Goudsche Courant, zondag 23 augustus 1868

ïiï lïri ïr ifr üc er vprkle iüg Hst vooral hipiin dal de Le Ijr vv een rcpiibl k iii is van den ouden stempel eo dat i ij hTt geweest is die in l 4i de molie van orde voorstelde waarin aevraagd werd d ii I onis Napoleon zich niet zou kuunen kandidaat stellen voor iiet presidentschap van de republiek Men kan tins oordee eu met hoeveel spijt en toorn men ten hove het berigt der veikiezing van den heer Grévy zal hebben vernomen Volgens berigten van paraguyaansche zijde hebben degeallieerden op Itï julij eene verkenning gedaan naar de zijdevan Humaita na een gevecht van 3 uren waren zij verpligtterug ie trekken Van de kanarische eilanden is berigt ontvangen dat degei eraal Dulce ernstig ziek ligt JO ng Men gelooft in Duitschland dat het ondert M i tnsschen den c aar en den koning van Pruisen geheeli iii poliiieken aard is ge veest en dat door hen een alliantietrakuat is of binnen kort z U worden gesloten Indien ditzoo is bewijst het dat men in Pruisen niet geheel gerustgesteld is doü ie woorden van keizer Xapoleon te Troves Het artikel dat het Journal des Uébats bevat over de vredelievende neiiïiug van Pruisen wordt hier beschouwd als destrekking te hebben om te doen uitkomen dat Pruisen nietgereed is tot een oorlog met Frankrijk en dat het daaromthans een geschikt oogenblik zou zijn om bet aan te vallen De fransche regering laat iuiusschen geene gelegenheidvoorbijgaan om haar verlangen naar het behoud van denvre le Hit te drukken Zoo spreekt de kleine Monileur in zijnwekel ksch over igt van de wapeningen van Zwitserland en ie f ibrik iadje aldaar van model geweren alleen om de gelegen lieïl te hebben te zefigen dat Zwitserland ofschoon zoovredelirvfud mogelijk zijne wapening verbetert en zich ope ke gebeurtenis Men verzekert dat de keizer gisteren in den ministerraad bepaaldelijk heeft verklaard dat de algeraeene verkiezingen niet zullen worden vervroegd en dus eerst in het volgend jaar zullen plants hebbeu Evenwel blijkt uit het lésumé der rapporieu van ile prei ecten dat de meerderheid dezer hooge ambtenaren zich verklaard heeft voor de ontbinding van de kamer Tloch de min Pinard die deze rapporten in den ministerraad heeft gebragt heeft zich tegen de ontbinding verklaard 21 iig De Muniteur bevat de benoeming van den markies de Banneville tot ambassadeur te Rome In zijn plaats wordt te Bern tot gezant benoemd de graaf de Comminges Guitaud thans gekant te Brussel welke vervangen zal norden door den heer de Lagut ronnière De besluiten tot deze benoemingen dateren van IS augustus Berlijn 20 Aug Ten gevolge van financiële bezwaren heeft de mmisier van financiën besloten geen gevolg te geven aan de resolutie van het huis der afgevaardigden waarbij de regering werd uiigenoodigd om bij de indiening der begrooting van lSfi9 een wetsontwerp in te dienen tol afschaffing der belastingen op het gemaal en het geslagt en hare vervanging door eene geclassificeerde belasting op het inkomen Evenzoo hebbeu financiële en pcliiieke overwegingen den minister helet toe te treden tot eene andere resolutie van het huis der afgevaardigden om het dagbladzegel met den l januarij 1S69 op te heffen De slaking der conferetilie tot eene overeenkomst aangaande de Rtjnscheepvaart wordt alhier zeer betreurd vooral omdat men aldaar in goed onderrigte kringen van gevoelen is dal zij nog vooreerst niet zullen hervat worden Weenen 19 Aug De Presse zegt dal het ministerie van buiieulaudsche zaken uit aanmerking van den dreigenden staat van zaken in het oosten van Europa en in overleg met het bestuur der Cis en der Trons Leithaansche landsverdediging den doorvoer van wapens en ammunitie naar Servië Rumenie en Bosnië heei t beperkt zullende bij groote leverautien van ammunitie naar die lauden geen geleibilletten worden afgegeven dan r a verkregen toestemming der regering OtnncnUuö GOUDA 22 ugostus Voor de aanbesteding aan het Reeuwijksche Verlaat waren ingekomen 11 inschrijvingsbilletten de mmsle inschrijver is de heer 3 Milder alhier voor ltJl6 Blijkens een te Rotterdam ontvr ngec prticulier telegram heeft de Privy Council te Londen een bevel uiigevaardigd inhoudende dat alle schapen bij den invoer te beginnen heden zaturdag zullen onderworpen zijn aan eene quaramainegeduread veertien dagen De tooneelvoorstelliagen waarin de heer Victor Dritsseni met mejufvrouw Beersmans optrad hebbsn voorzeker zoo goe j den indruk achterst iten dat het veien aangenaam zul zijn te vernemen d it er uitzigt bestaat op het geven van nog eene voorstelling door dat vlaamsche looneelgezeUchap onder directie van den heer Eloy Lemaire en C tegen den i of 9 sept e k Op latere voorstellingen valt niet te rekenen daar het gezelschap voor het wintersaisoen een engagement heeft aangegaan te Aulwerpea Moge het dan hier niet ontbreken aan genoegzame belangstelling en ons publiek blijk geven van goeden smaak eo waartiering van echt taleni Hel voornemen zou ziju nu een oorspronkelijk vluamsch stuk te geven de Koopman van I Antwerpen door E Rosseel een stuk dat overal met den grootI steu bijval is ontvangen De lijsten van inteekening zullen spoedig worden aangeboden en elk die prijs stelt op waar kunstgenot zal gaarne medewerken tot het welgelukkeu dezer veruieunde poging Den 20 dezer is tot secretaris der gemeente Hellevoetsluis benoemd de heer A de Wilde klerk ter secretarie teOaI dewater I Wij vernemen van goeder hand uit Waddiuxveen dat de veearts üverbosch van hier in de voorleden week geroepen is bij eene zieke koe van den landbouwer Ktitte in het noordeinde dier gemeente die hem voorkwam allerwaarschijnlijkst te I lijden aan de veetyphus Tot meerdere zekerheid werd ook j de heer J B Suelien geraadpleegd die ook de aanwezigheid der kenteekenen van de ziekte constateerde zoodat na kennisgeving aan en raadpleging van hooger bestuur de koe met eene andere die inmiddels was ziek geworden is afgemaakt en de 1 woning bewaakt wordt door een detachement van het garnizoen alhier Men verwacht dat ook de afmaking van het overige vee dier landhoeve zal bevolen worden Men leest in de haagsche kronijk van de Gron Ct Groote spanning in onze ambienaarswereld Gij weet dat I er fprake is vau eene reorganisatie onder het personeel aan I sommige departementen van algemeen bestuur waarbij bin I nenlar dsche zaken reeds met eene kleine mutatie die aan sommige geëmploijeerden hel ambtelijk ieven beeft gekost is I voorgegaan Een van mijne vrienden een landsambtenaar in ruste heeft uit den Staats lmauak eene interessante statistiek opgemaakt van de ambtenaren bij de departementen van alge meen bestuur Daaruit blijkt dat Nederland van uit den Hh geregeerd en geadmiuistr ileerd wordt door niet minder dan 398 ambtenaren behalve de zeven ministers en een onuoeme 1 lijk aantal klerken Onder deze 39 ambtenaren teil men J secretarissen generaal 3S referendarissen 3i hoofd commiezen 103 commiezen 154 adjunct commiezen öS andere burgerlijke en militaire ambtenaren meerendeels van hoogen rang Men vergete nu vooral niet dat die ongeveer 400 ambtenaren slechts het kader van het heirleger uitmaken De klerken de I eigenlijke peune fuseliers vormen nog een corps apart 1 Men beweert dat het ministerie plan heeft om den heer Mijer uil Indie terug te roepen en in dieus plaats als gonv generaal te doen benoemen den heer Loudon commissaris des konings in Zuid Holland De N Midd Ct verneemt uit zekere bron dat de heer de Waal min van koloniën voornamelijk om redenen van gezondheid tegen 1 september aanstaande zijn ontslag verlangt Naar men uit goede bron verneemt bestaat er bij de regering ernstig sprake om de kweekelingen van de militair I geneeskundige school te Utrecht naar Amsterdam over te plaatsen en voor het houden der collegien aan de stedelijke geneeskundige school te Utrecht van rijkswege aan het gemeentebestuur een bijdrage van ƒ 12000 in het jaar toe te kennen I Ofschoon curatoren dier inrigting zich bereid hebben verklaard voor lokalen en andere door de regering gevorderde zaken zorg te dragen schijnt intnsschen nog geen vast besluit te I zijn genomen AYaarschijnlijk zal het plan tegenstand vinden van Ie zijde van hen die oordeelen dat waar de regering I zelve voor de academiën is en voor geneeskundig onderitijs zorg draagt het niel te pas komt die kweekelingen naar een met dat academisch onderwijs c i ccrrerende bijzondere inrigj ting te zenden De opmerking vvordt gemaakt dat door dezen maatregel op de wet van het hooger onderwijs wordt gtprejudicieerd vermits het bij a nneming daarvan misschien öi wenschelijk zal voorkomen aan drie hoogescholen gelegenheitt voor geneeskundig onderwijs te geven Wal daarvan z ijn niog het voor en tegeu der zaak verdient rijpe overweging De gemeenteraad van s Gravenhage heeft besiolen MO de voorloopige concessionarissen tot het leggen eener duinwaterleiding geen finale gunning te verleenen daar het knf niet is gelukt op den voet der voorloopig met hen gesloten overeenkomst het noodige kapitaal ter uitvoering der werken en voor de exploitatie bijeen te brengen terwijl de door hen gevraagde renteguaranlie door de gemeente over een kspilw I van 1 400 000 ad ID q te bezwarend wordt geacht Than zullen de plannen en liegrootingen in gereedheid worden gebragt om zulk eene waterleiiling door de gemeente zelve te doen aanleggen blijvende het inmiddels aan gegadigden overgelaten meer aannemelijke plannen in te dienen Op woensdag 9 sept zal door de maatschappij Tot nutvan deu Javaan eene algemecue vergadering vvorden gehouden in de zaal der maatschappij Tot nut van t Algemeen te Arnhem Li deze vergadering zal 1 overwogen wordenhet verslag van de werkzaamheden des hoofdbestuurs dat aande leden wordt toegezonden 2 verant vQording worden gedaan van de gehouden administratie over lSa7 68 3 de begrooting van inkomsten en uitgaven over 1868 69 wordenvoorgedragen 4 zal door benoeming van drie gewrue ledenvan het hoofdbestuur worden voorzien in de vacaturen ontstaande door het aftreden der heeren J P de Keyzer D A Thierae en dr J Selleger 5 zal beraadslaagd en beslotenworden omtrent de volgende voorstellen a de algemeenevergadering spreke haar gevoelen uit over de wijze waaropuitvoering kan gegeven worden aan art 2 van hel reglement en bepaaldelijk aan de laatste al van dat art i de algemeene vergaiiering wijze de meest gepaste middelen aan welkekunnen strekken tot uitbreiding der maatschappij c dealgemeene vergadering beslisse of ingeval eene bekwame redactie kan worden gevonden voor rekening der maatschappijeen weekblad zal worden uitgegeven Na afloop der vergadering zal een gemeenschappelijke maaltijd worden gehouden Het verslag omtrent de verwachtingen van deu oogstin de provincie Zuid Holland luidt als volgt Tarwe Siond algemeen zeer goed te velde men verwacht dan ook een uiimuntend beschot van best graan Eogire Ook omtrent dit gewas luiden de berigten bijna algemeen gunstig en kan men daarvan eene ruime opbrengst van wigtig graan te gemoet zien Gerst Alhoewel dit gewas niet zoo voortreffelijk als de beide oorgaande gewassen zal uitvallen geeft bet toch uitzigt op een redelijk beschot In het 1 md van Voorne en Putten rekent men schier allerwege wat de wintergerst aangaat op eene ruime opbrengst Haver Had veel te lijden door de aanhoudende droogte De uitkomsten zulleu slechts middelmatig kunnen genoemd worden Meeklap De berigten omtrent dit gewas loopeu uiteen Uit het land van Voorne wordt gemeld dat de verwachting daarvan niet groot is Op het eiland Goedereede en Overflakkee verwacht men daarvan gunstige uitkomsten Vlas Vrij algemeen kan dit gewas als mislukt worden beschouwd Slechts uit een enkele streek gewaagde men van een redelijk gewas Koolzaad Dit gewas belooft een middelmatige opbrengst Heiinip In de Vijf Heereplanden staat dit gewas tamelijk in den Alliiasserwaard zeer goed te velde en had men hoop op eene buitengewone opbrengst Aardappelen Uit geen enkele streek werd lot dusver iets vernomen van de gewone ziekte zoodat men goeden dunk heeft zoowel van opbrengst als van kwaliteit De vrees bestaat echter dat zij ten gevolge der langdurige droogte klein van stuk zullen blijven Erwten en boonen Omire it de erwten luiden de berigten vrij algemeen gunstig Van de boonen heeft men geen groote verwachting De droogte was oorztiak dat de boonen kort van stroo bleven en weinig gepeuld zijn Boomvruchten Vrij algemeen zijn de boomgaarden ruim van appelen voorzien Peren zullen schaars zijn Hooi en weilanden In het voorjaar liet het grasgewas niets te wenschen over De langdurige droogte in den zomer heeft echter toen zeer nadeelig gewerkt zoodat de weilanden in de meeste streken een dor aanzien hebben De hooilanden gaven een ruimen oogst Het zal uit bovenstaande blijken dat de verwachtingen van den oogst in meer dan een opzigt gunstig mogen worden genoemd Men berigt uit Scheveningen De toevloed alhier houdtniet op Naauwelijks zijn er vertrekken door de logiji verlaten of nog denzelfden dag ziet men ze door nieuwe ingenomen Het aantal baden zoo in open zee als binnen bereiktsedert de opening tot en met beden het cijfer van tusschende 35 en 40 duizend Uit Meenwen wordt geschreven De graanoogst is hierzoo oed als afgeloopen De wintergranen zijn uitmuntend doch de zomergranen en aardappelen laten nog al wat te wenschen over Het fruit blijft over t geheel ook klein van stuk Over het vlas dat al geroot wordt roemen de vlasboeren Deweilanden beginnen door den laatst gevallen regen vi at op tegroenen Aan de groote hitte die er heersoht wordt toegeschreven dat hier vele mcnschen met pijnlijke diarrhée engalziekte te kampen hebben zoodat over t geheel naar meertegen verlangd ordt Van Kampen meldt men De prijzen der aardappelen ziju hier sterk dalende Terwijl maandag op de korenmarkf des morgens ten negen ure de minste prijzen een gulden het gebruikelijke schepel waren liepen zij legen elf ure op 65 en 60 centen af Vele boeren namen derhalve hunne aardappelen weer mede naar huis Ui Geeslereu wordt gemeld Buitengewoon is de hoeveelheid appels en pruimen welke de boomen hier in deze streek opleveren Van daar dat gebeele manden pruimen voor 30 a 40 cents verkocht worden zodat msn er 80 a 100 stuks voor 1 cent ontvangt Appelen worden a 10 en peren a 15 cents het spint verkochi Gemengde Berigten Onder de oo en der rameensche regering wordt op nienw een ianX in Bulgarije over den Doiiau gereed gemaakt De pruisiicbe regering 73 Toorueraens eeue decimale rauntwet in te dienen Op Domingo 13 eene revulutie uitgebroken men ziet de vlugt te gemoet vau deu president Baci In Spanje bedanken f e kapiteins generaal der provinciën Ue vooruitzigtea op den oogst in Uritsch Indie zijn gonstigtr Ia Japan heeft men den taikoen weder willen herstellen In China zijn nit u re goudgelden ontdekt Rome wordt voortdurend belangrijk versterkt Prins Karel van Ruraeuie is het regeren reeds volkomen zat In Engeland klaagt men bitter ever dea indlscber te eg aaf In de stad Badweis zijn 50 huizen en eenige opeubare ebou ven verbrand In Bhoütan zijn nieuwe rastverstoriugen voorgekomen Pnm heeft Vichy verlaten en keert terug naar Londen De nieuwe postverdragen met Zweden en Zwitsrlaod komen met 1 september in werking Weder heeft donderdag een verschrikkelijk spoorwegongelnk piaats gehad door het stooten van een pasa gierst re in van de Chester Holyheadlijo op een goedercutrein met petroleum die door den schok in brand geraakte Er zijn vele personen gedood en gekwetst De graaf van Cbarabord zal den graaf an Parijs aannerae als zoou Chaioac Laffitte is voor ruim 4 milüoeii fr bel eigendom geworden van baroQ Jaraes üothschild De pnii ische fabrieien maken vlijtig naaldgfAereu om t nieowe wspening vau den noordduitschen bond te voUooijen Deneiuarkcii is ongezind het decimale stelsel aan te nemen Te Marseille heeft men bij eene revue geroepen Leve de vrede weg met den oorlog De negers te Richmond hebben eeue conservatieve rneHing overvalle i twee negers zijo gesneuveld Het berigt der outdekking van uitgestrekte goudmijnen iü het b nnenland aan de kaap de goede hoop wordt be f tigd Pruisen heeft aan Denemarken de rest uitbeuald der som verschuldigd volgens het vredestractaat Ingezonden Mijn tfer dt Hei ir Genoodzaakt iels mede te deelen ten op igte van het motief dat tot het besluit over mijn voorstel leidde mag ik de pen niet nederieggen zonder een enkel noord e schrijven over het besluit zelf Was bij mij de strekking van het voorstel het eerste moment wij deden gezamentlijk dit voorstel niet dan om iets goeds voor de ingezetenen daar te stellen Onze hoop was na duidelijke en welwillende uiteenzetting van hetzelve d it een onbevangen oordeel het zou aannemen Men heelï het evenwel met algemeene stemijen verworpen De motieven waren zeer verschilleud Slechts een raadslid hield hel onbepaalde wantrouwen tot zijn motief Verder kwamei in aanmerking 1 Hei intreden van menschen die in een ziekenbos waren ik heb verklaard in piaats van dit als een misbruik te beschouwen dat ik mij hiervoor zal beijveren wanneer menschelijkheid dit van mij vraagt 2 onregelmatigheid in het beheer van hel gasthuis dal het bij epiiiemien el eens overvuld kon worden go dat het gathuis een armen inrigting was en dientengevolge alleen siads doeioreu in aanmerking kwamen en eindelijk 4 dat het voorstel ontijdig was Wederleggen kon men het echter niet dat ons voorstel in het gegeven geval het opnemen van een zieke meer gemakkelijk maakt de zaak vereeuvoudigt en het opnemen zelf bespoedigt En ook dat ile 2 = al eene reeds bestaande bepaling van heeren regenten regelmatiger maakt en oor de toekomst bestendigt Men heeft echter om borengeuoemde redenen algemeen het voorstel verworpen Vreemd is het dat het bevorderen der opname door het meer gemakkelijk maken daarvan zoo weinig ingaug bij den i aad heeft gevonden daar nog steeds een gedeelte van dat ziekenhuis tot het houden van logement voor kostkoopers kan ter beschikking blijven Het is niet in mijne gedachte geweest voor zulk een besluit mijn ontslag te nemen als lid van den raad Ik heb dit alleen gedaan en zou dit op nieuw gedaan hebben wegens kreuking van mijn privaat leven zoo als dit in het vorig besluit lag opgesloten Hiermede neem ik afscheid van deze zaak en zal na dezeinli3htingen van naamloos schrijven verder geen nota nemen Ik heb erz Dr LüI ITEÏf éJ