der belasting blijkt eti dat tocendien alle losloopende honden een halsband moeten dragen berattende op eene metalen plaai den naam des Agenauis of houdej ó BrengP deze voorschriften aan de inge etpnen in herinnering met kennisgeving dat aan de ambtenaren der belastingen en der politie last is gegeven op de nakoming daarvan naauwkeurig toe te zien en tegen de nnlaiigen proces verbaal op te maken terwijl de honden waarvan de eigenaars onjekend zijn zullen worden afgemaakt GODDA den 24 Julij 186S Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUUX v BEUGEN l TZENDOORN Ovcrzigt GOUDA 25 Julij Van alle kanten verneemt men gunstige berigten van den oogst De uitzonderingen zijn van gering belang en er besta ii derhalve gegrond uitzigt op de vermindering der hooge prijzen van de eerste levensbehoeften Dit belooft eene tijdelijke verademing bij de duurzame wanverhouding tusschen de arbeidsloonen en de verdiensten van de mindere klassen Eene afdoende verbetering van den gespannen toestand is echter niet te voorzien zoolang de rampzalige wapenknorls in Europa blijft voortduren De groote raogi ndheden gaan voort met hunne onzinnige wapeningen en de kleine volgen getrouwelijk de ingewezene rigting De volken zien onverschillig toe vc blind door kleingeestig vooroordeel juichen velen den onzin ioc en vrijnillige wapenoefeningen getuigen van het geloof i i het verdervend geweld en anderen zien in sombere moedeloosheid neder op het schijnbaar onvermijdelijke Er wordt waarlijk geene groote scherpzinnigheid vereischt om in te zien dat Europa eene crisis nadert blijft de vrede bewaard dan zal de schromelijke uitputting in hare gevolgen de trconen doen wankelen en inwendige woelingen den toestand ondrageliik maken en barst de oorlog los dan kan men den i iier niet berekenen die over de volken komtn zal Maar is het niet als of de heerschzucht alles ii spant om te drijven tot het tweede bedrijf der groote omwenteling van 1789 wier uitbarsting toch alleen verhaast werd door geldgebrek Zien wij niet allerwegen de staatsuitgaven tot eene ontzettende hoogte geklommen Frankrijk gaat steeds voort in het verhoogen zijner lasten Oostenrijk en Itail bezuinigen door ontrouwe verkorting en Rusland streeft naar de kroon in bet leenen Het russische budget is weder verhoogd met 40 c licn voornamelijk voor oorlog Van 120 millioen worden de uitgaven voor oorlog in 1869 geraamd op 151 millioen Die oostersche despoot zal het westen door zijne leeningen zelf doen betalen wat Europa moet ten onder breugeu In Frankrijk begint men weer zamen te spannen voor de invoering eener roode republiek die rusten zal op moord en roof Spanje zucht onder dwingelandij en wordt door omkeering bedreigd Over Italië hangen donkere wolken van oproer en staatsbank roet Hoe fel zal de strijd in Oostenrijk worden tegen de weerbarstige priesters Pruisen bevestigt en ontivikkelt zijne nieuw verkregen magt en heeft nog bezwaren genoeg te overwinnen eer het vertrouwen kan op de duitsche eenheid Het krachtige Engeland zal geschokt worden dooreen inwen T e prijs der AdvcTtentien van één tot zes regels met inbcgnp van het egel is 80 Ceut voor eiken regel daarboven lu l fnt Buitengewüiie lette ra orden berekend iiacr plaatsruimte digeu strijd die met buitengewone hevigheid dreigt te ontbranden 2 00 staat Europa voor eene duister dreigende toekomst Tegen het volgende j iar is een concilie bijeen geroepen maar de tijd is voorbij waarin de kerk beslissenden invloed oefende op den staat Wie verwacht nu nog behngrijke resultaten van kerkelijke pogingen Niemand durft hierop zijne hoop bouwen En toch is het zeker dat het stoffelijk geweld geene uitkomst biedt dat monarchie of republek constitutie of willekeur geen hulp verleerien maar dat een beter en hooger beginsel de plaats moet innemen van het blind jieweld dat een zegenrijke vrede niet geboren kan worden uit kr jgstoerustingen alleen uit den verlichten zin der volken kan het zedelijk verzet ontstaan dat den oorlog onmogelijk de heerschzucht krachteloos maakt en de geheele maatschappij hernieuwt op den grondslag der ware wijsheid die gelooft in de kracht der zachtmoedige liefde De donkere wolken kondigen het naderen aan der uitbarsting maar het vreeselijk woedende onweder reinigt den atmospheer en brengt een vernieuwd leven 6uttenland Londen 22 Julij De grootmeester der oranje loges in Ierland lord Enniskillen heeft eene monster meeting bijeengeroepen op zijn landgoed Enniskillen Hij verwacht dat alie protestanten uit Ierland zooviel zij die tot orange loges behoiiren als anderen tnsschen de 14 en 60 jaar oud zullen opkomen om onder zijn presidium te protesteren tegen de opJiefüng der eagelsche staatskerk in Ierland Ug heeft verschei dene extra treinen besproken om de deelnemers goedkoop van allerlei punten van Ierland naar de vergaderplaats te vervoeren Jaarlijks hebben den 12 julij den gedenkdag van denslag bij de Boyne waar koning Willem III het leger der Stuarts ov rwonnen heeft ongeregeldheden plaats in Ierland waarbijmerstal vechtpartijen tusschen de katholieken en orangistenvooi allen Ook dit jaar waren onderscheiden berigten daarvan ingekomen Nu verneemt men echter dat de ongeregeldheden dit jaar bijzonder hevig geweest zijn en de orangistendaartoe aanleiding gegeven hebben In Monarghan heeft eenvan deze op de katholieken die in grooten jr tale hunne vergadering omringden en als t are belegei lïn gevnurd eniemand gedood De katholieken zijn den volgenden dag methet lijk getrokken naar de woning van hem die geschoten had hebben daar f moord moord geroepen en gezaraentlijk tengetale van 3000 eene doodklagt gezougen en vat den hemeleen plegtigen vloek over den moordenaar en zijne familie afgebetlen De Times meldt cic nrigting van eene nieuwe stoomvaartliui 3 tusschen Liverpool en u Amerika De pacific stoom bootmaatschappij heeft haar stoomboot de PaciP van 2000 ton inhoud en 500 paardenkrachtc i besch lihaar gesteld voorde vaart tusschen Liverpool Rio Jaueiro Monle Video en Valparriso terwijl zij ook Sl Nazaire Lissabon en St Vincentzal aandoen Dit is het gevolg van onderhandelingen met decbilische regering De reis zal 42 dagen uuren en voorloopigelke twee maanden eens gedaan worden Doch weldra zal demaatschappij andere stoonibooten van 2 Ó00 ton hiertoe aanschaffen en dan eene ger gelde maandelijksche dienst openen Uit New York wordt gemeld d t de uitzigten op denaanstaanden katoenoogst b j den dag gunstiger worden Vergeleken bij het vorige jaar is de plant verscheidene weken inontwikkeling vooruit het gedrag der negers laat ook niets tewensohen over en vermits ook in de zuidelijke staten de aanplant aanmerkelijk is vermeerderd bestaat tot dusver alle uitzigt op een ruimen oogst De verwachting omtrent de granenzijn in het gansche land bijzonder gunstig De staatscommissie die eenigen tijd geleden op verlangen an de liberale partij is benoemd om de gesteldheid deriersche staatskerk te onderzoeken heeft hare taak volbragt De Morning Herald een ministerieel orgaau berigt J rf B