Goudsche Courant, donderdag 6 augustus 1868

1 68 t 6e3 Üüiideniai 6 Auguistut GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiend eg D nO 60 Advocaat RRANENBIRG naar oe W ESTHAVEX nijk B n 18S nie üiiil rarlhaj ena s BEUGI LA TK OLIE is een zeker onfeilbaar middel tot behoud van het Hoolrihaar het fraaiste sieraad hetwelk ons gegeven is het conserveert de kleur en verlevenuigl de Haarwortels I zoodat de gebruikers gewaarborgd zijd I legen ontijdige grijsheid en kaalhoofdig heid lie schadelijke bestauddeelen zoo I als de Metaal en Kwikzoulen zijn er I met zorg uit veiwijderd gehoude 1 zoodat het aan allen die hun hoofdhaar op prijs stellen met vertrouwen aanbevolen wordt De prijs is RO Cis per fleschje A BREETVELT Az Hoofd Dépóthouder Ie Delft en verder ook te bekomen bijMej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Rotterdam Westen agestraat A REIJXARD Oostpoort C W ILH I LMUS te oerrfen A PRIXS n erenhtize W BARES èorittcltem J J 9R0ENHUIZF N VtrecU F L VVS DETH DordraM En mee bekende depots in ons Bijt JlofWrvjMerij v n K BRINKMAN 3ï iJcrtcntrcn ü Oiidertrouwd M H 1 KKAXEXBURG V r USK ES rtar iT 31 Julij ISfiS r fiige e a gfrmeene heniti geviiig 35 Eev llen van een Zoon I C M I OTSY gel cfile eohtsenoote van A Kll IT 11 I MoORDBfciiT 29 Jnlij ISC Rtsultaten verkregen met liet Annthenn Mo id vatcr van Dr Popp dor Dr Ruandisi hnisen lijfarts an de Gravin Wladi MIRSKÏ u 2el o 1 0 m f e ii rf S i a ii s niPt de gniMii VlavIunir sr ijjii 11 er v in orsi Loti sa mn tot u e v ei f n met ver oek dt 7C itr ir ijf un i e met letl jiusllieid er rc e e r S d Ten me het geiiruik en de llll eI I jieu idti Ie Mondujter v m Dr Pt i p a in een veel L tie en d igbl id over te peven Di Mt ndua er be it dne e getiïL tnppen we ke hel tut een onschalba r mi kiel erler en en die noch het tandmi ui l lan Peheuer noch eenig ander nuddet in zi h lereenigen Niet alleen d il een li tig g bruik er ian het aai rue en en ïas itten van de verdikfe si nn dierljke stoffen en aardachtige phu jihorz ire zon en waan t de taiid nljn IS n be aat en 7 h Deze hier geschrevene en ter openbiarmaViit2 overgegeveiie verkl iriugeii zijml i idza eii die ni j m rai ne lai ï lunge pr iki jlc houder ima en zijii Ik zal niet nil i en i it Ana her n Mond water van Dr P pp in P irij a lu te he j el ii en te lei preiden Dr BRAXDISI Te verkrijïen e Imd bij L Schenk winkelier np de Huog irrt il ijk A 12 te Botii rdam bij F E van Sinten Kolff ipoth en A Sohippereijn en C bliauwe porseleMiw iiikei te Hage bj 1 I F l tnihilu apoth te l rydix bij E Xoordijk te Itredit bij F Anena apoh te loihitrda H by T v Witjdliein en L C cr 30 d i AANBESTEDING DI IKGRAAF ei HOOGHEEMRADEN van Rijnland Deljland en Schietand zullen op r I NGSDAG den 11 AUt USTÜS 1S6S des niidd igs ten twaalf ure in hei logement van G v N H FTEN te Bodegraren bij enkele inschrijving aaubeste teu het onderhoud van den Wierikker of Prinssndijk met aanhoorigheden tot ultimo December 1872 De ge egelde insc rijMngsbilletten moeten één unr vóór het tijdstip der besteding ge tokeii zijn in de bus dit d iartoe ii bovengenoemd lokaal zal zijn geplaatst E empliren van het bestek van de algemeene voornaarden en van de inschrijviiigsbriefjes zullen legen betaling respeciieielijk van 10 25 en 21 cent te vcrkrijücn zijn aan hei ï nieeiiland liiiis laii Ilnuliit d te Leiden en bij den opzigter oier den dijk A Z AL ie Bodfgrareii De plaatselijke aanwijzing zal pl i iis hebben op Vrijdag den 7 Augustus te begiiiiieii de morgens ten tien urt iaii den Uijndijk bij de rikkerschaiis Na lere inlichtingen zijn te bekomen bij den hoofdopzigier van Rijnland J KROS te Leiden bij den op igter G A W GEUS aldaar en bij Z 4 L voornoemd Binnenlaiidsche SchroefstooiïiloootReeclerij te DORDRECHT DIENï T TUSSCHEX DORDRECHT GOUDA EN MSTERDAl en i iar tus chen geleaen Plaatsen tot het vervoer van PASSXGIEKS GOEDr liEN en het blepen van SCHEPF X me de S ooinlioüieii nOliDUECHT ii 1 lol en met ii 6 in directe aaiislialing loor het VER Ohll van iOEDEREN a m de Moerdijk 1 mei 1e S ioorweg Iait chappij GRaXI f E NÏRAL BELGE van en naar Behjle Tianl nil en Zinheriand i roei dt n ST WTS SPOOH V EG van en naar Eindhoven Maastricht Emdhoreti Li ih rtvegnt t mi Ju lii i beiden volgen ic bekomen speci ile tarieven t AmiterdaiA Zondig U oi u dag en Vrijdags 6 Agenten te Dordrecht lm k in ore i er Direstie I loiidi J w AL T est msleidira A llbXtCE Binnen in=lel bii de In ihrecte erbimliie ie Dor liechi met DE VKACHT OEDEREX STOOMV AK 1 I ATSni PPlJ te Middelburg voor goedereu van en naar Mtdde lmrg en te Jui terdaM mei den beurischipper K E NGEL op Zaandam Zouder koeten v iii oxerladiiiff J BOÜVY Directeur J J B J C DEKING DÜRA A J VERBEEK v d SANDE fommiissarfineii VERHUISD L C van OLDENBORGH Ol DÏ L U AGD ÏEl l N XO vr xiBLii or Lihi ST i Oi iu EENE KEUKENMEID en oene Werlimeid m eeiie kiem ge ir legen hOOg loOn Adre franco onder leiier C B bijden Boekh mdeiaar A Bi iNK M X te Gouda I HET WERELD BEROEMD AXATOMISCH GEOLOGISCH en NATCTKHISTORISCH MUSEUM bevattende 1500 voorwerpen van D 1 HAKllvOPFF nu Parijs is alle dagen te bezigiigen f oor mannen alleen toegan kelijk j Groote Markt over het Herihuis TEGEX XOVEv BER AAXSTAAXDEj WORDT VERLANGD eeiiebeliwame Iveukciiraeid van goede ge uigschriften voorzien door Mej C C VAN MEERTEX te Gouda Brieven frarrco Deze Courant verscbijot d£s Douderdags en Zondags In de Stad gi achiedt de uitgave des avonds te AFKONDIGING BUKGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gelet op de bepalingen van artikel 3IJ der verordening van Politie brengen er algemeene kennis dat bij deze door hen vergunning wordt verleend om de straten te schrobben behalve waar die in de laatste twee maanden zijn vernieuwd of hersteld op Vrijdag en Zaturdag den 7 en 8 Augustus aanstaande tot des lüiddafrs twaalf ure Verder herinneren zij aan de eigenaars of brnikers van gebonwen en erven hunne verpligting om de straten riolen engoten vóór achter en ter zijde van die gebouwen en erveneenmaal s weeks ie doen reinigen en verder schoonhouden opde nakoming waarvan door de politie streng zal worden toegezien GoCDA den 4 Augustus 1868 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJX v BERGEN IJZENDOOKN öuttenlanir Londen l Ang Uu Xew York meldt men van 21 julij De senaat heeft roet 45 tegen 8 en het congres met 134 tegen 36 stemmen tegen het veto van den president der unie het wetsontwerp vastgesteld waarbij de staten die onder de reconstruetie acte niet in het congres zijn vertegenwoordigd nit esloten worden van de deelneming i in de verkiezingen van een president der vereenigde stalen Voorts is bij het congres eene boodschap van den piesident ingekomen tot aanbeveling van een amendement strekkende om de benoeming an een president der unie te doen vaststellen voor den lijd van zes jaren en om de leden van den senaat te doen verkiezen door eene volksstemming in plaats van door de wetgevende magten der staten Ter vervanging van de wet aangenomen door den senaat heeft het huis van vertegenwoordigers eene wet aangenomen waaibij de minisier van financiën wordt gemagtigd totde uitgifte van obligr lcn tt j r 7 bcl Soobaai lu goudna 40 jaren ter teu e der regering rentende 3 65 pCt Hetbedrag der uitgifte zal gelijk zijn aan het gezamentlijk bedragvan alle obligatien in omloop welke ter keuze van den houdertegen deze nieuwe obligatien kunnen worden verwisseld Dezebepalingen hebben peene betrekking op de 3 pCt cerlificatcn Het congres heeft een besluit genomen aarbij wordtverklaard dat het 14 amendement op de constitutie moet worden beschouwd als te zijn bekrachtigd 3 Aug De Morning Herald ontkent dat haar artikel betreffende het gerucht eeuer alliantie tus chen Frankrijk België en Nederland welk artikel door de fransche bladen is overgenomen zou geschreven zijn onder den indruk eener vijandigejaloezy Het blad is van oordeel dat een tolverbond tusschendie staten mogelijk is maar dat er geen sprake kan zijn vaneen militair verbond Aan het slot zegt de Herald dat zijslechts het gevoelen der verstandig denkende Franschen haduitgedrokt 4 Augustus De dagbladen deelen eene mededeelmg vanden secretaris van de Anglo American Telegraph Compauy mede houdende dat de telegraphische communicatie langs den kabelvan 1866 sedert gisteren is gestoord FaXiJB 2 Augustus De Tribune bevat eene lijst van de traetementen die de hoogo dignitarissen van het keizerrijk ten gevolge van de bestaande cumulatie van betrekkingen genieten Wij ontleenen aan deze lijst de volgende staaltjes om een denkbeeld te geven van de hooge prijken waarmede dti verknochtheid aan de dynastie wordt betaald De heer Troplong ontvangt als senator 30 000 fr als president Tsn den senaat buiten vrije woning 130 000 fr als De pnjs der Advertentien an één tot lea regels met inbegrip an het zegel u 80 Cent voor eiken ri gel daarboven 10 ent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsra mte eerste voorzitter van het ho van cassatie 3j 0ü0 fr als lid Tan het instituut 1500 fr te zamen 196 500 fr De maarschalk Vaillant geniet als senator 30 000 als maarschalk 30 000 als grootkruis van het legioen van eer 3000 als mini ter van hel huis des keizers buiieu vnje woning enz lüO OOO als groot maarschalk van het paleis 5U U00 als lid van het bureau voor de afaUndmeting 5000 te zamen 228 000 fr De heer Rouher heeft als senator 30 000 en als minister van taal buiten vrije woning verwarming enz 130 000 te zamen 160 000 fr De hertog de Persigny de heer Drouin de L huys de graaf Walewsky en de markies de la Valetle genieten als senator 30 000 en als lid van den geheimen raad 73 000 fr te zamen 105 000 fr Mgr Darboy ontvangt als senator 30 000 als aartsbisschop Tan Parijs buiten vrije woning 50 000 Is schadeloosstelliiifr voor diucesaine bezoeken 1000 als groot aalmoezenier des keizers 100 000 te zamen 181 000 fr De generaal Fleury krijgt nis senator 30 000 als divisiegeneraal 15 000 als adju lant 12 000 als groot officier van het legioen van eer 2000 als groot stalmeester belast met het loeligt over de paardeustoetenjen 60 000 totaal 119 000 fr 3 Aug Bij kei erlijk deereet van 2 dezer is magtigingTerleend tot de uitschrijving der leening De koers van uitgifte is vastgesteld op 69 25 Krachtens eene hierbij gevoegdedispositie van den minister van fiuaucien al de inschrijvinggeopend zijo van 6 lot 13 augustus Het minimum der inschrijving IS 5 francs rei le De betaling is vastgea eld op l j bij de inschrijving en het overige verdeeld over IS maandelijksche termijnen De Moniteur meldt dat de heer de Malaret den 30 jnlijmet den minister van financiën in Italië hei eindprciocol heeftonderteekend belreffende de verdeeling der romeinsche schuld 4 Aug H t concours der vogesische scherpschutters iszondag te Plomb ères aangevangen De schutters hebben voorden keizer gedefileerd en Z M levendig toegejuicht Uil Nimes wordt berigt dd 4 augustus Bij de verkiezing voor een liu van het wetgevend ligchaam in het departement van de Gard is de heer Dumas oflTiciele kandidaat verkozen met 13 832 stemmen De heer Larcy vereenigde 4427 ea ue heer Cdio u58 stemmen op zich Van de 34 093 ingeschreven kiezers hebbeu er 22 619 gestemd Brussel 4 Aug De feesten te Antwerpen door de kamer van koophandel ondanks de tegenkanling van het gemeentebestuur ontworpen bij gelegenheid van de onthulling van het standbeeld voor Leopold I zijn eenige kleine baldadigheden daargelaten in orde afgeloopen Er as eel deelnemiug van de zijde der bevolking doch ook veel onthouding de vcgelijkiug der verschilleude opgaven laat het twijfelachtig of de meerderheid op de zijde is van de kamer van koophandel die de ministeriele partij of wel van len gemeeuleraad die de oppositie vertegeuwoordigt Het gemeentebestuur h id eene proclamatie uitgevaardigd waarin de bevolking dringend werd aangespoord de orde te benaren Zouiag middag te half 1 ure werd het standbeeld onthuld waarbij veel geestdrift onder de tegenwoordig zijnde menigte heerschte Aan den kreet Leve de koning kwam bijna geen einde De voor deze gelegenheid vervaardigde cantate van den heer A Lemaire werd met goed gevolg uitgevoerd Het standbeeld dat als onder een bloemregen werd bedekt maakt een goeden indruk Berlijn 3 Aug De berigten omtrent den gezondheidstoestand van griaf von Bismarck stemmen allen daarin overeen dat zijne ligchaamskraehten dagelijks toenemen Werksigke aanvallen van ziekte zijn b j hem in de laatste dagen niet voorgekomen terw ljl ook naar de mededeeimgen der gtneeskundigen de landelijke rust op hem ai zoodanigen invloed schijni te zijn dat men op eene geheele herslelling kan hopen Atlüa wordt hij nog aanhoudend gekweld door slapeloosheid hetgaot wordt beschouwd als eeu nog overgebleven geroiy der oTcik