Goudsche Courant, zondag 26 juli 1868

I ranneer de thermometer 2 reaumuc in de schaduw aanwrgst I De e maatregel zal streng norden gehandhaafd ter bevorde ring van de ge ondbeid der schoolgaande kinderen In een pirti ulieren brief uit Polen komt het volgende voor Hoe de Bussen met kracht tt werk gaan om al het pooUche met wortel eii tak uit te roeijen en door russisch te vervi iaeu blijkt uit het feil dat alle overheden aan de particulieren op hunne aiiieaseii alleen in de russisehe taal antwoorden dit eK de poolsche bank met het publiek illeen in de russiche la il verkeeri dat de politie alle passen slechts in de russisehe tail opin lakt en dit de uith ingbordeu en de huurboriljes aan de hui en russische op chrif en mollen drigen I Weenen 22 JuUj De eue Iieie Fresse van heden meldt dat de minis er van financiën leu ontwerpvoorstel ger d heeft belreffeiute de belasiiugen voor l i l om hel evenwigl lus chen de uiNOmslen cu uilgav n e hers e len zonde verhoogiug vau beKstingen of eene nieuwe leei mg ie sluiten I 2i J ilij De er d igen heeft eene deputatie van eene I hier gevestigde democraii che vereenigmg den minister Dr Giskra een protest overhandig 1 tc en de jongste pauselijke allocutie en bij die gelesMiheid dei wensch te kennen gegeven dat de regering moge voorigiin op den door haar ingeslagen weg en hare eus steeds moge zijn gelijk regt voor j allen De mhiister gaf de verzekering dit het tegenwoordige Kiüinet steeds zou w iken voor de gestrenge en eerlijke ten uitvoer legging van de groiulweitige instellingen maar hij ontveinsde leveuj niet du de opnetliiig vu het concor l iil hare j bedenkelijke zijde hul illhans tot vele moeijelijkheden kon ainleidiiig geven De roiuisier gaf echter Je verzekering dat de regering met kriclit legen Rome oude optreden 1 lelijk men wee is op 17 de er e Praag een I erderlijke I brief uiigevaardigd duurden a irtsbisscliop waarin wordt voor geschreven hoe de geioovigin ich behuuren II gedragen ten iipzigte van de nieuwe wetten tot legelmg der be ie kingen tusschen kerk en staat In dat sluk mede door a idere bisschopfeu vin B lemen 01 deneekend vvorden de beuoelde 1 vvetteii strijdig veikiurd met het coiicordait uiet de reglen der kerken met het belang der burgerm 1 itschappij De Ivtue Ireie Presse merkt liij de e gelegenheid op dat de nieuwe wetten i akeiide de beiiekkingeu tusschen kerk en stait nog nergens lu de oosteniijksche monirchie tegenkanting hij de bevolking 1 hebben ontmoet hoewel zij door de geestelijkheid openllijk en iiadriikkelijk oleu itgekeurd Florence 22 Julij l e Correspondance Itnlicnne deelt de nola van Pruisen van 19 juiiij Ibbb lan den gentraal La Mirmori mede die gisteren door hem in de kamer is voor gele en en wurm door Pruisen het volledig operatiepl ir vooi het inliiiusc ie leger m den oorlog 13 voorgesteld De dig 1 bladen gisj en den gelue lenden toon in deze nota 23 ulij De Opiüione meUll dat er heden een nieuwe tabakscüiiveritie geteekend is De daïblidm blijven 111 zeer uiteeiiloopenden zin de nota vin Pruisen welke Liraarmor i in de kamer gelezen heeft beI spreken I Bucharest 23 July De verkiezingen voor den senaat zijn in I et eersie kiescollegie gunstig voor de regering uilgevillen Pe legermg km ook bij herkie iiig van de hoofden der oppositie op een bepailde mcnlerhei l in den semat rekenen I 6tnnenUnb rOtDV 2t July in de ijverige beraoeijingen van den hr van Kooien alhier il correspouden der maai chappij Tot nut van den J vaan is het geluk een genoegzaam laiilal voorst mders dezer goede lak bijeen te brengen Daar zich twintig personen bereid verklaard hullen tot deelneming is Donderdag jl eene vergadering belegd wiann de afdeeling is geconstitueerd en een voorloopiz bestuur benoemd best lande uit de hh D van Hiiiloopen Libberlon voorz T JI van Ivooten seciet en F C van Zevlen penningmeester Z M heefi aan mr J L de Grive met inging van 16 si pt ISC eervol ontslag verleend als plaitsverv k mtonr en benoemd als zooil inig met ingang van dieu tijd H P V oorduin notaris alhier In de volgende week zal ook de heer Basch in het loka il at en ermaik een viertal voorstellingen geven waaro a een fontein te zien is gelijk die vroeger in het Grossotheater vertoond werd maar weder gelijk men uit Utrechtschrijft op een andere wijze aingebragt Daar ziet men he beeld dat er midden in staat van uit len grond oprijzen da een verrassend effect maakt Vooraf echter houdt de hr Baschzijn publiek be ig met een aantal nieuwe goocheltoeren waarvan w IJ o 1 alleen de kauirien verplaalsing willen noemenOp een gegeven toeken ziet men drie kanaries oit eeu glazenbakje verdwyien cu in een daar boven hangende kooi overgf leden dier commis ie het eens zijj geworden omlreut de geTolgirekkingen t te lelden mt de door hen ingewonnen nangten en du het rippurt door hen allen is oiid rteeke d Daaruit is volgens hel genoemde bial op te makin dal het rapport guii lig vuor hervorming der lerache sta tskerk maar tegen hare vernietigiiii is De Morning Herald behelst een hoofdirtikel over denoorlog tusschen Piriguiy en Bra ilie nu welks strekking opIe maken is du het eii fUche gouvernement dairin met mltusschen benle komen iniar evenwel BraiUie en ditns bondgenoüien iii het gelijk s elt 24 Jiilij Lord Malme burv heeft in antwoord van lordfthafieabuiv in het hoogcrhui liekeud geo iikt dut eene algeroeerie milii ure cnmmi sie ie Pe er burg vcruuleren z il be reffendc de if ch itfriig m oniplulbare projectielen Hij zegt dat dit In het I gerhnis is de heh mde ing van de wet op deninvoer en liet oi niuldeih k 1 igien vm vreemd vee Te Londennet m behandeling kunnen genomen worden omdat het huisgefld en onvolialiig gebleken is Parijs 22 Juhj In let bulletin van den Moniteur wordt ter ijl v 11 de ber ud lagingen in de kamers vtii verschi lei de landen gesproken wordt het voijiende ge egd Nergens norilt eene irriteren Ie di cu s e gevoerd u ei de buiieiiland che stiatkunde De openbire opinie on icrs eunt over 1 de legennger in hare vreeilz me laak die hel doei is 1 nrer onderin ge pogii en De Liei hra egt dat hetgeen door de il igbl u en g n eldIS om rent poiirpirlers lu schen Iruikrijk Beigie en Nederlan I over eene toivereenigii g onjuist is Frankrijk voert volstrekt geene onder ancleiing over zoo iels Terwijl wij ditberigien gt let b id vertier willen w ij in geenen deile degedichte gi=pen die m bovei genoemd herigt ligt opgesloiin en die vir e ei Uijkt wordende nocd akenjk guede reeuliaten 7011 Ie weeg hrn i n i Ju Het we gevend ligchaim leef m i indag deberaidl gii i en ten einde geuragt over de legroni ig vin uitgaven voor 1 6 Met eene groot meerderheid is het liu Igetvoor opeibire werken dit voor het huis es keizers en de diirmeiie verbonden ifdeeut g = chouiie kiii en aangenomen de k imer heelt voort een laiiv ng geni i kt met de di cussieover lie begroot ig ier middelen en de ei r=te artikelen diarvan goedgekeurd Men veiwactit steed dat de afgev i irdigden vrjdig of zuuidag zuil n uueeiigian Heden of morgen alde nd vui state over de Uoor het vvetgeveiid ligchaain in debegrooting van uitgaven ebrigte amendementen bera id lage i Men twijfel niel of die raid zil zich mei de gemaikle veitiiderineen vereenigen De Moniieiir geeft nopeno iV vooruitziglen aangn inüt i en 002 t 111 Irmkrijk fn een gedeelte van Europi het volgende berg In Hungjrije is men druk bcig met het bmnenh len vin den oogsi die zeer overvloedig en van chooi e kwaliteit ia In de landbouw ende dorpen komen handen te kort In dit zeer vruchtbvre land heeft men rog grinen v m den vorigen oogst in voorraad zoodat bij den ruimen oogst m dit jiar de prijzen ook dalende zijn In geheel Duiischlmd zal overvloed vnn grinen zijn In België zal men binnen ko t mei het smjden van het koorn een aanvang m iken de oogst is er buitengemeen schoon zoowel wat kwanli eit als kwaliteit betreft De tijdingen ui Londen en Liverpool onenen de sclioonste voonntzigten In de zuidelijke streken van Groot Br lannie zal men eerlang met het si ijden een anvang m ikeu Haver en gar t hebben groote behoefte aan regen Uit Madrid ordt geschreven dat in die stad rust heerschie dat geene tegenkanting tegen de regering werd bespeurd maar dat heimelijk vele blaauwboekjes en bl ladjes vol bittere uitvallen legen de koningin en het hof werden verspreid en van hand tot hand gingen Berlijn 22 Julij De beijersche regering heeft bevel gegVTtQ om de icbooltQjen tot ds roormiddaguren te beperken bragt deze zmabegoocheliDg maakt even al oo menige andere veel opgang Het meest trekt echter de aandacht de zoogenaamde geestverschijningen welke onverbeterlijk mogeii heeten en zeker hier nog nimmer zoo goed ziju vertoond In de zitting der eer le k imer van donderd ig weuschtede heer Cremer uilichtingen van den minister van biunenlzaken omtrent de onder geheimhouding overgelegde stukken betreffende het noordzeekaiia il over welk ontwerp het verslagvan de commissie van rapporteurs gereed vvas De kiinergiugdu over in comité Na den afloop daarvan werd op voorstelvan den voorzitter de openbare beraadslagi ig over dat ontwerpbepaald op heden ten 11 ure De commissaris des konings heeft aan heeren borg en eth uer gemeenten in de provincie Zuid Holland on lersiiaudecirculaire dd 2S julij II gerigt De aauhojdende droogie en het daardoor ontstaande gebrek aan drinkwater dreigt op vele pi latseu nadeelig up de volksge ondheid te zullen werken zoo ils volgens mededeeling van den heer minisier vin biuueolaiidsche zaken inderdaad reea hier en daar het geval is Op verlangen van Zijne Exc heb ik de eer UEd te verzoeken om zoo in uwe gemeente gebrek aan zuiver drinkwater raogt zijD maatregelen te beramen om door aanvoer van builen daariu te voorrieu en het voor behocftigen kosteloos verkrijgbaar te stellen Uu Roiterdnm wordt aan de rnh Courint uit eene ze kere brou medegedeeld dit de heer J D Friusen v d Putte het pi in heett opgevat om bij het einde vin dit jiir uur Oost Iiidie te vertrekken Zijue afw zighei l allten toe ie schrij ven a lil familie aai gelegenheden zal slechts kort en welltgt met linger dan zes raamden duren De kwestie over art 31 der rotterdamsche verordeningop het bu gerlijk armbestuur volgens hetwelk de kinderen vanbedeelden verpligt zijn school te gain op de openbare armsehulen is geëindigd met de wijzi ing door den gemeenteraadvan da artikel in de er voege ls hoofdbeginsel wordt gesteld dat het schoolgaan der kinderen uit huistjezmnen die eeiiigen onderstand gemeten door raa I en aansporing lot geregeld schoolbezoek op de openbare irraenscholeu ei bewaarscholen voor armen zooveel mogelijk zal worden bevorderd zonder dat echter die bemoeijenis mag vvorden uitgestrekt tot die bedeelden die hunne kiuderen op bijz schoien geplaatst hebben of bij voorkeur wenschen te plaatsen Men schrijft ml Arkel Aaugiande den stand van den landbouw in deze streken kan het volgende medegedeeld worden Druk is men hier reeds bezig met het maaijen der tarwe De rogge is al binnengehaild Over het ilgemeen is het winterkoreu goed De omervruchteu hebben echter veel door ie droogte geleden en lijden bij voortduring nog daardoor A eel hooi is er in deze streken gewonnen vin eene zeer goede kw dileit Bnkel De oogst der lardappelen hel hoofdprodukl vinverbouw in deze streken levert niet die gunstige resultaten op velke men er in de lente van hul te gemoet gezien Door de aanhoudende en felle droogie vtidorren ze vour ze uitgewassen zijn blijven klein v m stuk en leieren nog 11 et half zoo veel uit lis in t voiige j i ir Vandair dat bij uiimunlende kwiliteit de prij en slijf blijven Men veikoopt ze op t oogenblik voor ƒ 2 45 tot ƒ 2 75 per mud De vroege 1 irdippeleu zullen slechts eeu halveu oogst opbrengen terwijl het met de latere soorten zoo er niet spoedig regen komt welligt nog erger zal wezen Men heeft thins het zonderlinge verschijnsel dat het lechisle dat is liag ei kwellig land het vrucutbiarste is Met het grasgewas op de hooge uiterwaarden nl ne zoogenaamde tweede sii de IS het niet beier gesteld dm met de aardappelen Beekbergen Het inaaijen en omnenhalen der rogge ishier op enkele uitzonderingeii na reeds afgeloopen De rogge 18 zeer goed de meeste landbouwers verklaren tlit zij een derdemeer hebben dan oorleden jaar Met de boekweit en het weiland IS het treurig gesteld wegens de aanhoudende droogte Devroege aardappelen zijn buitengewoon klein terwijl de meestetumvruchlen totail verdroogd zijn Nunspeet In de afgeloopen week werden in dezestrekende j larlijksche tiendverpachlingen gehouden Door elkander genomen hebbeu zij ƒ 7 per vim opgebragt V nneer men inaanmerking neemt dat hiertoe ook de boekweit behoort diedoor de aanhoudende droogte zeer lijdt dan biijkt dit de pachters er ditmaal geen zijde bij zullen spinnen De rogge is vee beter dan het vorige jaar en grootendeels reeds gemaaid devroege aardappelen zyu goed van smaak doch klein van stuk en op de hooge streken is het loof letterlijk verschroeid hetgewonnen hooi was overvloedig en uitmuntend er komt echternog weinig gras voor d tweede snee of bet etgroen uitgenomen de peeren beloven alle vruchtboomen esn overvlocdigenoogst De bosch Lezien die menigen behoefiige een stuk broods verschaffen zyn dit jaar geheel verdroogd Missingen De behoefte aan drinkwater wordt hiir met tlken dig grooter Naar ik verneem wordt er van wege het gemeentebestuur eene poging gedaan om water te laten halen vin het kanaal van Neuzen boven Sluiskil doch door gebrek aan beschikbaar vaatwerk en waterschepen kan dit slechts op kle e schaal geschieden Het is te weuschen dat het kanaalwater goed bruikbaar zal bevonden worden Vpeldoorn Begon men ia andere jaren om dezen tyd de rogge te snijden thans is zij reeds voor het grootste geiieelle binnengekomen en kwaliteit en kwantiteil la en weinig te wenschen over zood it de droogie op dat echt veluwsche genas van geen nadeeligen invloel geweest is De boekwsit kwijut voor het grootsie gedeelte op lige landeu belooft zij el op de hoogere k lu regen veel herstellen De aardappelen zijn overal klein maar van goede kwaliteit De weiden 1 IJ len eer door de droogie en daardoor is de prijs van het hooi ook buitengewoon men kan rekenen het dubbele van gevone jireii Heeds nu heeft dit invloid op de boterprijzen die ainmerkelijk rijzen en vuor dezen lijd van het jaar zeer hoog ziju Peren zijn er niet m lar appelen beloven veel Vlies verlangt nair regen De verwachting werd 11 rijdag deerlijk teleurgesteld daar de bui zonder noeracLswiardigeii regen overdreef Drinkwater is hier nog lu voldoende hoeveelheid Ooslerlind Behalve dat de aanhoudende droogte even 1 als elders ook hier zeer gunstig voor het werk van dtn oogst doch scha lelijk voor de zomergewassen en het drinkwater scliairsch en slecht doet vvordeu werkt zij maar al te voordeeI iig op de ontwikkeling van sommige soorten van insecten lo vreet een fraai glanzig koperkleurig torretje phratora ortelliiiae L de opperhuid van de bladereu vanden treurwillig I en geeft aan deze plant een droevig aanzien Nog erger is dit het geval rael de zoogenaamde elzen haan Agelastica alm Linn wier maskers in ontzaggelijke menigte op de elzenbladeren worden aaiige ruffeu en de eu afvielen lot op de nerven na zood it alieen het gera imle der bladeren overblijft Het eerste blad der el eii 13 alzoo geheel verloren gegaan en ook van die elke laier voor den dag zijn gekomen is reeds veel beschadigd Gemengde Berigten I Het gehetle ambtenaarspersoncel vdo bet postkantoor ie Serilla is oot hgen omdat het weigtrde de bnev d te ojKoen lao de Montpeusier In FortuLal 13 ueder een nu uw ministerie zamengebteld lu de voorsteddU aD Parijs zijn wedtr des iLorgens oprotrige plakkateo op de mnr n gehouden waarop gedrukt stond Leve de rei ubliek g it de ktiz r Woolwith ordt geplaagd door duizeude mnok eten met schepeu uit Bermuda overgebragt ztj tiereo wehg door de groote hitte Ue pruisist he eerste luitenant von Bauaow heeft den zunduadel tot 15 schoten ptr miDUut Generaal Pnm bevindt zich te Lissabon bij den hertog de Mootpensier De pruisische luitenant die zijn hospes moedwillig doudgescbotouheeft is na 9 maanden vest nestiaf beceoadigi Eiiule Olxvier zal tegen den winter een roinan uitgeven Dordtenaar en orthodox zijo nogaltijd sjnouitmeu men koos Hluste als Dordtenaar en biel on als orthodox Professor reede vluiit uit het pro utr genoot chap voor mrFock Te Rom e ig een sLandbeeH vau lord Palmerston onthuld De overste der homt ds Hemczl v is te Ptsth opeen raadselachtige wijzevermoord In de fransche openbare scholen oor middelbaar onderwijswordt de behandeling der krijgswapenen opgenomeo als een vak van onderwijs Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 21 Jnlij Corieha Henbnka ouders J C Schenk en HTinc Cornells ouders D de Jong en E kunst Hendrik ouders H Verboom en P J de Lange Johano s onders i Bezen eo P J van Hofwegen 22 Evert ouders J Huitenhuis en H van den Edel 23 Keetje ouders xj I Wareodorf en R CaU 24 Mar Sytje ooders T van Eijk en D M Boekamp OvEBLtDFN 21 Juhj C Hersche 23 w M Re et 1 m 33 J £ Ls Ua IS j Gehuwd 22 July J 1 A Pensioen en J E M vbb tnyV H J Beü ïekarap en J C GrIjtij A Kap cH eo J C koot