Goudsche Courant, zondag 2 augustus 1868

1$6S Zondag 2 Augustus ü 6CI9 Caglioslro Théatre i van E B A S C H in het Lokaal NUT en VERMAAK op de Oosthaven alhier j Woensdag 29 Donderdag 30 en j Vrijdag SI J u 1 ij zekere en laatste laatste voorstelling aanvang ten 8 nre Jes avonds Grande Soiree Amusante in drie afdeelingen in de PHYSIEK 1 OPTIEK en HYDKAÜLIEK I De voorstellingen worden door kleine I billetten bekend gemaakt op de OOSTHAVEX ie GOUDA ZAITRDAG den 1 A GUSTUS 1S68 des avonds ten negen ure I GROOT VADXHALL met schitterende Gaz IUumUiatie en na Middernacht i YÜURWIEK vervaardigd aan de pvrotechnische fabriekvanden HeerÜ J KlYSCH te Vtreclit KunstTuurnerkmaker van Z K H I rius Hekdkik der Nederlanden 9V Het Orehest in den Tuin zal ibeiet zijn door hel Muziekkorps van ded d Schutterij te Gouda terwijl het Bal jzal worden gedirigeerd door den Heer iP BOZESTR TEK I Entree 49 Cents j kennisgeyingT I In ue Societt OXS GENOEGEN zal gedurende de Kermis op DONDER i Dag vrud vg z tubdag zon Dag eu MAAND AG den 30 31 JU LI T en 1 2 3 AUGUSTUS a s des middags ten 121 jg gn jeg avonds ten Sl j ure Groot Vocaal en Instrumentaal CONCERT gegeven worden door het beroemde Muziek en Tooneel Gezelschap onder Directie van den Heer HUBERT SAÜVLET op bovengenoemde avonden GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D xfi 60 Voor het eerst in Nederland 1 DE KONING DER REUZEN groot 2 Ntd El 4 Ï duim oud 28 jaar en zwaar 400 pond Een menseh van gewone taille is niets meer als een dwerg bij hem vergeleken en de grootste onzer kan gemakkelijk onder zijn arm doorwan delen Standplaats Groote Markt l Bang 30 Ct 2 Rang 15 Ct i 17 s GEDURENDE DE K E K M I S M van der BURG Bufketlakker Wijdüraat A 173 Desverkie7ende aan huis bezorgd De nel ingerigte door Gas verlichte KEIZERLIJKE BEIGNETS KRAAM uit de Champs Élysées van Parijs reeds 15 jaren bekend in Ne derland is thans voor het eerst alhier 1 gearriveerd staande op de Groole Markt schuins over het Herihuis zal DONUER I DAG geopend orden des avonds ten 7 ure Hopende met een druk bezoek ver eerd te worden door het gunstig publiek van Gouda De Directeur P C O N S A E L WORDT GEVRAAGD TEGEN NOVEMBER OF LIEFST VROEGER EENE KEDKENIEID en eene Werkmeid 1 in eeue klein gezin tegen hOOg lOOn Adres franco onder letters C B bij den Boekbandelaar A BRINKMAN te I Gouda ta Vj onJer directie van den HeerP ROOZESTR ITEN of H F GOKIS SEN en ZONDAG middernacht j buitengewoon prachtig ervaardigd en af te steken door den I Heer P L v s der BRUGH Namens de Commissarissen T GOEDEWAAGEN Secretarie Lokaal ut en Vermaak VHIJDAG 31 JULIJ 1868 Ülflttnée iïtustfole door de PRAGEB MUZIEKKAPEL onder Directie van den Heer JOHAN FILTPP JWiDTSBg des middags ten l j nar £ otrt 25 Ct de Persoon MEN VERLANGT GEDURENDE EENIGE UREN IN DEN VOORMIDDAG een JONGELINO van omstreeks 16 jaren voor schriftelijk werk mi Adres bij den Uitgever dezer Coarut Malz Borst Bonbons 30 Cents per pakje UNIVERSEEL HUIS en HULPMIDDEL tegen HOEST HEESCHHEID en VERKOUDHEID Te verkrijgen bij de Heeren J C van VREUMINGEN te I Gouda en HENRI J vak drn BERG te boerden I Malz Chocolade is mede verkrijgbaar in pakjes van 40 Cts 60 Cts 75 Cts en ƒ 1 10 an vragen om Depots franco aan het j CentraalDepot van JOH HOFF te AmI STEBDAM oor vervalsching wordt geI waarschuwd Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men ia het bijzonder attent naaakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED n UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJM FDRIJVEND Verzegelde doozen van 37 j Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de hh arlanderrxen J F Allart I ilbloiserdam M Punt Wz Amsterdam M Cléban Huidenstr n 278 Deljt H Vr de Kruijff üe fshave J Kooh Deventer Gebroed Timan Dirhland ï de Vries Gouda L Schenk op de Hoogstraat t Gratenhaae J M Keuesse Boekhorststr I Haastrecht K Oosterling Leyden J T Terburgh Haarlemmerstr hoek Biikkontees Oudeicnter H J Kiijp Rotterdam k v d Toorn Weste Wagenst Schiedam D Maltha Schoonhoren k Wolff Tiel A F Fa issen Vtrecht F Altena op het Steenw over de üüukerstr n 372 Vlttardingen Nidelstein Walter ffoerden L Ruijler Het depot dezer echtO Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Goudft alleen e mtsluitend geplaatst bij 1 Jen heer L SCHENK op de Hoogstraat WAAKSCHUWING Men wordt instantelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de Urbanus Pillen bereid volgens het oude en echte Becept in Pépót zijn verkrijgbaaf gesteld in de kierboten opgegeven Steden en plaatsen dan bij de hier bovengenoemde De pijthovders In eik doosje is een biljet voorzien met de eir enhmdigi naamteekening van de vervaardigers V ed KiENF x Zo oK Apothekers welke Handteekeuiug zich ook bevindt op het Zegellsk waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers inttaMijk daar wel op te letten en raden hu i aan W0l toe te zien bg wien men de Doosjf Pillen haalt Alleen die Doosjes ws een biljet roet onze Handleekening is ïi aan te schaffen en lieh te wachten o het gebrnik van de vele aamaaksels t j iBMMraVkwij VS A BEISKMiN De e Courant verschijnt des Donderdagg en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren I c prijs per drie maanden ïs f2 franco p post 2 2ö Advertentien vaa 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vour 10 ure ingezonden zijd Ovcrzigt GOUDA 1 AlDUStUE In de argenlijnsehe republiek is tot president geko en Sarmiento ook is een nieuw ministerie opgetreden Men verwachtte de verkiezing vaii Ur ui a die tegen de voorlzetling van Aen oorlog met Paraguay gestemd was nu is men daaromtrent in het onzekere Nuord merilca heeft e n traktaat gesloten met China tengevolge waarvan al de chinesche havens voor de schepen der unie zullen geopend worden Men acht de verkiezing verzekerd vau generaal Grai t de nieuwe aanklagt tegeu Johnson zal geen gevolg hebben en al het geschreeuw over maatregeien ten nadeele der sohiildeischers van den staat is van geringe beteekenis Het onderscheid is daar vooral groot VLi5c voorstelÏ£A e tiesluiteii Al es hoe onzinnig ook wordt daar van tijd tot tijd aanüepre en maar de genomen maatregelen dragen doorgaans de kenmerken van rijp beraad Zoo kon immers dezer dagen door den engelschen minister verzekerd worden dat de betrekkingen met Amerika steeds Viendschappelijker worden I e inkomsten van engelsch Indie zijn in de zes laatsie jaren toegenomen met 72 millioen en tocii i imt men nog een te kort van een millioen pontlen Ook daar in het verre oosten wtjrdt alles verslondeu door de militaire uitgaven De fransehe leening is van 440 millioen verminderd op 129 11 zoo aangenomen door Je beide kamers De regering heefi de voorgestelde reiluotie van 29 millioen tot 11 weten in te krimpen Zoo oubeduidfude vermiudering op de enorme uitgaven gelijkt meer op spot dan op ernst De gouvernementen ondermijnen zich zelve door roekelooze verkwisting en dan kermen zij als onschuldige slagrotiers wanneer het volk het geduld verliest en in oproer eu omkeeriiig vergeefsclie hulp zoekt De heerschzucht der vorsten en de onbesuisdheid der volken beletten de out wikkeling der beiere beginselen Langzaam is de voortgang ten goede en met zware offers moet elke schrede vooruit gekocht worden Tot nu is de staatkunde een zamenste van zedeiooze kuiperij Waarheid is op dat gebied oonli ahande Frankrijk en P en trachten elkander met zoele vvoorden te bedriegen en elkander den loef af te steken vooral ten aanzien van Oosleurijk dat altijd nog belangrijk genoeg is oui t enig gewïgt ju de schaal te leggen Maar von Beust zal van beiden wel even afkeerig ziju en zich al een bezig houden met de in ieudige belangen van het rijk dat met ile priesters en C echen d handen vol heeft al bevredigt het Hongarije met gedurige concessien Is te Praag een oproerig blad onderdrukt een tal andere bladen 2et den strijd voort In Italië heeft de generaal la Marmora een twistappel opgeworpen door het openbaar maken eener pniisische nota uil den laatsten oorlog blijkbaar met het doel om Pruisen en Oostenrijk te vervreemden van Italië en dat wedpr geheel in de armen van Frankrijk te dringen maar in Italië schuwt men de frausche afhankelijkheid en wil men zich de handen vrij houden tegen bet gunstige oogenblik In Servië zijn veertien schuldigen ter dood gebragt maar de hoofdaanlegger van den moord is veilig dat is zoo dikwijl het geval en de dood der veertien ongelukkigen zal geen nieuwe zameuzweringen voorkomen In Bulgarije komen reeds verschijnselen voor van oproer in die streken broeit een onweder dal eindelijk moet uitbarsten en geheel Europa zal beroeren Al die achlerladers en die monster kanonnen moeten toch eens dienen eu de vaderlandsliefde en de krijgsmoed mogen niet aitaterven de oorlog moet in eere blijven Zoo denkt het algemeen eu voorstanders van den vrede zijn dwazen die het doel der meoschheid miskennen Toch neemt het getal toe van hen die niet meer gelooven in het geweld en die het heil verwachten langs anderen weg en de vraag zal het zwaard altijd regeren ontkennend beantwoorden De prijs der Advertentien van éen tot rei regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent toot eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend nur ploatsn iiiite 6uttenlanl XjOnden 29 Julij Van Washington dd 27 juHj wordt berigt Het congres heeft het weisuut werp aangenomen betreffende lie vreemdelingen die tot aroerikaansche burgers zijn genaturaliseerd Ook is het weu oni erp goedgekeurd houdende m gtiging tot de uitgifte van obligaiien in 30 en 40 jaren iu goud aliosbaar niet aan belasting onderhevig renieude 4 en 41 2 pCt en nel lot een bedrag gelijk aau dat der 5 20 bonds de opbrengst moet dienen om laaisigeuoenide bonds al te lossen Gisteren heeft hel hoogerhuis de wet op ongeoorloofdepraktijken bij verkiezingen aangei omen zouder amendement Eeuder leden stelde nog voor eeue v randering in de wet te maken waardoor gevallen van mkoüping ook zonder dat een derkieiers eeue klagl indiende deur het openbaar ministerie louden kunnen vervolgd worden Doch de lord kanselier verzochtdat du voorstel zou worden ingetrokken daar het waarsobiju lijk toch door het lagerhuis niet zou worden goeilgekeurd In het lagerhuis heeft de heer Bentinck om overlegginggevraagd van de correspomleniie lusschen de regerin en dscommissie voor de bibliotheek te Philadelphia in Amerika gevoer l betreffende de teruggave van pciiigtige staaispaniereuaan hel eugelsche gouver iemeui Ook vroeg hij at de regering bij wijze van dankbetuiging gedaan had Het antwoordluiclile dat de regerinjt als legengcscheuk aan de bibliotheekte Philadelphia gezondiu had een werk van 156 boekdeelen bevallende chronieken au gedenksiukken van Groot Britlanie eiiIerland met fac similes in photo zincographie van het Doomsdayboot en andere ouJe raannscripien De wel op het be tuur der scholen met staatssubsidie is afgedaan Een ameni ement door het hoogtrhuis op de et gemaakt werd niet g jedgekrurd Lenige andere netten werden voor de derde maal gelezcu eu aangcncimcn 30 Julij De lord mayor heeft een banket gegeven tereere van het kabinet eu de hoofden van de conse vatieve partij De heer Disraeli antwoordende op een toast zeide De onderlinge verstandhouding met Ie buiienlandsche mogendheden barenvoor het tegenwoordige geen bezorgheid eu evenmin bestaater thans eeuig ersehil met een der europesche staten Meteiken dag verbetert de vriendschappelijke verstand houd in o metde Araerikaner 31 Julij De zitting van het parlement is gesloten inde koninklijke boodschap wordt gezegil dat de betrekkiuWnmet het builenlaud van voldoenden vriendschappelijkeu aard zijnen dal er geeue redenen bestaan om voor een europeschen oorlog ie vreezen Wauneer dezelfde politieke gedragslijn vordtgevolgd zal men zeker zijn omtrent ie zegeningen van denvrede Voorts wordt met ingenomenheiil betuigd het succe der abyssiuische espedilie het onmiddellijk terugkeereii dertruepeu benees dat die espedilie slechts nerd oudernomcn loterkenning van le eikchen der meuschheid eu de verpii tiugender souvereiniteit De luiuisler van buiteulandsche saken heeft in he lager huis verklaard dat hij me ledeeling heeft ontvangen van denbelgischen gezant en uit s Jraveuhage dat er geen grond bestaal voor hel berigt beirelfeude eene alliantie tusschen Frankrijk België en Nederland Parijs 29 Julij De leeningswet in de zitting van ding dag door het wetgevend ligchaam aangenomen is onmiddellijk bij den senaat ingediend zoodat men het spoedig tot stand komen dezer wet mag te gemoet zien Ten gevolge der ongemeen warme en gunstige weemge sleldheid gedurende dezen zomer zal volgens den Moniteur daSoir de oogst der veldgewassen in Frankrijk ditmaal veertiendagen en de wijnoogst drie weken vroeger dan in andere jarenpiaats hebben Alles zegt dat blad tot zeil de oester on dervinden den invloed der buitengewone warmte daar het ni u i product dal ander eerst in de tweede helfi van aaguato baar i nn reed roet sma k vero berd wordt