Goudsche Courant, zondag 2 augustus 1868

I Jul Dt senaat heeft d net Berlgn 30 Julij Ten emde het verkeer met de Neder 1 iuden selieel overeenkomstig le mikeu met de ei chen des I i ei 23 e er muni met de algemeene diligence ont nieiniug in K er i im door bet uoord duiische begluur der pistereen eene Oiereenkuni t gesijien die den ï augustus ia nerkiuj iirtJi Hel inef i geheel vereenvoudigd De o verrei k im i e t e gelijker tijJ beirckking op verzendingen tus cheii Zuid On t chl ind Oo ieurijk Zvieden Noorwegen üeiieBurkcn en Vedenand oor belle partijen zijn th ids eensluidende bepihnïen vm kncht 31 Jiilj De Siiai u eiger de medeleelmg der ordDeutsche Vis it bevetiuende dat tot de nuti van L ed jmain Li Mimori vm de zij le der pruisi che regering geeneUns itri ig 1 verlecni en du J door luir ook met is goedgekeurd zPïi hterui blijkt tl tl de strekking der noti geengrou 1 op ever voor de d t irnil ifaeieide gevolgtrekkingeu omtrent de be loelinj rii der regering Weenen 3U JuUj in het imni terie van financiën 13 than5 eene herzien ng van het geheele t irief der In en uitToerreiT e onlenumen met een twee e lig doel n imelijk om het lanet eeuvou liger ie m iken en ooi het meer in overeen stemming te brenizen me het beginsel van gein itlgde h indeU vrij ei I vnirnp de hit elijk duor 0 tenri k ge loien hm deNverlrigei ru ten Het tarief vin l b5 zal dooreen nieuw tariel verv ingen or en De eer K U eltli vroeger poon eg ingenieur te Bern thms te Rie n i hj Z rich heeft een nieuw loi omolieftelselUI gevonden vojr bt rï poornesen hei ek u teel iii r ie kringen irro t oo i vervekt De kundigen van hetpoivie biiicum te Ziiric d op i i i van i en bond riid de nieuvit uitvinding hebben oi lei o ht hebben in hun berigt verklaani dat zj met het oo r op het groote lot duaier onopgelcle probleniader re puji vegtn verdient het ei van Columbu genoemdte u jr t n Petersburg 30 Jnhj De correspon lent vin t e russische te egr taf agentuur in Orei buig raeldt dat onder de v redesvoorvuflen met de Frair lu Bnchan e de bet ling vin een balf mill oej roebels i oppenoinen eu d t de ru 3isohe troepen de Piuanes be eile eden ontruimen KOQStaDtinopsl H JjIij De gonverneur vin den Domu heelt de Fone on lerri rt dit bennen roover tu sclien Dirijovi en Pa oU n om u 2e J = n i ge luten a fine gevechten werden n ten oii Ier gebngt met een bel ii grijk verlies aan dooden en gev in enen echi een oOi d hig e pr iii om naar d bersen te ontvlugien Het turksche grJLdgebied langs den Donau is volkomen rustig öinnenUnö GOLD l 1 4ugo tu Niar aan e Img eeiier mis ive van den minister vanbinneri ziken van 13 ju ij jl zijn bu gemee er en welhou der der gemeci ten in de e provincie door ged stileii mtgeDoodigd om biiii en een bepitl en termijn aan dit collegie deopgaven e doen toekomen beireffende a de uitgaven der gemeeuie voor he lager on lemi over l b 4 de ontv iig ender gemeente in te et I ig r onderwijs over i ij7 er Ierzal riL moeten vvorien opgegeven 1 Ot er in den loopvan dii J r chuollok ilen volïen het 3de lul vin art 23 der net 7ijn gebruikt tot het geven vin onderivij in de god dienst 2 de opbrengst d r schoolgelden door de onder ijzei iontvangen a voor meer uitgehrc d lager onderwijs b voor jonrervv biiuer de gewoie sel o iiiren ten exir nommcr iler N jver ie 1 eoarant bevat de namen van hen die door uc jury voor de tenioou teiiing te Arnhem zijn bekroond GruJ e go den Med iil es zjn toegekend laii Hohwa te Acs erdrtïTi de koiiiutujke lapijtfabriek te Deventer en L J Jïooijen RouerJam Gouden Medailles aan de K N beijersehbierbronvrerij te Amsterdam B U Co t Budde te Ileveiiter J Monton k Zonen ie s Hage Kon ed grof meierij te Levden gebroeders Dobbelm n te Nijmtgen Becker Buddiiigh Heinrieh Veth G Thieme L H Ei er on de 4 laaisten te Bron en Medaille wer len behaald door on e sn laenooien if 29 Leenden Beïeer nO 15 + B van Galen fi 45t E B uer KJeyn n 716 V van der W nt fiz te Waddinxveeu J P Werniiik i C en te Moordrecht A v Diesi C BoveadMü viid san de Rtearine kaarseufaOriek Gouda aie buiteu mededinging gebleven was en wier directeur tot de jury behoori eene bijzondere eervolle vermelding ten deel Met genoegen hebben nij gezien dat de aanbesteding voor den aiuleg van den spoorweg van hier naar sGravenhage w inrdoor onze st id in directe gemeenschap met de residentie zal komen eerling zal pla i s hebben De inschrijvingen zullen voor of op 20 augu tns a s aan de directie te Utrtcht moeten worden ingezonden Men verneemt van vele bezoekers dat het Museum Hartko ff zeer voldoet aan de gunstige verwachting en uit munt door eeu groot aintai belangrijKe voorwerpen Hoogst merkwiardig is hel leii aanzien van de hans veel besprokene tnchinen gel jk mede door groole vcrsche deuheid van veelsoortise b izoi derheden Onder de kermi bjzonderheden verdient wel vermeld te worden de reu i ik die zich niet alleen door zijne builen gewone gruitte mi ir ook daar lOor van ijiie voorganger onder Ciiei t dat hij niir evenre ligheid ve Qebouicd en dus met uit zijne kracht is gegroeid Naar w ij vernemen zal de reus slechu tol morgen nnd ig avond te zien zijn j vernemen dit de direcleur H Da ie van het nieu engekeh paardei pel ook uit d inkbare erkeuienis der belangeieiiiug viu het gomlsche publiek op morgen f oodag in de eef e avoi dvoor teiling vrger toegang zil verleenen aan deopgenomeneu in de uerkinrignns Men verneemt tlat de Sviiode n de zaak van dr JC iiibe jPz be voiini via het provmciial kerkbestuurbr M ven lenijil de aanklikt vin len kerkenad geheel en allieefi ifgewezen eu het Duigsd ig j 1 na afloop der riadsvergider ng het volgeilde voor el ingediend Il den Gemeenteraad vm Gouda Da onderge ecKetde heeft de eer nu den gcmeentenad de volden e wijzig ig voor te stel en der in lfuctie voor heerea regenten dei beide gisthuizen Ari 7 te w ij gen ds volgt 1 De lijders sub en B or len opgenomen op tenc vpikiaring vin een der gtnee heel en verlo kiindigen hier er stede iiigeachreven 2 Ej ongelukken ol dergelijke spoed eischende geval en zal het g siliuis ten lilen tijde ter upiitmuig der zieken ot gekwetsiei geooeiid zijn ook zo der eei lüe la tgeung De 01 terge eeke c meent door fle e ij iging v iii art i in eei e Ifente van de instrULtie voor hh regenten te voorzien De e bepili ig eeft nn alle hier ter slei e prac tscrende ge nee kiiiidi en het reït een zieke in het gis huis te doen op nemen d tot nu toe alleen a in 6ti d genees en heelkundigen verieei d wis De beboete am dit legt lebben zoowei de overige geneeskundigen lU si id dDOto en en zal door deze bepaling hierin voor ien worlen Deze w ij iging zal dus leiden tot vereenvoudiging en be poediguig der zaa eu aizoo tot unt der 11 gezelenej strekken De tweede ahuci voldoet eveneens am eene behoefte die ze fs 700 uroo IS dat hh regen en zoo ils de ondergeteekende geh lord heeli uit eigen bewegina ree s le e bepaling tot rigtsnoer van hun h m It len hebben aiiisenomen eel regel mi iger en veel doeimiiiger ook met het oog op de toekomst IS hel de e bepuing loor den raid vist te lellen Om welke reden n de on lergeteekende de eer heelt deze wij ziguiï van genoemd art ter overweging aan den meenteraad voor te drigen GoiDA 2S Juhj ISnS Dr L IJTFV Dit voorstel wordt ondersteunr dcor G PRINCE eu J EELTINCEE Gcnieiiii de Berigteo Negen personen htfaben htt leveo verlorpn bij het ic de VtieecD eener b jskru i ll bnek bij LherstowD m Li frelaisd Weeiieu Tiakeii zicb loOOÜ vherp r Jtters Oe iC rtE Ii verdienen hon ed kolonel fimpzk is in wdstaod v eder vjor deo dag g kfrmen Te Lubeck worden dl de veroruiksbelastiiigeD behalve die op je boter afgeschait De fran be ptzaut te 1 is tabou iB Ttrbolgca o er at goede ontvaipst dea htrtoj en der hi riOgiQ aD Montpensier te beurt g valkn Te Columa m G tiiea i ecu toutiicl loorgckomen tusscbeo de br I=ehe en portupesche autorite i €a Den 5 July i te PaDSioa eeo omwenteliDK uitgebroken Dp secstorcQ aa Lijrohna cu Uiuisi D nju toegciateia m d ti llOOId lme lk au cheü si mat Op Ha ti heeft salnave den titel van keizer aaugeuomeu Xtcii da jn te Midddchlen 12 a Ij duizend bcuLwaitgangers rij wat beregend le Overiiselsche brieven Tweede Serie I J e hoofdst ld viert Irar j nrlijksch feest Ue vvolsche ker mts niet zoo zeer beroem en evenmin berucht met al haar hoezee en al haar wee benevelt gedurende deze dagen elk Zwollenaar üe kerraisvieug le of kermisroes door ons zoo lang verbeid ofschoon een ie er uur en miniiitt vv i t waarop ZIJ hare heerschappij zou aanvairden maakt ons afkeerig van illes behalve van hanr Kermis houden moeien we doen t is eeu onzer heiligste privilegiën de Zwollenaar is er verzot op de natuurlijke neiging hem zoo bijzonder eigen om met al het oude zoo mm moïelijk te breken drijft ook hier boven en wee hem die den moed bezit aan dit volkaklemood te tornen Zoo slingeen wij nu acht dagen ver Ier t sclieo uiteimite vrolijkheid en lamlendige lusielooaheid en ware het met dat de Gouwen lars heden iii t zeilde voorregt deelden de overijselsche brief zou lit keer zoo gloeijeud amusant zijn zoo hoog of diep van al de kerioi geiioegens oph den dat elk lezer of met diepe sinirt op zijne vervlog n kermis zou weerzien of met blijle hoop en groote verw ichting u lar te gemoet zou gaan Nu echter is dat onnoodig Alle pogingen zouden gewis schipbreuk lijden Diirom heb ik dan wel eeu oogenblik gedicht om daar de gelegenheid zich nu zoo bij onder goed voordoe eens ee ie ue chouwing over de kermi en in t algemeen te houden hare goede zijde zoo er die werkelijk is even aan te roeren mair met nadruk te wij en op al haar jimmer en al hair ellende op al de on ede ijkneid verkwisting en losbandigheiil die een kermis medebrengt maar nu ik weer denk aan mijn liuurmin v in gi ter ivoild die iii ge moede vei laarde zeer verheug I Ie zijn dit wij dit jnr bevrijd waren gebleven v m e cholera voornamelijk oind it de heeren anders gewis de kermis zouden erboden hebben en ik elf toen in eene siemmiiig verkeerde at ik voor geen geld ttr wereld iels ten nadeei nn elke denkbire kermis aar dan ook zou zegeen en schrijven lu is het inij onmogelijk dit pi in te volvoeren Men zou het dezer d igen ook niet willen en kui iieii begrijpen men joolt maar loor en laler och ja dm wil men er wel ee s van hooreu dan vindt men er zelfs veel waars in mi ir toepassing neen neen zoo erg IS het ook niet W ij moeien toch itts hebben ze iii een heel jnr V elnu dan feestvieienden joelt dm jubelt het uWij s heiden nog met met do leinaiis temmen iangs straten en pleinen dat het weergilme uren in den jmtrek viert feest zoo gij kunt en wilt en geef den vrijen teugel aan eiken mair even bestnnbiren lust v in heden en de st in de verste verte niet aan den lust van morgen Ep nieriuee simt ik den brief vvat nu nog komt heett er n et me le te miken en zou ook gerust nog acht dagen op de drukkerij kuuuer blijven liggen zoo het welligt i iet beter was dat het er toor altijd bleef Wat ik niet verwicht maar nel gehoopt had is geschiedHet conservatieve Tei Gouw altijd zoo lam n fl lUW metZ111 Hl ffman en de Brauw heeft nog zooveel zedelijke kracht nog zooveel ware v irisleuzin dat het in slaat is niettegenstaande het narme neer met zijne stotbuijen en het gemisTan de gezellige wiiileravondbijeenkomsien eene aldeeling lu t leveu te roepen eener maatschappij die zich op eene zeerpraktische vtij e het lot van bruinen broeder aan gin Ische zijde des Oceaans naulrekt i prakt sch omdit de maat schappij geen nieuw zendeling ei ot traktaatgenootschap is om al IS hel ook onder andeied orm onder de Ja var en bijbels Q traktaatjes te verspreiden of door zendelingen er een zeker soort christenen van wil maken noch integendeel de zendings z iik bepudt vijandig is at z j eigenlijk ia en wil zal de goudsche afdeehng nel zeggen mair ik wil alleen maat t feit coi stateeren dat ik evenvrel vropaihie gevoel voor hen die de m 1 itsohappij in t leveu riepen als voerde maatseh ippij zelve Ten slo te ecbier nog iels en wel eene zeer ruwe ouuitgegewerkle gedachte over de zaak ia kwe iie die ik eens toevallig hoorde en hier zoo goed moge jk zal meedeelen Alle praiijes en redeneringen in de kamer over den Javaan redeioeringcn over culiiiurwetten libera il of niet statistieke taliellen b i ig sloi kwesties bemoei ingen v n de Javaan maatschappij in ecu woord al wat er gesch edt in betri kking tot hel lot van den Javaan beleekent nie s zoolang men niet ea bepaild antnoom ge even heeft op de twie volgei de vragen 1 Kan Nederliul bui eu de inuioche biieu 3 Zoo neen hoe is het verkrijgen diarvau dan in overeenstemming te brcuïen met de re en der men cheiijktieid oitrzeker wee vragen met zou gemi keljk te bmitwoordeii Met de eerste at lat eu v k alle Is het eenmaal geconstateerd dal Nederlai d er wel builen km dan w het schande UJg teu dig zuik uiizuiging v icem in prakiijk te brengen ala wiir de Jivaan no dage ij cm er gebukt gait Dm iiue eer hoe liever den J iv laii Siechls Itsiiggev lleii jiet alles wat miir mar vrijheid kennis en vourreg en zwecoj dan met eik menschenvriend zooveel as tn zijii vermogen is er toe bjgedriyeu om da ir ginda zoo spoedig int geii k een njk te doei onts iiu dat zich lu crkelijkneid al3ren smarigd om den eveuair gordelt vrij en ouit hinkel k en waarop bieder u i nog til v vii eeuwen 1 tt r h m w e i als een voorbeeld vu kncht moed energie en voord liefle veriniï a s de schüoua e laad vu eeuig v jlk der lar le v ui if den besinne ooit verrigi Kan Neiler lud echter niet buiiei dit gouden kalf dan bedenke men eeral dit de tijd wei rens kon komen du het er buiten moet en d lu zal hel zich nel moeien bel elpen gebukt ouder de groo s e sch m le gekro n I onder het siioüjsie üuregl begr en oi lerzjn ge iuichel I christendom Maar dan ook moeten bijgeloof en volsiajeii dom hei I blijven voorttieren ui zuiïeu n elk o i7i t moet het w ichlwoordzijii te wreed en te slee it kou men dan met hmdelin aUhonden moet men de Jivaneu beschouwen wint elke billijkeen meiischehike hindclwij is noodwendig de klem die degeheele afschei ling en zei erh Biiu tn v r icht heeft Dangouverneur generaals niarlndie die het stelsel van Stil e rust en rustige stilte getrouw in pnkiijk brengen die met willen zi n de gniweltii eu kneveiirijen van de eeuwigdureu Ieripporlimkers die aliijd Voliloende rapporteren die de 1 ixHueliirs niet willen iiooreii m i ir e lieier op iuiten of doodschieien en zoo spoedig ino elijk de es jiir ro i ir len doorte komen om aan t sc e eniiig elie sir nd wellifhigeli iv tekunnen mijmiren over een stekel dat hei to nio leriie Croesnsseii heeft geraaikt Dm hier te I m ie ook m ir zoo minals t kin VTU die voortvarende ministers van ko omen diealtijd werken am culutirweiien en aliijd penzen over verdrukking en vrijen arbci I miar wel zij die eene il te hefagek imeropposiiie weten te be engelen met allerlei onderzoek ingeu d c veel tijils en werks vereischeii die zoi iii2 de xroii wethet maar even toeliit bij alle inliscne zdei de k imer lUnspel laten en wel neten wie ziJ v ui hier ginder heen s ren opdit ZIJ volmal t passen in de in li=c ie driiim cniiie Maarhoe eene iiaiie als de onze die zich beroemt bekeerlingenonder Kiffers en 1 leijers gemiikt te heb len me voor tgrootste gedeelte belijders van den godsdienst der liefde ie t die dweept uiet verdraaï i imheid en siddert bj de meiischenoffers die een oorlog ei ltt hoe zulk eens iiaiie dit geestdoodende zielmoordeiide en liech iimvernielende sieUel voor haarge eten kan verantwoorden zie dat is iets wairop zelf het delphisoh orikel zaliger het diepste stilzwijgen zoii bewaird hebben Zwolle Juli 6b A Marktbengten Gouda 30 Julij Behaive hiver en boekweit die mim vorige prijzen opbrig en werden alle artikeli n I iger afgegeven Nieuwe tarwe gn e door de puike kwaiiieit tamelijk vlug van de bind Kaas Aaii i voerd 61 partuen prijs Z 17 a ƒ 23 Goe boter ƒ 1 tl a ƒ 1 50 tt eiboler ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand Gebobe 29 Jolij Elizabeth oöders F Herman de Groot en A A vin Eeuwea Jacob ouders J bluiter en C A van Maarea StI Xion o iders J Blanes en J Coben Leouardas ouders A Keparoo CB G Boot OvtüLl DEN 2S Juhj V Tauw 60 j 29 M J van Loon 1 m J C Lakerveld 3 ra RtHVWD 29 July C kaïn eijer en J van Loon F de Grnyl en G Koeman Koorevtar en C Kwakeniadt J Bottcrop ea A W Botterop A J de Reus en J de Koning K de haan en A S Krcbs L Nieveld en J Wilschut R Pee i en M W Lunenborg I Ilageraan en M I Koi M at lJl eo M J A Crepio