Goudsche Courant, zondag 16 augustus 1868

ADVERTENTIEN 666 Zoiidug 1 Augustus 1 6S GOUDSCHECOURAUT Uitgave van A BRINKMAN Lanr e Tiendewei D a 60 TENTOONSTEU INGI VAX Ufdfrl Hijcerhdd m ïmnst A I n ii e m in Juli Augustus en September Geopend van 5 JULI tot 30 SEPTEMBER van s ïoormiddags 10 tot s namiddags 4 uur op Zondagen van 12 tot 4 uur ENTREE 50 CENTS Heden overleed onze waarde vai er de Heer GEREIT LAFEBRE in den ouderdom van 76 jaren 3 maanden J C SIBBES A C SIBBES Laïebre GoDDA 11 Aug 1868 Openbare Verkooping 1 op DINGSDAG 13 AUGUSTUS 1868 des avonds ten 6 ore in Bozesbcbg te Oudexaier van j Zondag 16 Augustus MATINEE MUSICALE door de Kapel van het 8 Eegement Infanterie onder directie van den Kapelmeester KEoNlG Aanvang ten l j uur Entree ƒ 30 CONCERT I door de Kapel van het Regement Veld jartillerie onder directie van denKapelmeester RUüEESDOEFF Aanvang ten 7 uur Entree ƒ 75 Dinsdag 18 Augustus Matinee Musicale door de Kapel van het Regement Veld artillerie onder directie van den Kapelmeester RUDEESDOEFF Aanvang ten l j uur Entree ƒ 30 Donderdag 20 Augustus Matinee Musicale door de Kapel van het Eegement Ve d artillerie onder directie van den Kapelmeester R U D E E S n O E F F Aanvang ten l j uur Entree f 30 een HUIS dienende aU Timmermansaffaire met ERF eo stuk GKOND aan de Kapelstraat a 99 te Oudeicater behoorende aan en bewoond door denHeer P tas ZIJL Informatien bij de Notarissen CAM I BIER viS XOOTEX te L pik en M KIST ie Gouda Alom Agenteo gevraagd voor eene onderneming zonder concurrentie op voordeelige voorwaarden Brieven franco motto AGENT Bureau dezer Couract MEN VERLANGT TEGEN 1 NOV EENE DIENSTBODE die goed koken en huiswerk verrigten kan tegen goed lOOn Adres lelt E a n het Bureau dezer Courant Men vraagt ten spoedigste TE HUUR eeo klein Bovenhuis o Adres met franco brieven onder letter W bij den Boelb ndelaar A BRINKMAN Lange Tiendeweg is E etv é j van JOHAi ISr HOEF te Berlijn STUKJES van 17 s 35 50 en 75 CENTS Door het geregeld get ruik dezer Zeepen wordt de huid gezuiverd van alle onreinheden fdls daauwwormpjes zomersproeten vlechten huidspikkels enz enz Ze verfijnen en verfraaijen de huid maken haar zacht als fluweel en zoo wit als albast en zijn daarom voor Dames een onschatbaar hulpmiddel bij het toilet Ook wegens de voordeeligheid in hei gebruik verdienen deze Zeepen bijzonder aanbeveling DE M A LZ POM A DE in flacons van 70 et en ƒ 1 dient ter conservatie der hu d van het hoofd verwijdert de lastige schilfers en bevordert den haargroei Steeds verkrijgbaar te Gouda bij J C van VBEÜMIKGEN en Wed A C SCHOUTEN te HoERDE bij HENR1 J van den BERG SV Alle soliede Winkeliers Kappers etc kunnen de Malz Zeepen en Pomade in verkoop krijgen en genieten ruim rabat g Aanvragen franco aan het Centraal Dépót te Amsxebdam 267 STAATSLOTERIJ De trekking der Eerste Klasse BEGINT Maandag 17 Au ustus 1863 Slijm en Maagpillen Deze PHiLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de sÜjm en als maagversterkend gebmiki worden door hare zachte werking Spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer Zacht laxerend zijn zijn tegen 321 2 cent het doosje met berigt v au het gebruik verkrijgbaar bij de heeren Aarlandertem J F AUart Amsterdam P de Haan en Zoon apothekers Kalverstraat n 255 Bonmil Zalt J v d Vegte Delft W Wilschut Delfihaten J Koch Deventer Gebroed Timan Dirksland P de Vries Dordrecht H j Gütay Govda L Schenk op de Hoogstraat Uage J Visser en Zoon Spuistraat HardérKijk A Greidanus Haaitrecht K Oosterling Leijden i T Terburgh Haarlemmerstr Oudewater H J Knijper Rotterdar i v Santen Kolf korte Hoofdsteeg Schiedam v d Hoeven en Numan Schoonhoren A Woiff Tiel A J Faassen utrecht F Altena op den Steenweg over de Donkerstraat n 372 Vlaardingen J M LagerwerfF De SLUMen MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept zijn door m j te Gouda alteen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer L SCHENK op Hoogstraat I LET WEL Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm enMaagpillen is een biljet voorzien meide handteekening van J J SCHEEUDER apotheker welke handteekening zich ookbevindt op het egellak waarmede het doosjeverzegeld is Men gelieve daar wel attent opte zijn en zich te wachten voor het gebruik van een nam iaksel dat men trachtin omloop te brengen 21 De volgens het voorschrift van den koningl Geh Hofraad en universiteit professor Dr HAELESS in Bonn bereide StoU erck sche Bcrst Bonbons zijn a 30 ets per pakje echt te verkrijgen te Gouda bij den Apotheker J H BOERS in de Wijdstraat Ondewater bij T J V 4N VREUMINGEN Schoonhoven bij A WOLFF CORRESPONDENTIE De bestendige lezer M heeft met genoegen gezien dat eenige leden van drn raad de vacante etrek king var boomsluiter zonden weoschea opgedragen te lien aan den op wacbtgeH gestelden pnbtenaar Hooimeijer die reeds sedert eeu maand waarnemer k Hij acht dat die raadslieden het belang der gemeente behartigen en dat dit denkbeeld alle aanbeteling verdient Hij hoopt irtusschen iat nen niet zonder onderzoek zal aannemen het nit strooisel dat gezegde H byna niet kan schr jfen daar hem bekend ia dat die een zeer goede hand zonder bril schryft zoo zelf dat hy s tatgts I of rapporten voor anderen schrift omdat hij daar mede zoo goed teregt kan Wat den verren afc tand zijnet woning betreft is een luttel hetMtiMX I en er zon ligt eeee aodere meer in de nafayheid i b T op het jaagpad of proveaiershnU te Indai 1 JB I Boekdrukkerij van A BKINKMAS J e e Coiirant verschijnt des Donderdags er Zondags n de Stad geschiedt de uitgave des avonds tt Overzigt GOl DA 13 Augustus Bij gemis v in gebeurtenissen rfoeten de bladen cih wel bezig houden met herkaauwende bespiegelingen Daarom wordt er nog steeds geredenee d over de nola van v Usedom in juny 1866 ingediend eu door Lamarroora openbaar gemaakt om het miuisterie Menabrea te bemoeijelijken en Pruisen te verwijderen van Italië Pruisen negeert die nota en de mijn wil met springen hoeveel moeite de fruisohe bladen zich geven om het kruid vuur te doen vatten Het italiaansch ministerie zat daarenboven verlegen met de tabakswet die tot een kabinetskvvestie werd verheven en een vrij dreigend aanzien verkreeg doch dit gevaar is afgewend het miuisierie zegevierde met eene meerderheid van bijna vijftig stemmen de president Lanza die de wet hevig bestreedt leide na het aannemen zijn voorzitterschap neder von Beust tegenr oordiü bij het laatste schuttersmaal heeft wijze woorden van matiging gesproken hij gapt rustig voort in zijne herschepping van Oostei rljk te Pesfh behaalde hij eene nieuwe overwinning door de aanueming der fe bestreden wet op de weerbaarheid De nieuwere denkbeelden die zoo Iaat doordrongen tot Oostenrijk verspreiden zich thans te taeller en de vredesbetuigiiigen van v Beust zijn zeker de opregtste die ergens geuit norden daar zijne grootsche pogingen slechts in vrede gedijen kuunen Het ontbreekt overigens nog altijd niet aan vredewocrden ma r het blijft ontbreken aan vrededaden Menabrea sprak dezer dagen treffend men spreekt te veel van den vrede heter ware het er vm te zwijgen Dat gelooft Napoleon niet het is hem behoefte van den vrede te spreken omdat hij veet dat het vredekeize f jk zoo gevaarlijk wordt geaclit voor den vrede van Europa hij heeft te Troijes in Champagne op nieuw verzekerd dat thar s niets den vrede van Europa bedreigd maar die zekerheid rust a leen daarop dat de achterladers wel gereed zijn maar dat ie troepen nog tijd behoeven om zich te oefenen in de benandeling dier werktuigen voor den keizerlijke vrede von Bismarck zamelt Lrachtcn om weldra zijne taak weder op vatten hij is vilsirekt noodig om den Zuiilduitschers het pad te wijzen en niet te laten afdwalen De Engelschen zien in Spanje het opkomen van een storm Frankrijk veinst gerustheid die het niet kan bezitten Spanje mag niet liberaal werden maar moet lijdzaam de schromelijke onderdrukking verduren In Engeland begint eene agitatie die lang zal aanhouden en de jemoederen reeds hevig verbittert Uit Ierland verneemt men v eder van oproerige tooneelen In Amerika is de bekwaamste en hevigste vijand van president Johnson overleden maar hij heeft zich zoo impopulair gemaakt dat de dood van Thaddeus Stevens hem niets baten kan Grant is de aangewezen opvolger voor de republikeinsche partij en de democraten ccnv otrerea zich op Seymour Weder is een der dwaasheden van het vroegere ministerie te niet gedaan de nuttelooze in onzen toestand niet meer passende ministerien van eerdienst zijn weder opgeheven De herstelling was een ellendige misgreep een treurige terugtred Zij verhaastte den dood van het zoo spoedig uitgediende ministerie Het is velen echter niet genoeg die meer bf paalde scheiding van staat en kert wenschen Maar waarom zouden wij zoo ongeduldig zijn het was volstrekt noodig dien onzin weg te nemen en de zaak terug te brengen tot den reeds verkregen ataad nn ga men rustig voort om de bestaande bezwaren op t mimen en te naderen tot het deel de volkomen gelijke vrijheid van alle kerkgenootschappen de gehesle afschafBug der inmenging van den staat die geheel vreemd is aan den geest onzer instellingen De prijs Jer Advertentien van één tot ze regds met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewon letters worden berekend na r plaatsruimte öuitenlttnï Londen 12 Aug De Tines bespreekt de rede door keizer Napoleon te Troijes gehouden De officiële en halfoffieielp bladen van Parijs prjzen het dat op het oogenblik de viede met wordt bedreigd ei stellen het voor alsof de keizer aan Europa eene genade heeft willen bewij en Daarentegen ziet de Times in hpt inln ord doe den keizer gegeven s echts datgene wit het blad mogt verwachten vau een verantwoordelijken heerscher eener groote natie De verkiezingsstrijd wordt overal met groote geestdriftgïstredeu en vele merkwaardige redevoeringen worden gehouden Onder deze mag de redevoerng van den heer Forst r gerekendwonlen egens de duidelijkh jid en d ernst f woorden Wijliberalen gelooven zeide hij dat indien Gladstone s maatregelaangaande de lersche kerk niet spoedig ten uilvoer wordt gebragt het onmogelijk is de unie tusschen Engeland en Ierlandin stand Ie houden zonder een groote burgeroorlog Was hetde moeite waard eene gehate kerk met bajuneiten in standte houden om tot zulk eene uitkomst te guraken 13 Aug Er is een oproer uitgebroken in het graafschap Monaghan iii Ierland De oproerigen zijn door de pol S biteen gejaagd Er zijn militairen gerequireerd De opgewondeuheid is groot Er zijn herif u van Port au Prince aangebragt loopendetot 24 julij waarin geme d wordt dat het leger der opstindeHl en Parijs 12 Augustus Het loopt zee in het oog dat de Opinion Nationale in weerwil dat haar de door den keizer te Troyes gesproken vredelievende woorilen bekend waren steeds de stellige verzekering geeft dat de wind gedurende de laatste dagen sterk uit den corlogshoek waait zonder oat het blad den aard opgeeft der botsing welke het ducht of de mogendheden weet aan te wijzen tusschen welke die botsing Baar hare meeuing zou moeten voorvallen De door den keizer zoo geheel onverwachts te Troyes afgelegde verzekering heeft hetzij ten gevolge van deze en meer dergelijke oorlogzuchtige geruchten die in de laatste dagen in omloop zijn geweest hetzij omdat men de wapeningen en toerustingen met alle vredeiievende verzekeringen in strijd blijft achten niet die gunstige uitwerking op de dagbladpers uitgeoefend welke men daarvan had kunnen verwachten Uit Madrid wordt het volgende gemeld De ministervan binnenl zaken heeft aan de gooverneurs der provinciën ineene circulaire aanbevolen steun bij de burgerweer de plattelands schutterij en de geestelijkheid te zoeken hun daarbij tekennen gevende dat de regering weinig vertrouven stelt inuet leger Y i zijn steeds verontrnstenJe geruchten in omloop de regering neemt groote voorzorgsmaatregelen tegen oproerigebewegingen Aan de beurs wordt door de vrees voor storingen der openbare orde groote neerslagtigheid veroorzaakt ookde gesteldheid der spainsuhe schatkist wordt bedenkelijk geacht daar de regefing bij de batik van Spanje tegen hoogen interestgeld heeft moeten opnemen om de jaarwedlen der ambtenarenie kunnen betalen Uit Mexico wordt onder dagteekeninf van 10 juli tetvolgende geschreven van eene zijde welke niet ongunstig voorde regering van Juarez gestemd is In de openbare aangelegeiiheden van het gemeenebest is een stilstand gekomen dekabinetscrisis ia nog op dezelfde hoogte dat is te zeggtn erzijn nog geene ministers van financiën en buitenl zaken benoemd De opstandelingen bctoonen zich niet bijzonder ondernemend terwijl zij van nabij gade geslagen en bedreigd worden door den geiieraal Alatorre in den staat Puebla en dootden generaal Escobedo in de landstreek Guerrepo TTit bet oofpuBt der openbare usl is de staat van zaken udect woü f