Goudsche Courant, donderdag 13 augustus 1868

i§es Donderdag 13 Augustus il 605 GOUDSCHECOURANT Die welke het ongelnk heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeelen over den last het ongerief en tijdverlies van dat artikel en zoude zeker gaarne ontheven zijn dien te moeten gebruiken welnu er bestaat een middel allen wier oogen nog niet tot in den hoogsten graad zijr versleten kunnen d iarvan ootslaoen worden door het bestendig gebraik van Dr Cbantomelanus Oogenwater Bij elke wassching uer oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen wederkeeren zoadat men in iele gevallen de bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer één flacon 1 is opgebruikt Maar vooral ook zij die nog geen bnl behoefden te gebruiken is da het middel om voor altijd daarvan 1 bevrijd te blijven bij velen ja Bij on I eindig velen is toch reeds het beginsel 1 van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men voortdurend ver phgt is op verdelen afstand te zien dat lett ers zioh dubbel vertoonen dat schel licht hinderlijk is dat de oogen beginnen te steken enz enz Welnu gebruikt Dr Ctiantonielanus OOGEWVATER en gij zult u beter bevinden Het is verkrijgbaar a 60 et per flacon bij T A G VAS DETH Gonda J J BEUZE UAKER Leydeii J H KELLER w wageiutr Rotterdam H V D GEIENDT Leuveuhaven r H V D GRIENDT Gouds weg Mfj L X SciiolTess Schluteb Uostmoleiistraat n J J GROENHUIZEN k € Utrecht en meer bekende Depots in ons rijk Uitgave van A BEINKMAN Lange Tiendeteeff D n 60 BENOODIGD BIJ JCFVR ïi BOVENE OP BEN KLEIWEG EEN DIENSTMEISJE liefst b len de 20 jaar welke ge oon ii 7inde ken netjes te werlen loon 50 gTllden tuiten verval om met een of mee dagen in de week een erkster tot 1 hulp het v tik te doen TEGEN PRIMO SEPT OF ILVLE SEPT Vi DRDT GEVB AGD OOR EENE DAME ALLEEN een klein Bovenlmis of eene aenieubileerde Kamer HET ALCOOF Opg ive van huurprijs en a i adre franco bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en oorspronkelijke voorschrift zij ziin een onfeilbaar geneesmiddel voot gal slijm maag ongestelheden en slechte spijsvertering Zij versterken het gestel verdrijven dehniduitslagen verwekken eetlust zuivereiihet bloed en verdrijven de hoofdpijn Zij die de ectlte en van OUdSbe i roemde verUngen halen dezelve bijonderstaande Heeren Heeie doozen ƒ 1 50 halve doozen 0 7a kwart doozeul 0 i7 I te Gouda J C ZELDEKEIJK Dordrecht i KREIN J HaadrecV i D HAETOG Helletoetduh J W BRUCH 1 Xieutcveen Doctor J SASSE Rotterdam C J W SNABILLE A SCHIPPEREYN rtrecAt T P T N DES BERGH I IJ ssehteij C VAN ZWIETEN 9 Ieder wordt gewaarschu voor de vele namaaksels het getal mof op de doosjes geschreven zijn on de letters G C S in het lak gedrukt Het me als bereid zijnde volgens het aloude oorspronkelijke voorschrift Radflrstoomboot JtSSSel Van Gouda Maandag en JHnfftdaff iO O gens 6 uren de overige werkdagen morgens 7 uren Zondag morgens 6Vj Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dagelijks Retourkaarten Boekdrukterij ao A BRISKM N AJPVÏÊRTENTÏE 3 S3 i ®g fi en rSd f 1 A E BLOEMEN 3 Goi a ü Aug ISöS £ 1 Hooïtieeraraadscliap van Getrouwd M W J ÏGER l L iitenant Adjudant der infanterie RIJNLAND KENNISGEVING DIJKGRA AF en HOOGHEEMRADEN van Bijnland brengen ter kennisse van de ingelanden van het Hoogheemraadschap I dat bij Z M besluit van 15 Julij 11 NO 56 de Heer M H C J HOOG tot Dijkgraaf van Rijnland is benoemd en dat genoemde Heer in hunne bijeenkomst van heden als zoodanig is geïnstalleerd Diikgraaf en Hoogheemraden voornoemd P T GEVERS viN ENDEGEEST i loco Dijigraaf i W G DE BRUYN KOPS Secretaris Leideii 1 Augus tus 1 6 têThuur Er wordt te huur aangeboden EEN HUIS bijzonder geschikt vooreene VLEESCHHOUWERIJ als andersints op een goeden stand waar zeer veelpassage is Franco te bevr igen bij denUitgever van dit blad E RHL I SD I Notaris V O 0 11 ü il N naar de HOOGSTRA VT A 117 26r STAATSLOTERIJ De trekking der Eerste Klasse BEGINT OP Maandag IT AngustusJ öB HoÜandsche SocieteiTvaii Levensverzelieringen opgerigt in den Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN IIILLIOEN GULDEN iVOL GEFOURNEERD Directeur P Laxgerhozen KANTOOR Eegnliersdwarsstraat bij het Koningsplein X 301 ontracten van DODRLGOPENPE Verzekering met AANDEEL in de WINST EELEENING VOORSCHOT en AFKOOP Verzekering v in WEDUWEN en WEEZEN PENSlOENFN Uitgifte van LIJFRENTE BRIEVEN zoo dadelijk ingaande als uitgestelde BELEGGING van GELDEN weder invorderbaar in OPGELOOPEN KAPIT A LEN of LIJFRENTEN 0VEHLEV1NGS KAS5EN te verdeden na verloop van 10 15 20 en 2 5 jaar INSTELLING TOT VERKRIJGING VAN OPLOOPENDE LIJFRENTEN Generaal Agent de Heer T DR AU ER Gedrukte tarieven ten Kantore der Directie en bij HH Correspondenten kosteloos verkiijgbaar Correspondenten in Z c ID H o LL i s D Ovdeicater de Hr B W Haentjes Dekker Burgemeester Rotterdam de Heeren Jas vas dïb Hoop Zoos SchiedaM de Heeren P Loopuut C I laa diiigeii de Hr Pavi ls Kikkzet Woerdrn de Hr G Gboeseteld i rf i deHr M C E OTEaGA UwPEN ls Dordrecht de Hr H VaiESENDOEP Gorinchem ile Hr C de Gu elaak Gouda de Hr W J Tortltjn Droog LEEVER Notaris s Gracf hage de Hr P J L N K1J Uiden de Heeren Lezwun St EifüMvK Deze Couract verscbijnt des Donderdags en Zondags In de Stitd geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn 6uttenlan Londen 9 Aug De amerikaansche correspondent der londensche Times zegt in een brief van 24 julij De tarweoogst juist binneugebragt in de staten die het midden der unie uitmaken is naar verzekerd wordt ongemeen overvloedig en van uitstekende hoedanigheid De maïs staat veelbelovend te velde maar heeft in het zuiden door langdurige droogte geleden De berigten uit het zui lej omtrent den katoenoogst luiden pinstig en beloven eene ruime opbrengst Het beschadigde deel van den atlantischen telegraaf kabelmoet naar de door deskundigen op de iersehe kust gedaneproefoemiafieD op 80 mijlen van de amerikaansche kust en in 100 vademen diepte liggen daar de kabel volstrekt geene seinenmeer overbrengt denkt men dat hij gehe l gebroken is waarschijnlijk door het ziï ken van een ijsberg De herstelling zaldenkelijk slechts een maand tijds vorderen intusschen is deandere kabel volkomen bruikbaar en voor de communicatietoereikend I e maatschappij tot bevordering van het stemregt derTro w heeft te Londen eene algemeene vergadering gehouden waarin onder anderen werd medegedeeld dat er van verschillende geschriften in het belang der zaak gedurende één jaar 20 000 exemplaren waren verspreid en tevens dat er genoegzaam geld inkwam om de rekening met een goed batig saldote doen sluiten Parijs 8 Angustns De Slendord zegt dat de bijeenkomst Tan lord Stanley minister van buitenl zaken ie Londen en dm he 4le Mooitier vrieodachappelijken gwst was en lang aanhield De beide ministers hebben de voornaamste punten der algemeene politiek doorloopen De gemeenschappelijke indruk als gevolg van dit intiem gesprek zou zijn dat de tegenwoordige toestand van Europa slechts vredelievende gegevens oplevert versterkt door de volkomen goede verstandhouding tusschen Frankrijk en Engeland Het schijnt dat de medepligtigheid van het portugeschegouvernement in de zaken van Spanje meer en meer bevestigdwordt Men zou daaromtrent zelfs zoo veel zekerheid hebbenverkregen dat de vertegenwoordiger van Spanje te Lissabonop het punt zou zijn om zijne passen te vragen Het is inallen geval zeker dat het denkbeeld der Iberische eenheid inPortugal talrijke voorstanders lelt en het zou niet te verwonderen zijn wanneer zij zich medepiigtig maakten aan die opstanden welke in een land als Spanje zoo gemakkelijk te organiseren zijn De hertog en de hertogin var Monipeusiervertoeven nog altijd op portugeesch grondgebied Bij voo tdnring ontvangt men berigten van belangrijkebranden in verschillende gedeelten des rijks Den 5 is Duinkerken op nieuw door een brand getroffen die in een d rlanfl mngazijnen ontstaan is waarin voor eene waarde van 1 200 000 fr aan goederen aanwezig was welke echtrr allenverzekerd waren Zaturdag jl heeft te Mulhausen voor dederde maal in acht dagen tijd en brand gewoed waardoorde manufactorenfabriek van de heeren Thierry Mieg C door eene oog onbekende oorzaak geheel in asch is gelegd 10 Aogiutus De Moniteur deelt mede de wijze waaropde keizer te Troijes is gerecipieerd De keizer heeft in antwoord op de toespraak van den maire gezegd dat hij Troijesniet heeft willen passerea zonder er zich een oogenblik op tehouden om een bewijs te geven van zijne levendige belangstelling voor de bevolking van Champagne die door zulkevaderlandslievende gevoelens is bezield De keizer zeideToorts in het vorige jaar met genoegen te hebben geconstateerd welke vorderingen dft industrie heeft gemaakt in dit departement hetgeen een aansporing is om op den ingeslagen wegvoort te gaan want niets bedreigt thans den vrede van Europa gStelt vertrouwen in de toekomst en vergeet niet datPrankrijk door God wordt beschermd Berlijn lO ug De berigten nopens de stemming der De prijs der Advertentien van ééu lot se regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Biiitengenoue letters worden berekend nur plaatsruimte gemoederen in de geionexeerde landen is van weinig bevredigenden aard In iNassau hetwelk tot dus ver weinig van zich deed hooren zal binnen kort ee e vergadering van notabelen warden gehouden waarin zal gesproken worden ovef de klagtea der ingezetenen en eene petitie dienaangaande aan de regering ial worden gezonden Volgens voorloopige opgaven aangaande den oogst vangjanen en aardappelen in het koningrijk Pruisen bij de regering ontvangen en in haar otticieel orgaan medegedeeld is deopbrengst zeer verschillend in eeuige oorden guastig en inandere ong jnstig in sommige opzigien nog onzeker maar erbeitaat aMes te zamen genomen geen grond om gebrek sanlevensmiddelen te duchten vooral daar de kwaliteit van betgraan algemeen wordt geroemd Weenen S Aug De nieuwe stedehouder van Triéit de generaal Moring is 4 dezer op zgn post aangekomen en heeft bg eene proclamatie aan de bevolking der provincie verklaard dat hij het regt de wettelijke vrijheiden de orde zou kaudbaven zouder te letten op ondersc id van stand godsdienst of nationalileit 9 Aug Als eene merkwaardigheid kan gemeld Torden dat gedurende de 12 dagen dat het schuttersfeest geduurd heeft op het feestterrein waar dagelijks van s morgens vroeg to laat i 10 den avond duizend meuschen bijeen waren de dienst van feta enkelen polilie agent werd vereischt en de uit jongelieden bestaande feeslwacht met geene enkele ongeregeldheid heeft te kampen gehad een hewiis van den goeden geest welke ouder alle aanwezigen heerschte Festh 8 Aug De wet op de weerbaarheid is door het lagerhuis met 193 stemmen tegen 83 bij de derde lezing aanseiiomen Florence 8 Ang De kamer van afgevaardigden heeft het ontwerp betreffende den tabak aangenomen met 205 tegen 161 steramen De heer Lanza heeft zijn ontslag genomen aU president der kamer De kamer is voor oubepaalden tijd verdaagd 6tnnenlanb GOUT A 13 Augustus Het departement der maatschappij Tot nut van t algemeen heeft zijne ruttijje instellingen ïcrmeerderd met eene hnipbank die eiken zaturdag namiddag van half zeven tot half acht ure in t gasthuis alhier zitting houdt De hulpbask heeft ten doel om voor bepaalden tijd aan gunstig bekende perso en voorschotten te geven op scbuldbeken enissen elk met in ee borgstellingen en op voorwaarde van stipte teruggaaf in ekelijkscbe termijnen Herhaalde aanvragen om voorschot b j gegoede ingvZetenen dezer gemeente hebben eene hulpbank wenschelijk doen pohten Onder anderen te Miüdelbnrg Haarlem Leeuwarden 2 i iie Dordreci en Nijmegen virden dergelijke banken een zeer ultgebreiden werkkring en algemeeoen lof Het getal dier inrigtingen neemt jaarlijks toe In 19 jiren loopende tot 31 december 1867 hebben de in ons land bestaande hulpbanken verstrekt 90 000 voorschotten beloopende ruim 5 millioen gulden Die te Dordrecht gaf gc urende 1S67 in 627 voorschotten uit ƒ 52 170 die te Xijtaeeen in 271 voorschotten ƒ 30 080 De geldnemers voidueu bijna allen zonder uitzondering geregeld aan hunne verpiia ingeu en velen erkennen dat zij door de hun verleende voorschotten het vervallen tot armoede zijn outgaan en tot welvaart zijn gekonnen Wij vermelden nog enkele bepalingen bij de hulpbank te Gouda a ingenomen Eene week na de aafaag wordt het voorschot of toegekend of geweigerd De gewone voorscnu ieu bedragen ƒ TO of veelvouden daarvan tot op ƒ 100 Bij uitzondering kunnen hoogere sommen tot op ƒ 200 worden verleend Elk vooischot wordt gegeven voor 9 18 27 of 36 weken tegen rente ad en honderd per weeÉ Elke week moet de geldnemer g i8 ï7 f Vss 1 hoofdsom en renj Jtougbetaleu Vervroegde afioasiog geeft d n geldnejpCTregt